Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
140 17.12.1999 Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem odredbe članka 56. Zakona o rudarstvu - proči?ćeni tekst (»Narodne novine«, br. 35/95.) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 1.

Rudarsko trgovačko dru?tvo i rudarski obrtnik podnose, tijelu dr?avne uprave, koje je izdalo odobrenje za istra?ivanje mineralnih sirovina, odnosno koje je odobrilo eksploatacijsko polje, zahtjev za provjeru rudarskog projekta po kojem se planiraju izvoditi rudarski radovi, te graditi objekti i postrojenja izravno vezana za istra?ivanja i eksploataciju mineralnih sirovina podzemnim rudarskim radovima, kao i za objekte i postrojenja izravno vezana za istra?ivanje i eksploataciju nafte i prirodnog plina.

Članak 2.

Rudarsko trgovačko dru?tvo i rudarski obrtnik dostavljaju tijelu dr?avne uprave iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika, uz pisani zahtjev za provjeru, i tri primjerka rudarskog projekta.

Članak 3.

Nakon primitka pisanog zahtjeva iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, tijelo dr?avne uprave nadle?no za poslove rudarstva osniva Stručno povjerenstvo, koje će obaviti provjeru rudarskog projekta.

Rje?enje o osnivanju Stručnog povjerenstva bit će dostavljeno rudarskom trgovačkom dru?tvu i rudarskom obrtniku, koje je zatra?ilo provjeru rudarskog projekta.

Članak 4.

Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskog projekta čine tri člana, od kojih je jedan imenovan za predsjednika.

Članovi Stručnog povjerenstva moraju biti diplomirani in?enjeri rudarstva s polo?enim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istra?ivanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon polo?enog stručnog ispita.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka pregled elektro dijela rudarskog projekta obavlja kao član Stručnog povjerenstva, diplomirani in?enjer elektrotehnike s polo?enim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva nakon polo?enog stručnog ispita.

Član Stručnog povjerenstva ne mo?e biti osoba koja je u bilo kakvom ugovornom odnosu s izrađivačem rudarskog projekta, kao i osoba koja je takav odnos s izrađivačem rudarskog projekta imala u protekle tri godine.

Članak 5.

Stručno povjerenstvo treba obaviti provjeru rudarskog projekta sukladno odredbi članka 41. stavka 1. Zakona o rudarstvu, u roku trideset dana od dana primitka rje?enja i projekta.

Članak 6.

Članovi Stručnog povjerenstva dostavljaju predsjedniku Stručnog povjerenstva pisano izvje?će o obavljenoj provjeri rudarskog projekta.

Izvje?će iz stavka 1. ovog Pravilnika treba dostaviti u tri primjerka.

Članak 7.

Ako pojedini član Stručnog povjerenstva, tijekom provjere rudarskog projekta ocijeni da je potrebno prije sjednice Stručnog povjerenstva, iz razloga bitnih za utvrđivanje ispravnosti pojedinih rje?enja iz rudarskog projekta, obaviti uvid na istra?nom prostoru odnosno eksploatacijskom polju, predlo?it će tijelu dr?avne uprave koje je osnovalo Stručno povjerenstvo da se taj uvid i obavi.

Odluku o potrebi obavljanja uvida iz stavka 1. ovog članka donijet će tijelo dr?avne uprave koje je osnovalo Stručno povjerenstvo.

Članak 8.

Nakon primitka izvje?ća iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika, predsjednik Stručnog povjerenstva određuje mjesto i vrijeme odr?avanja sjednice i o tome obavje?tava članove Stručnog povjerenstva, te rudarsko trgovačko dru?tvo odnosno rudarskog obrtnika, koji je podnio rudarski projekt na provjeru.

Rudarsko trgovačko dru?tvo odnosno rudarski obrtnik obavje?tavaju i pozivaju odgovornog projektanta na sjednicu Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta.

Predsjednik Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta uz poziv prisustvovanja sjednici rudarskom trgovačkom dru?tvu odnosno rudarskom obrtniku dostavlja i po jedan primjerak pisanog izvje?ća svakog člana Stručnog povjerenstva.

Članak 9.

Na sjednici Stručnog povjerenstva o provjeri rudarskog projekta bit će vođen zapisnik. U zapisnik će biti zabilje?eno:

- mjesto i vrijeme odr?avanja sjednice;

- ime i prezime prisutnih članova Stručnog povjerenstva;

- ime i prezime ovla?tenih predstavnika rudarskog trgovačkog dru?tva odnosno rudarskog obrtnika;

- ime i prezime odgovornog projektanta ili njegovog predstavnika;

- kratki opis tijeka sjednice;

- zaključak Stručnog povjerenstva.

Zapisnik potpisuju svi članovi Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta, te ga se uručuje predstavniku rudarskog trgovačkog dru?tva odnosno rudarskog obrtnika, koji je dostavio rudarski projekt na provjeru.

Članak 10.

Kada se provjerom utvrdi i na sjednici Stručnog povjerenstva zaključi da su rje?enja predviđena rudarskim projektom u skladu s propisanim mjerama i normativima glede kojih se obavlja provjera, na rudarski projekt bit će stavljena izjava o obavljenoj provjeri i prihvaćanju projektiranih rje?enja, koju potpisuju svi članovi Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta.

Izjava o obavljenoj provjeri i prihvaćanju projektiranih rje?enja rudarskog projekta glasi:

»Projekt je u skladu s odredbom članka 41. stavka 1. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 35/95.)«.

Članak 11.

Izjava iz članka 10.#clanak10 stavka 2. ovog Pravilnika bit će stavljena na naslovnu stranicu, na stranicu s popisom priloga i na zavr?nu stranicu rudarskog projekta.

Svi prilozi u privitku rudarskog projekta bit će ovjereni pečatom tijela dr?avne uprave, kod kojeg se obavlja postupak provjere rudarskog projekta.

Članak 12.

Kada se provjerom utvrdi i na sjednici Stručnog povjerenstva zaključi da pojedina rje?enja predviđena rudarskim projektom nisu u skladu s propisanim mjerama i normativima glede kojih se obavlja provjera, rudarsko trgovačko dru?tvo odnosno rudarski obrtnik du?an je obaviti ispravke i dopune u roku i sukladno primjedbama iz zapisnika sa sjednice Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta.

Rok u kojem je potrebno obaviti ispravke i dopune rudarskog projekta sukladno zapisniku sa sjednice Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta, iznosi najvi?e tri mjeseca od dana odr?ane sjednice i uručenog zapisnika o provjeri rudarskog projekta.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog članka, tijelo dr?avne uprave koje je osnovalo Stručno povjerenstvo, ako za to postoje opravdani razlozi, mo?e produ?iti rok za obavljanje ispravaka i dopuna u rudarskom projektu sukladno zapisniku sa sjednice Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta.

Obavljene ispravke i dopune u rudarskom projektu provjerava Stručno povjerenstvo u cijelom sastavu ili putem pojedinog člana ovla?tenog na sjednici Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta.

Kada je u cijelosti udovoljeno primjedbama Stručnog povjerenstva, na rudarski projekt bit će stavljena izjava iz članka 10.#clanak10 stavak 2. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Izjava o obavljenoj provjeri i prihvaćanju rudarskog projekta, bit će stavljena na dva primjerka rudarskog projekta, od kojih jedan ostaje kod tijela dr?avne uprave koje je osnovalo Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskog projekta, a drugi će biti dostavljen rudarskom trgovačkom dru?tvu odnosno rudarskom obrtniku, koji je zatra?io provjeru rudarskog projekta.

Članak 14.

Ako rudarsko trgovačko dru?tvo ili rudarski obrtnik ne obave ispravke i dopune rudarskog projekta utvrđene na sjednici Stručnog povjerenstva u rokovima iz članka 12.#clanak12 stavaka 2. i 3. ovog Pravilnika, tijelo dr?avne uprave, nadle?no za poslove rudarstva, rje?enjem će odbiti rudarski projekt.

Članak 15.

Tro?kove provjere rudarskog projekta podmiruje, rudarsko trgovačko dru?tvo odnosno rudarski obrtnik koji je zatra?io provjeru rudarskog projekta, temeljem obračuna kojeg je utvrdilo tijelo dr?avne uprave nadle?no za osnivanje Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta.

Članak 16.

Članovima Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta pripada nagrada za provjeru i podneseno izvje?će o provjeri rudarskog projekta, te naknada za prisustvovanje sjednicama Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta.

Nagradu i naknadu iz stavka 1. ovog članka, obračunat će i isplatiti tijelo dr?avne uprave koje je osnovalo Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskog projekta.

Visinu nagrade utvrđuje rje?enjem tijelo dr?avne uprave koje osniva Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskog projekta.

Članak 17.

Uredske poslove i obračun tro?kova obavljaju uposlenici tijela dr?avne uprave koje osniva Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskog projekta.

Visinu nagrade za poslove iz stavka 1. ovog članka utvrđuje tijelo dr?avne uprave koje osniva Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskog projekta.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje va?iti Pravilnik o postupku revizije rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 44/91.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/99-03/117
Urbroj: 526-01-99-01
Zagreb, 8. prosinca 1999.

Ministar gospodarstva
mr. sc. Nenad Porges, v. r.
zatvori
Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !