Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku pojednostavljenog razvrstavanja robe u carinskom postupku – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 17.10.2000 Pravilnik o postupku pojednostavnjenog razvrstavanja robe u carinskom postupku

CARINSKA UPRAVA

1999

Na temelju članka 8.L69944 stavka 6. Zakona o Carinskoj tarifiL69945 (»Narodne novine« br. 61/00), ravnateljica Carinske uprave donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU POJEDNOSTAVNJENOG RAZVRSTAVANJA ROBE U CARINSKOM POSTUPKU

I. UVODNE I ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom se uređuju posebne odredbe u carinskim postupcima, kada se, na zahtjev deklaranta, određeni proizvodi ili dijelovi proizvoda, koji se prema odredbama Carinske tarife razvrstavaju u više tarifnih stavaka, pojednostavnjeno razvrstavaju u tarifni stavak gotovog proizvoda.

Članak 2.

U smislu ovog pravilnika niže navedeni izrazi imaju sljedeće značenje:

a) »nadzorna carinarnica« je carinarnica koja izdaje odobrenje za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja robe u carinskom postupku i provodi nadzor nad provedbom postupka;

b) »ovlaštena carinarnica« je carinarnica odnosno ustrojstvena jedinica u njenom sastavu koja je po odobrenju ovlaštena za prihvat carinskih deklaracija.

Članak 3.

Pojednostavnjeno razvrstavanje može se odobriti samo u postupcima puštanja robe u slobodni promet ili u izvoznom postupku.

II. ZAHTJEV ZA PRIMJENU POJEDNOSTAVNJENOG RAZVRSTAVANJA ROBE

Članak 4.

Primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja robe u Carinsku tarifu, sukladno odredbama ovog pravilnika, odobrava carinarnica ovlaštena za provedbu odnosnog carinskog postupka.

Pisani zahtjev za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja mora sadržavati:

a) tvrtku i sjedište deklaranta, te njegov matični broj,

b) tvrtku i sjedište primatelja robe, ako je to druga osoba od deklaranta,

c) identifikacijske podatke o ugovorenom poslu temeljem kojeg se uvoze ili izvoze proizvodi za koje se zahtijeva primjena pojednostavnjenog razvrstavanja,

d) carinarnicu odnosno ustrojstvenu jedinicu u njenom sastavu, koja će provoditi carinski postupak uz odobrenje o primjeni pojednostavnjenog razvrstavanja,

e) tehničko-tehnološke podatke o dijelovima/proizvodima za koje se zahtijeva primjena pojednostavnjenog razvrstavanja i o gotovom proizvodu,

f) podatke o količini i vrijednosti dijelova/proizvoda i gotovog proizvoda za koje se zahtijeva primjena pojednostavnjenog razvrstavanja,

g) odredbu ovog pravilnika, na kojoj se temelji zahtjev za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja,

h) prijedlog tarifnog stavka u Carinskoj tarifi, u koji bi se gotovi proizvod razvrstao prema pravilima razvrstavanja, te

i) rok do kojeg će se završiti postupni uvoz/izvoz, kada se zahtijeva primjena članka 8. stavka 1. točka 1. Zakona o Carinskoj tarifi.

III. POJEDNOSTAVNJENO RAZVRSTAVANJE ROBE PRILIKOM UVOZA

1. Pojednostavnjeno razvrstavanje nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju

Članak 5.

Uz zahtjev za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja nesastavljenih proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju koji se uvoze postupno u tarifni stavak gotovog proizvoda (članak 8., stavak 1., točka 1. Zakona o Carinskoj tarifi), deklarant podnosi:

a) detaljnu tehnološko-komercijalnu dokumentaciju, koja sadrži podatke neophodne za razvrstavanje gotovog proizvoda u Carinsku tarifu (ugovor o kupoprodaji ili lizingu, račune, nacrte, skice, prospekte, opise i slično),

b) specifikaciju dijelova i proizvoda od kojih se sastoji nesastavljen proizvod ili proizvod u rastavljenom stanju koji se uvozi postupno, s podacima neophodnim za njihovu identifikaciju i razvrstavanje u Carinsku tarifu.

Pisani zahtjev za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja nesastavljenog proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju koji se uvozi postupno podnosi se carinarnici iz članka 4.#clanak4 ovog pravilnika.

Specifikacija iz stavka 1. pod b) ovog članka podnosi se u tri primjerka, a ukoliko ima više ovlaštenih carinarnica, sa svaku dodatnu ovlaštenu carinarnicu podnosi se dodatni primjerak specifikacije.

Članak 6.

O zahtjevu za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja nesastavljenog proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju koji se uvozi postupno, nadzorna carinarnica donosi odobrenje.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka, kojim se odobrava primjena pojednostavnjenog razvrstavanja, nadzorna carinarnica utvrđuje:

– tarifni stavak gotovog proizvoda u koji će se pojednostavnjeno razvrstati dijelovi i proizvodi po specifikaciji iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika,

– carinarnice i ustrojstvene jedinice u njihovom sastavu ovlaštene za prihvat carinskih deklaracija,

– ustrojstvenu jedinicu u svom sastavu koja će voditi očevidnik o postupnom uvozu (u pravilu ona koja će provoditi pretežiti dio postupka) i

– rok do kojeg će se završiti provedba postupka postupnog uvoza primjenom pojednostavnjenog razvrstavanja.

Sastavni dio odobrenja iz stavka 1. ovog članka je i po nadzornoj carinarnici ovjereni primjerak specifikacije iz članka 5.#clanak5 ovog pravilnika.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka s ovjerenom specifikacijom nadzorna carinarnica dostavlja deklarantu, ustrojstvenoj jedinici u svom sastavu koja će voditi očevidnik o postupnom uvozu i drugim ovlaštenim carinarnicama.

U slučaju opravdane potrebe, a na obrazloženi zahtjev deklaranta, nadzorna carinarnica može odobriti izmjenu odobrenja iz članka 6.#clanak6 ovog pravilnika.

Članak 7.

Uz svaku jedinstvenu carinsku deklaraciju za robu koja se carini primjenom odobrenja iz članka 6.#clanak6 ovog pravilnika, deklarant prilaže presliku odobrenja i odgovarajućeg dijela specifikacije, koji sadrži podatke o dijelu robe koji se tom jedinstvenom carinskom deklaracijom carini (izvadak iz specifikacije).

Na izvatku iz stavka 1. ovog članka, ovlašteni carinski službenik identificira i obilježava robu koja se carini tom jedinstvenom carinskom deklaracijom, uz naznaku naziva carinarnice, broja i datuma jedinstvene carinske deklaracije, te otpis ovjerava svojim potpisom, faksimilom i štambiljom carinske ispostave.

O obavljenom djelomičnom uvozu po odobrenju iz članka 6.#clanak6 ovog pravilnika ovlaštena carinarnica, dostavom preslike jedinstvene carinske deklaracije, fakture i ovjerenog izvatka iz specifikacije, izvješćuje nadzornu carinarnicu.

Nadzorna carinarnica odnosno ustrojstvena jedinica u nje- nom sastavu određena za vođenje očevidnika o postupnom uvozu, na temelju primljene obavijesti iz stavka 3. ovog članka, na svom primjerku izvornika specifikacije otpisuje pozicije robe koje su ocarinjene.

Članak 8.

Postupak postupnog carinjenja temeljem odobrenja iz članka 6.#clanak6 ovog pravilnika završava se posljednjom isporukom robe, odnosno protekom roka utvrđenog tim odobrenjem.

Deklarant je dužan o završnom postupku postupnog uvoza izvijestiti nadzornu carinarnicu odnosno ustrojstvenu jedinicu u njenom sastavu određenu za vođenje očevidnika, odmah nakon posljednje isporuke robe a najkasnije protekom roka utvrđenog odobrenjem.

Utvrdi li, po završetku postupka iz stavka 2. ovog članka, da specifikacija nije u cijelosti razdužena, nadzorna carinarnica zatražit će izjašnjavanje deklaranta o razlozima, te će sukladno utvrđenom stanju zaključkom, u obliku bilješke na odobrenju ili donošenjem posebnog akta okončati postupak postupnog uvoza i o tome izvijestiti i druge ovlaštene carinarnice.

2. Pojednostavnjeno razvrstavanje dijelova instrumenata aparata, uređaja, strojeva, vozila i drugih proizvoda iz odsjeka XVI, XVII i XVIII Carinske tarife

Članak 9.

Uz zahtjev za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja dijelova instrumenata, aparata, uređaja, strojeva, vozila i drugih proizvoda iz odsjeka XVI, XVII i XVIII Carinske tarife, koji se bez dorade ili obrade mogu ugraditi u gotov proizvod (članak 8., stavak 1., točka 2. Zakona o carinskoj tarifi), deklarant podnosi specifikaciju dijelova koji se uvoze te:

a) za dijelove koji se uvoze radi tekućeg ili investicijskog održavanja – carinsku deklaraciju ili račun ili drugu ispravu iz koje se sa sigurnošću može utvrditi tarifni stavak gotovog proizvoda za koju se ti dijelovi uvoze;

b) za dijelove koji se uvoze zajedno s gotovim proizvodom kao njihovi nadomjesni dijelovi – račun iz kojeg je vidljivo da vrijednost tih dijelova franco hrvatska granica ne premašuje 7% vrijednosti gotovog proizvoda s kojim se ti dijelovi uvoze;

c) za dijelove koji se uvoze za izradu gotovog proizvoda – ispravu s podacima o ukupnoj vrijednosti dijelova franco hrvatska granica i ispravu o prodajnoj cijeni gotovog prozvoda u koji se ti dijelovi ugrađuju, iz kojih je vidljivo da vrijednost dijelova ne premašuje 50% od prodajne cijene gotovog proizvoda;

d) za dijelove za zamjenu dotrajalih ili pokvarenih dijelova za koje se ne plaća njihova protuvrijednost, i to u garantnom roku – ispravu o uvozu gotovog proizvoda za koji se sada uvoze zamjenski dijelovi, te dokaz da se dijelovi uvoze u garantnom roku i bez plaćanja protuvrijednosti.

Odobrenje o primjeni pojednostavnjenog razvrstavanja robe iz stavka 1. ovog članka, nadzorna carinarnica donosi po skraćenom postupku, bilješkom na zahtjevu.

3. Pojednostavnjeno razvrstavanje laboratorijskih kemikalija i reagensa

Članak 10.

Uz zahtjev za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja laboratorijskih kemikalija i reagensa (članak 8., stavak 1., točka 3. Zakona o Carinskoj tarifi), deklarant podnosi specifikaciju laboratorijskih kemikalija i reagensa za koje traži pojednostavnjeno razvrstavanje, koja sadrži njihove nazive i tarifne stavke Carinske tarife u koje bi se isti razvrstavali bez primjene pojednostavnjenog razvrstavanja.

Odobrenje o primjeni pojednostavnjenog razvrstavanja robe iz stavka 1. ovog članka, nadzorna carinarnica donosi po skraćenom postupku, bilješkom na zahtjevu.

4. Pojednostavnjeno razvrstavanje robe što je uvoze humanitarne organizacije

Članak 11.

Uz zahtjev za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja robe što ih uvoze registrirane humanitarne organizacije u skladu sa člankom 187., stavak 1., točka 5. Carinskog zakona, deklarant podnosi:

a) specifikaciju koja sadrži vrstu, količinu i vrijednost robe s prijedlogom tarifnog stavka u Carinskoj tarifi u koji bi se roba razvrstala primjenom pojednostavnjenog razvrstavanja i

b) druge isprave u skladu sa člankom 639. Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

Odobrenje o primjeni pojednostavnjenog razvrstavanja robe iz stavka 1. ovog članka, nadzorna carinarnica donosi po skraćenom postupku, bilješkom na zahtjevu.

IV. POJEDNOSTAVNJENO RAZVRSTAVANJE ROBE PRILIKOM IZVOZA

Članak 12.

U izvoznom postupku, pojednostavnjeno razvrstavanje se može zahtijevati u slučaju:

– izvoza nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom sastavu, čije se dijelove izvozi postupno (članak 8., stavak 1., točka 1. Zakona o Carinskoj tarifi),

– izvoza dijelova instrumenata, aparata, uređaja, strojeva, vozila i drugih proizvoda iz odsjeka XVI, XVII i XVIII Carinske tarife, koji se bez dorade ili obrade može ugraditi u gotov proizvod (članak 8., stavak 1., točka 2., pod a), b) i d) Zakona o Carinskoj tarifi), te

– izvoza laboratorijskih kemikalija i reagensa (članak 8., stavak 1., točka 3. Zakona o Carinskoj tarifi).

Članak 13.

U izvoznom postupku odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 5.#clanak5 do 10.#clanak10 ovog pravilnika.

V. CARINSKI NADZOR TIJEKOM POSTUPAKA UZ PRIMJENU POJEDNOSTAVNJENOG RAZVRSTAVANJA

Članak 14.

Nadzorna carinarnica može u svako doba provedbe postupka uz primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja robe prema odredbama ovog pravilnika, pregledati svu uvezenu robu ili njene pojedine dijelove te prateću carinsku i poslovnu dokumentaciju deklaranta u svezi s uvozom odnosno izvozom robe koja je predmet odobrenja.

VI. DONOŠENJE ODOBRENJA O PRIMJENI POJEDNOSTAVNJENOG RAZVRSTAVANJA

Članak 15.

Postupak donošenja odobrenja za primjenu pojednostavnjenog razvrstavanja robe prema odredbama ovog pravilnika, nadzorna carinarnica provodi bez odlaganja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja robe primjenom članka 9.L69946 Zakona o Carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 1/97).

Postupci postupnog carinjenja robe primjenom pojednostavnjenog razvrstavanja za koje je doneseno odobrenje nadzorne carinarnice prije stupanja na snagu ovog pravilnika, nastavit će se i okončati sukladno donesenom odobrenju, a po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/00-01/993
Urbroj: 513-02-1320/2-00-1
Zagreb, 5. listopada 2000.

Ravnateljica
mr. Katarina Bakija, v. r.

  
zatvori
Pravilnik o postupku pojednostavljenog razvrstavanja robe u carinskom postupku –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !