Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društava za upravljanje ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 7.3.2007 Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društava za upravljanje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

939

Na temelju odredbe članka 24.L326707 stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine, donijela je

PRAVILNIK

O POSTUPKU I VRSTI POSLOVA KOJE JE DOPUŠTENO DELEGIRATI NA TREĆE OSOBE OD STRANE DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak i vrste poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društava za upravljanje.

Članak 2.

Društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), delegirati na treće osobe sljedeće poslove koji obuhvaćaju poslove upravljanja investicijskim fondovima:
a) usklađivanje poslovanja društva sa zakonima i mjerodavnim propisima,
b) objave i izvješćivanja dioničara i imatelja udjela,
c) isplata dioničara, odnosno imatelja udjela iz imovine ili dobiti fonda,
d) isplata udjela u otvorenom investicijskom fondu,
e) vođenje pismohrane u skladu s odredbama Zakona,
f) informatičke usluge.

Članak 3.

Društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Agencije, delegirati poslove iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika na treće osobe isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja navedenih poslova.

Članak 4.

Zahtjev za delegiranje na treće osobe poslova iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće:
1. tvrtku društva za upravljanje, dozvolu o odobrenju za rad koje je dobilo od Agencije, kao i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektroničke pošte društva za upravljanje te izvod iz sudskog registra,
2. tvrtku (treća osoba) na koju se delegiraju poslovi, kao i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektroničke pošte, izvod iz sudskog registra te tvrtku revizora,
3. ugovor ili ispravu o drugom valjanom pravnom poslu o delegiranju poslova na treće osobe ili izvršavanju poslova u ime i za račun društva za upravljanje.

Članak 5.

(1) Poslovi koji se delegiraju na treće osobe obavljaju se u ime i za račun društva za upravljanje.
(2) Treće osobe ne smiju poslove koji su im delegirani od strane društva za upravljanje prenijeti na drugog već ih moraju samostalno izvršavati.
(3) Društvo za upravljanje odgovara u potpunosti za cjelokupni opseg poslova koji je povjeren trećoj osobi.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/18
Urbroj: 326-01/07-1
Zagreb, 1. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društava za upravljanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !