Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 25.4.2007 Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1441

Na temelju članka 1021.L333987 stavka 1. alineje 13. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU U SLUČAJU ROĐENJA ILI SMRTI, NALASKA NAPUŠTENOG NOVOROĐENOG DJETETA, I POSTUPKU S IMOVINOM UMRLIH OSOBA NA BRODU

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje postupak u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, čuvanja oporuke, te postupak s imovinom umrlih osoba na brodu hrvatske državne pripadnosti.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na ratne brodove i javne brodove.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika izraz zakonski nasljednici znači potomci umrlog, njegova posvojčad i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegov izvanbračni drug, njegovi roditelji, njegovi posvojitelji, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi djedovi i bake i njihovi potomci, i njegovi ostali predci.

Prijava činjenice rođenja, smrti ili nalaska napuštenog novorođenog djeteta

Članak 4.

Rođenje, smrt ili nalazak napuštenoga novorođenoga djeteta dužne su prijaviti osobe koje se nalaze na brodu i to:
1. rođenje djeteta – otac ako nije spriječen, liječnik, članovi posade broda ili druga osoba na brodu koja je saznala za rođenje ili majka čim je u mogućnosti prijaviti;
2. smrt – članovi obitelji umrlog, ako nisu spriječeni prijaviti tu činjenicu, liječnik koji je utvrdio smrt, članovi posade broda i druge osobe na brodu koje saznaju za smrt;
3. nalazak napuštenog novorođenog djeteta – osoba koja je našla napušteno novorođeno dijete.
Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti zapovjedniku broda, bez odlaganja po saznanju za činjenicu rođenja, smrti, odnosno odmah po nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta.

Zapisnici i dodaci zapisnika o rođenju, smrti ili nalasku napuštenog novorođenog djeteta

Članak 5.

Rođenje, smrt, nalazak napuštenog novorođenog djeteta i popis imovine umrlih osoba na brodu, unose se u zapisnik koji potpisuje zapovjednik broda, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, osoba koja je prijavila neku od ovih činjenica, dvije punoljetne osobe kojima je činjenica poznata.
Zapisnik sadrži ime broda, luku upisa broda, poziciju broda u vrijeme rođenja djeteta, smrti osobe ili nalaska napuštenog novorođenog djeteta, luku u koju će brod uploviti, podatke o osobi koja je podnijela prijavu i o osobama koje su bile nazočne sastavljanju zapisnika (prebivalište, broj osobne identifikacijske isprave i dr.).
Zapisnik o rođenju i zapisnik o nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta, sastavlja se u dva primjerka, a zapisnik o smrti i zapisnik o popisu imovine umrlog na brodu, sastavlja se u četiri primjerka.
Činjenice utvrđene zapisnicima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zapovjednik broda unosi u brodski dnevnik. Sve primjerke zapisnika dostavlja lučkoj kapetaniji čim uplovi u domaću luku, a ako se brod nalazi u inozemstvu, zapisnike predaje najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako se na brodu nalaze zakonski nasljednici umrlog, zapovjednik broda im predaje po jedan primjerak zapisnika o smrti i zapisnika o popisu imovine umrlog.
U dodatku zapisnika o smrti unosi se naziv i sjedište pravne osobe, odnosno osobno ime i adresa fizičke osobe kojoj je mrtvo tijelo predano zbog pokopa, a u dodatak zapisnika o nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta, naziv i sjedište pravne osobe ili ime i adresu fizičke osobe kojoj je dijete predano na zbrinjavanje. Dodatak zapisnika ovjerava zapovjednik broda.
Obrasci zapisnika i dodatka zapisnika iz ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Zapisnik o popisu imovine umrle osobe

Članak 6.

Zapisnik o popisu imovine umrle osobe sadrži ime broda, luku upisa broda, poziciju broda u vrijeme nalaska imovine umrle osobe, osobne podatke prijavitelja i osobne podatke osoba koje su bile nazočne sastavljanju zapisnika, ime i prezime umrloga, dan, mjesec, godina i sat smrti, popis nađenih osobnih stvari i predmeta umrle osobe.
U zapisnik o popisu imovine umrloga na brodu unose se i podaci o osobi koja je preuzela imovinu na čuvanje, odnosno korištenje.

Postupak s imovinom umrle osobe

Članak 7.

Imovina umrloga ili dio te imovine može se predati na čuvanje i/ili korištenje zakonskim nasljednicima umrloga koji se nalaze na brodu s umrlim, ako je to prijeko potrebno za njihovo završavanje putovanja.
Zapovjednik broda osigurava imovinu umrloga na brodu i predaje je, uz potvrdu, lučkoj kapetaniji u luci pristajanja broda čim uplovi u domaću luku, a ako se brod nalazi u inozemstvu, imovinu predaje najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

Čuvanje oporuke

Članak 8.

Ako osoba koja se nalazi na brodu želi predati na čuvanje oporuku, zapovjednik broda dužan je oporuku primiti na čuvanje i o tome izdati potvrdu.
Oporuku koja mu je predana na čuvanje, zapovjednik broda stavlja u posebno zapečaćenu omotnicu i čuva do završetka putovanja oporučitelja kada mu vraća oporuku uz njegovu potvrdu o vraćanju oporuke.

Vraćanje oporuke

Članak 9.

Ako oporučitelj zatraži da mu se prije završetka putovanja vrati oporuka koju je predao na čuvanje, zapovjednik broda vratit će mu oporuku, uz potvrdu o vraćanju oporuke.
Ako oporučitelju prilikom iskrcaja na završetku putovanja iz bilo kojeg razloga ne bude vraćena oporuka koju je predao na čuvanje, zapovjednik broda će predati oporuku lučkoj kapetaniji u prvoj domaćoj luci u koju brod uplovi, a u inozemstvu najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, koji će ju dostaviti oporučitelju ili diplomatsko konzularnom predstavništvu države čiji je oporučitelj državljanin.
Ako oporučitelj umre za vrijeme putovanja zapovjednik broda predat će oporuku lučkoj kapetaniji u prvoj domaćoj luci u koju brod uplovi, a u inozemstvu najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

Bilješka u brodskom dnevniku

Članak 10.

O primitku na čuvanje i vraćanju oporuke, zapovjednik broda je dužan sastaviti bilješku koju unosi u brodski dnevnik.
U bilješci iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti način na koji je utvrđen identitet oporučitelja.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na broduL333989 (»Narodne novine«, br. 24/97).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/6
Urbroj: 530-04-07-2
Zagreb, 16. travnja, 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

 

zatvori
Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !