Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 18.6.2008 Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2349

Na temelju članka 23.L400911 st. 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I OBAVLJANJU OBVEZNOG INFORMIRANJA JAVNOSTI I SUDJELOVANJA KORISNIKA VODA U IZRADI PLANSKIH OSNOVA UPRAVLJANJA VODAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Cilj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se načini primjene i provedbe obveza nadležnih tijela za upravljanje vodama u postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama (u daljnjem tekstu: planski dokumenti):
a) Strategije upravljanja vodama,
b) planova upravljanja vodnim područjima.

Članak 2.

Tijelo nadležno za izradu planskih dokumenata iz članka 1., sukladno Zakonu o vodama, osigurat će pružanje javnosti ranih i učinkovitih prilika za sudjelovanje u pripremi, izmjenama ili preispitivanju planskih dokumenata.

Pojašnjenje pojmova

Članak 3.

Pojedini izrazi, u smislu ovog Pravilnika, imaju sljedeće značenje:
1. Javnost je jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba, njihove udruge, organizacije ili grupacije, sukladno posebnim propisima i praksi;
2. Zainteresirana javnost je javnost na koju utječe ili bi moglo utjecati donošenje planskih dokumenata te koja živi odnosno radi u području mogućih negativnih utjecaja na okoliš ili u području koje će vjerojatno biti pod negativnim utjecajem. Udruge civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša i ispunjavaju sve uvjete sukladno Zakonu o zaštiti okoliša smatrat će zainteresiranima;
3. Korisnici voda su svi koji imaju interes za vodom potrebne količine i kvalitete, osobito komunalna društva, industrija, elektroprivreda, poljoprivreda, turizam te okoliš i priroda u cilju održavanja vodnog ekosustava;
4. Dionici su institucije, fizičke i pravne osobe koje iskazuju interes u upravljanju vodama, radi zadovoljavanja svojih potreba i obavljanja svoje djelatnosti;
5. Ovlaštenik prava na informaciju (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja zahtijeva pristup informaciji.
6. Tijelo nadležno za izradu planskih dokumenata su Hrvatske vode.
7. Nadležna tijela za upravljanje vodama su ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo i Hrvatske vode.

Članak 4.

Tijelo nadležno za izradu planskih dokumenata osigurat će:
a) informiranje javnosti:
(i) Objavljivanjem informacija o planskim dokumentima na službenim web-stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda;
(ii) Odgovaranjem na zahtjev ovlaštenika odnosno omogućavanjem uvida u zatraženi planski dokument.
b) konzultiranje korisnika voda u postupku povodom aktivnosti na izradi planskih dokumenata iz članka 1.b)#clanak1b ovog Pravilnika.
Nadležna tijela za upravljanje vodama će poticati aktivno uključivanje zainteresirane javnosti u izradu planskih dokumenata.

II. NAČIN SUDJELOVANJA JAVNOSTI PRI DONOŠENJU PLANSKIH DOKUMENATA

1. Donošenje Strategije upravljanja vodama

Članak 5.

Tijelo nadležno za izradu nacrta Strategije upravljanja vodama, poduzet će sljedeće aktivnosti:
a) izraditi raspored i program rada za izradu nacrta Strategije, s programom konzultacija i učiniti ga dostupnim javnosti, najmanje tri godine prije početka razdoblja na koji se Strategija odnosi;
b) izraditi pregled pitanja koja se odnose na nacrt Strategije te ih učiniti dostupnima javnosti, najmanje u roku od dva mjeseca nakon donošenja odluke o početku rada na izradi nacrta Strategije;
c) izraditi nacrt Strategije najmanje šest mjeseci prije početka razdoblja na koje se Strategija odnosi i učiniti ga dostupnim javnosti.

Članak 6.

Dostupnost javnosti dokumenta iz članka 5. podrazumijeva:
a) objavu poziva o mogućnosti uvida u dokument u jednom od dnevnih glasila dostupnim na širem prostoru i objavu dokumenta na web-stranicama tijela nadležnog za izradu nacrta Strategije kao i mogućnosti uvida u sam dokument s naznakom adrese gdje se uvid može ostvariti;
b) provođenje najmanje dva kruga konzultacija javnosti organiziranjem javnih rasprava i radionica;
c) omogućavanje uvida u zapisnike o obavljenim konzultacijama i rezultatima radionica kod tijela nadležnog za izradu nacrta Strategije;
d) objavu popisa dokumenata korištenih u izradi nacrta Strategije uz napomenu o njihovoj dostupnosti.

Članak 7.

U ostvarivanju aktivnosti navedenih u članku 5. i 6. nadležno tijelo će odrediti adresu na koju se dostavljaju primjedbe te odrediti rok njihove dostave koji ne može biti kraći od tri mjeseca.

Članak 8.

Nadležno tijelo će nakon pregleda primjedbi koje je iznijela javnost poduzeti razumne napore pri informiranju javnosti o poduzetim odlukama i razlozima na kojima se temelje te odluke, uključujući informacije o postupku sudjelovanja javnosti.

2. Donošenje planova upravljanja vodnim područjima

Članak 9.

Tijelo nadležno za izradu nacrta planova upravljanja vodama, poduzet će sljedeće aktivnosti:
a) izraditi raspored i program rada za izradu nacrta planova, s programom konzultacija i učiniti ih dostupnim javnosti, najmanje tri godine prije početka perioda na koji se planovi odnose;
b) izraditi pregled pitanja koja se odnose na nacrt planova te ih učiniti dostupnima javnosti, najmanje dvije godine prije početka perioda na koji se planovi odnose;
c) izraditi nacrt planova najmanje jednu godinu prije početka razdoblja na koje se planovi odnose i učiniti ih dostupnim javnosti.

Članak 10.

Nadležno tijelo priprema nacrte planova upravljanja vodnim područjima (u daljnjem tekstu: planovi) i poduzima sve aktivnosti koje su navedene u člancima 6., 7. i 8. ovog Pravilnika.

Članak 11.

U postupku izrade planova potrebno je uključiti:
a) predstavnike regionalne vlasti,
b) predstavnike lokalne vlasti,
c) korisnike i onečišćivače voda vodnog područja,
d) predstavnike zaštite od štetnog djelovanja voda,
e) potencijalne korisnike voda koji vodu koriste u komercijalne svrhe.
Nadležna tijela za upravljanje vodama će u provedbi postupka iz stavka 1. ovog članka organizirati:
a) bilateralne konzultacije za slučaj prekograničnih utjecaja,
b) multilateralne informacije kada su uspostavljena međunarodna zajednička tijela,
c) stručne skupine za upravljanje postupkom informiranja i sudjelovanja javnosti,
d) stručne skupine za savjetovanje po posebnim područjima.

Članak 12.

Nadležna tijela za upravljanje vodama će u provedbi članka 11:
a) Poticati održavanje sastanaka s ključnim korisnicima voda te raspravljati o:
(i) ciljevima i načinu ostvarivanja ciljeva,
(ii) uvjetima njihove cjelovite uključenosti,
(iii) dostupnosti odgovarajućim postojećim podacima glede predmeta razgovora i planu komuniciranja.
b) Poticati razmatranje širih spoznaja i gledišta o:
(i) stanju voda,
(ii) definiranju iskazanih pitanja i problema sudionika
kroz radionice, rasprave i obilaske područja koja su predmet rasprave.
c) Dati na uvid analize i podloge koje se koriste za izradu planova upravljanja s prijedlogom mogućih odluka,
d) Dostaviti informacije o ostvarivanju ovog članka svim zainteresiranim ovlaštenicima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na pitanja prava na pristup informacijama i sudjelovanja javnosti u postupcima prema ovom Pravilniku koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjivat će se odredbe propisa o pravu na pristup informacijama i sudjelovanja javnosti.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/0004
Urbroj: 538-01-08-16
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !