Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku obavještavanja o smrti osoba koje dolaze u obzir kao darivatelji dijelova ljudskog tijela zbog presađivanja u svrhu liječenja ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
152 27.12.2005 Pravilnik o postupku obavještavanja o smrti osoba koje dolaze u obzir kao darivatelji dijelova ljudskog tijela zbog presađivanja u svrhu liječenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2957

Na temelju članka 37.L285098 postavka 1. Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja (»Narodne novine«, br. 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OBAVJEŠTAVANJA O SMRTI OSOBA KOJE DOLAZE U OBZIR KAO DARIVATELJI DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA ZBOG PRESAĐIVANJA U SVRHU LIJEČENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak obavještavanja o smrti osoba koje dolaze u obzir kao darivatelji dijelova ljudskog tijela zbog presađivanja u svrhu liječenja.

Članak 2.

Pod dijelovima ljudskog tijela u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se organi i tkiva.

Članak 3.

Za svakog bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja bolničke zdravstvene ustanove (u daljnjem tekstu: JIL), liječnik koji liječi ili dežurni liječnik mora odmah ispuniti obrazac »Prijava o bolesniku u komi«, ako bolesnik udovoljava sljedećim uvjetima:

– bolesnik u komi s Glasgow skalom kome  7 i utvrđenom etiologijom kome:

kraniocerebralna ozljeda,

moždani udar,

dekompenzirani primarni intrakranijalni tumor,

anoksično oštećenje mozga,

upala središnjeg živčanog sustava.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Obrazac se ispunjava u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak prilaže povijesti bolesti, a drugi se primjerak elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način dostavlja bolničkom transplantacijskom koordinatoru (u daljnjem tekstu: BTK), najkasnije u roku od 6 sati.

Članak 4.

Liječnik u JIL-u, koji je primio bolesnika u komi prema kriterijima iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika mora, u skladu s medicinskim kriterijima, provesti kliničke postupke utvrđivanja smrti mozga te o nalazu odmah obavijestiti BTK.

Članak 5.

U bolničkim zdravstvenim ustanovama koje nemaju mogućnost dovršenja postupka potvrđivanja smrti mozga, liječnici su dužni u skladu s medicinskim kriterijima, započeti postupak utvrđivanja smrti mozga i s nacionalnim transplantacijskim koordinatorom (u daljnjem tekstu NTK) dogovoriti dolazak mobilnog tima za potvrdu smrti mozga, ako je isti dostupan ili osigurati prijevoz bolesnika u zdravstvenu ustanovu u kojoj je moguće provesti postupak potvrđivanja smrti mozga.

U slučaju prijevoza bolesnika, obrazac zapisnika o utvrđivanju smrti treba priložiti ostaloj medicinskoj dokumentaciji bolesnika koja se dostavlja zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Nakon utvrđene smrti mozga, BTK mora o mogućem darivatelju bez odgode obavjestiti NTK u svrhu provjere statusa umrle osobe u Registru nedarivatelja.

Ako se umrla osoba ne nalazi na listi nedarivatelja, BTK obavještava obitelj umrlog o namjeri presađivanja dijelova tijela u svrhu liječenja.

Članak 7.

Odmah po ispunjenju propisanih uvjeta za darivanje organa BTK mora dostaviti NTK najmanje sljedeće podatke o mogućem darivatelju:

– ime i prezime,

– datum rođenja,

– uzrok i vrijeme smrti,

– kratku povijest bolesti,

– hemodinamski status,

– krvnu grupu.

Ispunjeni obrazac »Podaci o darivatelju – Donor info«, koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika, te presliku krvne grupe BTK mora dostaviti NTK u pisanom obliku, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način najkasnije u roku od 60 minuta.

Članak 8.

Liječnik koji je u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, a izvan jedinice intenzivnog liječenja, utvrdio smrt bolesnika, o istom obavještava osobu odgovornu za prikupljanje tkiva.

Članak 9.

Liječnik iz članka 8. za svaku umrlu osobu ispunjava obrazac »Darivanje tkiva«, koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka ispunjava se u dva primjerka, od kojih se jedan prilaže povijesti bolesti, a drugi se primjerak predaje osobi odgovornoj za prikupljanje tkiva.

Osobu odgovornu za prikupljanje tkiva određuje ravnatelj bolničke zdravstvene ustanove.

Članak 10.

Osoba odgovorna za prikupljanje tkiva prije postupka eksplantacije tkiva provjerava da li se umrla osoba nalazi na listi nedarivatelja.

Ako se umrla osoba ne nalazi na listi nedarivatelja osoba odgovorna za prikupljanje tkiva osigurava provođenje postupaka uzimanja tkiva uključujući i informiranje obitelji umrlog o namjeri presađivanja tkiva u svrhu liječenja.

Članak 11.

Ako se umrla osoba nalazi na listi nedarivatelja svi daljnji postupci u svrhu darivanja organa i/ili tkiva obustavljaju se.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o podacima i načinu vođenja dokumentacije o mogućim darivateljima dijelova ljudskog tijela radi presađivanja s umrle osobeL285100 (»Narodne novine«, br. 188/03) u dijelu koji se odnosi na postupak obavještavanja o smrti osoba koje dolaze u obzir kao darivatelji dijelova ljudskog zbog presađivanja u svrhu liječenja.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-04/16

Urbroj: 534-06-05-1

Zagreb, 16. prosinca 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

PRILOG I.

____________________________

Naziv zdravstvene ustanove

____________________________

Jedinica intenzivnog liječenja

PRIJAVA O BOLESNIKU U KOMI

za svakog bolesnika zaprimljenog u JIL u komi bez vlastitih respiracija te mu je nužna potpora

strojnom ventilacijom i kojemu je pri prijemu utvrđena dijagnoza (zaokružiti):

A. 1. izolirane kraniocerebralne ozljede ili

2. moždanog udara ili

3. dekompenziranog intrakranijalnog tumora ili

4. anoksičnog oštećenja mozga ili

5. upale središnjeg živčanog sustava

B. matični broj povijesti bolesti

C. početna slova imena i prezimena 

D. spol Ž M

E. godina rođenja 

F. datum prijema  

dan mjesec godina

G. dan i sat uvođenja respiracijske potpore  

dan mjesc godina

 

sat min

H. Ime, prezime i faksimil liječnika ______________________________________

I. Obavijest bolničkom koordinatoru ______________________________________

Dan Sat

J. Bolnički koordinator/ zamjenik obviješten _____________________________________

Potpis

PRILOG II

1/2

PODACI O DARIVATELJU

DONOR -INFO

Datum:

Sat:

Ime i prezime:

Broj donora

ABO Rh:

Datum rođenja:

Dob:

Spol:

Visina:

Težina:

Opseg toraksa:

Opseg abdomena:

cm

kg

cm

cm

TT lab

A

A

A

A

B

B

B

B

Bw

Bw

Cw

Cw

TT materijal

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DQ

DQ

DQ

DQ

Cw

Cw

BOLNICA

CIRKULACIJA

Bolnica:

Diureza:

Zadnji sat:

ml

Telefon:

Zadnja 24 sata:

ml

Kontakt osoba:

Zadnjih _____ sati:

ml

Telefon:

Krvni tlak:

mm/Hg

Moždana smrt

Datum:

Sat:

CVP:

cmH2O / mmHg

Dopuštenje za eksplantaciju

DA

NE

Hipotenzivne

epizode:

R. br.

Datum

min.

mm Hg

1.

Eksplantacija planirana:

2.

3.

Datum:

7. 10. 2003.

Sat:

Srčani arest:

DA / NE

Datum

min.

Reanimacija:

DA / NE

Datum

min.

Organi eksplantirani od lokalnog tima:

Opaske:

Srce

Pluća

Jetra

Bubrezi

Gušterača

VIROLOGIJA / BAKTERIOLOGIJA

ORGANI PONUĐENI ZA

TRANSPLANTACIJU (ako NE zašto)

anti HIV 1, 2

HBsAg

anti HBs

anti HBc

Srce

DA / NE

anti HCV

VDRL/TPH

TOXO IgM

TOXO IgG

CMV IgM

CMV IgG

Pluća

DA / NE

Ostalo:

Jetra

DA / NE

MIKROBIOLOŠKE KULTURE

Urin:

Gušterača

DA / NE

Sputum:

Krv:

1.

D-Bubreg

DA / NE

2.

3.

L-Bubreg

DA / NE

MEDIKACIJA

Dopamin:

mcg/kg/min

OPĆI KLINIČKI PODACI

Dobutamin:

mcg/kg/min

Uzrok smrti:

SAH

Adrenalin:

mg/h

Noradrenalin:

mg/h

Ostali inotropi:

Prijem u bolnicu:

Datum:

Sat:

Prijem u JIL

Datum:

Sat:

Transfuzija krvi od prijema:

ml

Respirator

Datum:

Sat:

Transfuzija krvi zadnja 24 h:

ml

Urinarni kateter

Datum:

Sat:

Plazma

ekspanderi u

zadnja 24 h:

R. br.

Naziv

1.

ml

2.

ml

Temperatura

°C

3.

ml

ANAMNEZA

Ostali lijekovi:

Hipertenzija

DA / NE

Diabetes m.

DA / NE

Pušenje:

DA / NE

God:

Kutija:

Alkohol:

DA / NE

God:

Droge:

DA / NE

Opaske:

Ostalo:

PRILOG II.2/2

PODACI O DARIVATELJU

DONOR-INFO

Datum:

Ime i prezime:

Broj donora

ABO Rh:

Datum rođenja:

Dob:

Spol:

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

RTG

EKG

UZV

KRV

RTG prsnog koša 1

PRETRAGA

DAN/SAT

DAN/SAT

DAN/SAT

Eritrociti

x1012/L

Hb

mmol/L

Ht

%

Leukociti

x103/L

Trombociti

x103/L

Na

mmol/L

K

mmol/L

EKG

Glukoza

mmol/L

CPK

U/L

CK-MB

U/L

Troponin 1

U/L

Troponin T

U/L

AST

U/L

ALT

U/L

LDH

U/L

UZV

gama GT

U/L

PV

sec.

APTV

sec.

Albumini

g/L

Urea

mmol/L

Kreatinin

µmol/L

Fibrinogen

g/L

Bilirubin uk.

µmol/L

Bilirubin dir.

µmol/L

Proteini total.

g/L

Alk.fosfataza

U/L

Amilaze

U/L

Lipaza

U/L

URIN

GUK

Albumini

ACIDO-BAZNI STATUS

PRETRAGA

DAN/SAT

DAN/SAT

DAN/SAT

OSTALA DIJAGNOSTIKA

/

FiO2 (%)

100%

PEEP

5cm H2O

Za 10 min.

ph

pCO2

mmHg/kPa

pO2

mmHg/kPa

HCO3

mmol/L

BE

mmol/L

O2 sat.

%

GRANICE PLUĆA

Desni apeks do desnog FKK

cm

OPASKE

Lijevi apeks do lijevog FKK

cm

Desni FKK do lijevog FKK

cm

Desni apeks do dijafragme

cm

Lijevi apeks do dijafragme

cm

Dostaviti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Nacionalni transplantacijski koordinator tel.: 00385 (98) 404-946 (0-24); faks: 00385 (1) 4677-105

PRILOG III

Zdravstvena ustanova: Odjel:

................................................ .....................................

_____________________________________________

DARIVANJE TKIVA

(ispunjeno u dva primjerka)

UMRLA OSOBA

Prezime............................. Ime.................................

Datum rođenja .................................

MBG .................................

Ispunio liječnik prilikom utvrđivanja smrti:

Vrijeme smrti: datum:........... sat:...............

Uzrok smrti:..............................................................................................

Prirodna smrt: DA NE

Da li bi pokojnik bio primjeren darivatelj tkiva? DA NE

– Ako ne odgovara, zašto ne? .........................................................................

– Ako odgovara za darivatelja, obavijestite osobu odgovornu za prikupljanje tkiva

DA NE

Osoba odgovorna za prikupljanje tkiva obaviještena: DA NE

Datum: ................................

Ime i prezime liječnika Potpis

.................................…......... …………………………

zatvori
Pravilnik o postupku obavještavanja o smrti osoba koje dolaze u obzir kao darivatelji dijelova ljudskog tijela zbog presađivanja u svrhu liječenja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !