Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o potvrdi sukladnosti za izvoz proizvoda ribarstva ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 12.02.2010 Pravilnik o potvrdi sukladnosti za izvoz proizvoda ribarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

503

Na temelju članka 30.L492935 stavka 4. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POTVRDI SUKLADNOSTI ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja, oblik i sadržaj obrazaca, način dostave Certifikata za izvoz ulovljene ribe i ribljih proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda sukladnosti), Certifikata za izvoz ulovljene ribe i ribljih proizvoda – Pojednostavljena forma (u daljnjem tekstu: Pojednostavljena potvrda sukladnosti) i Izjava proizvođača za proizvode ribarstva, nadzor i kontrola te suradnja među nadležnim tijelima.

Definicije

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1. Domaći uvoznik – fizička ili pravna osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti uvozi proizvode ribarstva u Republiku Hrvatsku;

2. EU uvoznik – fizička ili pravna osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti uvozi proizvode ribarstva iz Republike Hrvatske na teritorij Zajednice;

3. Izjava proizvođača – dokument kojim proizvođač izjavljuje, a ovlaštena osoba potvrđuje, da su proizvodi ribarstva sadržani u Izjavi proizvođača dobiveni od ulova uvezenih iz drugih država;

4. Izvoz – prenošenje proizvoda ribarstva koji su ulovljeni od strane ribarskih plovila pod zastavom Republike Hrvatske na teritorij Zajednice, uključujući prijenos s kopna ili izravno s mjesta ulova;

5. Izvoznik – svaka fizička ili pravna osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti izvozi proizvode ribarstva na teritorij Zajednice;

6. Međunarodne organizacije za upravljanje živim bogatstvima mora – Organizacije osnovane na temelju međunarodnog ugovora, čije djelovanje obuhvaća donošenje međunarodno važećih propisa o iskorištavanju i zaštiti živih bogatstava mora, a kojih je Republika Hrvatska članica i čije su odredbe obvezujuće za sve njihove članice i države – suradnice;

7. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva;

8. Potvrda sukladnosti – potvrda kojom Republika Hrvatska jamči da su proizvodi ribarstva za koje se ona izdaje ulovljeni na zakonit, prijavljen i reguliran način u skladu s važećim propisima o zaštiti i upravljanju živim bogatstvima mora Republike Hrvatske, uključujući i mjere koje je Republika Hrvatska preuzela temeljem članstva u međunarodnim organizacijama za upravljanje živim bogatstvima mora;

9. Pojednostavljena potvrda sukladnosti – potvrda kojom Republika Hrvatska jamči da su proizvodi ribarstva za koje se ona izdaje ulovljeni na zakonit, prijavljen i reguliran način u skladu s važećim propisima o zaštiti i upravljanju živim bogatstvima mora Republike Hrvatske, uključujući i mjere koje je Republika Hrvatska preuzela temeljem članstva u međunarodnim organizacijama za upravljanje živim bogatstvima mora, a koji su ulovljeni ili dobiveni od ulova plovila manjih od 20 GT ili 12 metara, a koja ne koriste povlačne alate ili manjih od 8 metara bez obzira na alate koje koriste ili koja nemaju nadgradnju;

10. Pošiljka – proizvodi ribarstva koji se šalju istovremeno od strane jednog izvoznika jednom primatelju ili su pokriveni jednim transportnim dokumentom koji prati njihov transport od izvoznika do primatelja;

11. Proizvodi ribarstva – svaki proizvod ribarstva obuhvaćen Poglavljem 3 i Poglavljem 16, tarifnim brojevima 1604 i 1605 određen Zakonom o carinskoj tarifiL492937 (»Narodne novine«, br. 61/00, 117/00, 119/00 i 146/08) i važećoj Uredbi o carinskoj tarifi za tekuću godinu, s izuzetkom proizvoda ribarstva navedenih u Dodatku IV. ovog Pravilnika;

12. Ribarsko plovilo – svako plovilo bez obzira na veličinu koje se koristi ili se namjerava koristiti za gospodarsko iskorištavanje resursa, uključujući i pomoćna plovila, brodove tvornice, brodove hladnjače, plovila uključena u prekrcaj i plovila namijenjena isključivo prijevozu ulova, osim kontejnerskih brodova;

13. Nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov – ribolov koji nije u skladu s odredbama Zakona o morskom ribarstvuL492938 (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) i propisima donesenim na temelju njega i koji nije u skladu s međunarodnim obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela;

14. Zajednica – države članice Europske unije.

II. POTVRDE SUKLADNOSTI I POJEDNOSTAVLJENE POTVRDE SUKLADNOSTI

Opće odredbe

Članak 3.

(1) Sve proizvode ribarstva ulovljene od strane ribarskih plovila pod zastavom Republike Hrvatske ili dobivene od takvih ulova, a namijenjene izvozu, moraju pratiti Potvrde sukladnosti ili Pojednostavljene potvrde sukladnosti u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti odnose se na proizvode ribarstva dobivene od ulova ostvarenih nakon 1. siječnja 2010. godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, proizvode ribarstva, dobivene od ulova ostvarenih prije 1. siječnja 2010. godine, pri izvozu ne moraju pratiti Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za proizvode ribarstva koje moraju pratiti odgovarajuće potvrde odnosno certifikati sukladno posebnom propisu, a koje je Republika Hrvatska preuzela sukladno međunarodnim obvezama pri izvozu ne moraju pratiti Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti.

(5) Obrazac Potvrde sukladnosti i obrazac Pojednostavljene potvrde sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u Dodatku I. i Dodatku II. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Pošiljku mora pratiti onoliko Potvrda sukladnosti koliko je ulova s različitih ribarskih plovila sadržano u pošiljci.

(2) Ukupna količina izražena u Potvrdama sukladnosti i Pojednostavljenim potvrdama sukladnosti koje prate jednu pošiljku ne smije biti manja od količine navedene u odnosnoj Jedinstvenoj carinskoj deklaraciji.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko je ulov sadržan u pošiljci ostvaren od strane ribarskih plovila manjih od 20 GT ili manjih od 12 m duljine preko svega, a koji ne koriste povlačne alate ili manjih od 8 m bez obzira na alat koji koriste ili plovila koja nemaju nadgradnju, pošiljku može pratiti Pojednostavljena potvrda sukladnosti koja obuhvaća sva takva plovila.

(4) Pošiljku može pratiti i kombinacija Potvrda sukladnosti i Pojednostavljenih potvrda sukladnosti uz poštivanje odredbi ovoga Pravilnika.

Uvjeti za izdavanje

Članak 5.

(1) Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti jamče da je:

a) plovilo koje je ostvarilo ulov za koje se izdaju upisano u Registar flote Republike Hrvatske;

b) plovilu koje je ostvarilo ulov za koji se izdaju izdana povlastica za gospodarski ribolov te da je povlastica valjana i aktivna;

c) odgovorna osoba – nositelj povlastice za plovilo koje je ostvarilo ulov za koji se izdaju ispunila sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu i propisima donesenima na temelju njega u pogledu dostave podataka o ulovu;

d) na plovilu koje je ostvarilo ulov za koji se izdaju instaliran i funkcionalan uređaj za satelitsko praćenje plovila, ukoliko je ta obveza propisana Zakonom o morskom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega;

e) ulov za koji se izdaju ostvaren u vrijeme, na mjestu i na način propisan Zakonom o morskom ribarstvu i propisima donesenima na temelju njega;

f) da je, prema svim informacijama raspoloživim Ministarstvu u trenutku potvrđivanja, plovilo odnosno odgovorna osoba poštivalo odredbe o upravljanju i zaštiti živih bogatstava mora sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i propisima donesenima na temelju njega.

(2) Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti izdat će se i potvrditi samo za plovila koja zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Izdavanje

Članak 6.

(1) Ministarstvo izdaje i potvrđuje Potvrdu sukladnosti na zahtjev izvoznika za svako ribarsko plovilo čiji ulov je namijenjen izvozu i sadržan je u pošiljci namijenjenoj izvozu, a zadovoljila su uvjete iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo izdaje i potvrđuje Pojednostavljenu potvrdu sukladnosti na zahtjev izvoznika za ribarska plovila čiji ulov je namijenjen izvozu i sadržan je u pošiljci namijenjenoj izvozu u slučajevima predviđenim člankom 4.#clanak4 stavkom 3. ovoga Pravilnika, a zadovoljilo je uvjete iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

(3) Potvrdu sukladnosti i Pojednostavljenu potvrdu sukladnosti ispunjava izvoznik, a Ministarstvo je potvrđuje elektronskim putem na način da osigura sustav sljedivosti, zaštitu podataka te jamči kontrolu i nadzor.

(4) Potvrda sukladnosti i Pojednostavljena potvrda sukladnosti ispunjava se i potvrđuje elektronskim putem kroz web-aplikaciju.

(5) Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti koje Ministarstvo potvrdi elektronskim putem u PDF-formatu smatraju se izvornicima samo ukoliko su na odgovarajući način pohranjene u elektronskoj web-aplikaciji Ministarstva kroz koju se izdaju.

Obaveze dostave

Članak 7.

(1) Izvoznik je dužan potvrđenu Potvrdu sukladnosti, odnosno Pojednostavljenu potvrdu sukladnosti dostaviti EU uvozniku i to:

a) najmanje dva sata prije ulaska pošiljke na teritorij Zajednice, odnosno najmanje dva sata prije dolaska na teritorij države u kojoj će se obaviti uvozno carinjenje ukoliko se prijevoz pošiljke obavlja cestovnim putem odnosno kamionskim prijevozom i

b) najmanje četiri sata prije ulaska pošiljke na teritorij Zajednice, odnosno najmanje četiri sata prije dolaska na teritorij države u kojoj će se obaviti uvozno carinjenje ukoliko se prijevoz pošiljke obavlja zračnim odnosno željezničkim prijevozom.

(2) Potvrđena Potvrda sukladnosti ili Pojednostavljena potvrda sukladnosti se dostavlja:

a) elektronskom poštom, nakon preuzimanja s web-aplikacije u PDF-formatu;

b) ispisanu pisačem i proslijeđenu odgovarajućim oblicima komunikacije (fax) ili

c) dojavom serijskog broja Potvrde sukladnosti ili Pojednostavljene potvrde sukladnosti pomoću kojega se potvrdi može pristupiti na web-aplikaciji.

III. RE-EXPORT I IZVOZ PROIZVODA DOBIVENIH OD PRETHODNO UVEZENIH PROIZVODA RIBARSTVA

Certifikat o re-exportu

Članak 8.

(1) Pri izvozu proizvoda ribarstva dobivenih od proizvoda ribarstva prethodno uvezenih u Republiku Hrvatsku iz drugih država, a namijenjenih izvozu, pošiljku mora pratiti izvorna potvrda sukladnosti koju potvrđuje nadležno tijelo države pod čijom je zastavom ostvaren ulov.

(2) Domaći uvoznik je dužan zatražiti potvrdu sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka od izvoznika iz države pod čijom je zastavom ostvaren ulov.

(3) Ukoliko se uvoz vrši s teritorija Zajednice, a izvorna potvrda sukladnosti dolazi iz treće države, izvornu potvrdu sukladnosti mora pratiti certifikat o re-exportu Europske Zajednice.

(4) Certifikat o re-exportu Europske Zajednice potvrđuje nadležno tijelo države – članice iz koje se obavlja uvoz.

(5) Proizvode ribarstva koji su ulovljeni prije 1. siječnja 2010. godine pod zastavom drugih država i uvezeni su na teritorij Republike Hrvatske pri izvozu ne mora pratiti Potvrda sukladnosti.

(6) Nadležno tijelo države uvoznice može zatražiti dostavu dokaza o vremenu izvornog ulova proizvoda ribarstva iz stavka 3. ovoga članka, što može obuhvatiti očevidnike, prodajne listove i druge odgovarajuće dokumente kojim država pod čijom je zastavom ostvaren ulov može potvrditi vrijeme ulova.

Izjava proizvođača

Članak 9.

(1) Uz izvornu potvrdu sukladnosti potrebnu za proizvode ribarstva iz članka 8. stavka 1., pošiljku namijenjenu izvozu nastalu od proizvoda ribarstva uvezenih iz drugih zemalja mora pratiti i potvrđena Izjava proizvođača.

(2) Izjavu proizvođača potvrđuje osoba ovlaštena za obavljanje službenih kontrola hrane u objektima za preradu proizvoda ribarstva, temeljem članka 83.L492939 stavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07).

(3) Vremenski rokovi dostave propisani za Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika primjenjuju se i za Izjave proizvođača.

(4) Obrazac Izjave proizvođača nalazi se u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

IV. NADZOR I KONTROLA

Članak 10.

(1) Ministarstvo može, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, slučajnim uzorkom ili na temelju zahtjeva nadležnih tijela zemalja uvoznica, obavljati naknadne administrativne i inspekcijske kontrole kako bi ustanovilo i dodatno potvrdilo podatke navedene u izdanim Potvrdama sukladnosti i Pojednostavljenim potvrdama sukladnosti.

(2) Ministarstvo je dužno Europskoj Komisiji te nadležnim tijelima zemalja uvoznica i zemalja kroz koje se obavlja provoz pošiljki koje prate Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti osigurati odgovarajući pristup web-aplikaciji u skladu s ovlastima i nadležnostima navedenih tijela.

(3) Ministarstvo je dužno izvješćivati Europsku Komisiju o načinu izdavanja i potvrđivanja te obliku i sadržaju Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti u skladu s usvojenim oblicima administrativne suradnje između ovih dvaju tijela.

(4) Ministarstvo je dužno potvrđene i izdane Potvrde sukladnosti i Pojednostavljene potvrde sukladnosti čuvati u elektronskom obliku najmanje 3 godine.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/5

Urbroj: 525-08-2-0339/10-2

Zagreb, 28. siječnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

POTVRDA SUGLASNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

CERTIFIKAT ZA IZVOZ ULOVLJENJE RIBE I RIBLJIH PROIZVODA CATCH CERTIFICATE/CERTIFICATO DI CATTURA

Serijski broj dokumenta/Document number/Numero di documento:

Ovjerava/Validating authority/Autorita di convalida:

1. Naziv/Name/Nome

Adresa/Address/Indirizzo

Tel:

Faks:

2. CFR broj / CFR

number/Numero CFR

Naziv ili reg. oznaka broda/Fishing vessel name or registration/ Nome del peschereccio o numero di registro

Zastava – Matična luka

Flag – Home port/ Bandiera – porto di immatricolazione

Kapetan/Operater/Vlasnik

Master/Operator

Nome del comandante del peschereccio

Tel:

Faks:

Email:

Ribarska povlastica No/Fishing licence/ umero della licenza di pesca

Radio oznaka (IRCS) (ako ima)/Call sign (if issued)/ Indicativo di chiamat (eventuale)

VMS uređaj (ako je obveza)/VMS (if obligatory)/ (eventuale)

Broj iskrcajne deklaracije/ No of landing declaration/ Numero di dichiarazioni di sbarco

Broj prodajnog lista/ No of Sales note/ Numero di nota di vendita

3. Opis proizvoda/Description of product/Descrizione del prodotto

FAO šifra/ FAO code

Vrsta/Species/Specie

Datum ulova Dates of catch / Date di cattura

Područje ulova/Catch area/Zone di cattura

Datum iskrcaja/ Date of landing/Dat a di sbarco

Mjesto iskrcaja/ Place of landing/ Posto di sbarco

Proizvod/ Product code/Prodotto

Količina (kg) Weight (kg)/ Peso (kg)

4. Mjere upravljanja i zaštite/Management measures applicable/ Misure di conservazione e di gestione:

Proizvodi u ovoj pošiljci nisu predmet prekrcaja

Products in this consignment have not been subject to transhipment

1. stranica/page/pagina

Serijski broj dokumenta/Document number/Numero di documento:

5. Ime/naziv izvoznika/Name of exporter/Nome di esportatore

Adresa izvoznika/Adress of exporter/Indirizzo di esportatore

Tel:

Fax:

Email:

Tijelo koje ovjerava/Flag state authority validation/Autorita di convalida dello Stato di bandiera

Ime/naziv/Name/title/Nome/qualifica

Directorate of fisheries

Datum/Date/Data

Žig/pečat/Seal/stamp/Tibbro

6. Detalji o prijevozu/šifra izvoznika/Transport details/exporter code/Informazioni riguardanti il trasporto/esportatore

Zemlja izvoznik/Country of exportation/Paese di esportazione

Mjesto odlaska pošiljke (mjesto, luka, aerodrom, kolodvor)

Place of departure (place, port, airport, railway)

Luogo di partenza (porto, airporto, ferroviarie)

Zemlja u kojoj je registriran kamion/registarska oznaka

Truck nationallity/registration number

Pease di registrazione

Broj leta/ broj računa: Flight number/airway bill number:

Numero del volo/numero di

Broj računa za prijevoz željeznicom:

Railway bill number:

Numero di conto ferroviario

Broj kontejnera: Container (s) number: Numero del contenitore(i)

Šifra izvoznika/exporter code/esportatore:

Zemlja u koju se izvozi/country of export/paese di esportazione:

7. Deklaracija uvoznika/Importer declaration/Dichiarazione dell’importatore

Ime i adresa uvoznika/Name and address of importer/Nome e indirizzo dell’ importatore

Potpis/Signature/Firma

Datum

Date

Data

Pečat

Seal

Timbro

CN Šifra proizvoda/Product code/Codice del prodotto

Dokumenti pod člankom 14(1), (2) Uredbe (EC) No

1005/2008/ Documents under Articles 14(1), (2) of Regulation (EC) No

1005/2008/Documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n.

1005/2008

Reference/References/ Riferimenti

2. stranica/page/pagina

8. Tijelo koje

kontrolira uvoz/Import control – authority/Controllo all’ importazione- autorita

Mjesto

Place

Luogo

Uvoz potvrđen

Importation authorised (*) Importazione autorizzata (*)

Uvoz suspendiran

Importation suspended (*)

Datum verifikacije

Verfication requested – date

Verifica richiesta – data

Carinska deklaracija (ako je izdana)/Customs declaration (if issued)/Dichiarazione in dogana (eventuale)

Broj/Number/Numero

Datum/Date/Data

Mjesto/Place/Luogo

CERTIFIKAT RE-EKSPORTA EUROPSKE ZAJENDICE EUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATE

Broj certifikata

Certificate number

Datum

Date

Država članica

Member State

1. Opis proizvoda

1. Description of re-exported product

Težina (kg) Weight (kg)

Vrsta

Species

Oznaka proizvoda

Product code

Balans ukupne količine deklarirane u certifikatu ulova Balance from total quantity declared in the catch certificate

2. Naziv re-eksportera

2. Name of re-exporter

Adresa

Address

Potpis

Signature

Datum

Date

3. Ovlaštenje

3. Authority

Ime/naziv

Name/title

Potpis

Signature

Datum

Date

Žig/pečat

Seal/stamp

4. Kontrola re-eksporta/ Re-export control

Mjesto

Place

(*) Označiti kao odgovarajuće

(*) Tick as appropriate

3. stranica/page/pagina

DODATAK II.

POJEDNOSTAVLJENA POTVRDA SUKLADNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

CERTIFIKAT ZA IZVOZ ULOVLJENJE RIBE I RIBLJIH PROIZVODA
Pojednostavljena forma za ribarske proizvode koji zadovoljavaju kriterije članka 6. Regulative 1010/2009

CATCH CERTIFICATE/CERTIFICATO DI CATTURA
Simplified form for fishery products fulfiling the requirements in Article 6. Of Regulation 1010/2009

Serijski broj dokumenta/Document number/Numero di documento:

1. Ovjerava/Validating authority/Autorita di convalida:

Naziv/Name/Nome

Adresa/Address/Indirizzo

Tel:

Faks:

2. Opis proizvoda/Description of product/Descrizione del prodotto

FAO šifra/ FAO code

Vrsta/Species/ Specie

CN proizvoda/CN product code/CN prodotto

Količina (kg)

Weight (kg)/ Peso (kg)

3. Mjere upravljanja i zaštite/Management measures applicable/ Misure di conservazione e di gestione:

4. Lista plovila koja su ostvarila ulov u i količina po pojedinom plovilu (ime, registarska oznaka..)/List of vessels that provided catches and quantities by each vessel (name registration number, etc.)/Data sui pescherecci:

CFR broj/ CFR

number/Numero CFR

Naziv ili reg. oznaka broda/Fishing vessel name or registration/ Nome del peschereccio o numero di registro

Ribarska povlastica No/Fishing licence/ umero della licenza di pesca

Verificirana količina (kg) Verified weight (kg)/Verificato peso (kg)

Proizvodi u ovoj pošiljci nisu predmet prekrcaja

Products in this consignment have not been subject to transhipment

1. stranica/page/pagina

Serijski broj dokumenta/Document number/Numero di documento:

5. Ime/naziv izvoznika/Name of exporter/Nome di esportatore

Adresa izvoznika/Adress of exporter/Indirizzo di esportatore

Tel:

Fax:

Email:

6. Tijelo koje ovjerava/Flag state authority validation/Autorita di convalida dello Stato di bandiera

Ime/naziv/Name/title/Nome/qualifica

Directorate of fisheries

Datum/Date/Data

Žig/pečat/Seal/stamp/Tibbro

7. Detalji o prijevozu/šifra izvoznika/Transport details/exporter code/Informazioni riguardanti il trasporto/esportatore

Zemlja izvoznik/Country of exportation/Paese di esportazione

Mjesto odlaska pošiljke (mjesto, luka, aerodrom, kolodvor)

Place of departure (place, port, airport, railway)

Luogo di partenza (porto, airporto, ferroviarie)

Zemlja u kojoj je registriran kamion/registarska oznaka

Truck nationallity/registration number

Pease di registrazione

Broj leta/ broj računa: Flight number/airway bill number:

Numero del volo/numero di

Broj računa za prijevoz željeznicom:

Railway bill number:

Numero di conto ferroviario

Broj kontejnera: Container (s) number: Numero del contenitore(i)

Šifra izvoznika/exporter code/esportatore:

Zemlja u koju se izvozi/country of export/paese di esportazione:

8. Deklaracija uvoznika/Importer declaration/Dichiarazione dell’importatore

Ime i adresa uvoznika/Name and address of importer/Nome e indirizzo dell’ importatore

Potpis/Signature/Firma

Datum

Date

Data

Pečat

Seal

Timbro

CN Šifra proizvoda/Product code/Codice del prodotto

Dokumenti pod člankom 14(1), (2) Uredbe (EC) No

1005/2008/ Documents under Articles 14(1), (2) of Regulation (EC) No

1005/2008/Documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n.

1005/2008

Reference/References/ Riferimenti

2. stranica/page/pagina

9. Tijelo koje

kontrolira uvoz/Import control – authority/Controllo all’ importazione- autorita

Mjesto

Place

Luogo

Uvoz potvrđen

Importation authorised (*) Importazione autorizzata (*)

Uvoz suspendiran

Importation suspended (*)

Datum verifikacije

Verfication requested – date

Verifica richiesta – data

Carinska deklaracija (ako je izdana)/Customs declaration (if issued)/Dichiarazione in dogana (eventuale)

Broj/Number/Numero

Datum/Date/Data

Mjesto/Place/Luogo

CERTIFIKAT RE-EKSPORTA EUROPSKE ZAJENDICE EUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATE

Broj certifikata

Certificate number

Datum

Date

Država članica

Member State

1. Opis proizvoda

1. Description of re-exported product

Težina (kg) Weight (kg)

Vrsta

Species

Oznaka proizvoda

Product code

Balans ukupne količine deklarirane u certifikatu ulova Balance from total quantity declared in the catch certificate

2. Naziv re-eksportera

2. Name of re-exporter

Adresa

Address

Potpis

Signature

Datum

Date

3. Ovlaštenje

3. Authority

Ime/naziv

Name/title

Potpis

Signature

Datum

Date

Žig/pečat

Seal/stamp

4. Kontrola re-eksporta/ Re-export control

Mjesto

Place

Re-eksport ovlašten (*)

Re-export authorised (*)

Zahtjev verifikacije (*)

Verification requested (*)

Broj i datum deklaracije re-eksporta

Re-export declaration number and date

(*) Označiti kao odgovarajuće

(*) Tick as appropriate

3. stranica/page/pagina

DODATAK III.

IZJAVA PROIZVOĐAČA

Izjava proizvođača
Statement under Article 14(2) of EC Rec. 1005/2008/ Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 del Rec. 1005/2008

Ovim potvrđujem da su dolje navedeni proizvodi ribarstva namijenjeni izvozu iz RH/I confirm that the processed fishery products intended for export from RC to EU/Confermo che i prodotti della pesca trasformati e destinati ad essere esportati da RC a UE

Opis proizvoda/Product description/ Descrizione del Prodotto

Tarifna oznaka – CN/ CN Product code/CN Codice del prodotto

proizvedeni korištenjem sirovina koje su uvezene uz sljedeće potvrde sukladnosti/have beenobtained from catches imported under the following catch certificate(s)/sono stati ottenuti da catture importate in base al o ai seguenti certificati di cattura:

Jedinstveni broj izvorne potvrde

Catch certificate no./ No. del certificato di cattura

Naziv i zastava plovila koje je ostvarilo ulov

Vessel name and flag/ Nome e bandiera dela nave

Datum potvrde

Validation date/ Data di convalida

Opis ulova

Catch description/Descrizione di cattura

Ukupna količina iz izvorne potvrde

Total weight landed/peso totale

Prerađena količina (u kg)

Catch processed/ Catture trasformate

Količina proizvoda koji se izvozi (u kg)

Processed product/Prodotto dela pesca trasformato

Naziv i adresa proizvođača – objekta u kojem je obavljena prerada/Name and address of the processing plant/ Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione

Naziv/Name/Nome:

Adresa/Address/Indirizio:

Naziv i adresa izvoznika (ukoliko nije isti kao proizvođač)/Name and address of the exporter (if different from the processing plant/ Nome e indirizzo dell’esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione

Naziv/Name/Nome:

Adresa/Address/Indirizio:

Broj odobrenog objekta/Approval number of the processing plant:/Numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione:

Broj i datum zdravstvene svjedodžbe (koja se izdaje proizvodu namijenjenom izvozu iz RH)/ Health certificate number and date/Numero e data del certificato sanitario:

Odgovorna osoba (proizvođač)/Responsible person of the processing plant/Responsabile dello stabilimento

Potpis/Signature/Firma

Datum/Date/Data

Mjesto/Place/Luogo

Potvrda osobe ovlaštene za obavljanje službenih kontrola hrane u objektu/ Endorsed by competent authority or person/ Approvazione dell’autoritŕ competente

Ovlaštena osoba/Official/Funzionario

Potpis i pečat/Signature and stamp/Firma e timbro

Datum/Date/Data

Mjesto/Place/Luogo

DODATAK IV.

POPIS PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE SE NE IZDAJU POTVRDE SUKLADNOSTI I POJEDNOSTAVLJENE POTVRDE SUKLADNOSTI

– Slatkovodni proizvodi ribarstva, uključujući:

– 0301 91 – ostala živa riba: pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

– 0301 92 – ostala živa riba: jegulje (Anguilla spp.)

– 0301 93 – ostala živa riba: šaran

– ex 0301 99 – ostala: slatkovodna riba (CN 0301 99 11 i 0301 99 19)

– 0302 11 – Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304: pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

– 0302 12 – Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304: pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) i dunavski losos (Hucho hucho)

– 0302 66 – Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304: jegulje (Anguilla spp.)

– ex 0302 69 – Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304: slatkovodna riba (CN 0302 69 11 i 0302 69 19)

– 0303 11 – Ribe, smrznute, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304: pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), isključujući jetru i ikru

– 0303 21 – Ribe, smrznute, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304: pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

– 0303 22 – Ribe, smrznute, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304: atlantski losos (Salmo salar) i dunavski losos (Hucho hucho)

– 0303 76 – Ribe, smrznute, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304: jegulje (Anguilla spp.)

– ex 0303 79 – Oslate ribe, smrznute, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304: slatkovodne ribe (CN 0303 79 11 i 0303 79 19)

– ex 0304 19 – Riblji fileti i ostalo riblje meso (neovisno je li mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili smrznuto: slatkovodna riba (CN 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 i 0304 19 91)

– ex 0304 29 – Smrznuti fileti: od slatkovodne ribe (CN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 i 0304 29 19)

– ex 0304 99 – Ostalo smrznuto riblje meso: od slatkovodne ribe (CN 0304 99 21)

– ex 0305 30 – Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri; ali ne dimljeni: od pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar), i dunavskog lososa (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri (CN 0305 30 30); od pastrve vrste Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster; ili šarana (ex CN 0305 30 90)

– ex 0305 41 – dimljena riba, uključujući filete: pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) i dunavski losos (Hucho hucho)

– ex 0305 49 – dimljena riba, uključujući filete: pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster) (CN 0305 49 45); jegulje (Anguilla spp.) (CN 0305 49 50); šaran (ex CN 0305 49 80)

– ex 0305 59 – sušena riba, neovisno je li soljena ili ne ali ne: pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster); šaran (ex CN 0305 59 80)

– ex 0305 69 – riba, soljena ali ne sušena ili dimljena i riba u salamuri: pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) i dunavski losos (Hucho hucho) (CN 0305 69 50); pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster); šaran (ex CN 0305 69 80)

– ex 0306 19 – ostali rakovi, uključujući brašno, krupicu i pelet, uporabljivi za ljudsku prehranu, zamrznuti: slatkovodna rakovica (CN 0306 19 10)

– ex 0306 29 – ostali rakovi, uključujući brašno, krupicu i pelet, uporabljivi za ljudsku prehranu, nezamrznuti: slatkovodna rakovica (CN 0306 29 10)

– 1604 11 00 – pripremljena ili konzervirana riba, cijela ili u komadima, ali nemljevena: losos

– ex 1604 19 – pripremljena ili konzervirana riba, cijela ili u komadima, ali nemljevena: salmonide, osim lososa (CN 1604 19 10)

– ex 1604 20 – ostala pripremljena ili konzervirana riba: lososi (CN 1604 20 10); salmonide, osim lososa (CN 1604 20 30)

– ex 1605 40 00 – ostali rakovi pripremljeni ili konzervirani: slatkovodna rakovica kuhana s koprom, zamrznuta

– Proizvodi akvakulture dobiveni iz jaja i larvi

– 0301 10 – živa ukrasna riba

– 0307 10 – kamenice, s ili bez ljušture, žive svježe, poleđene, zamrznute, sušene, soljene ili u salamuri

– Kapice uključujući kraljevske kapice, rodova Pecten, Chlamys ili Placopecten:

– 0307 21 – žive, svježe ili rashlađene (CN 0307 21 00)

– 0307 29 – ostale

– Dagnje

– 0307 31 – žive, svježe ili rashlađene

– 0307 39 – ostale

– ex 1605 90 – ostale (CN 1605 90 11 i 1605 90 19)

– 0307 60 00 – puževi, osim morskih puževa

– 0305 10 00 – Riblje brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

– ex 1605 90 30 – Ostali rakovi, mekušci i vodeni beskralješnjaci, pripremljeni ili konzervirani: kapice, dagnje, puževi

– 1605 90 00 – Ostali vodeni beskralješnjaci, pripremljeni ili konzervirani

zatvori
Pravilnik o potvrdi sukladnosti za izvoz proizvoda ribarstva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !