Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11, XX/12, XX/12, XX/12, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
144 22.12.2010 Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3643

Na temelju članka 26.L643059 stavka 9. i stavka 12., članka 27.L643060 stavka 3., članka 28.L643061 stavka 5. i članka 29.L643062 stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU O IZDANIM POVLASTICAMA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– kriteriji i postupak izdavanja i sadržaj obrasca povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) te sadržaj i način vođenja Registra o izdanim povlasticama za ribolov (u daljnjem tekstu: Registar povlastica),

– način obavljanja revizije,

– uvjeti prijenosa prava iz povlastice na drugu povlasticu,

– način provedbe Javnog poziva o prijenosu povlastice (u daljnjem tekstu: Javni poziv) te detaljne uvjete i kriterije provedbe,

– uvjeti i postupak pohranjivanja povlastice, način vođenja i oblik Upisnika pohranjenih povlastica.

Povlastica

Članak 2.

(1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će na temelju podnesenog zahtjeva za izdavanjem povlastice (u daljnjem tekstu: Zahtjev) pravnim osobama, fizičkim osobama obrtnicima ili fizičkim osobama izdati rješenje o izdavanju povlastice.

(2) Uz rješenje o izdavanju povlastice izdaje se i povlastica koja se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost gospodarskog ribolova na moru.

(3) Na jedno plovilo se može izdati samo jedna povlastica.

Članak 3.

(1) Vlasnik plovila podnosi Zahtjev područnoj jedinici Ministarstva (u daljnjem tekstu: područna jedinica) u kojoj je sjedište pravne ili prebivalište fizičke osobe.

(2) Ukoliko podnositelj Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nema sjedište/prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, tada se zahtjev može podnijeti bilo kojoj područnoj jedinici.

(3) Za svaku promjenu podataka u povlastici na zahtjev vlasnika plovila Ministarstvo će izdati rješenje o upisu promjene u povlasticu i novu povlasticu, te upisati nastalu promjenu u bazu podataka »Registar povlastica«.

(4) Ukoliko je ribarsko plovilo u leasingu podnositelj Zahtjeva koji koristi plovilo u leasingu može zatražiti izdavanje povlastice ukoliko priloži ovjerenu ispravu o prijenosu prava na izdavanje povlastice i svih prava koja proizlaze iz nje

Članak 4.

(1) Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

– dokaz o identitetu vlasnika plovila,

– dokaz o vlasništvu plovila za koje se traži povlastica,

– u slučaju leasinga, ovjerena isprava o prijenosu prava na izdavanje povlastice i svih prava koja proizlaze iz nje,

– važeća isprava o plovilu na koje se traži izdavanje povlastice izdana od nadležnog tijela,

– rješenje o prestanku važenja povlastice na temelju kojeg se traži nova povlastica,

– dokaz o registraciji djelatnosti gospodarskog ribolova na moru za ovlaštenika povlastice,

– dokaz o stručnoj osposobljenosti ovlaštenika povlastice ili njegovog zaposlenog djelatnika,

– dokaz o identitetu odgovornih osoba u obavljanju gospodarskog ribolova na moru,

– popis ribolovnih alata i zona u kojima će se obavljati gospodarski ribolov te pomoćna plovila.

(2) Zahtjev će se odbiti ukoliko se utvrdi da vlasnik plovila ili ovlaštenik povlastice ima mjeru trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

Članak 5.

(1) Povlastica se sastoji od prednje i stražnje strane i formata je A5 (148 × 210 mm).

(2) Povlastica se ispunjava elektronički i ispisuje računalnim ispisom, a ispunjena povlastica se plastificira.

Članak 6.

(1) Na prednjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske,

– naziv Ministarstva,

– naziv obrasca povlastice,

– podaci o vlasniku povlastice: naziv pravne osobe ili obrta ili ime i prezime fizičke osobe vlasnika plovila, adresa, OIB broj vlasnika plovila,

– podaci o ovlašteniku povlastice: naziv pravne osobe ili obrta, ime i prezime vlasnika obrta ili ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi,

– adresa ovlaštenika povlastice, OIB broj ovlaštenika povlastice

– podaci o plovilu za koje se izdaje povlastica i to: CFR plovila, ime ili registarska oznaka plovila, luka upisa plovila, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima, snaga porivnog stroja plovila u kilovatima (kW),

– razdoblje obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova za sezonske obrte,

– serijski broj obrasca povlastice.

(2) Na stražnjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– podaci o vrstama ribolovnih alata, pomoćnim plovilima te o ribolovnim zonama na kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov,

– naziv područne jedinice koja je izdala povlasticu, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, datum, redni broj i datum upisa rješenja povlastice u Registar flote, te pečat i potpis ovlaštene službene osobe.

(3) Povlastica je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Registar povlastica

Članak 7.

(1) Registar povlastica vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar povlastica«.

(2) Područna jedinica po službenoj dužnosti upisuje u Registar povlastica minimalno sljedeće podatke:

1. Područna jedinica koja je izdala povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice,

2. Podatke o plovilu za koje je izdana povlastica,

3. Podatke o vlasniku i ovlašteniku povlastice izdane za navedeno plovilo,

4. Podatke o odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova na moru i sve promjene koje je ovlaštenik povlatice dužan dostaviti ministarstvu faxom, mailom ili elektroničkim putem prije isplovljavanja plovila u ribolov

5. Vrste ribolovnih alata,

6. Ribolovne zone u kojima se smije obavljati gospodarski ribolov,

7. Pomoćna plovila,

8. Promjene podataka upisanih u povlastici,

9. Prestanak važenja povlastice i obrazloženje prestanka važenja,

10. Oduzimanje povlastice za ribolov i obrazloženje o oduzimanju,

11. Datum podnošenja žalbe na rješenje o prestanku važenja povlastice,

12. Datum dostave žalbe na rješavanje drugostupanjskom tijelu,

13. Odluku drugostupanjskog tijela o žalbi izjavljenoj protiv rješenja o prestanku važenja povlastice za ribolov, Klasa, Urbroj i datum rješenja drugostupanjskog tijela,

14. Datum pokretanja upravnog spora,

15. Odluku Upravnog suda, broj i datum iste.

16. Napomene.

(3) Registar povlastica je javan i dostupan na web-stranici Ministarstva.

Revizija povlastica

Članak 8.

(1) Povlastica za ribolov podliježe postupku revizije temeljem članka 29.L643064 Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Reviziju obavlja područna jedinica a o postupku revizije sastavlja se poseban zapisnik.

(3) Revizija povlastica obavlja se sukladno kriterijima temeljenim na ribolovnim aktivnostima i financijskim pokazateljima koji su regulirani posebnim propisom.

(4) Postupak revizije obavlja se po službenoj dužnosti na temelju podataka o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo ili drugo javnopravno tijelo ili sud.

(5) Troškove postupka revizije snosi Ministarstvo.

Prijenos prava iz povlastice na drugu povlasticu

Članak 9.

(1) Kod prijenosa prava iz povlastice sukladno članku 26. stavak 4. Zakona, prijenos će se izvršiti brisanjem tog prava iz povlastice jednog vlasnika i upisom istog prava u povlasticu drugog vlasnika.

(2) Prijenos prava upisa ribolovnih alata iz jedne povlastice u drugu povlasticu istog vlasnika povlastice je dozvoljen, a prijenos će se izvršiti brisanjem tog prava iz jedne povlastice te upisom istog prava u drugu povlasticu.

(3) Kod prijenosa prava upisa mreža plivarica, pridnene povlačne mreže koće i pelagijske koće s plovila dužih od 12 metara preko svega, prijenos će se odobriti samo na plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage motora u kW.

(4) Kod promjene plovila dužeg od 12 metara preko svega u povlastici ili kod promjene motora u plovilu dužem od 12 metara preko svega, upis ribolovnih alata iz stavka 3. ovog članka odobriti će se samo ako je novo plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage motora odnosno kod promjene motora u plovilu ako je novi motor iste ili manje snage.

(5) Kod prijenosa prava upisa ribolovnih alata iz stavka 3. ovog članka sa plovila dužine do 12 metara preko svega, prijenos će se odobriti i na plovilo do 20 % većeg GT i do 20 % veće snage motora. Prijenos prava upisa ribolovnih alata iz stavka 3. ovog članka s plovila dužine do 12 m preko svega na plovila duža od 12 metara preko svega nije dozvoljen.

(6) Kod promjene plovila dužine do 12 metara preko svega upisanog u povlastici ili kod promjene motora u plovilu dužine do 12 metara preko svega, upis ribolovnih alata iz stavka 3. ovog članka odobriti će se na novo plovilo do 20 % većeg GT i 20 % veće snage motora odnosno kod promjene motora u plovilu ako je novi motor do 20 % veće snage.

Upis ribolovnih alata iz stavka 3. ovog članka nije dozvoljen ukoliko se u povlastici mijenja plovilo dužine do 12 metara preko svega za plovilo dužine veće od 12 m preko svega.

(7) Iznimno od odredbi stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, prijenos prava upisa plivarice tunolovke i plutajućeg parangala odobrava se sukladno propisu koji regulira ulov, uzgoj i promet tune.

(8) Ukoliko se prijenos prava upisa ribolovnih alata iz stavka 3. ovoga članka prebacuje sa više plovila prijenos će se odobriti samo na plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje veličine u kW od zbrojenih vrijednosti za sva plovila s kojih se obavlja prijenos prava.

(9) Prijenos prava upisa ribolovnih alata iz stavka 1. ovoga članka kojima je ribolov obavljan manje od prosječno 15 dana godišnje u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 15. studenoga 2010. nije dozvoljen.

(10) Iznimno od stavka 9. ovog članka dozvoljen je prijenos prava upisa grupe ribolovnih alata u cijelosti ukoliko najmanje jedan ribolovni alat iz grupe zadovoljava kriterij iz stavka 9. ovog članka.

(11) U grupu ribolovnih alata iz stavka 10. ovog članka spadaju sve mreže stajaćice, vrše za lov ribe te svi udičarski alati osim plutajućeg parangala.

(12) Iznimno od stavka 4. i stavka 6. ovog članka dozvoljava se pravo upisa ribolovnih alata iz stavka 3. ovog članka u slučaju promjene snage motora za više od 20 % do maksimalno 110 kW vlasnicima povlastica u kojima je upisan ribolovni alat obalna povlačna mreža-koćica ako je s tim alatom obavljan ribolov minimalno prosječno 15 dana godišnje u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 15. studenoga 2010. godine.

(13) Ministarstvo će u registru povlastica voditi evidenciju neaktivnih ribolovnih zona. Neaktivne ribolovne zone su zone u kojima je ribolov obavljan manje od prosječno 10 dana godišnje u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 15. studenoga 2010.

(14) Prijenos iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije dozvoljen do 1. siječnja 2012. godine.

Javni poziv o prijenosu povlastice

Članak 10.

(1) U slučaju namjere prijenosa aktivne povlastice na drugu osobu zbog prodaje ili darovanja povlastice u cijelosti vlasnik povlastice dužan je obavijestiti Ministarstvo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka nije dozvoljen prijenos neaktivne povlastice na drugu osobu zbog prodaje ili darovanja povlastice u cijelosti. Pod neaktivnom povlasticom smatra se ona povlastica za koju u razdoblju od 1. siječnja 2008. godine do 15. studenoga 2010. godine nije dostavljen niti jedan očevidnik ili izvješće o ulovu, a koja nije bila propisno pohranjena sukladno Zakonu.

(3) Po primitku obavijesti iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo je dužno prvog radnog dana u sljedećem mjesecu objaviti Javni poziv za prijenos povlastice ili ponuditi otkup za prijenos povlastice u državno vlasništvo sukladno članku 32. Zakona.

(4) U postupku prijenosa povlastice nakon Javnog poziva iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo će kod prodaje u obzir uzeti najvišu ponuđenu cijenu.

(5) Ukoliko kod prodaje ima više od jedne najviše ponuđene cijene s identičnim iznosom rangiranje se obavlja temeljem sljedećih kriterija:

a. prebivalište ili sjedište na otocima I. skupine donosi 10 bodova

b. prebivalište ili sjedište na otocima II. skupine donosi 5 bodova

c. posjedovanje povlastice za gospodarski ribolov na moru u razdoblju zadnje tri godine i minimalno 30 radnih dana godišnje donosi 5 bodova.

(6) Temeljem pristiglih ponuda zainteresiranih osoba za prijenos povlastice Ministarstvo će temeljem kriterija iz stavaka 4. i 5. donijeti Odluku o izboru osobe za prijenos povlastice i o tome obavijestiti vlasnika povlastice i osobu koja je izabrana za prijenos povlastice. U slučaju darivanja povlastice Ministarstvo će odlučiti o prijenosu povlastice.

(7) Ukoliko osoba koja je izabrana za prijenos povlastice nakon provedenog Javnog poziva zaključi Ugovor o prijenosu povlastice, nadležna područna jedinica će donijeti rješenje o prestanku važenja povlastice dotadašnjem vlasniku i rješenje o izdavanju povlastice novom vlasniku plovila.

(8) Ukoliko vlasnik povlastice nije zadovoljan odabirom može odustati od prijenosa povlastice o čemu mora obavijestiti ministarstvo u roku od 15 dana od dana dobivanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka.

(9) Vlasnik povlastice koji odustane od prijenosa povlastice nakon provedenog Javnog poziva ne smije ponovno zatražiti prijenos povlastice sljedećih 3 (tri) mjeseci.

(10) Kod prijenosa povlastice u slučaju nasljeđivanja plovila, nasljednik treba priložiti dokaz o nasljeđivanju.

(11) Prijenos povlastice bez obavijesti Ministarstvu iz stavka 1. odnosno bez Javnog poziva iz stavka 3. ovog članka iznimno je dozvoljen u slučaju darovanja plovila i ribolovnih alata upisanih u povlasticu bračnom drugu ili srodniku po krvi u ravnoj liniji do 2. stupnja i u slučaju prodaje ili darovanje plovila s povlasticom u cijelosti.

Pohranjivanje povlastice

Članak 11.

(1) U slučajevima iz članka 28. Zakona vlasnik plovila dužan je povlasticu pohraniti u područnoj jedinici.

(2) U slučaju kada ovlaštenik povlastice ima sezonski obrt, vlasnik plovila dužan je povlasticu pohraniti u područnoj jedinici u razdoblju u kojem obrt ne radi.

(3) U slučaju pohranjivanja povlastice zbog obavljanja druge djelatnosti plovilom, izuzev ribolovnog turizma temeljem važećeg ovlaštenja za ribolovni turizam, vlasnik plovila je dužan pohraniti povlasticu u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti.

(4) Kod pohranjivanja povlastice područna jedinica donosi rješenje o pohranjivanju povlastice.

(5) Vlasnik plovila pohranjenu povlasticu za ribolov iz stavka 1. ovoga članka može ponovno preuzeti u nadležnoj područnoj jedinici nakon prestanka okolnosti iz članka 28. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu.

(6) Ministarstvo se obvezuje obavijestiti ovlaštenika povlastice i vlasnika povlastice o isteku roka pohrane najmanje 30 dana od isteka toga roka

Upisnik pohranjenih povlastica

Članak 12.

(1) Upisnik pohranjenih povlastica vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka pod nazivom »Upisnik pohranjenih povlastica«.

(2) Područna jedinica po službenoj dužnosti upisuje u Upisnik pohranjenih povlastica minimalno sljedeće podatke:

1. Podaci o pohranjenoj povlastici: klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice,

2. Podatke o plovilu za koje je izdana povlastica,

3. Podatke o vlasniku i ovlašteniku povlastice izdane za navedeno plovilo,

4. Datum pohranjivanja povlastice,

5. Napomene.

Završne odredbe

Članak 13.

(1) Povlastice izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do izdavanja novih, a najkasnije do 31. prosinca 2011. godine.

(2) Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika povlastice će se izdavati u upravnom postupku kojem je podloga rješenje o izdavanju povlastica koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moruL643066 (»Narodne novine«, br. 155/05, 135/06, 133/07, 100/09).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/247

Urbroj: 525-08-1-0314/10-1

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

prednja strana

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

VLASNIK PLOVILA

Naziv/ime i prezime:__________________________________

Sjedište:____________________________________________

OIB:______________________________________________

OVLAŠTENIK POVLASTICE

Naziv:_____________________________________________

Ime i prezime vlasnika obrta :___________________________

Sjedište:____________________________________________

OIB:______________________________________________

PODACI O PLOVILU

Ime/Reg. oznaka plovila________________________________

CFR______________ Snaga (kW) _______________

Tonaža (GT) ________ Duljina___________________

Razdoblje obavljanja djelatnosti kod sezonskih obrta:

Serijski broj:

Stražnja strana

Ribolovni alat: Ribolovna zona:

Pomoćna plovila: snaga motora (kW) Tonaža (GT):

Područna jedinica:____________

Klasa: _____________________ __________________

Urbroj: ____________________ Potpis

Mjesto, ____________________ M.P.

zatvori
Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !