Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 13.07.2010 Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2456

Na temelju članka 16.L604891 stavka 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/2009), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRIKUPLJANJU PODATAKA I IZVJEŠĆIVANJU O CIJENAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način određivanja reprezentativnih tržišta u svrhu prikupljanja podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda, uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje su obvezne TISUP-u dostavljati podatke, vrsta, opseg, način dostave podataka, rokovi i učestalost dostave podataka, te način izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

Definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Obveznici – fizičke ili pravne osobe određene na temelju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i koje su obvezne dostavljati podatke za grupe proizvoda i proizvode iz Priloga 1.

2. Reprezentativno tržište – onaj dio tržišta koji svojim udjelom čini reprezentativni statistički uzorak.

3. Izvještajno razdoblje – razdoblje za koje se dostavljaju podaci, a može biti:

Referentni dan – razdoblje od početka do kraja radnog vremena u danu za koji se dostavljaju podaci,

Referentni tjedan – razdoblje od ponedjeljka do nedjelje u tjednu za koji se dostavljaju podaci,

Referentni mjesec – razdoblje od prvog do zadnjeg dana u mjesecu za koji se dostavljaju podaci.

4. Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) – ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) koja obavlja poslove prikupljanja, obrade i izvješćivanja o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu.

5. Web aplikacija – elektronički sustav za dostavu podataka putem internetske stranice TISUP-a www.tisup.mps.hr koji se nalazi na adresi http://www.tisup.mps.hr/unoscijena/login.asp

Nadležnost

Članak 3.

Za prikupljanje podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda na domaćem reprezentativnom tržištu, njihovu obradu, provjeru i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda za nacionalne potrebe te izvješćivanje Europske komisije nadležan je TISUP.

Načela rada

Članak 4.

U prikupljanju i obradi podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda te objavi podataka o cijenama poljoprivrednih proizvoda osigurava se princip profesionalne neovisnosti, neutralnog pristupa, objektivnosti i pouzdanosti, uz poštivanje visokih standarda upravljanja procesima.

(1) Za različite grupe poljoprivrednih proizvoda kao obveznici mogu biti određeni proizvođači, prerađivači poljoprivrednih proizvoda i/ili trgovačke organizacije. Uvjeti temeljem kojih se vrši izbor obveznika navedeni su u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Podaci o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda navedeni u obrascima za dostavu podataka iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika odnose se na poljoprivredne proizvode biljnog i životinjskog porijekla te proizvode prvog stupnja njihove obrade sukladno članku 3.L604893 stavku 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 149/2009).

Članak 6.

Procesi provedbe rada odvijaju se uz pomoć elektronički podržanih procesa sustava za obradu prikupljenih podataka i izvješćivanje o istima, a čine ih:

– identifikacija obveznika,

– sustav zaprimanja i obrade identifikacijskih podataka i podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda,

– provjera primljenih podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda,

– provjera podataka kod obveznika,

– sustav izvješćivanja.

Izbor obveznika i obavještavanje obveznika o izboru

Članak 7.

(1) Izbor obveznika izvršit će se do 1. travnja u godini ili u roku od 90 dana od početka tržišne godine za proizvode ili grupe proizvoda za koje je tržišna godina propisana Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvodaL604895 (»Narodne novine« br. 149/2009).

(2) Obveznici će biti obaviješteni o izboru pisanim putem do 15. travnja u godini ili u roku od 105 dana od početka tržišne godine za proizvode ili grupe proizvoda za koje je Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvodaL604896 (»Narodne novine« br. 149/2009) propisana tržišna godina.

(3) Obveza dostavljanja podataka za pojedine grupe proizvoda iz Priloga 1. ovoga Pravilnika počinje danom primitka pisane obavijesti o izboru izvršenom sukladno stavku 1. ovoga članka, te traje do primitka pisane obavijesti o prekidu obveze.

II. POSEBNE ODREDBE

1. DOSTAVA PODATAKA

Članak 8.

Dostava identifikacijskih podataka i podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda putem web-aplikacije i elektroničkom poštom smatra se valjanom bez žiga i potpisa odgovorne osobe obveznika ili osobe odgovorne za dostavu podataka.

Dostava identifikacijskih podataka

Članak 9.

(1) Obveznici moraju popuniti identifikacijski obrazac dostupan na internetskoj stranici http://www.tisup.mps.hr/lnk.aspx?id=35 te ga u roku od 15 dana od primitka obavijesti o izboru dostaviti na adresu elektroničke pošte tisup@mps.hr.

(2) Identifikacijski obrazac sadrži osnovne podatke o obvezniku:

a) Naziv/ime i prezime obveznika

b) OIB

c) Adresa

d) Poštanski broj i mjesto

e) Osoba odgovorna za dostavu podataka

Ime i prezime

Funkcija

Broj telefona

Adresa elektroničke pošte

f) Zamjena odgovorne osobe za dostavu podataka

Ime i prezime

Funkcija

Broj telefona

Adresa elektroničke pošte

g) Mjesto i datum popunjavanja identifikacijskog obrasca

h) Potpis odgovorne osobe

(3) U slučaju bilo kakve promjene osnovnih podataka, obveznik je dužan dostaviti novi identifikacijski obrazac u roku od 7 dana od nastale promjene.

(4) U slučaju promjene pravnog statusa, obveznik je dužan u roku od 30 dana od nastanka promjene pisanim putem dostaviti obavijest i odgovarajući dokaz o nastaloj promjeni.

Dostava podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda

Članak 10.

(1) Podatke iz članka 5.#clanak5 stavka 2. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju korištenjem web-aplikacije http://www.tisup.mps.hr/unoscijena/login.asp ili preuzimanjem elektroničkih obrazaca za dostavu podataka s internetske stranice http://www.tisup.mps.hr/lnk.aspx?id=33, njihovim ispunjavanjem i dostavom na adresu elektroničke pošte tisup@mps.hr.

(2) Web-aplikacija se sastoji od identifikacijskog dijela koji sadrži korisničko ime i lozinku i dijela za upis podataka.

(3) Obrazac za dostavu podataka sastoji se od identifikacijskog dijela i dijela za upis podataka te sadrži:

a) Naziv/ime i prezime, adresu i šifru obveznika,

b) Izvještajno razdoblje,

c) Datum izvještaja, potpis obveznika

d) Poljoprivredne proizvode određene za praćenje,

e) Podatke o cijenama,

f) Pripadajuću količinu.

Članak 11.

Iznimno od članka 9.#clanak9 i članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, ukoliko obveznik nema mogućnost pristupa internetu ili postoji neki drugi opravdani razlog nemogućnosti korištenja elektroničke dostave, na zahtjev i uz odgovarajuće obrazloženje obveznika, obvezniku će biti poslani obrasci i upute o načinu dostave popunjenih obrazaca.

Učestalost i rokovi dostave podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda

Članak 12.

(1) Podatke iz članka 5.#clanak5 stavka 2. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje, ovisno o pojedinoj grupi proizvoda iz Priloga 1.

(2) Izvještajno razdoblje u slučaju dnevne dostave podataka je referentni dan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do 10:00 sati sljedećeg radnog dana.

(3) Izvještajno razdoblje u slučaju tjedne dostave podataka je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni do utorka nakon referentnog tjedna najkasnije do 12.00 sati.

(4) Izvještajno razdoblje u slučaju mjesečne dostave podataka je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni do 15. u mjesecu nakon referentnog mjeseca.

Članak 13.

(1) Obrasci za dostavu podataka o cijenama i količinama moraju biti ispunjeni u skladu s uputama koje se nalaze na internetskoj stranici http://www.tisup.mps.hr/Download.aspx?path=obrasci/Uputa za WEB.pdf i http://www.tisup.mps.hr/Download.aspx?path=obrasci/Upute za EXCEL-SVE Grupe Proizvoda.doc

(2) Obveznik koji je dostavio podatke jamči da je upoznat s odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvodaL604897 (»Narodne novine« br. 149/2009) i ovoga Pravilnika te da je dostavio istinite podatke sukladno propisanim uputama.

(3) Računalni ispis obrazaca dostavljenih elektroničkim putem potpisan od strane odgovorne osobe, presliku obrazaca dostavljenih telefaksom ili poštom i prateću dokumentaciju obveznik je dužan čuvati tri (3) godine računajući od 1. siječnja one godine u kojoj je dostavio prve podatke.

2. TAJNOST PODATAKA

Članak 14.

Podaci o obveznicima i pojedinačni podaci dostavljeni od strane obveznika sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske predstavljaju poslovnu tajnu.

3. IZVJEŠĆIVANJE I OBJAVA PODATAKA

Članak 15.

TISUP redovito izvješćuje Odbor za praćenje provedbe mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te obrađene i objedinjene podatke objavljuje putem internetske stranice www.tisup.mps.hr.

4. PROVJERA PODATAKA

Provjera zaprimljenih podataka

Članak 16.

(1) Provjeru dostave i provjeru zaprimljenih podataka provodi TISUP, a obuhvaća utvrđivanje dostave i potpunosti primljenih obrazaca, ispravnosti i pravovremenosti dostave podataka od strane obveznika.

(2) Ukoliko se provjerom zaprimljenih podataka utvrde bitne nepravilnosti te se one kod istog obveznika učestalo ponavljaju, izvršit će se provjera podataka kod obveznika.

Provjera podataka kod obveznika

Članak 17.

(1) Provjeru podataka kod obveznika provodi Ministarstvo.

(2) Provjera podataka kod obveznika provodi se svake godine na uzorku od najmanje 5% obveznika, utvrđenom na temelju analize rizika i slučajnim odabirom.

(3) Analiza rizika uzima u obzir

(a) pravovremenost dostave podataka

(b) ispravnost dostavljenih podataka

(c) potpunost dostavljenih podataka

(d) udio u reprezentativnosti primljenih podataka

(e) utvrđene kontrole obavljene u prethodnim godinama

(f) primjenu drugih kriterija koji se mogu odrediti naknadno, ukoliko se prema prikupljenim podacima ili iskustvu iz obavljenih provjera utvrdi da postoje objektivni razlozi za izmjenu ili dopunu kriterija.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju o razlozima izbora svakog pojedinog obveznika za provedbu provjere podataka kod obveznika.

(5) Obveznik će biti obaviješten o razlozima izbora iz stavka 4. ovoga članka.

Inspekcijski nadzor

Članak 18.

Inspekcijski nadzor nad obveznicima dostave podataka provodi poljoprivredna inspekcija.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/51

Urbroj: 525-05-1/10-14

Zagreb, 6. srpnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković v. r.

PRILOG 1.

GRUPE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I UVJETI ZA IZBOR OBVEZNIKA

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

(1) MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

1. Za sirovo mlijeko i mliječne proizvode obvezni su dostavljati podatke o cijenama i količinama:

1.1 obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka i u prošloj su godini otkupili više od 5.000 tona sirovog mlijeka, i

1.2. obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka i u prošloj su godini proizveli više od:

– 150 tona maslaca i/ili,

– 500 tona svježeg sira i/ili,

– 500 tona polutvrdog sira i/ili,

– 20 tona mlijeka u prahu,

1.3. obveznici koji se bave otkupom i preradom mlijeka, a otkupili su manje sirovog mlijeka nego je navedeno pod točkom 1.1. ovoga stavka, i/ili su proizveli i prodali manje mliječnih proizvoda nego što je navedeno pod točkom 1.2. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Podaci o cijenama i količinama za sirovo mlijeko moraju se dostavljati u TISUP mjesečno, a za mliječne proizvode tjedno.

3. Izvještajno razdoblje u slučaju tjedne dostave je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

4. Izvještajno razdoblje u slučaju mjesečne dostave je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do 15. u mjesecu nakon referentnog mjeseca.

(2) GOVEĐE, SVINJSKO, OVČJE I JANJEĆE MESO

1. Za goveđe, svinjsko, ovčje i janjeće meso obvezni su tjedno dostavljati podatke o cijenama i količinama::

1.1. obveznici koji se bave djelatnošću klanja životinja i preradom mesa i u prošloj su godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od:

– 5000 goveda i/ili,

– 10.000 svinja i/ili,

– 3.000 janjadi,

1.2. obveznici koji se bave djelatnošću klanja životinja, preradom mesa, koji su proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

(3) PERAD I MESO PERADI

1. Za perad i meso peradi obvezni su tjedno dostavljati podatke o cijenama i količinama:

1.1. obveznici koji se bave klanjem peradi i preradom mesa preradi i u prošloj su godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od 200.000 tovnih pilića (brojlera),

1.2. obveznici koji se bave klanjem peradi i preradom mesa preradi, koji su proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

(4) JAJA

1. Za konzumna jaja, obvezni su tjedno dostavljati podatke o cijenama i količinama:

1.1. obveznici koji se bave proizvodnjom i/ili pakiranjem i prodajom, i u prošloj su godini spakirali i prodali više od 5.000.000 komada konzumnih jaja,

1.2. obveznici koji se bave proizvodnjom i/ili pakiranjem i prodajom, i u prošloj su godini spakirali i prodali manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

PROIZVODI BILJNOG PORIJEKLA

(5) ŽITARICE

1. Za žitarice i proizvode na bazi žitarica obvezni su tjedno dostavljati podatke o cijenama i količinama obveznici koji se bave proizvodnjom:

– žitarica,

– mlinarskih proizvoda,

– stočne hrane,

– etilnog alkohola i

– škroba

i trgovinom istima koji su:

1.1. u prošloj godini sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od:

– 5.000 tona meke pšenice, i/ili

– 500 tona tvrde pšenice i/ili

– 1.000 tona ječma i/ili

– 10.000 tona kukuruza i/ili

– 500 tona sirka,

1.2. u prošloj godini sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

(6) ULJARICE

1. Za uljarice, obvezni su tjedno dostavljati podatke o cijenama i količinama:

1.1. obveznici koji se bave proizvodnjom, otkupom uljarica, proizvodnjom biljnih ulja i proizvoda od uljarica za ljudsku i životinjsku ishranu te trgovinom istima koji su u prethodnoj godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od:

– 5.000 tona soje i/ili,

– 5.000 tona suncokreta i/ili

– 5.000 tona uljane repice,

1.2. obveznici koji su sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeno u TISUP najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

(7) SVJEŽE VOĆE I POVRĆE

1. Za svježe voće i povrće obveznici dostave podataka o cijenama su veletržnice na kojima se odvija trgovina na veliko voćem i povrćem.

2. Izvještajno razdoblje je referentni tjedan i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

(8) SVJEŽE VOĆE I POVRĆE – UVOZ

1. Za svježe voće i povrće uvezeno iz trećih zemalja, koje nisu članice EU, obveznici su obvezni dnevno dostavljati podatke za svaki referentni dan i proizvod iz obrasca za dostavu podataka i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do 10.00 sati slijedećeg radnog dana.

2. Za banane uvezene iz trećih zemalja, koje nisu članice EU, obveznici su obvezni tjedno dostavljati podatke o veleprodajnim cijenama iz obrasca za dostavu podataka i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

(9) DUHAN

1. Za duhan, obvezni su dostavljati podatke cijenama i količinama obveznici koji se bave otkupom i preradom duhana.

2. Podatke o minimalnoj i maksimalnoj ugovorenoj cijeni sirovog duhana, broju zaključenih ugovora s proizvođačima te o ugovorenoj količini proizvodnje i površinama obveznici dostavljaju TISUP-u do 15. 7. u godini berbe sirovog duhana.

3. Obveznik je obvezan dostaviti do 15. 6. u TISUP podatke o prosječnoj cijeni sirovog duhana koju je platio proizvođačima i otkupljene količine duhana u prošlogodišnjoj berbe.

4. Obveznik je obvezan dostaviti do 15. 7. u TISUP podatke o količinama isporučenim na tržište zajednice u prethodnoj tržišnoj godini, količinama isporučenim na tržište trećih zemalja u prethodnoj tržišnoj godini i stanju zaliha na zadnji dan prethodne tržišne godine.

(10) ŠEĆER

1. Za bijeli šećer, obvezni su dostavljati mjesečno podatke o cijenama i količinama bijelog šećera obveznici, šećerane i rafinerije koji se bave proizvodnjom i rafiniranjem šećera,

2. Izvještajno razdoblje je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljen u TISUP najkasnije do 20. u mjesecu nakon referentnog mjeseca.

(11) MASLINOVO ULJE

1. Za maslinovo ulje i stolne masline, obvezni su tjedno dostavljati podatke o cijenama i količinama:

1.1. obveznici koji se bave otkupom i preradom maslina, proizvodnjom maslinovog ulja i trgovinom istima koji su u prošloj godini proizveli i/ili su otkupili više od 5.000 litara maslinovog ulja.

1.2. obveznici koji su u prošloj godini proizveli i/ili su otkupili manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje u slučaju tjedne dostave podataka odnosi se na razdoblje od ponedjeljka do nedjelje u referentnom tjedna i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do utorka do 12.00 sati nakon referentnog tjedna.

PROIZVODI PRVOG STUPNJA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

(12) PRIPREMLJENA STOČNA HRANA

1. Za stočnu hranu, obvezni su mjesečno dostavljati podatke o cijenama i količinama:

1.1. obveznici koji su u prošloj godini proizveli i prodali više od 6.000 tona stočne hrane.

1.2. obveznici koji su u prošloj godini proizveli i prodali manje od navedenog pod točkom 1.1. ovoga stavka, a koje odredi TISUP, uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću.

2. Izvještajno razdoblje je referentni mjesec i podaci moraju biti dostavljeni u TISUP najkasnije do 15. u mjesecu nakon referentnog mjeseca.

zatvori
Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !