Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
140 17.12.1999 Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem odredbe članka 60. Zakona o rudarstvu - proči?ćeni tekst (»Narodne novine«, br. 35/95.) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU UTVRÐIVANJA I OVJERE REZERVI MINERALNIH SIROVINA

Članak 1.

Rezerve mineralnih sirovina utvrđuje Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem izrađene dokumentacije i zahtjeva rudarskog trgovačkog dru?tva odnosno rudarskog obrtnika.

Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1.#clanak1 ovoga pravilnika ima predsjednika, četiri člana i tajnika.

Predsjednik i tajnik Povjerenstva su uposlenici Ministarstva gospodarstva.

Sastav Povjerenstva sukladno stručnoj spremi je sljedeći:

1. predsjednik Povjerenstva, jedan član Povjerenstva i tajnik Povjerenstva moraju biti diplomirani in?enjeri rudarstva s polo?enim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istra?ivanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon polo?enog stručnog ispita;

2. dva člana Povjerenstva moraju biti diplomirani in?enjeri geologije s polo?enim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istra?ivanja mineralnih sirovina nakon polo?enog stručnog ispita;

3. jedan član Povjerenstva mora biti diplomirani ekonomist ili diplomirani in?enjer rudarstva koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na računovodstveno-gospodarskim poslovima u rudarstvu.

Članak 3.

Administrativno-novčarske poslove za potrebe Povjerenstva obavljaju odgovarajuće slu?be Ministarstva gospodarstva.

Članak 4.

Rudarsko trgovačko dru?tvo, odnosno rudarski obrtnik dostavlja Povjerenstvu dva primjerka dokumentacije o razvrstavanju rezervi u kategorije i klase.

Po obavljenom postupku potvrđivanja, Povjerenstvo zadr?ava jedan primjerak dokumentacije u arhivi, a jedan primjerak dokumentacije vraća rudarskom trgovačkom dru?tvu, odnosno rudarskom obrtniku.

Članak 5.

Za pregled dokumentacije o rezervama predsjednik Povjerenstva određuje jednog ili vi?e izvjestitelja koji o obavljenom pregledu izrađuju pismena izvje?ća.

Izvje?ća o pregledu dokumentacije razmatraju se na sjednici Povjerenstva na koju se poziva predstavnik rudarskog trgovačkog dru?tva, odnosno rudarskog obrtnika, koji je podnio zahtjev za utvrđivanje i ovjeru rezervi mineralnih sirovina.

Izvjestitelji iz stavka 1. ovoga članka mogu biti članovi Povjerenstva iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ovoga Pravilnika, diplomirani in?enjeri rudarstva ili geologije s polo?enim stručnim ispitom i s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima istra?ivanja ili eksploatacije mineralnih sirovina nakon polo?enog stručnog ispita.

Članak 6.

Na obrazlo?eni zahtjev rudarskog trgovačkog dru?tva, odnosno rudarskog obrtnika, Povjerenstvo je du?no razmotriti podnesenu dokumentaciju i donijeti odgovarajuće rje?enje o rezervama mineralnih sirovina i u rokovima kraćim od propisanih u članku 59. Zakona o rudarstvu.

Članak 7.

Rad Povjerenstva obavlja se sukladno s poslovnikom kojega donosi ministar gospodarstva.

Članak 8.

Naknadu za rad Povjerenstva i izvjestitelja podmiruje rudarsko trgovačko dru?tvo, odnosno rudarski obrtnik koji je podnio dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina na utvrđivanje i ovjeru. Visinu naknade utvrđuje ministar gospodarstva.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje va?iti Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 60/91.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/99-03/116
Urbroj: 526-01-99-01
Zagreb, 8. prosinca 1999.

Ministar gospodarstva
mr. sc. Nenad Porges, v. r.
zatvori
Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !