Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 22.10.2010 Pravilnik o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3104

Na temelju članka 78.L617268 stavka 3. i članka 84.L617269 stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POVEĆANOM BROJU SLUŽBENIH KONTROLA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJA PREDSTAVLJA POZNATU ILI PRIJETEĆU OPASNOST PRI UVOZU[1]

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost na određenim ulaznim mjestima u zemlju odnosno pri uvozu.

(2) Ovim se Pravilnikom određuje iznos naknada za službene kontrole pri uvozu hrane i hrane za životinje navedene na Listi iz stavka 4. ovoga članka.

(3) Ovim se Pravilnikom određuju određena ulazna mjesta kao granični prijelazi za uvoz hrane i hrane za životinje navedenih na Listi iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost i podliježe povećanom broju službenih kontrola na određenim ulaznim mjestima (u daljnjem tekstu: Lista) objavljuje se u »Narodnim novinama«, na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te se redovito ažurira uzimajući u obzir izmjene i dopune Liste koju objavljuje Europska komisija.

Značenje pojmova

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1. »Zajednički ulazni dokument (eng. Common Entry Document - CED)« jest dokument koji popunjava subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljku na način kako je propisano člankom 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, kao i osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole koja potvrđuje završetak službene kontrole. Obrazac Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) nalazi se u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio;

2. »Određeno ulazno mjesto (eng. Designated Point of Entry - DPE)« jest točno određeno mjesto ulaza u zemlju, koje određuje čelnik nadležnog tijela i ima odgovarajuće prostore i opremu za službene kontrole različitih vrsta hrane i hrane za životinje.

3. »Pošiljka« jest određena količina bilo koje hrane ili hrane za životinje neživotinjskog podrijetla navedene na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika, a koja je iste kategorije ili opisa, obuhvaćena istim dokumentima, otpremljena istim prijevoznim sredstvom i koja dolazi iz iste treće zemlje ili dijela takve zemlje.

(2) Vezano za određeno ulazno mjesto (DPE) iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, u slučaju da se pošiljka koja dolazi morskim putem, istovaruje u svrhu utovara na drugi brod za kasniji transport u luku u državi članici određeno ulazno mjesto je posljednja luka.

II. POSEBNE ODREDBE

Minimalni zahtjevi za određena ulazna mjesta (DPE)

Članak 3.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika, određena ulazna mjesta (DPE) moraju imati dostupno najmanje sljedeće:

– dovoljan broj primjereno stručno osposobljenog i iskusnog osoblja za provođenje propisanog pregleda pošiljki;

– odgovarajuće prostore i opremu kako bi osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole mogle provoditi potrebne preglede;

– detaljne upute za provođenje uzorkovanja za analizu i dostavu uzoraka u ovlaštene laboratorije;

– prostore za skladištenje pošiljaka, kao i pošiljaka u spremnicima, u prikladnim uvjetima tijekom razdoblja zadržavanja do dobivanja rezultata analiza iz alineje 3. ovoga članka, te dovoljan broj skladišta, uključujući hladna skladišta u slučajevima u kojima je potrebna kontrolirana temperatura zbog prirode pošiljke;

– opremu za istovar i odgovarajuću opremu za uzorkovanje za analize;

– mogućnost istovara i uzorkovanja za analize u natkrivenom prostoru;

– ovlašteni laboratorij koji može provesti analizu iz alineje 3. ovoga članka, a koji se nalazi na mjestu do kojega se uzorci mogu dostaviti u kratkom vremenskom razdoblju.

Popis određenih ulaznih mjesta (DPE)

Članak 4.

(1) Za svu hranu i hranu za životinje navedenu na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika čelnik nadležnog tijela određuje određena ulazna mjesta (DPE).

(2) Popis određenih ulaznih mjesta (DPE) nalazi se u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja redovito ažurira popis određenih ulaznih mjesta (DPE) iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ažurirani popis određenih ulaznih mjesta (DPE) iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

(5) Hrana i hrana za životinje navedena na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika smije se uvoziti u Republiku Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza određenih kao određena ulazna mjesta (DPE), a koja su definirana ovim Pravilnikom.

(6) Nadležno tijelo mora Europskoj komisiji dostaviti adrese Web stranica na kojima se nalazi Lista iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika te popis određenih ulaznih mjesta (DPE) iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

Prethodna obavijest o pošiljci

Članak 5.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljku mora dostaviti prethodnu obavijest o predviđenom datumu i vremenu fizičkog dolaska pošiljke na određeno ulazno mjesto (DPE) i prirodi pošiljke.

(2) U svrhu dostave obavijesti iz stavka 1. ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom i/ili hranom za životinje ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljku mora ispuniti Dio I. Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) te isti dostaviti osobi ovlaštenoj za provođenje službene kontrole na određeno ulazno mjesto (DPE) najmanje jedan radni dan prije fizičkog dolaska pošiljke.

Jezik Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED)

Članak 6.

Zajednički ulazni dokument (CED) sastavljen je na hrvatskom jeziku.

Povećani broj službenih kontrola na određenim ulaznim mjestima (DPE)

Članak 7.

(1) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) mora bez odgode provesti sljedeće:

(a) dokumentacijski pregled svih pošiljaka u roku od dva radna dana od vremena njihovog dolaska na određeno ulazno mjesto (DPE), osim u slučaju iznimnih i neizbježnih okolnosti;

(b) identifikacijski i fizički pregled, uključujući laboratorijske analize, učestalošću propisanom na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika, na takav način da subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njihovi predstavnici ne mogu predvidjeti da li će neka pošiljka biti podvrgnuta takvim pregledima. Rezultati fizičkih pregleda moraju biti dostupni što je prije moguće.

(2) Nakon završenih pregleda iz stavka 1. ovoga članka osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora:

(a) popuniti odgovarajuća polja Dijela II. Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED), te mora staviti pečat i potpisati original tog dokumenta;

(b) izraditi i zadržati presliku potpisanog i pečatiranog Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED).

(3) Original Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) mora pratiti pošiljku do dolaska pošiljke na odredište koje je navedeno u Zajedničkom ulaznom dokumentu (CED).

(4) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole može na određenom ulaznom mjestu (DPE) dopustiti daljnji prijevoz pošiljke prije dobivanja rezultata fizičkog pregleda pošiljke.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) mora o tome obavijestiti osobu ovlaštenu za provođenje službene kontrole na mjestu odredišta pošiljke, a pošiljka mora biti pod stalnim nadzorom te se sa pošiljkom niti na koji način ne smije neovlašteno postupati dok se čekaju rezultati fizičkog pregleda pošiljke.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka pošiljku mora pratiti potpisana i pečatirana preslika originalnog Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED).

Posebne okolnosti

Članak 8.

(1) U slučajevima kada određeno ulazno mjesto (DPE) posluje pod specifičnim, nepovoljnim geografskim okolnostima nadležno tijelo može odobriti provođenje fizičkih pregleda u objektima subjekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje.

(2) Za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka mora biti udovoljeno sljedećim uvjetima:

(a) nema negativnog utjecaja na učinkovitost službenih kontrola;

(b) objekti moraju udovoljavati zahtjevima iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika i za tu svrhu su odobreni od strane nadležnog tijela;

(c) postoje odgovarajući postupci koji osiguravaju da je pošiljka od trenutka dolaska na određeno ulazno mjesto (DPE) pod stalnom kontrolom osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole određenog ulaznog mjesta (DPE), te da se sa pošiljkom ne može niti na koji način neovlašteno postupati tijekom cijelog vremena provođenja pregleda.

(3) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Pravilnika, pod iznimnim okolnostima, uvrštenjem nove hrane ili hrane za životinje na Listu iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika nadležno tijelo može odobriti da identifikacijski i fizički pregled pošiljki te hrane ili hrane za životinje može provesti osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu odredišta koje je navedeno u Zajedničkom ulaznom dokumentu (CED) i ukoliko je to primjereno u objektima subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ako je udovoljeno uvjetima propisanima stavkom 2. točkom b) i c) ovoga članka te ukoliko je udovoljeno sljedećem:

(a) da je hrana ili hrana za životinje iznimno kvarljiva ili su specifične karakteristike pakiranja takve da bi uzorkovanje na određenom ulaznom mjestu (DPE) rezultiralo ozbiljnim rizikom za sigurnost hrane ili oštećenjem proizvoda u nepopravljivom razmjeru; i

(b) kada osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) koja provodi fizički pregled pošiljke može osigurati sljedeće:

– da se tijekom pregleda s pošiljkom ne može niti na koji način neovlašteno manipulirati;

– da podnosi izvješće tijelu nadležnom za provođenje službenih kontrola koje sadrži podatke iz članka 14.#clanak14 stavka 3. ovoga Pravilnika.

Puštanje u slobodni promet

Članak 9.

(1) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora popuniti, potpisati i pečatirati Zajednički ulazni dokument (CED) ili njegovu elektroničku istoznačnicu nakon završetka svih pregleda iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Pravilnika i nakon dobivanja zadovoljavajućih rezultata fizičkih pregleda, ako su takvi pregledi bili zahtijevani.

(2) U svrhu puštanja pošiljke u slobodni promet, subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njegov predstavnik mora carinskim službama pokazati popunjeni Zajednički ulazni dokument (CED) ili njegovu elektroničku istoznačnicu koji je potpisan i pečatiran od strane osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Obveze subjekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje

Članak 10.

U slučajevima kada to zahtijevaju posebne karakteristike pošiljke, subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje moraju osobi ovlaštenoj za provođenje službene kontrole dati na raspolaganje sljedeće:

(a) dovoljan broj osoba i logističku podršku za istovar pošiljke kako bi se mogle provesti službene kontrole;

(b) primjerenu opremu za uzorkovanje za analize obzirom na posebne način prijevoza i/ili specifične načine pakiranja, ukoliko takvo uzorkovanje nije moguće primjereno provesti standardnom opremom za uzorkovanje.

Dijeljenje pošiljaka

Članak 11.

(1) Pošiljka ne smije biti dijeljena sve dok službene kontrole nisu završene i dok osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole ne ispuni Zajednički ulazni dokument (CED) sukladno odredbama članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju kasnijeg dijeljenja pošiljke, potpisana i pečatirana preslika Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) mora pratiti svaki dio pošiljke sve do puštanja istih u slobodni promet.

Neudovoljavanje

Članak 12.

U slučaju da se službenom kontrolom utvrdi neudovoljavanje, osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora popuniti Dio III. Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) i postupiti sukladno člancima 19., 20. i 21. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinjaL617271 (»Narodne novine« br. 99/07, 74/08)[2].

Naknade za službene kontrole pri uvozu

Članak 13.

(1) Za financiranje troškova službenih kontrola koje su propisane ovim Pravilnikom nadležno tijelo odnosno tijelo nadležno za provođenje službenih kontrola prikuplja naknade za službene kontrole pri uvozu hrane i hrane za životinje navedene na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Naknade za službene kontrole pri uvozu iz stavka 1. ovoga članka plaćaju subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje koji su odgovorni za pošiljku ili njihovi predstavnici na određenom ulaznom mjestu (DPE) preko kojeg se pošiljka unosi na područje Republike Hrvatske.

(3) Uz naknade iz stavka 1. ovoga članka, za službene kontrole pri uvozu naplaćuju se i upravne pristojbe prema posebnom propisu kojim su uređene upravne pristojbe.

(4) Naknade za službene kontrole pri uvozu koje su predmet ovoga Pravilnika nalaze se u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(5) Naknade za službene kontrole pri uvozu propisane ovim Pravilnikom su u skladu s člankom 27. stavkom 4. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja te kriterijima propisanim u Prilogu V. istoga Pravilnika.

Podnošenje izvješća Europskoj komisiji

Članak 14.

(1) U svrhu kontinuirane procjene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla navedene na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika nadležno tijelo podnosi Europskoj komisiji izvješće o pošiljkama.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se kvartalno, u mjesecu koji slijedi nakon svakog kvartala.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće informacije:

(a) detalje o svakoj pošiljci, uključujući:

– veličinu odnosno neto masu pošiljke;

– zemlju podrijetla svake pošiljke.

(b) broj pošiljaka koje su podvrgnute uzorkovanju u svrhu analiza;

(c) rezultate pregleda kako je propisano člankom 7.#clanak7 stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(4) Europska komisija prikuplja sva zaprimljena izvješća iz stavka 3. ovoga članka te su ista dostupna na uvid državama članicama.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Tijekom pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ukoliko određeno ulazno mjesto (DPE) nema objekte i opremu koji su potrebni za provođenje identifikacijskog i fizičkog pregleda kako je propisano člankom 7. stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika, ti se pregledi mogu provoditi na nekom drugom mjestu kontrole (eng. Control Point – CP), koje je odobreno od strane nadležnog tijela, prije nego što hrana i hrana za životinje mogu biti stavljene u slobodni promet, pod uvjetom da takvo mjesto kontrole (CP) udovoljava minimalnim zahtjevima propisanima člankom 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, moraju popis mjesta kontrole (CP) odobrenih u skladu sa stavkom 1. ovoga članka učiniti dostupnim javnosti, objavom na web-stranicama.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2011. godine osim odredbi članka 2.#clanak2 stavka 2., članka 4.#clanak4 stavka 6. i članka 14.#clanak14 ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/10-01/221

Urbroj: 525-13-1-0559/10-1

Zagreb, 18. listopada 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK 1.

Smjernice za popunjavanje Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED)

Općenito: Popuniti obrazac velikim tiskanim slovima. Napomene se prikazuju uz odgovarajući broj polja.

Dio I. Ovaj dio popunjava subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njegov predstavnik, ukoliko nije drugačije naznačeno

Polje I.1. Pošiljatelj: naziv i puna adresa pravne ili fizičke osobe (subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje) koja šalje pošiljku. Preporučuje se upisati informacije o brojevima telefona i faksa ili adresi elektroničke pošte (E-mail adresa).

Polje I.2. Ovo polje popunjava osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole.

Polje I.3. Primatelj: naziv i puna adresa pravne ili fizičke osobe (subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje) kojoj se pošiljka šalje. Preporučuje se upisati informacije o brojevima telefona i faksa ili adresi elektroničke pošte (E-mail adresa).

Polje I.4. Osoba odgovorna za pošiljku: osoba (subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njihov predstavnik ili osoba koja daje izjave u njihovo ime) koja je odgovorna za pošiljku kada ista dođe na određeno ulazno mjesto (DPE) i koja daje potrebne izjave osobi ovlaštenoj za provođenje službene kontrole u ime uvoznika. Upisati ime i punu adresu. Preporučuje se upisati informacije o brojevima telefona i faksa ili adresi elektroničke pošte (E-mail adresa).

Polje I.5. Zemlja podrijetla: upisati zemlju iz koje potječe hrana ili hrana za životinje, u kojoj je ista uzgojena, požnjena/ubrana ili proizvedena.

Polje I.6. Zemlja iz koje je pošiljka poslana: upisati zemlju u kojoj je pošiljka utovarena na finalno prijevozno sredstvo za put do Republike Hrvatske.

Polje I.7. Uvoznik: upisati naziv i punu adresa. Preporučuje se upisati informacije o brojevima telefona i faksa ili adresi elektroničke pošte (E-mail adresa).

Polje I.8. Mjesto odredišta: upisati adresu isporuke u Republici Hrvatskoj. Preporučuje se upisati informacije o brojevima telefona i faksa ili adresi elektroničke pošte (E-mail adresa).

Polje I.9. Dospijeće na određeno ulazno mjesto (DPE): upisati očekivani datum na koji se očekuje dospijeće pošiljke na određeno ulazno mjesto (DPE).

Polje I.10. Dokumenti: upisati datum izdavanja i broj službenih dokumenata koji prate pošiljku, prema potrebi.

Polje I.11. Prijevozna sredstva: označiti sredstva dolaznog transporta.

Upisati detaljne podatke o prijevoznom sredstvu dolaska: za zrakoplov broj leta, za brod naziv broda, za vozilo registarsku oznaku i broj prikolice ako je to prikladno, za željezničke vagone identitet vlaka i broj vagona.

Dokumentacijske reference: broj zrakoplovne teretnice, broj tovarnog lista ili komercijalni broj za željeznicu ili kamion.

Polje I.12. Opis proizvoda: detaljno opisati proizvod (uključujući vrstu hrane za životinje).

Polje I.13. Tarifna oznaka proizvoda (»HS code«): koristiti »Harmonizirani sustav Svjetske carinske organizacije (WCO)«.

Polje I.14. Bruto masa: upisati ukupnu masu u kilogramima ili tonama. Definira se kao ukupna masa proizvoda i neposrednih spremnika i svih njihovih pakiranja, a isključuje prijevozne spremnike i ostalu opremu za prijevoz.

Neto masa: upisati masu stvarnog proizvoda u kilogramima ili tonama, bez pakiranja. Definira se kao masa samih proizvoda bez neposrednih spremnika ili bilo kakvih pakiranja.

Polje I.15. Broj pakiranja: upisati pojedinačan broj pakiranja u pošiljci.

Polje I.16. Temperatura: naznačiti prikladni način prijevoza/temperature skladištenja.

Polje I.17. Vrsta pakiranja: naznačiti vrstu pakiranja proizvoda.

Polje I.18. Proizvod namijenjen za: naznačiti primjereno polje ovisno o tome je li proizvod namijenjen prehrani ljudi bez prethodnog sortiranja ili druge fizikalne obrade (u tom slučaju označiti polje »za prehranu ljudi«) ili je namijenjen za prehranu ljudi nakon takve obrade (u tom slučaju označiti polje »daljnja prerada«) ili je namijenjen za uporabu kao »hrana za životinje« (u tom slučaju označiti polje »hrana za životinje«).

Polje I.19. Broj plombe i broj kontejnera: Upisati sve brojeve plombi i identifikacije spremnika tamo gdje je to potrebno.

Polje I.20. Prijevoz do mjesta kontrole (CP): Tijekom prijelaznog razdoblja sukladno članku 15.#clanak15 ovoga Pravilnika, osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) označava to polje kako bi dopustila daljnji prijevoz do sljedećeg mjesta kontrole (CP).

Polje I.21. Nije primjenjivo.

Polje I.22. Za uvoz: označiti u slučaju da je pošiljka namijenjena uvozu u Republiku Hrvatsku.

Polje I.23. Nije primjenjivo.

Polje I.24. Prijevozno sredstvo do mjesta kontrole (CP): označiti odgovarajuće prijevozno sredstvo.

Dio II. Ovaj dio popunjava osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole

Polje II.1. Redni broj Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED): upisati isti referentni broj CED-a kao u polju I.2.

Polje II.2. Broj jedinstvene carinske deklaracije (JCD): Za carinske službe ukoliko je to potrebno.

Polje II.3. Dokumentacijski pregled: popuniti za sve pošiljke.

Polje II.4. Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) označava da li je pošiljka odabrana za fizički pregled koji se tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika može obaviti na drugom mjestu kontrole (CP).

Polje II.5. Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) označava tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika, a nakon zadovoljavajućeg dokumentacijskog pregleda, na koje mjesto kontrole (CP) se pošiljka može prevesti na identifikacijski i fizički pregled.

Polje II.6. Jasno označiti mjere koje je potrebno provesti u slučaju odbijanja pošiljke zbog nezadovoljavajućih rezultata dokumentacijskog pregleda. U polje II.7. potrebno je unijeti adresu odredišnog objekta u slučaju »Vraćanja i preusmjeravanja«, »Uništavanja«, »Prerade i obrade« i »Prenamjene«.

Polje II.7. Upisati prema potrebi broj odobrenja i adresu (ili naziv broda i luke) za sva odredišta u kojima se zahtjeva daljnja kontrola pošiljke, npr. za polje II.6.»Vraćanje i preusmjeravanje«, »Uništavanje«, »Prerada i obrada« ili »Prenamjena«.

Polje II.8. Ovdje staviti službeni pečat određenog ulaznog mjesta (DPE).

Polje II.9. Potpis osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE).

Polje II.10. Nije primjenjivo.

Polje II.11. Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) ili tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu kontrole (CP), ovdje upisuje rezultate identifikacijskog pregleda.

Polje II.12. Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) ili tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu kontrole (CP), ovdje upisuje rezultate fizičkog pregleda.

Polje II.13. Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) ili tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu kontrole (CP), ovdje upisuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. U ovom polju upisati kategoriju tvari ili patogena za koje je laboratorijska analiza provedena.

Polje II.14. Ovo se polje koristi za sve pošiljke koje se puštaju u slobodni promet u Republici Hrvatskoj..

Polje II.15. Nije primjenjivo.

Polje II.16. Jasno naznačiti koje se mjere trebaju provesti u slučaju odbijanja pošiljke zbog nezadovoljavajućih rezultata identifikacijskog ili fizičkog pregleda. Podaci o odredišnom objektu u slučaju »Vraćanja i preusmjeravanja«, »Uništavanja«, »Prerade i Obrade« i »Prenamjene« moraju se upisati u polje II.18.

Polje II.17. Razlozi odbijanja: Označiti odgovarajuće rubrike. Upotrijebiti prema potrebi radi dodavanja odgovarajućih informacija.

Polje II.18. Upisati, ako je potrebno, broj odobrenja i adresu (ili naziv broda i luke) za sva odredišta u kojima se zahtjeva daljnja kontrola pošiljke, npr. za polje II.16. u slučaju »Vraćanja i preusmjeravanja«, »Uništavanja«, »Prerade i obrade« i »Prenamjene«.

Polje II.19. Ovo polje koristiti samo ukoliko je izvorna plomba na pošiljci uništena ili oštećena prilikom otvaranja spremnika. Potrebno je voditi popis svih plombi koje su korištene u ovu svrhu.

Polje II.20. Ovdje staviti službeni pečat na određenom ulaznom mjestu (DPE) ili tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15. službeni pečat na mjestu kontrole (CP).

Polje II.21. Potpis osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) ili tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole na mjestu kontrole (CP).

Dio III. Ovaj dio popunjava osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole

Polje III.1. Podaci o vraćanju i preusmjeravanju: osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) ili tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu kontrole (CP), označuje način prijevoza, njegovu identifikaciju, zemlju odredišta i datum vraćanja i preusmjeravanja, odmah nakon što ti podaci budu poznati.

Polje III.2. Povratne informacije: naznačiti ako je potrebno regionalni ured odnosno ispostavu, odgovoran za provođenje službene kontrole u slučaju »Uništavanja«, »Prerade i obrade« i »Prenamjene« pošiljke. U tom slučaju osoba koja je provela službenu kontrolu izvješćuje o ishodu dospijeća pošiljke i razmjene informacija o pošiljci.

Polje III.3. U slučaju »Vraćanja i preusmjeravanja«: potpis osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) ili tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole na mjestu kontrole (CP). U slučaju »Uništavanja«, »Prerade i obrade« i »Prenamjene« proizvoda: potpis osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole u regionalnom uredu odnosno ispostavi.

DODATAK 2.

Popis određenih ulaznih mjesta (DPE)

Kao određena ulazna mjesta (DPE) za uvoz hrane i hrane za životinje navedenih na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika određuju se sljedeći granični prijelazi:

1. Cestovni granični prijelazi:

1.1. Bajakovo

1.2. Karasovići

1.3. Metković

1.4. Stara Gradiška

1.5. Bregana*

1.6. Goričan*

1.7. Rupa*

1.8. Macelj*

2. Pomorski granični prijelazi:

2.1. Luka Ploče

2.2. Luka Rijeka

3. Zrakoplovni granični prijelazi:

3.1. Zračna luka Zagreb

*Granični prijelaz je određeno ulazno mjesto (DPE) do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

U svrhu puštanja pošiljke u slobodni promet postupak carinjenja se provodi na carinskim ispostavama definiranim trenutno važećim propisima.

DODATAK 3.

Naknade za službene kontrole pri uvozu hrane i hrane za životinje navedene na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika

1. Naknade za službene kontrole pri uvozu hrane i hrane za životinje navedene na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika iznose:

– 55 € po pošiljci do 50 tona;

– 110 € po pošiljci od 50 do 500 tona;

– 420 € po pošiljci iznad 500 tona.

2. Naknade za službene kontrole pri uvozu hrane i hrane za životinje navedene na Listi iz članka 1.#clanak1 stavka 4. ovoga Pravilnika, a koja se prevozi kao rasuti teret, iznose:

– 600 € po brodu s teretom do 500 tona;

– 1.200 € po brodu s teretom od 500 do 2000 tona;

– 2.400 € po brodu s teretom iznad 2000 tona.

Naknada se obračunava u eurima, a naplaćuje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju eura tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan plaćanja.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. i odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 212/2010 od 12. ožujka 2010. godine kojima se propisuju pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu u okviru Uredbe (EZ) 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ-a) broj 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja

zatvori
Pravilnik o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !