Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku određivanja privremenih graničnih prijelaza (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
150 27.10.2004 Pravilnik o postupku određivanja privremenih graničnih prijelaza

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2605

Na temelju članka 51.L109930 stavka 3. podstavka 1. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03.), ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

o postupku odreĐivanja privremenih graniČnih prijelaza

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak određivanja privremenih graničnih prijelaza.

Članak 2.

Postupak za donošenje rješenja o određivanju privremenog graničnog prijelaza, radi održavanja kratkotrajnih djelatnosti, sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o nadzoru državne granice, pokreće pravna ili fizička osoba koja za to ima opravdan interes podnošenjem zahtjeva za određivanje privremenoga graničnog prijelaza (u daljnjem tekstu: zahtjev).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnoj policijskoj upravi, najkasnije 30 dana prije dana predviđenog za početak rada privremenoga graničnog prijelaza, osim u slučajevima potrebe određivanja privremenoga graničnog prijelaza radi preusmjeravanja prometa uvjetovanog posljedicama elementarne nepogode ili drugoga težeg štetnog događaja.

Članak 3.

Zahtjev iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika podnosi se na obrascu (Obrazac 1) koji sadrži prostor za upis sljedećih podataka:

– naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime, prebivalište fizičke osobe, podnositelja zahtjeva,

– vrsta djelatnosti za koju se podnosi zahtjev za određivanje privremenoga graničnog prijelaza,

– mjesto određivanja privremenoga graničnog prijelaza, s precizno navedenim mjestom prelaženja državne granice,

– vrijeme održavanja kratkotrajnih djelatnosti u kojem je potrebno odrediti privremeni granični prijelaz,

– način prelaženja državne granice tijekom održavanja kratkotrajnih djelatnosti, odnosno rada privremenoga graničnog prijelaza,

– mjesto i vrijeme podnošenja zahtjeva,

– potpis podnositelja zahtjeva (fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi).

Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Nakon zaprimljenog zahtjeva nadležna policijska uprava pribavlja od nadležne Carinarnice i drugih nadležnih službi podatke i očitovanja potrebna za odlučivanje o opravdanosti donošenja rješenja o određivanju privremenoga graničnog prijelaza te, ako je to moguće, očitovanje nadležnih regionalnih tijela susjedne države. Pribavljene podatke i očitovanja uz svoje mišljenje nadležna policijska uprava dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Na temelju dokumentacije koju je dostavila nadležna policijska uprava, Ministarstvo će zatražiti suglasnost ministra financija i nadležnog tijela susjedne države za donošenje rješenja o određivanju privremenoga graničnog prijelaza.

Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 2. ovog članka, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva će uputiti zahtjev ministru unutarnjih poslova za donošenje rješenja o određivanju privremenoga graničnog prijelaza. Uz zahtjev se dostavlja i pribavljena dokumentacija.

Suglasnost nadležnog tijela susjedne države nije potrebna ukoliko je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o određivanju privremenih graničnih prijelaza na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih voda.

Rješenje o određivanju privremenoga graničnog prijelaza, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva bez odgode će dostaviti nadležnoj policijskoj upravi.

Nakon zaprimanja Rješenja o određivanju privremenoga graničnog prijelaza, nadležna policijska uprava posebnim rješenjem određuje područje privremenoga graničnog prijelaza sukladno posebnim propisima.

Rješenje o određivanju privremenoga graničnog prijelaza iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva će odmah, bez odlaganja, dostaviti nadležnoj policijskoj upravi radi donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Rješenje o određivanju privremenoga graničnog prijelaza sadrži podatke o:

– mjestu i nazivu privremenoga graničnog prijelaza,

– vremenskom razdoblju za koje je određen,

– radnom vremenu privremenoga graničnog prijelaza,

– načinu i ostalim uvjetima prelaska državne granice na privremenome graničnom prijelazu i

– nadležnosti policijske postaje granične policije za obavljanje granične kontrole.

Članak 6.

Naziv privremenoga graničnog prijelaza odredit će se prema nazivu katastarske općine na kojem će privremeni granični prijelaz biti smješten.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-64302-04.
Zagreb, 19. listopada 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

Obrazac 1

Ime i prezime ____________________________,

Mjesto prebivališta: ____________________________________

(mjesto, ulica i broj)

Naziv pravne osobe ____________________________________

Sjedište _____________________________________________

(mjesto, ulica i broj)

POLICIJSKA UPRAVA ..............................................

Na temelju članka 2. Pravilnika o određivanju privremenih graničnih prijelaza podnosim:

ZAHTJEV

za određivanje privremenoga graničnog prijelaza

 

Vrsta djelatnosti za koju se podnosi zahtjev: _________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(opis djelatnosti za koju postoji opravdani interes podnositelja zahtjeva)

 

Mjesto određivanja privremenoga graničnog prijelaza __________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(mjesto određivanja priv. graničnog prijelaza s precizno navedenim mjestom prelaženja državne granice)

 

Vrijeme održavanja djelatnosti ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

(vrijeme održavanja djelatnosti za koje je potrebno odrediti privremeni granični prijelaz)

 

Način prelaženja državne granice tijekom održavanja djelatnosti____________________________

____________________________________________________________________________
(pješice ili navesti sredstvo prelaska i stvari koje će nositi osobe tijekom obavljanja djelatnosti)

Mjesto i datum: Potpis podnositelja zahtjeva

_______________ _________________________________________

(potpis fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi)

zatvori
Pravilnik o postupku određivanja privremenih graničnih prijelaza
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !