Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji ("Narodne novine", br. XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 19.06.2010 Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji

MINISTARSTVO FINANCIJA

2220

Na temelju članka 518. Uredbe za provedbu Carinskog zakonaL517502 (»Narodne novine«, br. 161/2003, 69/2006, 5/2007, 70/2008 i 76/2009), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PREUZIMANJU, PRIKUPLJANJU I ČUVANJU PRIVREMENO UVEZENIH ILI ODUZETIH STRANIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA POD CARINSKIM NADZOROM TE NJIHOVOJ PRODAJI

DIO I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti i procedure koje prilikom preuzimanja, prikupljanja, čuvanja, organiziranja uništenja i prodaje privremeno uvezenih ili u prekršajnom ili kaznenom postupku oduzetih, stranih prijevoznih sredstava i njihovih dijelova iz članka 511. i 512. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (u daljnjem tekstu: stranih prijevoznih sredstava) pod carinskim nadzorom provodi Hrvatski autoklub (u daljnjem tekstu: HAK).

Ovim Pravilnikom se propisuje i postupanje nadležnih carinarnica, te drugih nadležnih tijela prilikom smještaja privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava glede kojih se vodi odgovarajući upravni ili pravosudni postupak, odnosno carinsko-upravni ili prekršajni postupak, u smjestišta HAK-a, do okončanja predmetnog postupka ili određenja carinsko-pravnog statusa prijevoznog sredstva. Pravilnikom se, također, uređuje i način obračuna i raspodjele sredstava dobivenih prodajom stranih prijevoznih sredstava.

Smjestištem HAK-a se smatraju prostori u koje HAK smješta i čuva privremeno uvezena prijevozna sredstva, koja su pod carinskim nadzorom.

HAK sukladno odredbama svog Statuta može na Statutom propisan način povjeriti udruženim autoklubovima u svome sklopu obavljanje određenih operativnih poslova, ako isti za to ispunjavaju kadrovske, materijalno-tehničke i organizacijske uvjete koje propisuje HAK.

Članak 2.

Carinska uprava može odrediti iz koje carinarnice će se prijevozna sredstva definirana u članku 512. stavku 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (u daljnjem tekstu: Uredba) preuzimati, prikupljati, čuvati i prodavati kod HAK-a, odnosno određenog autokluba u njegovom sklopu navedenog u članku 1.#clanak1 stavku 4. ovoga Pravilnika.

HAK pisano obavještava Carinsku upravu o određenim autoklubovima u njegovom sklopu, kojima je povjerio obavljanje određenih operativnih poslova u svezi s preuzimanjem, prikupljanjem, čuvanjem, organizacijom uništenja i prodajom privremeno uvezenih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom, o čemu se Carinska uprava u roku od 15 dana po primitku obavijesti treba suglasiti.

Pod smjestištem HAK-a podrazumijeva se i prostor određenog autokluba u njegovom sklopu koji udovoljava tehničkim uvjetima propisanim od HAK-a, u kojem se čuvaju privremeno uvezena strana prijevozna sredstva pod carinskim nadzorom. Sva takva smjestišta na ulazu moraju imati vidljivo postavljeni natpis da je to ovlašteno smjestište HAK-a, odnosno određenog autokluba u njegovom sklopu koji ga neposredno vodi, za čuvanje privremeno uvezenih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom.

Članak 3.

HAK je obavezan organizirati odgovarajuću službu koja će koordinirati provođenje aktivnosti vezanih uz preuzimanje, prikupljanje, čuvanje i prodaju privremeno uvezenih stranih prijevoznih sredstava, te podatke o kontakt osobama dostaviti na znanje Carinskoj upravi, Središnjem uredu i nadležnoj carinarnici.

DIO II.
PREUZIMANJE I PRIKUPLJANJE STRANIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

Članak 4.

HAK, odnosno određeni auto klub u njegovom sklopu, obvezan je poduzeti sve radnje u smislu preuzimanja, čuvanja, te prodaje stranih prijevoznih sredstava sukladno odredbama članaka 295., 296. i 297., te članaka 512. i 513. Uredbe.

Članak 5.

Prilikom preuzimanja ili prikupljanja stranog prijevoznog sredstva od strane HAK-a ili određenog autokluba u njegovom sklopu, službena osoba koja vrši preuzimanje ili prikupljanje, osnovne podatke o preuzetom prijevoznom sredstvu dužna je upisati u Zapisnik o preuzimanju/prikupljanju stranog prijevoznog sredstva na prijevoz.

Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka osim službene osobe HAK-a koja vrši preuzimanje ili prikupljanje stranog prijevoznog sredstva potpisuje i službena osoba nadležne carinarnice, policije ili pravosudnog tijela, odnosno osoba koja je predala strano prijevozno sredstvo, ako je nazočna.

Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se u tri primjerka izvornika od kojih dva primjerka zadržava službena osoba HAK-a, odnosno određenog autokluba u njegovom sklopu, a treći službena osoba nadležne carinarnice, policije ili pravosudnog tijela, odnosno osoba koja je predala strano prijevozno sredstvo, ako je nazočna.

U slučaju prometne nezgode u kojoj dođe do oštećenja stranog prijevoznog sredstva u mjeri da isto više nije u voznom stanju, policijska službena osoba koja obavlja očevid obavijestit će Hrvatski autoklub – alarm centralu na jedinstveni broj 987 o potrebi uklanjanja predmetnog prijevoznog sredstva s ceste, odnosno o preuzimanju istoga na čuvanje do određenja njegovog carinsko-pravnog statusa.

Članak 6.

Strano prijevozno sredstvo koje je HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, preuzeo ili prikupio na čuvanje preuzima Stručna komisija osnovana od strane upravnog tijela HAK-a.

Stručna komisija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od tri člana koji posjeduju odgovarajuća stručno-tehnička znanja. Stručna komisija svoj rad može obavljati najdulje jednu godinu nakon čega se mora imenovati nova Stručna komisija u kojoj imenovani mogu biti isti ili drugi članovi.

Prilikom preuzimanja stranog prijevoznog sredstva na čuvanje, Stručna komisija sastavlja Zapisnik o preuzimanju stranog prijevoznog sredstva na čuvanje u četiri primjerka izvornika od kojih dva primjerka zadržava Stručna komisija.

Zapisnik iz stavka 3. ovoga članka, osim članova Stručne komisije, potpisuje i osoba koja predaje strano prijevozno sredstvo na čuvanje HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu i zadržava kod sebe jedan primjerak Zapisnika.

Jedan primjerak Zapisnika HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, dostavlja nadležnoj carinarnici u tijeku istoga dana, odnosno najkasnije sljedećeg radnog dana od dana kada je preuzeo na čuvanje predmetno prijevozno sredstvo.

Članak 7.

Ako se prilikom preuzimanja ili prikupljanja stranog prijevoznog sredstva u istome pronađu predmeti koji se ne smatraju rezervnim dijelovima ili pripadajućim dijelovima odnosno opremom predmetnog prijevoznog sredstva, Stručna komisija iz članka 6.#clanak6 stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je o pronađenim predmetima sastaviti Zapisnik o nađenim stvarima u stranom prijevoznom sredstvu u četiri primjerka izvornika od kojih dva zadržava.

Jedan primjerak Zapisnika iz stavka 1. ovoga članka HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, dostavlja nadležnoj carinarnici zajedno sa Zapisnikom o preuzimanju stranog prijevoznog sredstva na čuvanje, a jedan primjerak zadržava osoba koja predaje strano prijevozno sredstvo na čuvanje HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu.

O daljnjem postupanju s pronađenim stvarima nadležna carinarnica daje pisani nalog HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu, u roku od osam dana od dana zaprimanja Zapisnika.

Članak 8.

U slučaju kada Stručna komisija iz članka 6.#clanak6 stavka 1. ovoga Pravilnika prilikom preuzimanja na čuvanje stranog prijevoznog sredstva utvrdi da sa stranog prijevoznog sredstva nedostaju određeni dijelovi i sklopovi, ista sastavlja Prijavu nadležnoj carinarnici u tri primjerka izvornika od kojih dva primjerka zadržava.

Jedan primjerak Prijave HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, dostavlja nadležnoj carinarnici zajedno sa Zapisnikom o preuzimanju stranog prijevoznog sredstva na čuvanje.

Članak 9.

HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, prikuplja i preuzima na čuvanje strana prijevozna sredstva na temelju odgovarajućeg pisanog akta nadležne carinarnice, policije i pravosudnog tijela te bez istoga s predmetnim stranim prijevoznim sredstvom ne smije raspolagati.

Članak 10.

Državno tijelo, pravna ili fizička osoba koja predaje strano prijevozno sredstvo na čuvanje HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu, istovremeno je dužno predati i sljedeću dokumentaciju:

1. za strano prijevozno sredstvo preuzeto od nadležne carinarnice predaje se pisani nalog za njegovo čuvanje, preslike isprava o predmetnom stranom prijevoznom sredstvu te obračun troškova koji i ukoliko isto terete, do trenutka predaje HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu;

2. za strano prijevozno sredstvo preuzeto od policije ili pravosudnog tijela predaje se rješenje o njegovom privremenom ili konačnom oduzimanju, odnosno pisani nalog za njegovo čuvanje ili izjava vlasnika o odricanju u korist Republike Hrvatske, isprave ili preslike isprava o predmetnom stranom prijevoznom sredstvu te obračun troškova koji i ukoliko isto terete do trenutka predaje HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu;

3. za strano prijevozno sredstvo koje je predala druga pravna ili fizička osoba predaje se i pisano očitovanje te osobe, isprave ili preslike isprava o predmetnom stranom prijevoznom sredstvu te obračun troškova koji i ukoliko isto terete do trenutka predaje HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu.

Preuzetu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu dostavlja nadležnoj carinarnici zajedno sa Zapisnikom o preuzimanju stranog prijevoznog sredstva na čuvanje.

Članak 11.

Vlasnik stranog prijevoznog sredstva koje je preuzeto na čuvanje od strane HAK-a, odnosno određenog autokluba u njegovom sklopu, može se odreći prava vlasništva na predmetnom prijevoznom sredstvu u korist Republike Hrvatske, sukladno članku 185. Carinskog zakona, samo ako nadležna carinarnica kojoj je podnijet zahtjev za odricanje od prava vlasništva na predmetnom prijevoznom sredstvu za isto donese odluku o prihvaćanju ustupanja. Prije donošenja odluke o prihvaćanju ustupa, nadležna carinarnica o stanju stranog vozila za koje je podnijet zahtjev za odricanjem, može zatražiti mišljenje Stručne komisije za procjenu vrijednosti stranih prijevoznih sredstava iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika.

U slučaju nastupa okolnosti iz članka 295. u vezi sa člankom 513. stavkom 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakona, HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, može, ako za to postoje opravdani razlozi, od vlasnika ili zadnjeg posjednika stranog prijevoznog sredstva zatražiti polaganje odgovarajućeg instrumenta osiguranja za namirenje troškova koji proizlaze iz prijevoza, utovara i istovara, čuvanja, uništenja, te drugih troškova u vezi sa postupanjem HAK-a u vezi sa stranim prijevoznim sredstvom.

U slučaju da nadležna carinarnica donese odluku o prihvaćanju ustupanja u korist Republike Hrvatske stranog vozila, njegov vlasnik potpisuje Izjavu o odricanju u četiri primjerka izvornika, a HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, vlasniku izdaje Potvrdu o odricanju od prava vlasništva na prijevoznom sredstvu u korist Republike Hrvatske za potrebe nadležnog tijela u državi u kojoj je vozilo bilo registrirano u tri primjerka izvornika.

U slučaju da nadležna carinarnica ne prihvati odricanje od prava vlasništva u korist Republike Hrvatske na predmetnom prijevoznom sredstvu, njegov vlasnik je obavezan postupiti sukladno odredbama članka 513. Uredbe.

Dva primjerka Izjave o odricanju zadržava HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, jedan primjerak zadržava vlasnik predmetnog prijevoznog sredstva, a jedan primjerak se dostavlja nadležnoj carinarnici. Dva primjerka Potvrde o odricanju od prava vlasništva na prijevoznom sredstvu u korist Republike Hrvatske zadržava HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, a jedan primjerak zadržava vlasnik predmetnog prijevoznog sredstva.

Članak 12.

Nakon preuzimanja stranog prijevoznog sredstva na čuvanje HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, obvezan je istoga dana evidentirati njegovo preuzimanje u posebnom kontrolniku.

Svako strano prijevozno sredstvo preuzeto na čuvanje u smjestištu HAK-a, odnosno određenog autokluba u njegovom sklopu, mora biti obilježeno evidencijskim brojem iz kontrolnika na vidljiv način.

Carinarnice su dužne voditi zasebne evidencije o stranim prijevoznim sredstvima predanim na čuvanje HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu. Pri tome se obvezatno vode dva kontrolnika: kontrolnik I o zaprimanju prijevoznih sredstava koje su na čuvanje HAK-u smjestila tijela državne uprave, te kontrolnik II o prijevoznim sredstvima u vezi kojih je podnesena prekršajna prijava, pokrenut postupak primjene zaštitne mjere oduzimanja ili podnesena izjava o ustupanju u korist države.

HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, dužan je na kraju svakog tromjesečja elektroničkim putem dostaviti nadležnoj carinarnici podatke iz svojeg kontrolnika, kako bi nadležna carinarnica mogla izvršiti usporedbu i kontrolu vođenih evidencija. U slučaju primijećenih neslaganja podataka, nadležna carinarnica dužna je o istome u roku od tri dana, pisanim putem obavijestiti HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, kako bi se podaci u evidencijama koje vodi HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, i evidencijama koje vodi nadležna carinarnica uskladili.

Nadležna carinarnica će obvezno najmanje dvaput godišnje usporediti evidenciju s dokumentacijom i podacima sa stanjem prijevoznih sredstava koje čuva Hrvatski autoklub, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu.

DIO III.
ČUVANJE STRANIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

Članak 13.

HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, obvezan je čuvati povjerena mu strana prijevozna sredstva s pažnjom dobrog detentora, u smjestištima koja osiguravaju uvjete za njihovu zaštitu od oštećenja, uništenja ili otuđenja i koja udovoljavaju drugim uvjetima propisanim za smjestišta.

Minimalne uvjete kojima smjestišta moraju udovoljiti propisuje HAK aktom iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Carinska uprava.

Na temelju stavka 1. i 2. ovoga članka upravno tijelo HAK-a donosi odluku o ispunjavanju tehničkih i organizacijskih uvjeta za rad svakog pojedinog smjestišta. Takva smjestišta nastavljaju s radom, a ako su u pitanju nova smjestišta utvrđuje se i datum početka njihovog rada.

Članak 14.

Za strana prijevozna sredstva koja je preuzeo na čuvanje, odgovara HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, prema njihovom stanju u trenutku preuzimanja.

U slučaju kada nadležna carinarnica utvrdi da podaci iz dokumentacije o preuzimanju stranog prijevoznog sredstva ne odgovaraju stvarnom stanju prijevoznog sredstva preuzetog na čuvanje, odnosno u slučaju nezakonitog izdavanja, nestanka ili uništenja prijevoznog sredstva, pokrenut će se postupak za naplatu carinskog duga, odnosno naplatu protuvrijednosti prijevoznog sredstva.

Članak 15.

HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, obvezan je čuvati preuzeto strano prijevozno sredstvo dok se glede istog vodi odgovarajući carinski, upravni ili pravosudni postupak, odnosno do okončanja predmetnog postupka i primitka pisanog naloga nadležne carinarnice o carinsko-pravnom statusu predmetnog prijevoznog sredstva.

DIO IV.
PREDAVANJE – VRAĆANJE STRANIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

Članak 16.

Ako je nadležna carinarnica u provedenom carinskom postupku, upravno tijelo u upravnom postupku, odnosno prekršajnom postupku ili pravosudno tijelo u pravosudnom postupku donijelo odluku da se strano prijevozno sredstvo, koje se nalazi na čuvanju u smjestištu HAK-a, odnosno određenog autokluba u njegovom sklopu, preda odnosno vrati njegovom vlasniku ili zadnjem posjedniku, tada HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, predaju odnosno povrat istog obavlja na temelju odgovarajućeg pisanog akta carinarnice, upravnog ili pravosudnog tijela.

Odgovarajućim aktom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se rješenje, odnosno odluka carinarnice, upravnog ili pravosudnog tijela kojim se postupak obustavlja i kojim je odlučeno da se strano prijevozno sredstvo preda/vrati vlasniku ili zadnjem posjedniku ili drugi akt kojim se daje nalog HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu, da ga preda odnosno vrati vlasniku ili zadnjem posjedniku.

Vlasniku ili zadnjem posjedniku vozila kojem se strano prijevozno sredstvo predaje odnosno vraća, a protiv kojeg postupak nije obustavljen, preuzimanje će biti omogućeno nakon što isti HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu, namiri sve troškove u svezi s preuzimanjem, prikupljanjem i čuvanjem predmetnog prijevoznog sredstva.

Ako je provedeni postupak obustavljen na temelju odgovarajućeg pisanog akta tijela koje je provelo postupak i strano prijevozno sredstvo se vraća vlasniku ili zadnjem posjedniku, troškovi nastali preuzimanjem, prikupljanjem i čuvanjem predmetnog prijevoznog sredstva namirit će se na teret sredstava dobivenih prodajom drugih stranih prijevoznih sredstava, odnosno na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna.

U rješenju ili drugom aktu iz stavka 1. i 2. ovoga članka kojim se daje nalog HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu, da strano prijevozno sredstvo preda odnosno vrati vlasniku ili zadnjem posjedniku, mora biti naznačeno da je vlasnik ili zadnji posjednik dužan namiriti HAK-u, odnosno određenom autoklubu u njegovom sklopu, sve troškove u svezi s preuzimanjem, prikupljanjem i čuvanjem predmetnog prijevoznog sredstva ili da se namirenje troškova provodi na teret sredstava dobivenih prodajom drugih stranih prijevoznih sredstava.

Članak 17.

HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, predaje odnosno vraća predmetno strano prijevozno sredstvo vlasniku ili zadnjem posjedniku, sukladno odredbama članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika, pod uvjetom da osoba koja preuzima predano, odnosno vraćeno prijevozno sredstvo, preuzimanje istog potvrdi svojim potpisom na Potvrdi kojom se potvrđuje preuzimanje predanog odnosno vraćenog stranog prijevoznog sredstva. Potvrda se izdaje u četiri primjerka izvornika.

Dva primjerka Potvrde iz stavka 1. ovoga članka zadržava HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, jedan primjerak osoba koja je preuzela predmetno prijevozno sredstvo, dok se jedan primjerak potvrde dostavlja nadležnoj carinarnici u roku od tri dana od dana predaje odnosno vraćanja prijevoznog sredstva.

Na temelju rješenja ili drugog akta iz članka 16.#clanak16 stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika i potvrde iz stavka 1. ovoga članka, razdužuje se kontrolnik iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika, koji se arhivira.

DIO V.
PRODAJA STRANIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

Članak 18.

HAK strano prijevozno sredstvo izlaže javnoj prodaji isključivo na temelju pisanog rješenja ili drugog odgovarajućeg akta nadležne carinarnice s nalogom da se predmetno prijevozno sredstvo izloži javnoj prodaji.

U rješenju, odnosno aktu nadležne carinarnice iz stavka 1. ovoga članka obavezno se naznačuje da se iz sredstava ostvarenih prodajom najprije podmiruju iznosi carine te poreznih i drugih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju pri uvozu robe koja se izlaže javnoj prodaji, te drugi propisani iznosi u skladu s odredbama dijela VI. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Upravno tijelo HAK-a pored Stručne komisije iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika imenovat će i Stručnu komisiju koja će vršiti procjenu vrijednosti stranih prijevoznih sredstava izvršnih za izlaganje javnoj prodaji, odnosno, određivati početnu cijenu prijevoznog sredstva određenog za javnu prodaju.

Stručna komisija iz stavka 1. ovoga članka se sastoji od predsjednika i dva člana koji imaju adekvatno stručno-tehničko znanje i iskustvo, te koji poznaju propise iz djelokruga tehničkih pregleda i registracije vozila, homologacije vozila i druge potrebne važeće propise. Stručna komisija se imenuje na određeno vrijeme koje ne može biti dulje od jedne godine nakon čega se mora imenovati nova stručna komisija u koju mogu biti imenovani isti ili drugi članovi. U radu Stručne komisije sudjeluje i ovlašteni carinski službenik nadležne carinarnice. Kako bi se omogućilo sudjelovanje ovlaštenog carinskog službenika nadležne carinarnice u radu Stručne komisije, HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu obvezno obavještava nadležnu carinarnicu o vremenu i mjestu održavanja sjednica Stručne komisije.

Stručna komisija iz stavka 1. ovoga članka:

1. identificira predmetno prijevozno sredstvo na temelju raspoložive dokumentacije, VIN oznake (broja šasije), oznake motora i drugih oznaka ili tehničkih podataka prijevoznog sredstva;

2. utvrđuje okvirno tehničko stanje predmetnog prijevoznog sredstva glede kompletnosti i oštećenosti u odnosu na zapisnički utvrđeno stanje prilikom preuzimanja istog na čuvanje;

3. utvrđuje na temelju podataka iz potvrde proizvođača ili drugog adekvatnog homologacijskog dokumenta udovoljava li predmetno prijevozno sredstvo propisima o homologaciji vozila koji su na snazi;

4. utvrđuje je li predmetno prijevozno sredstvo u tehničkom stanju, odnosno takve razine tehničke ispravnosti da je moguće pretpostaviti da isto može biti registrirano, uz uvjet da isto udovolji svim propisanim tehničkim i formalnim uvjetima koji prethode registraciji;

5. u slučaju da je utvrđeno da predmetno prijevozno sredstvo ne udovoljava homologacijskim propisima ili je u takvom tehničkom stanju da je za pretpostaviti da nije pogodno za registraciju, utvrđuje imaju li njegovi pojedini dijelovi tržišnu vrijednost veću od troškova njihove prodaje, odnosno hoće li se predmetno prijevozno sredstvo izložiti javnoj prodaji za dijelove, uz obvezno poništavanje VIN oznake (broja šasije), te uništenje registarskih pločica odgovarajućom primjenom članka 21.#clanak21 ovoga Pravilnika;

6. u slučaju da je predmetno prijevozno sredstvo u takvome tehničkom stanju da ga, s obzirom na razinu oštećenja, nije isplativo izlagati javnoj prodaji, predlaže nadležnoj carinarnici daljnje postupanje s prijevoznim sredstvom. Ako se radi o stranom prijevoznom sredstvu koje s obzirom na razinu oštećenja nije isplativo izlagati javnoj prodaji ili koje ne udovoljava homologacijskim propisima, predlaže uništavanje predmetnog prijevoznog sredstva pri ovlaštenom tijelu za uništenje i zbrinjavanje otpada. Nadležna carinarnica dužna je o svojoj odluci pisano (rješenje ili drugi odgovarajući akt) obavijestiti HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, u roku od osam dana od dana zaprimanja prijedloga;

7. utvrđuje procjenom vrijednost, odnosno početnu prodajnu cijenu prijevoznog sredstva.

Potvrdu proizvođača ili drugi homologacijski dokument iz stavka 3. točke 3. ovoga članka pribavlja HAK.

U slučaju da se radi o stranom prijevoznom sredstvu za koje je utvrđeno da ga, s obzirom na razinu oštećenja, nije isplativo izlagati javnoj prodaji ili koje ne udovoljava homologacijskim propisima, HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, organizirat će njegovo uništenje pri ovlaštenom tijelu nadležnom za uništenje i zbrinjavanje otpada. Uništenje se provodi pod carinskim nadzorom i na temelju pisanog rješenja ili drugog odgovarajućeg akta nadležne carinarnice.

O provedenom postupku pregleda stranog prijevoznog sredstva, utvrđenom stanju i utvrđenoj procijenjenoj vrijednosti Stručna komisija iz stavka 1. ovoga članka sastavlja Zapisnik o pregledu i procjeni vrijednosti stranog prijevoznog sredstva.

Procijenjena vrijednost stranog prijevoznog sredstva utvrđena od strane Stručne komisije iz stavka 1. ovoga članka predstavlja početnu cijenu za njegovo izlaganje javnoj prodaji.

Članak 20.

Ukoliko Stručna komisija iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika utvrdi da je VIN oznaka predmetnog stranog prijevoznog sredstva (broj šasije) ili oznaka motora oštećena ili da nije tvornički originalna, o istome će obavijestiti nadležnu carinarnicu dostavom Zapisnika o pregledu i procjeni vrijednosti stranog prijevoznog sredstva, koja će odlučiti o potrebi određivanja nove VIN oznake (broja šasije) za utiskivanje u roku od osam dana od dana kada je zaprimila Zapisnik.

O potrebi određivanja nove VIN oznake (broja šasije) za utiskivanje nadležna carinarnica mora odlučiti u roku od osam dana od dana kada je zaprimila Zapisnik Stručne komisije HAK-a i, ako smatra potrebnim predmetnom prijevoznom sredstvu odrediti novu VIN oznaku, o istome će HAK-u izdati pisani nalog.

Po dobivanju pisanog naloga za utiskivanje novog broja šasije, HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, organizirat će poništenje postojeće VIN oznake (broja šasije) i utiskivanje nove u stanici za tehnički pregled vozila. Potvrdu o utiskivanju nove VIN oznake (broja šasije) izdaje stanica za tehnički pregled vozila koja je izvršila utiskivanje u tri primjerka izvornika, od kojih jedan zadržava, a po jedan dostavlja nadležnoj carinarnici i Stručnoj komisiji iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Ukoliko se na stranom prijevoznom sredstvu za koje su se stekli uvjeti za javnu prodaju nalaze registarske pločice iste će biti demontirane i uništene od strane Stručne komisije iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika, pri čemu će Stručna komisija sačiniti Zapisnik o uništavanju registarskih pločica u tri primjerka izvornika, od kojih dva zadržava Stručna komisija, a jedan dostavlja nadležnoj carinarnici.

Članak 22.

Strano prijevozno sredstvo za koje su se stekli uvjeti izlaganja javnoj prodaji mora se izložiti javnoj prodaji najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave pisanog rješenja ili drugog odgovarajućeg akta nadležne carinarnice o prodaji.

Članak 23.

Javnu prodaju stranih prijevoznih sredstava HAK objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama i to najkasnije osam dana prije dana održavanja javne prodaje.

Oglas o javnoj prodaji obvezno sadrži podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju prijevoznog sredstva, početnoj cijeni, visini jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, napomenu da je riječ o završnoj javnoj prodaji neposrednom pogodbom, te uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji (podaci o evidencijskom broju stranog prijevoznog sredstva (broj kontrolnika) namijenjenog javnoj prodaji, općim uvjetima javne prodaje, mjestu i vremenu predviđenom za razgledavanje prijevoznog sredstva, rednom broju javne prodaje i slično).

Na javnoj prodaji mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine, koja iznosi 25% početne cijene predmetnog prijevoznog sredstva iz stavka 2. ovoga članka. Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine.

Uplata jamčevine iz stavka 3. ovoga članka vrši se nakon izvršenog razgledavanja na dan razgledavanja stranog prijevoznog sredstva koje se izlaže javnoj prodaji, o čemu evidenciju vodi HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu.

O zaprimljenoj uplati za pojedinu jamčevinu HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu izdaje Potvrdu o uplaćenoj jamčevini u tri primjerka izvornika, od kojih dva zadržava, a jedan predaje uplatitelju.

Članak 24.

Kod razgledavanja stranog prijevoznog sredstva namijenjenog za javnu prodaju HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, mora osigurati:

1. jasno obilježavanje svakog prijevoznog sredstva rednim brojem iz oglasa za nadmetanje;

2. razgraničavanje prijevoznih sredstava za nadmetanje od ostalih prijevoznih sredstava u smjestištu;

3. nesmetan pristup prijevoznim sredstvima koja će se izložiti javnoj prodaji zainteresiranim osobama u vrijeme pregleda;

4. čuvanje prijevoznih sredstava za javnu prodaju za vrijeme pregleda radi sprečavanja otuđenja dijelova.

Razgledavanje stranog prijevoznog sredstva namijenjenog za javnu prodaju vrši se unutar razdoblja od pet dana prije ili istog dana kada se održava njegova javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ograničeno u ovisnosti o broju ponuđenih prijevoznih sredstava za javnu prodaju i može iznositi od minimalno jednog do maksimalno tri sata.

Članak 25.

Javnu prodaju stranih prijevoznih sredstava provodi Komisija za javnu prodaju HAK, koja se sastoji od predsjednika i dva člana.

Prva javna prodaja stranog prijevoznog sredstva provodi se usmenim nadmetanjem ukoliko su najmanje tri ponuditelja uplatila jamčevinu za isto.

Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje tri ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene.

Ako prva javna prodaja predmetnog stranog prijevoznog sredstva ne uspije, zakazuje se druga javna prodaja sukladno odredbama članka 23.#clanak23 ovoga Pravilnika, koja se provodi usmenim nadmetanjem ako na njoj sudjeluju najmanje dva ponuditelja.

Smatra se da je druga javna prodaja predmetnog stranog prijevoznog sredstva uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene.

Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za predmetno prijevozno sredstvo i nakon trećeg javnog poziva na istoj javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne cijene.

Ako predmetno prijevozno sredstvo nije prodano niti na drugoj javnoj prodaji, Komisija za javnu prodaju može odrediti nižu početnu cijenu do 20% od početne cijene druge prodaje i započeti treću javnu prodaju prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda od nazočnih sudionika koji su uplatili oglasom određenu jamčevinu za predmetno prijevozno sredstvo.

Sudionik u javnoj prodaji Komisiji za javnu prodaju predaje zatvorenu pisanu ponudu koja mora sadržavati evidencijski prodajni broj predmetnog prijevoznog sredstva, osobne podatke o ponuditelju i ponuđeni iznos koji mora biti veći od iznosa početne cijene treće javne prodaje.

Komisija za javnu prodaju zaključuje prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda 30 minuta nakon objavljivanja početne cijene treće javne prodaje i pristupa otvaranju prikupljenih zatvorenih pisanih ponuda, te sudionicima treće javne prodaje koji su za predmetno prijevozno sredstvo predali zatvorenu pisanu ponudu usmeno objavljuje ponuđene iznose i podatke o ponuditeljima, odnosno usmeno oglašava najpovoljniju ponudu.

Treća javna prodaja smatra se uspjelom ako je barem jedan ponuditelj ponudio viši iznos od ponuđene početne cijene treće javne prodaje, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos za predmetno prijevozno sredstvo.

U slučaju da su dva ili više sudionika u trećoj javnoj prodaji ponudili isti iznos, dotični sudionici nastavljaju nadmetanje usmenim putem, pod uvjetom da ponuđeni iznos ne može biti manji od zadnje ponuđenog iznosa.

Ukoliko sudionici u trećoj javnoj prodaji ne žele nastaviti nadmetanje usmenim putem smatra se da su odustali od nadmetanja i gube pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine za predmetno prijevozno sredstvo.

Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik (uplatitelj) javne prodaje izgubio pravo predstavlja izvanredni prihod Hrvatskog autokluba, odnosno određenog autokluba u njegovom sklopu u čijem je smjestištu čuvano predmetno strano prijevozno sredstvo izloženo javnoj prodaji.

Minimalni iznos podizanja cijene kod javne prodaje određuje Komisija za javnu prodaju.

Ukoliko ne uspije niti treća javna prodaja, zakazuje se završna javna prodaja sukladno odredbama članka 23.#clanak23 ovoga Pravilnika, koja se obavlja neposrednom pogodbom. Jamčevina za prijevozno sredstvo namijenjeno javnoj prodaji neposrednom pogodbom iznosi 25% početne cijene treće javne prodaje. Komisija za javnu prodaju utvrđuje prodajnu cijenu predmetnog prijevoznog sredstva, sukladno svojoj stručnoj procjeni, koja može biti umanjena u odnosu na početnu cijenu treće javne prodaje do 20%.

Ukoliko ne uspije niti završna javna prodaja neposrednom pogodbom, ta činjenica se konstatira u Zapisniku iz članka 26.#clanak26 stavka 3. ovoga Pravilnika, te HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, u roku od pet dana od dana okončanja završne javne prodaje mora pristupiti organiziranju uništenja predmetnog prijevoznog sredstva koje se provodi pod carinskim nadzorom i kod, za te poslove, ovlaštenog tijela za uništenje i zbrinjavanje otpada.

Članak 26.

Javnu prodaju stranog prijevoznog sredstva neposredno vodi predsjednik Komisije iz članka 25.#clanak25 stavka 1. ovoga Pravilnika uz sudjelovanje članova Komisije. Predsjednik Komisije je odgovoran za zakonitost postupka i regularnost tijeka javne prodaje.

Predsjednik Komisije, nakon konzultacije sa članovima Komisije, može prije ili za vrijeme javne prodaje predmetnog prijevoznog sredstva od organizatora iste zatražiti angažiranje zaštitarske službe, ukoliko procijeni da je regularnost tijeka javne prodaje i sigurnost sudionika ugrožena ili da bi mogla biti ugrožena. U slučaju ugrožavanja regularnosti tijeka javne prodaje ili sigurnosti sudionika javne prodaje predsjednik Komisije obvezan je prekinuti javnu prodaju.

O tijeku javne prodaje stranog prijevoznog sredstva Komisija vodi Zapisnik o javnoj prodaji stranog prijevoznog sredstva u četiri primjerka izvornika.

Dva primjerka Zapisnika o javnoj prodaji stranog prijevoznog sredstva zadržava Komisija, jedan primjerak se predaje kupcu predmetnog prijevoznog sredstva, a jedan primjerak se dostavlja nadležnoj carinarnici.

Pri potpisivanju Zapisnika, ukoliko je ostvarena prodaja predmetnog prijevoznog sredstva, Komisija uručuje kupcu posebnu uplatnicu s naznačenim iznosom kupoprodajne cijene i brojem posebnog računa HAK-a na koji treba uplatiti iznos.

Članak 27.

Svaki sudionik javne prodaje može usmeno najaviti pisani prigovor na provođenje postupka javne prodaje Komisiji koja vodi postupak javne prodaje i to neposredno nakon završetka javne prodaje, o čemu Komisija sastavlja zabilješku u Zapisniku. Najava pisanog prigovora uvjet je za njegovo podnošenje.

Sudionik javne prodaje koji je Komisiji usmeno najavio prigovor ima pravo u roku od tri dana podnijeti pisani prigovor HAK-u.

O osnovanosti podnesenog pisanog prigovora glavni tajnik HAK-a odlučuje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja pisanog prigovora. Strano prijevozno sredstvo koje je predmet prigovora ne može se predati kupcu dok se ne donese konačna odluka o prigovoru ili dok ne istekne rok za njegovo podnošenje.

Članak 28.

Kupac stranog prijevoznog sredstva u svezi s čijom prodajom nije podnesen prigovor, odnosno po kojem je postupak po prigovoru završen, preuzima predmetno prijevozno sredstvo u roku od osam dana od dana okončane javne prodaje, odnosno od dana završetka postupka (izdavanja rješenja) po prigovoru, pod uvjetom da je kupoprodajni iznos u navedenom roku uplatio na poseban račun Hrvatskog autokluba.

Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga članka ne uplati kupoprodajni iznos u navedenom roku, gubi pravo na vraćanje jamčevine, a predmetno prijevozno sredstvo se ponovno izlaže javnoj prodaji.

Pri preuzimanju predmetnog prijevoznog sredstva kupac potpisom u kontrolniku potvrđuje da je isto preuzeo, a HAK izdaje račun u pet primjeraka izvornika, od kojih tri primjerka zadržava kupac predmetnog prijevoznog sredstva, a dva primjerka zadržava HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu. Račun obvezno sadrži naznaku da je kupoprodajni iznos podmiren i da su tako ujedno podmireni i iznosi carine te poreznih i drugih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju pri uvozu odnosne robe.

Članak 29.

Pri preuzimanju kupljenog prijevoznog sredstva za koje postoji mogućnost registracije, pod uvjetom da isto udovolji svim propisanim tehničkim i formalnim uvjetima koji prethode registraciji, HAK kupcu predaje potvrdu proizvođača ili drugi homologacijski dokument iz članka 19.#clanak19 stavka 3. točke 3. i stavka 4. ovoga Pravilnika, potreban za provođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila.

Članak 30.

Dokumenti vezani uz preuzimanje, prikupljanje, čuvanje i prodaju stranih prijevoznih sredstava HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu, arhivirat će u omot spisa i čuvati deset godina od dana razduženja predmetnog prijevoznog sredstva u kontrolniku.

HAK kod kojeg se arhivira omot spisa sa svim dokumentima, dužan je na traženje nadležne carinarnice dostaviti presliku cijelog spisa.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, trajno se čuvaju kontrolnici stranih prijevoznih sredstava koje je HAK zaprimio na čuvanje od tijela državne uprave.

DIO VI.
RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM STRANIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I NAMIRENJE TROŠKOVA HAK-a

Poglavlje 1. Način raspodjele sredstava ostvarenih prodajom

Članak 31.

Iz sredstava ostvarenih prodajom stranih prijevoznih sredstava najprije se podmiruju iznosi carine te poreznih i drugih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju pri uvozu odnosne robe, te drugi propisani iznosi sukladno naznaci u pisanom rješenju ili drugom odgovarajućem aktu nadležne carinarnice iz članka 18.#clanak18 ovoga Pravilnika.

Troškovi HAK-a koji se odnose na obavljanje poslova preuzimanja, prikupljanja, čuvanja, organiziranja uništenja i javne prodaje stranih prijevoznih sredstava, sadržaj kojih se detaljnije razrađuje i sistematizira odredbama ugovora iz članka 510. stavka 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (u daljnjem tekstu: troškovi carinske djelatnosti HAK-a) namiruju se nakon namirenja iznosa iz stavka 1. ovog članka, a ostatak sredstava ostvarenih prodajom je izvanredni prihod državnog proračuna.

U slučaju da se troškovi carinske djelatnosti HAK-a ne mogu namiriti iz prodajne cijene određenog stranog prijevoznog sredstva, isti se namiruju iz sredstava ostvarenih daljnjom prodajom stranih prijevoznih sredstva tijekom tekuće godine.

U slučaju da se troškovi carinske djelatnosti HAK-a za određeno strano prijevozno sredstvo ili sredstva ne mogu namiriti niti iz sredstava ostvarenih daljnjom prodajom stranih prijevoznih sredstava tijekom tekuće godine, isti se namiruju na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna na način propisan člankom 42.#clanak42 ovoga Pravilnika.

Poglavlje 2. Postupak namirenja troškova carinske djelatnosti HAK-a iz sredstava ostvarenih prodajom stranih prijevoznih sredstava

a) Podnošenje mjesečnog obračuna

Članak 32.

Glede sredstava dobivenih prodajom stranih prijevoznih sredstava iz članka 31.#clanak31 ovoga Pravilnika i troškova carinske djelatnosti HAK, odnosno nadležni autoklub u njegovom sklopu, sastavlja mjesečni obračun te ga do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavlja na ovjeru nadležnoj carinarnici.

Nadležna carinarnica u roku od 3 dana od dana zaprimanja ovjerava mjesečni obračun iz stavka 1. ovoga članka. Mjesečni obračun se ovjerava potpisom pročelnika carinarnice, odnosno osobe koja ga ovlašteno zamjenjuje i otiskom pečata nadležne carinarnice na za to posebno predviđenom mjestu obrasca mjesečnog obračuna u koji se upisuje tekst »ODOBRAVA SE U SMISLU ČLANKA 515. UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA«.

HAK je dužan najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec objediniti sve ovjerene mjesečne obračune iz stavka 3. ovoga članka u obliku konsolidiranog izviješća.

b) Postupak rješavanja sporova u vezi s mjesečnim obračunom

Članak 33.

Ako utvrdi da podneseni mjesečni obračun iz članka 32.#clanak32 stavka 1. ovoga Pravilnika nije u skladu s evidencijama carinarnice ili činjeničnim stanjem ili da isti ima stvarne ili formalne nedostatke koji sprječavaju daljnje postupanje po podnesenom mjesečnom obračunu i ovjeravanje istoga, nadležna će carinarnica HAK-u, odnosno nadležnom autoklubu u njegovom sklopu, odrediti primjereni rok u kojem je dužan ukloniti nedostatke. To se priopćenje može izvršiti telefonski te usmeno ako se radi o utvrđenju manjeg nedostatka. U ostalim slučajevima nadležna carinarnica pisano izvješćuje HAK, odnosno nadležni autoklub u njegovom sklopu, o utvrđenim nedostatcima.

Ako HAK, odnosno nadležni autoklub u njegovom sklopu, ne ukloni nedostatke u određenom roku ili ako nakon očitovanja HAK-a, odnosno nadležnog autokluba u njegovom sklopu, nadležna carinarnica ustraje na postojanju razloga iz stavka 1. ovoga članka pa se zbog toga ne može postupiti po podnesenom mjesečnom obračunu, nadležna carinarnica o okolnostima konkretnog slučaja pisano i uz navođenje razloga zbog kojih mjesečni obračun nije uvažen izvješćuje HAK, odnosno nadležni autoklub u njegovom sklopu, s pozivom za provedbu postupka konzultacija radi sporazumnog rješavanja spornog pitanja.

Postupak konzultacija iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva obvezu obiju strana u smislu poduzimanja radnji mirnog rješavanja spornog pitanja što uključuje i organiziranje i održavanje radnih konzultativnih sastanaka koje u pravilu saziva nadležna carinarnica.

Ako sporno pitanje ne bude riješeno u postupku konzultacija ili najkasnije do isteka tekućeg mjeseca, glede sredstava dobivenih prodajom stranih prijevoznih sredstava iz članka 31.#clanak31 ovoga Pravilnika i troškova carinske djelatnosti HAK-a nadležna carinarnica vrši obračun na temelju uvida u svoje te u evidencije HAK-a, odnosno nadležnog autokluba u njegovom sklopu, o čemu najkasnije do 10. dana sljedećeg mjeseca sastavlja obrazloženi Zapisnik i odgovarajući obvezujući mjesečni obračun koji dostavlja HAK-u, odnosno nadležnom autoklubu u njegovom sklopu.

Članak 34.

Glavni tajnik HAK-a je ovlašten u roku od 30 dana od dana kada je nadležni autoklub u sklopu HAK-a zaprimio zapisnik i odgovarajući obvezujući mjesečni obračun iz članka 33.#clanak33 stavka 4. ovoga Pravilnika pokrenuti postupak preispitivanja odluke nadležne carinarnice.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka se pokreće pisanim podneskom kojim glavni tajnik Hrvatskog autokluba sporno pitanje iznosi Carinskoj upravi, Središnjem uredu uz navođenje razloga koji upućuju da meritorno utvrđenje carinarnice nije osnovano.

U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, utvrđenje u spornoj stvari donosi Povjerenstvo za rješavanje spornih pitanja obračuna sredstava dobivenih prodajom i troškova carinske djelatnosti HAK-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg imenuje ravnatelj Carinske uprave u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Povjerenstvo se sastoji od šest članova od kojih se predsjednik i dva člana imenuje iz redova ovlaštenih carinskih službenika Carinske uprave, a tri iz redova osoba koje predlaže glavni tajnik HAK-a. Predsjednik Povjerenstva obvezno se imenuje iz reda ovlaštenih carinskih službenika Carinske uprave, Središnjeg ureda.

Povjerenstvo odlučuje na sjednici većinom glasova svih članova. Sjednice saziva predsjednik povjerenstva koji potpisuje akte koje donosi povjerenstvo. O sjednici povjerenstva se vodi zapisnik.

Odluke povjerenstva donose se nakon usmenog vijećanja i glasovanja. Odluka je donesena kad je za nju glasovala većina članova Povjerenstva. Predsjednik Povjerenstva upravlja vijećanjem i glasovanjem te glasuje posljednji. On je dužan brinuti se da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre.

Ako se glasovi razdijele na dva mišljenja tako da svako od mišljenja ima isti broj glasova, uzet će se da je glas predsjednika Povjerenstva odlučujući i da je većina glasovala za mišljenje kojemu se priklonio predsjednik Povjerenstva.

Odluka Povjerenstva izrađuje se u pisanom obliku i sadrži obrazloženje u kojem se navode činjenice na temelju kojih je Povjerenstvo u raspravljanju utvrdilo da postoje razlozi za donesenu odluku.

c) Dostava mjesečnog i godišnjeg konsolidiranog izvješća

Članak 36.

HAK je dužan do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec Carinskoj upravi, Središnjem uredu u dva primjerka dostaviti konsolidirano mjesečno izvješće o sredstvima ostvarenim prodajom stranih prijevoznih sredstava i troškova carinske djelatnosti HAK-a s tabelarnim iskazom sljedećih ukupnih podataka:

1. iznosa ukupno naplaćenih sredstava ostvarenih prodajom stranih prijevoznih sredstava;

2. iznosa naplaćenih sredstava po osnovi obveze plaćanja uvoznog duga (uz poseban iskaz iznosa ukupno naplaćenog uvoznog duga, te također i posebnog iskaza naplaćenog iznosa uvozne carine, iznosa poreza na dodanu vrijednost, iznosa posebnog poreza te iznosa drugih davanja koja se plaćaju pri uvozu robe te posebno izražen iskaz naplaćenih iznosa po osnovu kamata);

3. iznosa naplaćenih kao izvanredni prihod državnog proračuna u smislu odredbe članka 514. stavka 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakona;

4. iznosa zadržanih po osnovu troškova carinske djelatnosti HAK-a.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati relativni (postotni) izričaj svih pojedinačnih podataka iz stavka 1. točaka 2. do 4. ovoga članka u odnosu na podatak iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Konsolidirano mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka obvezno kao prilog sadrži i sva pojedinačna mjesečna izvješća koja su sukladno metodologiji i rokovima iz ovoga članka nadležni autoklubovi u sklopu HAK-a dužni dostavljati nadležnim carinarnicama.

Članak 37.

HAK je dužan do 15. veljače za prethodnu godinu Carinskoj upravi, Središnjem uredu u dva primjerka dostaviti konsolidirano godišnje izvješće u skladu sa iskazom podataka koje sadrže mjesečna izvješća iz članka 36.#clanak36 ovoga Pravilnika.

Ako posljednji dan roka iz stavka 1. ovoga članka ili bilo koji drugi rok propisan odredbama ovoga poglavlja pada u nedjelju ili na dan državnog praznika ili u neki drugi dan kada nadležna carinarnica ne radi, rok istječe istekom prvoga idućeg radnog dana.

Poglavlje 3. Način obračuna troškova carinske djelatnosti HAK-a

Članak 38.

U smislu članka 510. stavka 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona, ugovorom između Carinske uprave i HAK-a se uređuje visina naknade koju HAK ostvaruje za troškove carinske djelatnosti HAK-a. Ugovorom između Carinske uprave i HAK-a se uređuju i druge pojedinosti u vezi s obračunom naknade koju HAK ostvaruje za troškove carinske djelatnosti HAK-a koje nisu uređene ovim Pravilnikom.

Troškovi carinske djelatnosti HAK-a obračunavaju se sukladno Cjeniku obavljanja poslova carinske djelatnosti HAK-a, koji je sastavni dio ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sukladno stvarno nastalim troškovima obračunavaju se neposredni troškovi uništenja stranih prijevoznih sredstava, troškovi poništavanja postojeće VIN oznake (broja šasije) stranog prijevoznog sredstva i utiskivanja novog, te troškovi pribavljanja potvrde proizvođača ili adekvatnog homologacijskog dokumenta.

Troškovi iz stavka 3. ovoga članka obvezno se nadležnoj carinarnici dokazuju podnošenjem računa sa specifikacijom izvršenih usluga te podnošenjem dokaza o izvršenom plaćanju računa.

Poglavlje 4. Način obračuna i postupak namirenja troškova carinske djelatnosti HAK-a na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna

Članak 39.

Troškovi carinske djelatnosti HAK-a koji se namiruju na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna obračunavaju se sukladno članku 38.#clanak38 ovoga Pravilnika (primjena Cjenika obavljanja poslova carinske djelatnosti HAK-a i umanjenja propisanih Cjenikom ili ugovorom iz članka 510. stavka 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona).

Članak 40.

Iznimno od odredbe članka 31.#clanak31 stavka 2. ovoga Pravilnika, troškovi carinske djelatnosti HAK-a koji se odnose na troškove čuvanja stranih prijevoznih sredstava namiruju se na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna ako nakon godine dana od dana zaprimanja u smjestišta HAK-a stranih prijevoznih sredstava, HAK, odnosno nadležni autoklub u njegovom sklopu, nije zaprimio pisano rješenje ili drugi odgovarajući akt nadležne carinarnice s nalogom da se predmetno prijevozno sredstvo izloži javnoj prodaji sukladno članku 18.#clanak18 ovoga Pravilnika.

Također, iznimno od odredbe članka 31.#clanak31 stavka 2. ovoga Pravilnika, troškovi carinske djelatnosti HAK-a namiruju se na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna u slučaju da nastupe okolnosti iz članka 31.#clanak31 stavka 4. ovoga Pravilnika.

O nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka HAK, odnosno nadležni autoklub u njegovom sklopu, bez odlaganja u pisanom obliku izvješćuje nadležnu carinarnicu.

U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mjesečna i godišnja konsolidirana izvješća iz članaka 36.#clanak36 i 37.#clanak37 ovoga Pravilnika koja Carinskoj upravi, Središnjem uredu i nadležnoj carinarnici podnose HAK, odnosno nadležni autoklubovi u njegovom sklopu, obavezno uključuju poseban prilog koji sadrži obračun nastalih troškova carinske djelatnosti HAK-a koji se namiruju na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna.

Obračun iz stavka 4. ovoga članka nadležna carinarnica posebno ovjerava uz odgovarajuću primjenu odredbi članaka 32. – 35. ovoga Pravilnika.

Obračun iz stavka 4. ovoga članka uključuje sve troškove koji su do isteka izvještajne (kalendarske) godine nastale u vezi s troškovima carinske djelatnosti HAK-a glede odnosnih stranih prijevoznih sredstava.

Članak 41.

U slučaju da nakon nastupa okolnosti iz članka 40.#clanak40 stavka 1. ovoga Pravilnika odnosno strano prijevozno sredstvo ili dio prijevoznog sredstva budu izloženi javnoj prodaji do zaključenja godišnjeg konsolidiranog izvješća (zadnji dan kalendarske godine), isti se ne uključuju u obračun iz članka 40.#clanak40 stavka 4. ovoga Pravilnika. U takvom slučaju troškovi carinske djelatnosti HAK-a namiruju se iz sredstava ostvarenih prodajom stranih prijevoznih sredstava i njihovih dijelova.

U slučaju da nakon nastupa okolnosti iz članka 40.#clanak40 stavka 1. ovoga Pravilnika odnosno strano prijevozno sredstvo ili dio prijevoznog sredstva nije bilo izloženo javnoj prodaji niti u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka, tako obračunati troškovi čuvanja stranih prijevoznih sredstava se namiruju na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna.

Članak 42.

Troškove carinske djelatnosti HAK-a iz članka 40.#clanak40 ovoga Pravilnika namiruje Carinska uprava, Središnji ured na temelju ovjerenog obračuna iz članka 40.#clanak40 stavka 4. ovoga Pravilnika i godišnjeg konsolidiranog izvješća HAK-a najkasnije do 1. travnja one godine koja slijedi godinu na koju se odnosi izvješće iz članka 37.#clanak37 ovoga Pravilnika.

Članak 43.

U svrhu izrade projekcije proračunskih izdataka s naslova troškova iz članka 40.#clanak40 ovoga Pravilnika najkasnije do 15. rujna tekuće godine HAK je dužan Carinskoj upravi, Središnjem uredu u dva primjerka dostaviti okvirnu procjenu troškova carinske djelatnosti Hrvatskog autokluba koje, sukladno odredbama ovoga Pravilnika i ugovora iz članka 510. stavka 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona, valja namiriti na teret odgovarajuće stavke državnog proračuna.

DIO VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Nadzor nad postupanjem HAK-a, odnosno određenih autoklubova u njegovom sklopu, provode carinarnice nadležne prema sjedištu HAK-a, odnosno autokluba u njegovom sklopu.

Nadzor nad postupanjem HAK-a, odnosno određenih autoklubova u njegovom sklopu odnosi se na pravilnost postupanja HAK-a, odnosno određenih autoklubova u njegovom sklopu, u provedbi ovoga Pravilnika, kao i na nadzor provedbe članka 514. stavka 1. Uredbe.

Članak 45.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na slučajeve nastale nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Procedure radi primjene odgovarajućih odredbi ovoga Pravilnika, uključujući i posebne obrasce, donosi HAK uz suglasnost Carinske uprave.

Članak 46.

HAK, odnosno određeni autoklubovi u njegovom sklopu, obvezni su uskladiti svoju organizaciju i djelatnost u dijelu koji se odnosi na provedbu odredaba ovoga Pravilnika u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Do stupanja na snagu ugovora iz članka 510. stavka 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona, na određenje visine naknade koju HAK ostvaruje u vezi s obavljanjem poslova prikupljanja, čuvanja i prodaje oduzetih ili ustupljenih stranih prijevoznih sredstava te njihovih dijelova i drugih poslova koje HAK obavlja sukladno carinskim propisima na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Tarife za podmirenje svih troškova u svezi prikupljanja, preuzimanja, čuvanja i prodaje vozila, plovnih objekata i njihovih dijelova iz 1992. godine, koju je, na temelju suglasnosti Carinske uprave, donio HAK.

Članak 47.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom, te njihovoj prodajiL517503 (»Narodne novine«, br. 155/2008, 41/2009, 104/2009 i 3/2010).

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi dijela VI. koje stupaju na snagu danom zaključenja ugovora iz članka 510. stavka 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

Klasa: 011-02/10-01/13
Urbroj: 513-02-1240/1-10-20
Zagreb, 8. lipnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !