Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 9.5.2008 Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1811

Na temelju članka 3.L392098 Zakona o konvalidaciji (»Narodne novine«, br. 104/97.), a prema zaključku Vlade Republike Hrvatske od 18. prosinca 2007. godine, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi sljedeći

PRAVILNIK

O POSTUPKU KONVALIDIRANJA ODLUKA I POJEDINAČNIH AKATA IZ PODRUČJA MIROVINSKOG OSIGURANJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja donesenih ili izdanih od strane raznih tijela ili pravnih osoba koje su imale javne ovlasti na područjima Republike Hrvatske koja su bila pod zaštitom ili upravom Ujedinjenih naroda.

Članak 2.

Konvalidiranje odluka i pojedinačnih akata prema ovome Pravilniku obavlja se, na zahtjev zainteresirane osobe, donošenjem novoga akta kojim se utvrđuje da su pojedinačni akt i odluka na temelju kojega je ostvareno neko pravo sukladni ili protivni Ustavu Republike Hrvatske, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ili zakonima Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Prava prema ovome Pravilniku ostvaruju se pod uvjetom da zainteresirana osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno status stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj.
(2) Osobe koje nemaju prebivalište ili status stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj ostvaruju prava prema ovome Pravilniku sukladno međunarodnim ugovorima koje je Republika Hrvatska zaključila i primjenjuje s drugim državama.

Članak 4.

(1) Osobama u radnom odnosu odnosno koje su bile u radnom odnosu kod raznih tijela, pravnih ili fizičkih osoba, fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost samostalnog privrednika ili samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost te individualnim poljoprivrednicima, vrijeme provedeno u radnom odnosu, odnosno obavljanju djelatnosti, priznaje se u mirovinski staž kao staž osiguranja, pod uvjetom da su imali status osiguranika evidentiran u odgovarajućim evidencijama tijela mirovinskog i invalidskog osiguranja koja su djelovala na područjima iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika.
(2) Rješenje o priznatom stažu osiguranja donosi i upisuje u novu radnu knjižicu nadležna područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na zahtjev zainteresirane osobe.
(3) Na zahtjev osobe kojoj je aktom tijela ili pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka priznato određeno pravo iz mirovinskog osiguranja, nadležna područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijet će novo rješenje o priznatom pravu, u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske.
(4) Prava prema ovome Pravilniku, utvrđuju se na temelju činjeničnog stanja prigodom nastanka konvalidiranog akta, očevidnika i upisnika tijela koje je donijelo akt, drugih dokaznih sredstava, te izjava svjedoka kao dodatnih dokaza.

Članak 5.

Prava prema ovome Pravilniku ostvaruju se kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/08-01/48
Urbroj: 526-09-02/1-08-1
Zagreb, 2. svibnja 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.
 

zatvori
Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !