Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku s predstavkama i pritužbama – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
142 22.12.1999 Pravilnik o postupku s predstavkama i pritužbama

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Na temelju članka 19. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na sjednici odr?anoj 15. prosinca 1999. donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU S PREDSTAVKAMA I PRITU?BAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje postupak s predstavkama, pritu?bama i prijedlozima koje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) podnose osiguranici, korisnici prava iz mirovinskog osiguranja i druge fizičke i pravne osobe u vezi s provedbom mirovinskog osiguranja.

Članak 2.

Pod predstavkama, pritu?bama i prijedlozima, prema ovom pravilniku, smatraju se molbe, pritu?be, drugi podnesci te evidentirane usmene izjave, upućene radi ostvarivanja i za?tite prava te pravnih interesa iz mirovinskog osiguranja, odnosno radi pokretanja inicijativa ?ireg značenja i interesa u sklopu provedbe mirovinskog osiguranja i drugih prava koja se ostvaruju u Zavodu.

Pod predstavkama, pritu?bama i prijedlozima, prema ovom pravilniku, ne smatraju se podnesci stranaka koji se odnose na radnje u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i drugih prava (zahtjevi, ?albe protiv prvostupanjskih rje?enja i drugi podnesci stranaka prema propisima o općem upravnom postupku).

Članak 3.

Zbog upućivanja predstavki, pritu?bi i prijedloga podnositelji ne smiju trpjeti ?tetne posljedice, niti zbog toga mogu biti pozvani na odgovornost, osim ako time ne učine kazneno djelo.

Članak 4

Tijela Zavoda koja razmatraju predstavke, pritu?be i prijedloge, odnosno po njima postupaju, u svome radu surađuju s odgovarajućim tijelima dr?avne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

POSTUPANJE S PREDSTAVKAMA, PRITU?BAMA I PRIJEDLOZIMA

Članak 5.

O predstavkama, pritu?bama i prijedlozima postupak vode tijela Zavoda u čiji djelokrug spada pojedina predstavka, pritu?ba ili prijedlog.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka nadle?no tijelo du?no je predstavku, pritu?bu ili prijedlog primiti, evidentirati, neposredno nakon toga razmotriti, ispitati osnovanost te bez odgađanja pismeno obavijestiti podnositelja o učinjenom, a najkasnije u roku od 30 dana.

Kada je prestavka, pritu?ba ili prijedlog primljen preko tijela dr?avne uprave ili preko pravne osobe koja ima javne ovlasti, o učinjenom treba obavijestiti i to tijelo.

Ako je predstavka, pritu?ba ili prijedlog upućen u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja ili drugog prava koje se ostvaruje u Zavodu u pojedinačnom slučaju, nadle?no tijelo Zavoda du?no je bez odgađanja obaviti sve radnje u postupku od kojih ovisi ostvarivanje odnosnog prava (pripremiti, odnosno donijeti rje?enje ili drugu odluku, obaviti dostavu, izdati tra?enu ispravu, saslu?ati svjedoka, odnosno pribaviti druge dokaze i dr.).

Članak 6.

Podnesci upućeni tijelima Zavoda, kao predstavke, pritu?be i prijedlozi, koji ne spadaju u predstavke, pritu?be i prijedloge iz čl. 1.#clanak1 i 2.#clanak2 ovoga pravilnika, odnosno ne spadaju u mjerodavnost Zavoda uputit će se, bez odgađanja, tijelima nadle?nim za njihovo rje?avanje, uz pismenu obavijest podnositelju.

Članak 7.

Predstavke, pritu?be i prijedlozi koji su upućeni i odnose se na rad područne slu?be Zavoda, razmatra predstojnik područne slu?be.

Predstavke, pritu?be i prijedlozi koji su upućeni i odnose se na rad Sredi?nje slu?be razmatra ravnatelj Zavoda.

Predstavke, pritu?be i prijedlozi koji su upućeni Upravnom vijeću i njegovim tijelima te koje su od ?ireg značenja i interesa za mirovinsko osiguranje razmatra Odbor za predstavke i pritu?be.

Članak 8.

U okviru svoje mjerodavnosti Odbor za predstavke i pritu?be:

- razmatra predstavke, pritu?be i prijedloge upućene Zavodu i njegovim tijelima, a naročito Odboru za predstavke i pritu?be, Upravnom vijeću Zavoda, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća pojedinačno, te ravnatelju Zavoda

- ispituje njihovu osnovanost preko mjerodavnih tijela

- predla?e Upravnom vijeću i drugim tijelima Zavoda poduzimanje mjera za pobolj?anje rada, uklanjanje nedostataka u rje?avanju upravnih stvari na temelju javnih ovlasti

- podnosi polugodi?nje i godi?nje izvje?će o predstavkama i pritu?bama i o svom radu Upravnom vijeću.

Članak 9.

Stručna slu?ba Zavoda obavlja stručno-administrativne poslove u vezi s rje?avanjem predstavki, pritu?bi i prijedloga i to, Sredi?nja slu?ba obavlja posebne poslove iz članka 7. stavka 2. i poslove za Odbor za predstavke i pritu?be iz članka 8.#clanak8 ovoga pravilnika, a područne slu?be poslove iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga pravilnika.

Članak 10.

Odbor za predstavke i pritu?be radi na sjednicama.

Sjednicama Odbora za predstavke i pritu?be obvezno prisustvuju ravnatelj Zavoda ili drugi član Stručnog vijeća kojeg odredi ravnatelj Zavoda te referent za predstavke i pritu?be Sredi?nje slu?be koji je ujedno i izvjestitelj na Odboru za predstavke i pritu?be.

U radu Odbora za predstavke i pritu?be primjenjuju se odgovarajuće odredbe Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda.

IZVJE?ĆIVANJE O PREDSTAVKAMA, PRITU?BAMA I PRIJEDLOZIMA

Članak 11.

Izvje?će o predstavkama, pritu?bama i prijedlozima sadr?ava:

a) brojčano stanje predstavki, pritu?bi i prijedloga prema

- pojedinim pravima koja se ostvaruju u Zavodu (primjerice mirovinski sta?, profesionalna rehabilitacija i zapo?ljavanje, starosna, invalidska i obiteljska mirovina, provedba međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, doplatak za djecu, ostala prava)

- prema osnovanosti (osnovane - neosnovane)

- prema sadr?aju (sporost u ostvarivanju prava, nezakonitost, nepravilan odnos prema osiguraniku, isplata primanja, ostalo)

b) opis predstavki, pritu?bi i prijedloga i poduzetih mjera

c) usporedbu sa stanjem iz prethodnog razdoblja i s prijedlogom mjera za pobolj?anje stanja odnosno suzbijanje uzroka zbog kojih dolazi do podno?enja predstavki, pritu?bi i prijedloga.

Članak 12.

Izvje?će o predstavkama, pritu?bama i prijedlozima sadr?ava pregled ukupnosti svih predstavki podnesenih Zavodu iskazanih prema ustrojstvenim jedinicama i tijelima Zavoda.

Izvje?će se podnosi za razdoblja: siječanj - lipanj i siječanj - prosinac svake godine, i to tako da se brojčano stanje iska?e u statističkim podacima Zavoda najkasnije do 30. rujna (za razdoblje I-VI.), odnosno do 30. travnja (za razdoblje I-XII. prethodne godine).

EVIDENCIJE O PREDSTAVKAMA, PRITU?BAMA I PRIJEDLOZIMA

Članak 13.

Svaka predstavka, pritu?ba i prijedlog evidentira se u posebnoj knjizi evidencije.

Knjiga evidencije iz stavka 1. ovoga članka sadr?ava podatke o podnositelju, kratkom sadr?aju predstavke, pritu?be ili prijedloga, o nadle?nom tijelu i o radnjama koje je nadle?no tijelo poduzelo te ostalo, značajno za konkretan slučaj (broj predmeta, napomena i dr.).

Članak 14.

Za postupak koji se vodi o predstavkama, pritu?bama i prijedlozima brine se predstojnik područne slu?be, odnosno ravnatelj Zavoda.

Predstojnik područne slu?be, odnosno ravnatelj Zavoda osigurava evidentiranje predstavki, pritu?bi i prijedloga.

Ravnatelj Zavoda utvrđuje način evidentiranja i izvje?ćivanja o predstavkama, pritu?bama i prijedlozima.

ZAVR?NA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-13/99-01/5560
Urbroj: 341-99-01/99-19
Zagreb, 15. prosinca 1999.

Predstojnik
Upravnog vijeća
prof. dr. sc. ?eljko Potočnjak, v. r.
zatvori
Pravilnik o postupku s predstavkama i pritužbama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !