Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o priređivanju zabavnih igara – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02. XX/11, XX/16)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 5.10.2001 Pravilnik o priređivanju zabavnih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

1465

Na temelju članka 27.L76559 stavak 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine, broj 59/01), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (u nastavku teksta: Zakon) u dijelu koji se tiče poreza na automate za zabavne igre prema članku 27. Zakona.

II. PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA

Članak 2.

(1) Automate za zabavu može postavljati i zabavne igre na automatima za zabavu može priređivati pravna ili fizička osoba koja se bavi priređivanjem igara na sreću, odnosno priređivanjem zabavnih igara ili ugostiteljskom djelatnosti.

(2) Automati za zabavu mogu se postaviti, odnosno zabavne se igre mogu priređivati na automatima za zabavu u posebno uređenim zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

Članak 3.

(1) Postavljanje automata za zabavu, odnosno priređivanje zabavnih igara na automatu ili putem automata, odobrava područni ured Porezne uprave, izdavanjem markice sukladno članku 27. stavak 3. Zakona.

(2) Uz zahtjev za izdavanje takva odobrenja porezni obveznik mora priložiti:

1. odobrenje za obavljanje djelatnosti priređivanja zabavnih igara,

2. podatke o broju i vrsti automata za zabavu koje stavlja u uporabu,

3. podatke o mjestu postavljanja svakog pojedinačnog automata za zabavu,

4. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja automata za zabavu,

5. dokaz o tehničkoj ispravnosti (certifikat) sukladan Zakonu o normizaciji za određeni tip automata za zabavu,

6. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu sklopljen s vlasnikom ili korisnikom prostora u kojem se postavlja automat za zabavu,

7. potvrdu o tehničkoj ispravnosti automata za zabavu izdanu od ovlaštene atestne kuće,

8. dokaz o uplati poreza na automate za zabavu sukladno članku 26. Zakona,

9. naziv uvoznika i proizvođača automata za zabavu.

(3) Uz dokaze navedene u članku 3. stavak 3. Pravilnika porezni obveznik mora još priložiti:

1. dokaz o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta poslovnog prostora u kojem se postavlja automat za zabavu,

2. deklaraciju proizvođača automata za zabavu, s tehničkim opisom i uputom za rukovanje, održavanje i popravak automata za zabavu,

3. naziv svake igre koja će se priređivati, s podrobno opisanim pravilima.

Članak 4.

(1) Prije stavljanja u uporabu automati za zabavu moraju proći tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda (atest).

(2) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti porezni obveznik podnosi dokaz o deklaraciji i jamstvu proizvođača, s nazivom svake igre i s posebno opisanim pravilima igre.

(3) Pravna osoba ovlaštena za tehnički pregled ne smije tehnički pregledati automat za zabavu koji nema isprave navedene u stavku 2. ovoga članka.

(4) Ovlast pravnim osobama za provjeru tehničke ispravnosti automata za zabavu izdaje Ministarstvo financija. Za obavljanje tehničkog pregleda ovlast mogu dobiti samo one pravne ili fizičke osobe koje nisu vlasnici automata za igre na sreću i zabavne igre, koje se ne bave priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara, te koje se ne bave proizvodnjom i iznajmljivanjem automata za igre na sreću ili zabavu.

(5) Način obavljanja tehničkog pregleda automata za zabavu, prava i dužnosti ovlaštene osobe, te davanje ovlasti za obavljanje tehničkog pregleda propisuje ministar financija.

Članak 5.

Tehnički pregled automata za zabavu obavlja se i nakon svakog popravka automata ili promjene programske ploče, te pri svakom ponovnom stavljanju automata za zabavu u uporabu.

III. OZNAČAVANJE AUTOMATA

Članak 6.

(1) U zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo oni automati za zabavu na kojima je na vidnom mjestu istaknuta mjesečna nadzorna markica s propisanim podacima.

(2) Svaki automat za zabavu bez propisane mjesečne nadzorne markice bit će privremeno oduzet.

Članak 7.

Mjesečna nadzorna markica mora sukladno članku 3. stavak 1. Pravilnika sadržavati:

1. naziv ovlaštenog tijela uprave koje izdaje mjesečnu nadzornu markicu,

2. grb Republike Hrvatske,

3. ovjeru i potpis odgovorne osobe ovlaštenog tijela,

4. serijski broj markice, s datumom izdavanja,

5. oznaku mjeseca i godine za koju se markica izdaje,

6. podatke o automatu za zabavu (vrsta, tip, proizvođač, godina proizvodnje, tvornički broj i serijski broj),

7. naziv, adresu i matični broj priređivača,

8. oznaku mjesta na kojem se automat za zabavu postavlja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo financija tiskanje će mjesečnih nadzornih markica, u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave roba i usluga te o ustupanju radova, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja može osigurati njihovu zaštitu i sigurnost.

(2) Ministarstvo financija raspisat će natječaj o povjeravanju poslova prema stavku 1. ovoga članka uz uvjete pod kojima se ti poslovi povjeravaju određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. O ispunjavanju uvjeta iz natječaja odlučuje povjerenstvo koje imenuje ministar financija.

(3) Ugovorom između Ministarstva financija i pravne ili fizičke osobe kojoj se povjeravaju poslovi tiskanja mjesečnih nadzornih markica uredit će se oblik markica, njihova jedinična cijena, vrsta papira, za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručene količine markica, mjesto i način predaje tiskanih markica Ministarstvu financija te vođenje evidencija u tiskari.

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija, koje zastupa rukovoditelj glavnog trezora, preuzima mjesečne nadzorne markice od tiskare i pohranjuje ih u glavni trezor Središnjeg ureda Porezne uprave, a odatle se isporučuju u pomoćne trezore područnih ureda Porezne uprave, o čemu se vode evidencije.

(2) Izdavanje i preuzimanje markica između glavnog i pomoćnog trezora obavljaju rukovoditelji trezora prema ovlasti ravnatelja Porezne uprave.

Članak 10.

(1) Priređivači zabavnih igara posebnu će mjesečnu nadzornu markicu, na vlastiti zahtjev, uz prethodnu dostavu dokaza sukladno članku 3. Pravilnika, moći podići u područnom uredu Porezne uprave na čijem je području automat za zabavu postavljen.

(2) Za svaku izdanu markicu porezni obveznik mora platiti naknadu u iznosu od 5,00 kuna.

(3) Evidencije koje područni uredi Porezne uprave vode o izdanim mjesečnim nadzornim markicama za automate za zabavu obvezno moraju sadržavati:

1. redni broj upisnika,

2. naziv i sjedište priređivača,

3. naziv automata s oznakom mjesta o postavljanju,

4. serijski broj markice,

5. mjesec i godinu za koju markica vrijedi,

6. potpis odgovorne osobe priređivača.

Članak 11.

(1) Priređivači zabavnih igara ne smiju preuzimati markice izravno od tiskare.

(2) Proizvođači automata za zabavne igre dužni su Ministarstvu financija mjesečno dostavljati podatke o prodanim automatima za zabavu.

IV. PRAVILA IGRE

Članak 12.

(1) Uvjeti priređivanja pojedine zabavne igre utvrđuju se pravilima igre, koja za svaku igru donosi priređivač. Pravila igre moraju biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, te prevedena najmanje na jedan od svjetskih jezika, a moraju biti i trajno javno istaknuta i uvijek dostupna igračima na mjestu na kojem se zabavna igra priređuje.

(2) Pravilima igre utvrđuje se osobito:

1. naziv i sjedište priređivača,

2. naziv, opis i trajanje igre,

3. svrha igre,

4. uvjeti za sudjelovanje u igri,

5. jedinična cijena i

6. rezultati igre.

(3) Pravila igre ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre, a započeta igra mora se odigrati prema istim pravilima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Pravilnik stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

Klasa: 461-01/01-01/340
Urbroj: 513-07/01-1
Zagreb, 25. rujna 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

zatvori
Pravilnik o priređivanju zabavnih igara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !