Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika ("Narodne novine", br. XX/06, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 12.6.2006 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1587

Na temelju članka 64.L303483 stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: sredstva OKFŠ–a) za izvršene radove u šumama šumoposjednika.

Članak 2.

Iz sredstava OKFŠ–a u šumama šumoposjednika financiraju se:
1. radovi biološke obnove šuma,
2. radovi zaštite šuma,
3. radovi gospodarenja šumama na kršu,
4. radovi na sanaciji i obnovi sastojina ugroženih sušenjem i drugim nepogodama, izgradnja šumskih prometnica, razminiranje šumskih površina te ostali radovi prijeko potrebni za očuvanje i unapređenje općekorisne funkcije šume,
5. radovi sjemenarske i rasadničarske djelatnosti u šumarstvu, očuvanje genofonda i podizanje klonskih sjemenskih plantaža,
6. znanstveni radovi iz područja šumarstva,
7. troškovi izrade, obnove i revizije programa gospodarenja šumoposjednika.
Popis radova tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

II. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 3.

Ukupna sredstva OKFŠ–a za radove iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika, raspoređuju se razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske na temelju evidencija o površini koju vodi Šumarska savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba), za radove propisane programima šumoposjednika i/ili obuhvaćene operativnim godišnjim planovima Službe.

Članak 4.

Sredstva za radove iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 1. do 5. ovoga Pravilnika, planiraju se na temelju programa šumoposjednika i/ili operativnih godišnjih planova Službe.
Sredstva za radove iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika, planiraju se na temelju odluke stručnog vijeća Službe o izradi znanstvenih radova za područje šuma šumoposjednika.
Sredstva za radove iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, planiraju se na temelju odluke stručnog vijeća Službe o izradi, obnovi i reviziji Programa gospodarenja šumoposjednika.

Članak. 5.

Za pojedine vrste radova iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika najviši mogući iznos sredstava koja se mogu isplatiti određen je:
– tehnologijom rada;
– normativom rada;
– utvrđenom cijenom rada.
Vrste radova s tehnologijama i normativima iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Cijena rada utvrđena je u operativnom godišnjem planu Službe.

III. UVJETI I PRAVO NA POKRETANJE POSTUPKA

Članak 6.

Pravo na sredstva iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika za izvršene radove u šumama šumoposjednika ostvaruje:
1. Šumoposjednik na temelju posebnog propisa o vrsti radova koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno;
2. Licencirani izvođač na temelju posebnog propisa o šumarskim radovima;
3. Služba;
4. Znanstveno-nastavna i/ili znanstveno-istraživačka institucija.

Članak 7.

Šumoposjednik iz članka 6.#clanak6 stavka 1. točke 1.ovoga Pravilnika može ostvariti pravo na sredstva OKFŠ-a ako:
1. je upisan u Upisnik šumoposjednika,
2. je izvršio propisane radove,
3. je podnio zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a Službi.
Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava OKFŠ-a za izvršene radove tiskan je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Licencirani izvođač iz članka 6.#clanak6 stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika ostvaruje pravo na sredstva OKFŠ-a ako:
– zadovoljava uvjetima iz natječaja za izvođenje radova;
– je sa Službom sklopio ugovor o izvođenju radova;
– je izvršio propisane radove sukladno ugovoru.
Natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje Služba.

Članak 9.

Služba iz članka 6.#clanak6 stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika ostvaruje pravo na sredstva OKFŠ-a ako je izvršila propisane radove iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Znanstveno-nastavna i/ili znanstveno-istraživačka institucija iz članka 6.#clanak6 stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika ostvaruje pravo na sredstva OKFŠ-a ako:
– zadovoljava uvjetima iz natječaja za znanstvene i stručne radove iz područja šumarstva;
– je sa Službom sklopila ugovor o izradi znanstvenog rada iz područja šumarstva.
Natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje Služba.

IV. PREGLED IZVRŠENIH RADOVA I PLAĆANJE

Članak 11.

Za svaki izvršeni rad iz članak 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika, Službi dostavlja se obračun izvršenja radova u nekom periodu, odnosno situacija.
Pregled po situaciji i kolaudaciju radova iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, osim radova iz stavka 3. ovoga članka, koje su izvršili šumoposjednici ili licencirani izvođači, obavlja nadležni savjetnik Službe za određeni revir.
Pregled po situaciji i kolaudaciju radova: sanacija paljevina; sanacija i obnova šuma kao posljedica sušenja, propadanja šuma i ratnih djelovanja; pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta; podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama; izrada šumskogospodarskih planova, te njihova revizija i obnova; te projektiranje, izgradnja i održavanje šumske infrastrukture vrši stručno povjerenstvo Službe.

Članak 12.

Plaćanje kolaudiranih radova u tekućem mjesecu, izvršit će se najkasnije do kraja idućeg mjeseca.

Članak 13.

Služba je dužna sve kolaudirane radove u tekućem mjesecu rekapitulirati, te zbirnu situaciju dostaviti trgovačkom društvu »Hrvatske šume« d.o.o. do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.
Trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o. dužne su uplatiti zatražena sredstva na poseban račun Službe u roku od 15 dana od ispostavljene zbirne situacije za protekli mjesec.
Po primitku sredstava na posebni račun, Služba je dužna izvršiti krajnjim korisnicima plaćanje najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu.

V. EVIDENCIJA O IZVRŠENIM RADOVIMA

Članak 14.

Služba u elektronskom obliku vodi evidenciju o izvršenim radovima i isplaćenim sredstvima OKFŠ-a u šumama šumoposjednika.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadržava podatke o izvođaču radova iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika, gospodarskoj jedinici/reviru, vrsti i količini propisanih radova, vrsti i količini izvršenih radova i visini isplaćenih sredstva OKFŠ-a.

Članak 15.

Služba je dužna evidencije iz članka 14.#clanak14 ovoga Pravilnika dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva zaključno do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Do dana primjene ovoga Pravilnika sredstva OKFŠ-a mogu se ostvariti na temelju ispostavljenih situacija o izvršenim radovima u šumama šumoposjednika, trgovačkom društvu »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-02/06-01/58
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 25. svibnja 2006.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1

POPIS RADOVA KOJI SE FINANCIRAJU SREDSTVIMA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA

1. priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu:
– uređenje donje etaže,
– čišćenje tla od korova,
– rahljenje tla,
– površinsko odvodnjavanje.
2. popunjavanje, njega i čišćenje u prvom dobnom razredu jednodobnih sastojina i u raznodobnim sastojinama grupimičnog gospodarenja do 20 godina starosti grupe:
– popunjavanje šuma i šumskog zemljišta šumskim reprodukcijskim materijalom;
– njega pod zastorom stare sastojine;
– njega podmlatka;
– njega mladika;
– čišćenje sastojina.
3. prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja:
– prorjeđivanje sastojina
4. sanacija paljevina:
– pripremni radovi,
– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala
– njega sastojina do 1/5 ophodnje.
5. sanacija i obnova šuma kao posljedica sušenja, propadanja šuma i ratnih djelovanja:
– pripremni radovi,
– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala
– njega sastojina do 1/5 ophodnje
– razminiranje šuma i šumskih zemljišta,
6. resurekcija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik:
– resurekcija,
– trijebljenje,
– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala
– njega sastojina do 1/5 ophodnje.
7. rekonstrukcija i konverzija šuma panjača, makija, šikara i šibljaka:
– pripremni radovi,
– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala,
– njega sastojina do 1/5 ophodnje.
8. pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta
– pripremni radovi,
– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala,
9. pošumljavanje sječina nakon čistih sječa:
– čišćenje tla od korova,
– rahljenje tla,
– površinsko odvodnjavanje,
– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala.
10. podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama:
– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala,
11. priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura:
– priprema staništa
– njega sastojina do 1/5 ophodnje.
12. čuvanje šuma
– čuvanje šuma
13. zaštita od štetnih organizama
– motrenje pojave štetnih organizama
– zaštita od štetnih organizama
14. zaštita od požara:
– zaštita od požara
– motrenje i izvješćivanje od požara
– održavanje izvora i bunara
15. odabiranje i obilježavanje stabala za sječu:
– radovi doznake stabala
16. obavljanje nadzora u izvršenju radova:
– obavljanje nadzora u izvršenju radova
17. izrada šumskogospodarskih planova, te njihova revizija i obnova:
– izrada šumskogospodarskih planova
18. projektiranje, izgradnja i održavanje šumske infrastrukture:
– projektiranje šumske infrastrukture,
– izgradnja šumske infrastrukture
– održavanje šumske infrastrukture.
19. kupnja šuma, odnosno šumskih zemljišta:
– projekti okrupnjavanja

 

2/1

PREBORNE ŠUME

Šifra
rada

Vrsta rada

Šifra naziva
rada

Naziv rada

Tehnologije izvršenja rada

Jedinica

Način izvršenja,
materijal

Normativ

1

Priprema staništa za
prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu

1.1.

Uređenje donje etaže

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

1.2.

Čišćenje tla od korova

Priprema tla za sadnju

ha

rad radnika

do 25,0 Nd

1.3.

Rahljenje tla

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

2

Popunjavanje, njega i čišćenje u prvom dobnom razredu jednodobnih sastojina i u raznodobnim sastojinama grupimičnog gospodarenja do 20 godina starosti grupe

2.1.*

Popunjavanje šuma i šumskog zemljišta šumskim reprodukcijskim materijalom

Popunjavanje šumskim
reprodukcijskim materijalom

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

2.2.

Njega pod zastorom stare sastojine

Prihranjivanje biljaka

ha

gnojivo, rad radnika

do 1,0 Nd

Žetva korova

ha

rad radnika

do 18,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

2.3.

Njega podmlatka

Prihranjivanje biljaka

ha

gnojivo, rad radnika

do 1,0 Nd

Žetva korova

ha

rad radnika

do 18,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 4,0 Nd

2.4.

Njega mladika

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Potkresivanje donjih grana

kom

rad radnika

do 0,02 Nd

2.5.

Čišćenje sastojina

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 9,0 Nd

Čišćenje letvika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Potkresivanje donjih grana

kom

rad radnika

do 0,02 Nd

3

Prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to potrebno radi uzgoja

3.1.

Prorjeđivanje sastojina

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

4

Sanacija paljevina

4.1.

Pripremni radovi

Uklanjanje izgorenog materijala

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju –ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za sadnju

ha

rad radnika

do 25,0 Nd

4.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

4.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Prihranjivanje biljaka

ha

gnojivo, rad radnika

do 1,0 Nd

Žetva korova

ha

rad radnika

do 18,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 4,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 9,0 Nd

Čišćenje letvika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

5

Sanacija i obnova šuma kao posljedica sušenja, propadanja šuma i ratnih djelovanja

5.1.

Pripremni radovi

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća –ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju –ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za sadnju

ha

rad radnika

do 25,0 Nd

5.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

5.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Prihranjivanje biljaka

ha

gnojivo, rad radnika

do 1,0 Nd

Žetva korova

ha

rad radnika

do 18,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 4,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 9,0 Nd

Čišćenje letvika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

5.4.**

Razminiranje šuma i
šumskih zemljišta

Razminiranje

6

Resurekcija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik

6.1.

Resurekcija

6.2.

Trijebljenje

6.3.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

6.4.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Prihranjivanje biljaka

ha

gnojivo, rad radnika

do 1,0 Nd

Žetva korova

ha

rad radnika

do 18,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 4,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 9,0 Nd

Čišćenje letvika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

7

Rekonstrukcija i konverzija
šuma panjača, makija, šikara i šibljaka

7.1.

Pripremni radovi
 

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća –ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju –ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za sadnju

ha

rad radnika

do 25,0 Nd

7.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

7.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Prihranjivanje biljaka

ha

gnojivo, rad radnika

do 1,0 Nd

Žetva korova

ha

rad radnika

do 18,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 4,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 9,0 Nd

Čišćenje letvika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

8

Pošumljavanje neobraslog
šumskog zemljišta

8.1.

Priprema staništa

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

8.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

9

Pošumljavanje sječina
nakon čistih sječa

9.1.

Čišćenje tla od korova

Priprema tla za sadnju

ha

rad radnika

do 25,0 Nd

9.2.

Rahljenje tla

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

9.3.

Površinsko odvodnjavanje

9.4.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

10

Podizanje plantaža
brzorastućih vrsta drveća na novim površinama

10.1.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

11

Priprema staništa,
njega novopodignutih sastojina i kultura

11.1.

Priprema staništa

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća –ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

11.2.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Prihranjivanje biljaka

ha

gnojivo, rad radnika

do 1,0 Nd

Žetva korova

ha

rad radnika

do 18,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka ručno

ha

rad radnika

do 11,0 Nd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 4,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 9,0 Nd

Čišćenje letvika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

12

Čuvanje šuma

12.1.**

Čuvanje šuma

Čuvanje šuma

13

Zaštita od štetnih organizama

13.1.**

Motrenje pojave štetnih organizama

Motrenje pojave štetnih organizama

13.2.**

Zaštita od štetnih organizama

Zaštita od štetnih organizama

14

Zaštita od požara

14.1.**

Zaštita od požara

Kresanje i uklanjanje suhog granja

14.2.**

Motrenje i izvješćivanje od požara

Motrenje i izvješćivanje od požara

14.3.

Održavanje izvora i bunara

Održavanje izvora i bunara

kom

rad radnika

do 2,0 Nd

15

Odabiranje i obilježavanje
stabala za sječu

15.1.**

Radovi doznake stabala

Doznaka stabala

rad radnika,
alat i oprema

16

Obavljanje nadzora u izvršenju radova

16.1.**

Obavljanje nadzora u izvršenju radova

Obavljanje nadzora

rad radnika

17

Izrada šumskogospodarskih
planova, te njihova revizija i obnove

17.1.***

Izrada šumskogospodarskih planova

18

Projektiranje, izgradnja i održavanje šumske infrastrukture

18.1.***

Projektiranje šumske infrastrukture

18.2.***

Izgradnja šumske infrastrukture

18.3.***

Održavanje šumske infrastrukture

19

Kupnja šuma, odnosno
šumskih zemljišta

19.1.**

Projekti okrupnjavanja

 

2/2

ŠUME NA KRŠU

Šifra
rada

Vrsta rada

Šifra naziva
rada

Naziv rada

Tehnologije izvršenja rada

Jedinica

Način izvršenja,
materijal

Normativ

1

Priprema staništa za
prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu

1.1.

Uređenje donje etaže

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 3,3 Sd

Priprema tla podrivanjem

ha

rad stroja

do 1,25 Sd

Priprema tla odstranjivanjem vegetacije

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

1.2.

Čišćenje tla od korova

Priprema tla odstranjivanjem vegetacije

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

1.3.

Rahljenje tla

Priprema tla podrivanjem

ha

rad stroja

do 1,25 Sd

1.4.

Površinsko odvodnjavanje

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

2

Popunjavanje, njega i čišćenje u prvom dobnom razredu jednodobnih sastojina i u raznodobnim sastojinama grupimičnog gospodarenja do 20 godina starosti grupe

2.1.*

Popunjavanje šuma i šumskog zemljišta šumskim reprodukcijskim materijalom

Popunjavanje šumskim
reprodukcijskim materijalom

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

2.2.

Njega pod zastorom stare sastojine

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

2.3.

Njega podmlatka

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

2.4.

Njega mladika

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

Njega kultura bjelogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Njega kultura crnogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

2.5.

Čišćenje sastojina

Čišćenje kultura

ha

rad radnika

odrediti

Čišćenje šikara

ha

rad radnika

odrediti

Čišćenje makija

ha

rad radnika

odrediti

Čišćenje panjača

ha

rad radnika

odrediti

3

Prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to potrebno radi uzgoja

3.1.

Prorjeđivanje sastojina

Prorjeđivanje sastojine

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

4

Sanacija paljevina

4.1.

Pripremni radovi

Uklanjanje izgorenog materijala

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla odstranjivanjem vegetacije

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

4.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

4.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

5

Sanacija i obnova šuma kao posljedica sušenja, propadanja šuma i ratnih djelovanja

5.1.

Pripremni radovi

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 3,3 Sd

Priprema tla odstranjivanjem vegetacije

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

5.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

5.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

5.4.**

Razminiranje šuma i
šumskih zemljišta

Razminiranje

6

Resurekcija degradiranih
sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik

6.1.

Resurekcija

6.2.

Trijebljenje

Čišćenje šikara

ha

rad radnika

do 50,00 Nd

Čišćenje makija

ha

rad radnika

od 56,00 Nd

Čišćenje panjača

ha

rad radnika

do 50,00 Nd

6.3.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

6.4.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

7

Rekonstrukcija i konverzija
šuma panjača, makija, šikara i šibljaka

7.1.

Pripremni radovi
 

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 3,3 Sd

Priprema tla odstranjivanjem vegetacije

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

7.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

7.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

8

Pošumljavanje neobraslog
šumskog zemljišta

8.1.

Priprema staništa

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 3,3 Sd

Priprema tla odstranjivanjem vegetacije

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

8.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

9

Pošumljavanje sječina
nakon čistih sječa

9.1.

Čišćenje tla od korova

Priprema tla odstranjivanjem vegetacije

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

9.2.

Rahljenje tla

Priprema tla podrivanjem

ha

rad stroja

do 1,25 Sd

9.3.

Površinsko odvodnjavanje

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

9.4.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Popunjavanje šumskim
reprodukcijskim materijalom

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

10

Podizanje plantaža
brzorastućih vrsta drveća na novim površinama

10.1.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

11

Priprema staništa,
njega novopodignutih sastojina i kultura

11.1.

Priprema staništa

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 3,3 Sd

Priprema tla odstranjivanjem vegetacije

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

11.2.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

12

Čuvanje šuma

12.1.**

Čuvanje šuma

Čuvanje šuma

13

Zaštita od štetnih organizama

13.1.**

Motrenje pojave štetnih organizama

Motrenje pojave štetnih organizama

13.2.**

Zaštita od štetnih organizama

Zaštita od štetnih organizama

14

Zaštita od požara

14.1.**

Zaštita od požara

Kresanje i uklanjanje suhog granja

14.2.**

Motrenje i izvješćivanje od požara

Motrenje i izvješćivanje od požara

14.3.

Održavanje izvora i bunara

Održavanje izvora i bunara

kom

rad radnika

do 2,0 Nd

15

Odabiranje i obilježavanje
stabala za sječu

15.1.**

Radovi doznake stabala

Doznaka stabala

rad radnika,
alat i oprema

16

Obavljanje nadzora u izvršenju radova

16.1.**

Obavljanje nadzora u izvršenju radova

Obavljanje nadzora

rad radnika

17

Izrada šumskogospodarskih
planova, te njihova revizija i obnove

17.1.***

Izrada šumskogospodarskih planova

18

Projektiranje, izgradnja i održavanje šumske infrastrukture

18.1.***

Projektiranje šumske infrastrukture

18.2.***

Izgradnja šumske infrastrukture

18.3.***

Održavanje šumske infrastrukture

19

Kupnja šuma, odnosno
šumskih zemljišta

19.1.**

Projekti okrupnjavanja

 

2/3

JEDNODOBNE ŠUME

Šifra
rada

Vrsta rada

Šifra naziva
rada

Naziv rada

Tehnologije izvršenja rada

Jedinica

Način izvršenja,
materijal

Normativ

1

Priprema staništa za
prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu

1.1.

Uređenje donje etaže

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća –ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća –strojno

ha

rad stroja

do 2,0 Sd

1.2.

Čišćenje tla od korova

Uklanjanje korovske vegetacije – ručno

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

1.3.

Rahljenje tla

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – strojno

ha

rad stroja

do 1,3 Sd

1.4.

Površinsko odvodnjavanje

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

2

Popunjavanje, njega i čišćenje u prvom dobnom razredu jednodobnih sastojina i u raznodobnim sastojinama grupimičnog gospodarenja do 20 godina starosti grupe

2.1.*

Popunjavanje šuma i šumskog zemljišta šumskim reprodukcijskim materijalom

Popunjavanje šumskim
reprodukcijskim materijalom

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

2.2.

Njega pod zastorom stare sastojine

Žetva korova

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega ponika i podmlatka strojno

ha

rad radnika

do 1,5 Sd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

2.3.

Njega pomlatka

Žetva korova

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

2.4.

Njega mladika

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

Njega kultura bjelogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Njega kultura crnogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

2.5.

Čišćenje sastojina

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

3

Prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to potrebno radi uzgoja

3.1.

Prorjeđivanje sastojina

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

4

Sanacija paljevina

4.1.

Pripremni radovi

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 2,0 Sd

Uklanjanje korovske vegetacije – ručno

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – strojno

ha

rad stroja

do 1,3 Sd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

4.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

4.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Žetva korova

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega ponika i podmlatka strojno

ha

rad radnika

do 1,5 Sd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

Njega kultura bjelogorice orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Njega kultura crnogorice orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

5

Sanacija i obnova šuma kao posljedica sušenja, propadanja šuma i ratnih djelovanja

5.1.

Pripremni radovi

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 2,0 Sd

Uklanjanje korovske vegetacije – ručno

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – strojno

ha

rad stroja

do 1,3 Sd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

5.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

5

Sanacija i obnova šuma kao posljedica sušenja, propadanja šuma i ratnih djelovanja

5.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Žetva korova

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega ponika i podmlatka strojno

ha

rad radnika

do 1,5 Sd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

Njega kultura okopavanjem

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega kultura bjelogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Njega kultura crnogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

5.4.**

Razminiranje šuma i
šumskih zemljišta

Razminiranje

6

Resurekcija degradiranih
sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik

6.1.

Resurekcija

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

6.2.

Trijebljenje

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

6.3.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

6.4.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Žetva korova

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega ponika i podmlatka strojno

ha

rad radnika

do 1,5 Sd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

Njega kultura okopavanjem

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega kultura bjelogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Njega kultura crnogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

7

Rekonstrukcija i konverzija
šuma panjača, makija, šikara i šibljaka

7.1.

Pripremni radovi
 

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 2,0 Sd

Uklanjanje korovske vegetacije – ručno

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – strojno

ha

rad stroja

do 1,3 Sd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

7.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

 

 

7.3.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Žetva korova

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega ponika i podmlatka strojno

ha

rad radnika

do 1,5 Sd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

Njega kultura okopavanjem

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega kultura bjelogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Njega kultura crnogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

8

Pošumljavanje neobraslog
šumskog zemljišta

8.1.

Priprema staništa

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 2,0 Sd

Uklanjanje korovske vegetacije – ručno

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – strojno

ha

rad stroja

do 1,3 Sd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

8.2.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

9

Pošumljavanje sječina
nakon čistih sječa

9.1.

Čišćenje tla od korova

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 2,0 Sd

Uklanjanje korovske vegetacije – ručno

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – strojno

ha

rad stroja

do 1,3 Sd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

9.2.

Rahljenje tla

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – strojno

ha

rad stroja

do 1,3 Sd

9.3.

Površinsko odvodnjavanje

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

9.4.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

10

Podizanje plantaža
brzorastućih vrsta drveća na novim površinama

10.1.*

Sjetva i sadnja šumskog
reprodukcijskog materijala

Sjetva i sadnja

šumski reprodukcijski
materijal, rad radnika

11

Priprema staništa,
njega novopodignutih sastojina i kultura

11.1.

Priprema staništa

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Uklanjanje podrasta i
prizemnog rašća – strojno

ha

rad stroja

do 2,0 Sd

Uklanjanje korovske vegetacije – ručno

ha

rad radnika

do 10,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – ručno

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Priprema tla za naplodnju – strojno

ha

rad stroja

do 1,3 Sd

Površinska odvodnja strojno

m3

rad stroja

do 12,0 kn/m3

11.2.

Njega sastojina do 1/5 ophodnje

Žetva korova

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega ponika i podmlatka strojno

ha

rad radnika

do 1,5 Sd

Njega podmlatka

ha

rad radnika

do 16,0 Nd

Njega sječom na čep

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Odstranjivanje izbojaka – trijebljenje

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega mladika

ha

rad radnika

do 14,0 Nd

Njega kultura okopavanjem

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

Njega kultura bjelogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 5,0 Nd

Njega kultura crnogorice
orezivanjem grana

ha

rad radnika

do 12,0 Nd

Čišćenje koljika

ha

rad radnika

do 8,0 Nd

Prorjeđivanje sastojina

ha

rad radnika

do 6,0 Nd

12

Čuvanje šuma

12.1.**

Čuvanje šuma

Čuvanje šuma

13

Zaštita od štetnih organizama

13.1.**

Motrenje pojave štetnih organizama

Motrenje pojave štetnih organizama

13.2.**

Zaštita od štetnih organizama

Zaštita od štetnih organizama

14

Zaštita od požara

14.1.**

Zaštita od požara

Kresanje i uklanjanje suhog granja

14.2.**

Motrenje i izvješćivanje od požara

Motrenje i izvješćivanje od požara

14.3.

Održavanje izvora i bunara

Održavanje izvora i bunara

kom

rad radnika

do 2,0 Nd

15

Odabiranje i obilježavanje
stabala za sječu

15.1.**

Radovi doznake stabala

Doznaka stabala

rad radnika,
alat i oprema

16

Obavljanje nadzora u izvršenju radova

16.1.**

Obavljanje nadzora u izvršenju radova

Obavljanje nadzora

rad radnika

17

Izrada šumskogospodarskih
planova, te njihova revizija i obnove

17.1.***

Izrada šumskogospodarskih planova

18

Projektiranje, izgradnja i održavanje šumske infrastrukture

18.1.***

Projektiranje šumske infrastrukture

18.2.***

Izgradnja šumske infrastrukture

18.3.***

Održavanje šumske infrastrukture

19

Kupnja šuma, odnosno
šumskih zemljišta

19.1.**

Projekti okrupnjavanja

 Napomena:
* na temelju programa za gospodarenje šumama šumoposjednika i operativnog godišnjeg plana Šumarske savjetodavne službe
** na temelju operativnog godišnjeg plana i posebne odluke Šumarske savjetodavne službe
*** na temelju natječaja
 

PRILOG 3


zatvori
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !