Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama ("Narodne novine", br. XX/05, XX/07, XX/08 - čl. 10. Pravilnika o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama, XX/10, XX/10, XX/10 - čl. 8. Pravilnika o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje, XX/10 - čl. 12. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica, XX/10 - čl. 17. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi, XX/10 - čl. 5. Pravilnika o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice, 119/10 - čl. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja )
označi tražene riječi printaj stranicu
74 27.6.2008 Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2455

Na temelju članka 69.L401555 stavka 3. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PRIKUPLJANJA PODATAKA TIJEKOM INSPEKCIJA NA FARMAMA1

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:
a) postupak prikupljanja podataka tijekom inspekcije koju obavlja nadležno tijelo u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmamaL401557 (»Narodne novine«, broj 136/05)2;
b) izvješćivanje Europske komisije o prikupljenim podacima iz točke a) ovoga članka.

Pojmovnik

Članak 2.

1) U smislu ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi iz Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika.
2) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se i sljedeći pojmovi:
a) »inspekcija« – označava službene kontrole i preglede koje obavlja nadležno tijelo na farmama na kojima se drže životinje za vrijeme pregleda, a u skladu s Pravilnikom iz članka 1. točke a) ovoga Pravilnika,
b) »neudovoljavanje uvjetima« – označava neudovoljavanje odredbama Pravilnika iz članka 1. točke a) ovoga Pravilnika utvrđeno:
– od nadležnog tijela tijekom inspekcije,
– u aktu dostavljenom posjedniku životinja koje se uzgajaju na farmi na kojoj je obavljena inspekcija.
c) »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Podaci koji se prikupljaju i evidentiraju tijekom svake inspekcije

Članak 3.

Tijekom svake inspekcije nadležno tijelo prikuplja i evidentira u pisanom ili elektroničkom obliku podatke o:
a) datumu pregleda i identifikaciji farme,
b) kategorijama načina držanja i uzgoja te odgovarajućim odredbama u važećim propisima kako je to navedeno u Dodatku I. ovoga Pravilnika,
c) kategorijama neudovoljavanja uvjetima te odgovarajućim odredbama propisa iz Dodatka II. ovoga Pravilnika;
d) administrativnim kategorijama neudovoljavanja uvjetima i radnjama koje je nadležno tijelo poduzelo kako je navedeno u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija obavljenih na temelju članka 25. stavka 4., članka 27. te članaka 31. do 38. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Članak 4.

Tijekom svake inspekcije obavljene na temelju članka 25. stavka 4., članka 27. te članaka 31. do 38. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika nadležno tijelo pregledava najmanje pet kategorija iz Poglavlja I. Dodatka II. ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo evidentira svako neudovoljavanje uvjetima.

Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija obavljenih na temelju članka 20. i članaka 39. do 53. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Članak 5.

Tijekom svake inspekcije obavljene na temelju članka 20. i članaka 39. do 53. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika nadležno tijelo pregledava najmanje četiri kategorije iz Poglavlja II. Dodatka II. ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo evidentira svako neudovoljavanje uvjetima.

Minimalni zahtjevi za potvrđivanje i evidentiranje inspekcija obavljenih na temelju članaka 19. do 30. Pravilnika o navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Članak 6.

Tijekom svake inspekcije obavljene na temelju članaka 19. do 30. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika nadležno tijelo pregledava najmanje pet kategorija iz Poglavlja III. Dodataka II. ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo evidentira svako neudovoljavanje uvjetima.

Minimalni zahtjevi za potvrđivanje i evidentiranje inspekcija obavljenih na temelju članaka 54. do 58. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Članak 7.

Tijekom svake inspekcije obavljene na temelju članaka 54. do 58. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika, nadležno tijelo pregledava najmanje tri kategorije iz Poglavlja IV. Dodataka II. ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo evidentira svako neudovoljavanje uvjetima.

Izvješće

Članak 8.

1) Nadležno tijelo najkasnije do 30. lipnja svake godine dostavlja Europskoj komisiji izvješće, u elektronskom obliku, o podacima prikupljenim i evidentiranim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika tijekom inspekcija obavljenih u prethodnoj kalendarskoj godini.
2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora:
a) sadržavati podatke iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika;
b) imati priloženu analizu utvrđenih najtežih neudovoljavanja uvjetima, kao i akcijski plan za sprječavanje ili smanjenje njihovog pojavljivanja u sljedećim godinama.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Dodaci I. do IV. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Prilog Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmamaL401558 (»Narodne novine«, broj 136/05).

Članak 11.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 8.#clanak8 ovoga Pravilnika stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/08-01/8
Urbroj: 525-6-08-1
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.                               

________
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Europske komisije 2006/778 od 14. studenoga 2006. godine o minimalnim zahtjevima za prikupljanje podataka tijekom inspekcijskih nadzora proizvodnih jedinica na kojima se drže životinje koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje
2 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 91/629 od 19. studenoga 1991. godine o minimalnim standardima za zaštitu teladi, Direktive Vijeća 91/630 od 19. studenoga 1991. godine o minimalnim standardima za zaštitu svinja Direktive Vijeća 98/58 od 20. srpnja 1998. godine o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje i Direktive Vijeća 1999/74 od 19. srpnja 1999. godine o minimalnim standardima za zaštitu kokoši nesilica

DODATAK I.

kako je navedeno u članku 3. točki b) ovoga Pravilnika

KATEGORIJE NAČINA DRŽANJA

Kategorije načina držanja za kokoši nesilice i odgovarajuće odredbe iz članaka 54. do članka 58. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika i Pravilnika o kakvoći jajaL401559 (»Narodne novine«, broj 115/06 i 69/07)3

Kategorija načina držanja

Odgovarajuće zakonodavstvo

Slobodan uzgoj

Dodatak III. Pravilnika o kakvoći jaja

Štalski uzgoj (uzgoj u peradarniku)

Dodatak III. Pravilnika o kakvoći jaja

Sustav obogaćenih kaveza

članak 58. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnik

Sustav neobogaćenih kaveza

članak 57. Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

______
3 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije broj 2295/2003 od 23. prosinca 2003. godine o uvođenju pravila za provođenje Uredbe Vijeća broj 1907/90 o standardima za stavaljanje jaja na tržište

DODATAK II.

kako je navedeno u članku 3. točki (c) i člancima 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika

POGLAVLJE I.

Kategorije neudovoljavanja uvjetima za telad i odgovarajuće odredbe iz Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Kategorija neudovoljavanja uvjetima

Odgovarajuće odredbe Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Inspekcija

članak 33.

Sloboda kretanja

članak 34. i 35.

Prostor

članak 31.

Objekti i smještaj

članak 25. stavak 4.
članak 36. i 37.

Minimalna rasvjeta

članak 32.

Automatska i mehanička oprema

članak 27.

Hrana za životinje, voda i ostale tvari

članak 38. stavak 5., 6. i 9.

Razina hemoglobina

članak 38. stavak 2.

Vlaknasta prehrana

članak 38. stavak 3.
 

POGLAVLJE II.

Kategorije neudovoljavanja uvjetima za svinje i odgovarajuće odredbe iz Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Kategorija neudovoljavanja uvjetima

 

Odgovarajuće odredbe Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Osoblje

članak 20.

Inspekcija

 

članak 43.
članak 51. stavak 5.
članak 52. stavak 3. i
članak 53.

Sloboda kretanja

 

članak 39.
članak 51. stavak 4., 7. i 8.
članak 52. stavak 1. i 2.

Prostor

 

članak 39. stavak 1.
članak 51. stavak 1., 2. i 3.

Objekti i smještaj

 

članak 40. stavak 1.
članak 41.
članak 46.

Minimalna rasvjeta

članak 40. stavak 1.

Podne površine

 

članak 39. stavak 5. i 6.,
članak 46. stavak 1.
članak 50.

Materijali kojim se životinje zanimaju

članak 48.
članak 51. stavak 6. i 10.

Hrana za životinje, voda i ostale tvari

članak 47. stavak 1. i 2.

Vlaknasta prehrana

članak 51. stavak 9.

Odstranjivanje pojedinih dijelova tijela

članak 49.

Načini uzgoja

članak 52. stavak 3. i 4 
 

POGLAVLJE III.

Kategorije neudovoljavanja uvjetima za sve farme i odgovarajuće odredbe iz Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Kategorija neudovoljavanja uvjetima

 

Odgovarajuće odredbe Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Osoblje

članak 20.

Inspekcija

članak 21.
članak 22.

Vođenje dokumentacije

članak 23.

Sloboda kretanja

članak 24.

Objekti i smještaj

članak 25.

Automatska ili mehanička oprema

članak 27.

Hrana za životinje, voda i ostale tvari

članak 28.

Odstranjivanje pojedinih dijelova tijela

članak 49

Načini uzgoja

članak 29.
 

POGLAVLJE IV.

Kategorije neudovoljavanja uvjetima za kokoši nesilice i odgovarajuće odredbe iz Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Kategorija neudovoljavanja uvjetima

Odgovarajuće odredbe Pravilnika navedenog u članku 1. točki a) ovoga Pravilnika

Inspekcija

članak 55. stavak 1. i 9.

Prostor

 

članak 56. stavak 5.
članak 57. točka a)
članak 58. stavak 1. točka a)

Objekti i smještaj

 

članak 56. stavak 1., 2., 3. i 4.
članak 57. točka b), c), d), e) i f).
članak 58. stavak 1. b), c) i d).,
stavak 2., 3., 4. i 5.
članak 55. stavak 5., 8. i 10.

Minimalna rasvjeta

članak 55. stavak 3. i 4.

Automatska ili mehanička oprema

članak 55. stavak 2.

Odstranjivanje pojedinih dijelova tijela

članak 55. stavak 11.

DODATAK III.

kako je to navedeno u članku 3. točki (d) ovoga Pravilnika

Administrativna kategorija neudovoljavanja uvjetima

Administrativna kategorija neudovoljavanja uvjetima

Radnje koje poduzima veterinarska inspekcija

A

 

Zahtjev za uklanjanje neudovoljavanja uvjetima u roku kraćem od tri mjeseca
Bez trenutnog poduzimanja mjera (prekršaj, kazneno djelo).

B

 

Zahtjev za uklanjanje neudovoljavanja uvjetima u roku duljem od tri mjeseca
Bez trenutnog poduzimanja mjera (prekršaj, kazneno djelo).

C

 

Trenutno poduzimanje mjera (prekršaj, kazneno djelo). 

DODATAK IV.

PODACI KOJI SE MORAJU DOSTAVITI EUROPSKOJ KOMISIJI U SKLADU S ČLANKOM 8.#clanak8 OVOGA PRAVILNIKA

Podaci koji se moraju dostaviti Europskoj komisiji u skladu s člankom 8.#clanak8 ovoga Pravilnika dostavljaju se u skladu s Tablicama 1. i 2. ovoga Dodatka.
Moraju sadržavati broj:
1. Farmi koje podliježu inspekciji – u redu 1. Tablica 1. i 2.;
2. Farmi koje podliježu inspekciji – u redu 2. Tablica 1. i 2., na temelju broja inspekcija koje su u skladu sa zahtjevima članaka od 4. do 7. ovoga Pravilnika;
3. Farmi koje ne udovoljavaju uvjetima – u redu 3. Tablica 1. i 2., na temelju rezultata inspekcija koje su uvrštene u red 2. Tablice 1. i 2.;
4. Neudovoljavanje uvjetima prema kategorijama iz Dodatka II. ovoga Pravilnika – u redovima od 4. do 18. Tablice 1. i u redovima od 4. do 12. Tablice 2. ovoga Dodatka;
5. Neudovoljavanje uvjetima prema kategorijama iz Dodatka III. ovoga Pravilnika – u redovima od 19. do 21. Tablice 1. i u redovima od 13. do 15. Tablice 2. ovoga Dodatka.

Tablica 1.
 

Kategorija životinja

Kokoši nesilice

Telad

 

Svinje

 

Način uzgoja i držanja

Broj

Slobodni uzgoj

Štalski uzgoj

Sustav obogaćenih kaveza

Sustav neobogaćenih kaveza

1.

 

Farme koje podliježu inspekciji

 

 

 

 

 

 

2.

Pregledane farme

 

 

 

 

 

 

3.

Farme koje udovoljavaju uvjetima

 

 

 

 

 

 

Broj neudovoljavanja uvjetima koji se odnose na

4.

Osoblje

 

 

 

 

 

 

5.

Inspekciju

 

 

 

 

 

 

6.

Vođenje dokumentacije

 

 

 

 

 

 

7.

Slobodu kretanja

 

 

 

 

 

 

8.

Prostor

 

 

 

 

 

 

9.

Objekte i smještaj

 

 

 

 

 

 

10.

Minimalnu rasvjetu

 

 

 

 

 

 

11.

Podne površine (za svinje)

 

 

 

 

 

 

12.

Materijal kojim se životinje zanimaju

 

 

 

 

 

 

13.

Automatska i mehanička oprema

 

 

 

 

 

 

14.

Hrana, voda i druge tvari

 

 

 

 

 

 

15.

Hemoglobin (telad)

 

 

 

 

 

 

16.

Vlaknasta hrana (telad i krave)

 

 

 

 

 

 

17.

Odstranjivanje dijelova tijela

 

 

 

 

 

 

18

Način uzgoja

 

 

 

 

 

 

19.

Neudovoljavanje uvjetima A

 

 

 

 

 

 

20.

Neudovoljavanje uvjetima B

 

 

 

 

 

 

21.

Neudovoljavanje uvjetima C

 

 

 

 

 

 

Tablica 2.

Kategorija životinja

Broj

Goveda (osim teladi)

Ovce

Koze

Domaće kokoši*

Nojevi

 

Patke

 

Guske

 

Krznaši

 

Purani

 

1.

Farme koje podliježu inspekciji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pregledane farme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Farme koje udovoljavaju uvjetima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj neudovoljavanja uvjetima koji se odnose na

4.

Osoblje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Inspekcijski pregled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vođenje dokumentacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Slobodu kretanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Objekte i smještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Automatsku i mehaničku opremu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Hranu, vodu i ostale tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Odstranjivanje dijelova tijela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Načini uzgoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Neudovoljavanje uvjetima A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Neudovoljavanje uvjetima B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Neudovoljavanje uvjetima C

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Perad vrste Gallus gallus osim kokoši nesilica
 
zatvori
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !