Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
85

3605

Na temelju članka 13.L417306 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« br. 158/03 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OCJENE SUKLADNOSTI OPREME POD TLAKOM NA TEMELJU ISPRAVA O SUKLADNOSTI IZDANIH U INOZEMSTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak ocjene sukladnosti na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu (u daljnjem tekstu Isprava), za opremu pod tlakom na koju se odnose

– Pravilnik o tlačnoj opremi

– Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

– Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

– Pravilnik o aerosolnim raspršivačima

Članak 2.

Ocjena sukladnosti opreme pod tlakom može se provesti samo na temelju Isprava koje su izdala tijela za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji (Prijavljena tijela) čiji je popis s njihovim identifikacijskim brojevima objavljen u Službenom listu Europske zajednice.

Članak 3.

Postupak ocjene sukladnosti na temelju Isprava mogu obavljati samo tijela za ocjenu sukladnosti ovlaštena od ministra nadležnog za gospodarstvo prema tehničkim propisima iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika.

Članak 4.

Tijelo za ocjenu sukladnosti iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika provodi postupak ocjene sukladnosti koji se sastoji od:

– provjere isprava i tehničke dokumentacije;

– ispitivanja proizvoda, ako se to ocijeni potrebnim;

– izrade izvješća o ocjeni sukladnosti, i

– izdavanja isprava o sukladnosti prema tehničkim propisima iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika

Članak 5.

Postupak iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika provodi tijelo za ocjenu sukladnosti na temelju zahtjeva, koji se podnosi na obrascu propisanom u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev podnositelj je obvezan priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Izjavu o sukladnosti za predmetnu opremu pod tlakom izdanu od proizvođača i njezin prijevod na hrvatski jezik

– Presliku isprava o sukladnosti prema primijenjenim postupcima ocjene sukladnosti (Modulima)

– Potrebnu tehničku dokumentaciju prema zahtjevima tehničkih propisa iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika

– Upute za postavljanje, uporabu i održavanje i njihov prijevod na hrvatski jezik.

Članak 6.

Zahtjev iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika može podnijeti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik, odnosno osoba koja stavlja proizvod na tržište ili u uporabu.

Članak 7.

Po provedenom postupku ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika sastavlja Izvještaj o ocjeni sukladnosti.

Članak 8.

Za opremu pod tlakom za koju tijelo za ocjenu sukladnosti ocijeni da je sukladna s tehničkim propisima iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti izdaje ispravu o sukladnosti prema primijenjenom tehničkom propisu iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje do pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili do stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-01/08-01/247

Urbroj: 526-03-01/1-08-1

Zagreb 20. listopada 2008.

Potpredsjednik Vlade RH
i ministar gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

DODATAK I.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE ISPRAVA I OZNAKE SUKLADNOSTI ZA OPREMU POD TLAKOM

Broj (broj upisuje Tijelo za ocjenu sukladnosti)

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Naziv:

Adresa:

Tel./Faks:

E-mail:

Matični broj: (MB iz registra Trgovačkog suda)

Ostalo:

2. PODACI O PROIZVODU ILI SERIJI ISTOVRSNIH PROIZVODA

Naziv proizvoda: Kotao ?, Tlačna posuda ?, Izmjenjivač topline ?, Boca za tehničke plinove ?, Spremnik za tehničke plinove ?, Boca za plin ?, Spremnik za plin ?, Cisterna za plin ?,

Ostalo:

Vrsta fluida i kategorija proizvoda:

Tip i oznaka:

Proizvođač:

Zemlja i godina proizvodnje:

Ocjena sukladnosti: (podaci o tijelu za ocjenu sukladnosti)

Prostor I Prostor II Prostor III

Tlak, bar:

Temperatura, °C:

Volumen, m3:

Učinak, kW:

Težina, N:

3. ISPORUČITELJ

Broj i datum fakture inozemnog dobavljača:

Uvozna carinska deklaracija:

Mjesto i datum prispijeća pošiljke:

Količina proizvoda:

Ostalo:

4. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA UZ ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE

a. Izjava sukladnosti za predmetnu opremu pod tlakom izdana od proizvođača i njezin prijevod na hrvatskom: DA NE

b. Preslika certifikata o pregledu tipa/konstrukcije: DA NE

c. Sklopni crtež iz kojeg su vidljive dimenzije proizvoda, debljine stjenka, zavari, materijal gradnje: DA NE

d. Upute za postavljanje, rad i održavanje i njihov prijevod na hrvatskom DA NE

e. Preslika pločice s tehničkim podatcima: DA NE

f. Ostalo:

5. OSTALO

Ime i prezime kontakt osobe podnositelja zahtjeva:

Sveukupni broj listova dokumentacije:

Da li je isti zahtjev podnesen drugom tijelu za ocjenu sukladno-
sti: DA NE

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

Mjesto: Podnositelj zahtjeva

Datum: MP …………………….

Potpis odgovorne osobe

zatvori
Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !