Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama ("Narodne novine", br. XX/09, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 15.05.2009 Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1352

Na temelju članka 15.L447945 stavka 1. podstavka 1., Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRIRODNIM MINERALNIM I PRIRODNIM IZVORSKIM VODAMA[1]

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće prirodne mineralne i prirodne izvorske vode pri korištenju, obradi i stavljanju na tržište, a odnose se na:

– fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav;

– dozvoljene tehnološke postupke obrade;

– analitičke metode radi kontrole kakvoće;

– dodatne zahtjeve označavanja;

– mikrobiološke kriterije.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak koji je potrebno provesti prije stavljanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode na tržište.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na:

– vode koje su medicinski proizvodi definirani Pravilnikom o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u prometL447947 (»Narodne novine« br. 113/08)[2],

– prirodne mineralne vode koje se koriste na izvoru u ljekovite svrhe u termalnim i hidrotermalnim objektima.

Značenje pojmova

Članak 3.

1. Vodonosnik je podpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti i propusnosti da omogućava znatan protok podzemne vode ili zahvaćanje znatnih količina podzemne vode;

2. Izvor predstavlja prirodno pojavljivanje podzemne vode na površini ili zahvat podzemne vode iz jednog ili više bušenih zdenaca;

3. Izdašnost izvora (protok vode na izvoru) predstavlja maksimalnu izdašnost izvora utvrđenu na temelju ispitivanja u sušnom razdoblju.

Postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda

Članak 4.

(1) Na tržište Republike Hrvatske pod nazivom »prirodna mineralna voda« i »prirodna izvorska voda« može se stavljati samo voda za koju je proveden postupak priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode (u daljnjem tekstu: postupak priznavanja) i izdano rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje provodi postupak priznavanja.

Označavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda

Članak 5.

Na označavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hraneL447948 (»Narodne novine« br. 41/08)[3] te odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na označavanje.

II. POSEBNE ODREDBE

1. PRIRODNA MINERALNA VODA

Definicija prirodne mineralne vode

Članak 6.

(1) Prirodna mineralna voda je voda koja udovoljava mikrobiološkim kriterijima propisanim člankom 12.#clanak12, 13.#clanak13 i 14.#clanak14 ovog Pravilnika, potječe iz vodonosnika, a zahvaća se iz izvora.

(2) Prirodna mineralna voda razlikuje se od obične vode za piće:

– svojim prirodnim svojstvima koja karakteriziraju sadržaj i količina određenih mineralnih tvari, elemenata u tragovima ili drugih sastojaka te određeni učinci,

– svojim izvornim stanjem,

pri čemu su oba svojstva sačuvana zbog podzemnog podrijetla prirodne mineralne vode koje je zaštićeno od svih rizika onečišćenja.

(3) Svojstva iz stavka 2. ovog članka, koja prirodnoj mineralnoj vodi mogu dati svojstva pogodna za zdravlje, moraju biti procijenjena:

– sa sljedećih stajališta:

a) geološkog i hidrogeološkog,

b) fizikalnog, kemijskog i fizikalno-kemijskog,

c) mikrobiološkog,

d) po potrebi, farmakološkog, fiziološkog i kliničkog;

– u skladu sa zahtjevima i kriterijima navedenima u Dodatku 1. ovog Pravilnika;

– u skladu sa znanstvenim metodama koje je odobrilo nadležno tijelo.

(4) Ispitivanja iz stavka 3. podstavka 1. točke d) ovog članka nisu obvezna za vode koje na izvoru i nakon punjenja u ambalažu odnosno na tržištu sadrže najmanje 1 000 mg/kg ukupno otopljenih krutih tvari ili 250 mg/kg slobodnog ugljikovog dioksida.

(5) Sastav, temperatura i druga bitna svojstva prirodne mineralne vode moraju ostati stabilna unutar granica prirodne fluktuacije, a na njih posebice ne smiju utjecati moguće oscilacije izdašnosti izvora odnosno protoka vode na izvoru.

(6) Odstupanje od prosječnih godišnjih vrijednosti karakterističnih aniona i kationa navedenih na ambalaži može iznositi najviše ± 20%.

Gazirana prirodna mineralna voda

Članak 7.

(1) Gazirane prirodne mineralne vode pri normalnim uvjetima temperature i tlaka na izvoru ili nakon punjenja u ambalažu spontano i na jasno vidljiv način otpuštaju ugljikov dioksid (u daljnjem tekstu CO2).

(2) Gazirane prirodne mineralne vode dijele se u tri kategorije koje se definiraju kao:

– »Prirodno gazirana prirodna mineralna voda« je voda čija je količina CO2, koji je podrijetlom iz izvora, nakon punjenja u ambalažu jednaka količini CO2 na izvoru, uzimajući u obzir eventualno ponovno dodavanje količine CO2 iz istoga vodonosnika koja je ekvivalentna količini CO2 koja se oslobodila odnosno izgubila pri provođenju dopuštenih postupaka;

– »Prirodna mineralna voda s povećanom količinom ugljikovog dioksida iz izvora« je voda čija je količina CO2, koji je podrijetlom iz vodonosnika, nakon punjenja u ambalažu veća od količine CO2 koja je utvrđena na izvoru;

– »Gazirana prirodna mineralna voda« je voda kojoj je dodan CO2 koji nije podrijetlom iz vodonosnika iz kojeg potječe voda.

Najveće dopuštene koncentracije sastojaka prisutnih u prirodnoj mineralnoj vodi

Članak 8.

(1) Popis sastojaka koji mogu predstavljati rizik za zdravlje i njihove najveće dopuštene koncentracije u prirodnoj mineralnoj vodi propisane su u Tablici 1. Dodatka 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Sastojci iz stavka 1. ovog članka su prirodno prisutni u vodi i ne smiju biti rezultat onečišćenja na izvoru.

(3) Sastojci iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati odredbama Tablice 1. Dodatka 2. ovog Pravilnika u vrijeme punjenja vode u ambalažu i na tržištu, a određuju se sukladno Tablici 3. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

2. PRIRODNA IZVORSKA VODA

Definicija prirodne izvorske vode

Članak 9.

(1) Prirodna izvorska voda je voda namijenjena za konzumaciju u svojem prirodnom stanju, potječe iz vodonosnika zaštićenog od svakog onečišćenja, a puni se iz izvora.

(2) Prirodna izvorska voda mora udovoljavati:

– uvjetima korištenja vode iz izvora propisanim člankom 15.#clanak15 i 16.#clanak16 ovog Pravilnika;

– mikrobiološkim zahtjevima propisanim člankom 12.#clanak12, 13.#clanak13 i 14.#clanak14 ovog Pravilnika;

– zahtjevima označavanja iz članka 35.#clanak35 i 36.#clanak36 ovog Pravilnika

– zahtjevu da nije bila podvrgnuta niti jednoj obradi osim onih iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika.

(3) Svojstva prirodne izvorske vode moraju biti procijenjena prema kriterijima za ispitivanja na izvoru iz Dodatka 1. ovog Pravilnika.

(4) Zahtjevi kakvoće za prirodnu izvorsku vodu, ne smiju prelaziti vrijednosti propisane u Tablici 2. Dodatka 2. ovog Pravilnika, a određuju se sukladno Tablici 3. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

3. OBRADA PRIRODNE MINERALNE I PRIRODNE IZVORSKE VODE

Dopušteni tehnološki postupci

Članak 10.

(1) Prirodne mineralne i prirodne izvorske vode u stanju na izvoru ne smiju biti podvrgnute bilo kakvoj obradi odnosno tehnološkim postupcima, osim:

– odvajanju njezinih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza, mangana i sumpora, postupcima filtracije ili dekantiranja, uz mogućnost prethodne oksigenacije, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu karakterističnih sastojaka koji joj daju njezina svojstva;

– odvajanju spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena iz određenih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda obradom sa zrakom obogaćenim ozonom, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu karakterističnih aniona i kationa koji joj daju njezina svojstva;

– odvajanju drugih nepoželjnih sastojaka osim onih navedenih u podstavku 1) ili 2) ovog stavka, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu karakterističnih aniona i kationa koji joj daju njezina svojstva;

– potpunom ili djelomičnom uklanjanju slobodnog CO2 isključivo primjenom fizikalnih metoda.

(2) Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda u svom stanju na izvoru, ne smije biti podvrgnuta bilo kakvom dodavanju osim uvođenju ili ponovnom uvođenju CO2 u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(3) Posebno je zabranjena svaka vrsta dezinfekcije bilo kojim sredstvima te sukladno stavku 2. ovog članka zabranjeno je i dodavanje bakteriostatskih elemenata ili primjena bilo koje druge obrade koja bi mogla promijeniti broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi.

(4) Stavak 1. ovog članka ne predstavlja zabranu korištenja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u proizvodnji bez-alkoholnih pića.

Postupak obrade vode zrakom obogaćenim ozonom

Članak 11.

(1) U slučaju primjene postupka obrade prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda sa zrakom obogaćenim ozonom sukladno članku 10. stavku 1. podstavku 2) ovog Pravilnika, nadležno tijelo iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovog Pravilnika mora biti unaprijed obaviješteno i mora utvrditi:

– opravdanost takve obrade obzirom na sastav vode u odnosu na spojeve željeza, mangana, sumpora i arsena;

– da su subjekti u poslovanju s hranom koji primjenjuju takvu obradu poduzeli sve potrebne mjere za osiguranje učinkovitosti i sigurnosti obrade te omogućili provođenje kontrole od strane nadležnog tijela.

(2) Obrada prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda zrakom obogaćenim ozonom mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– fizikalno-kemijski sastav prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda obzirom na njihove karakteristične sastojke ne smije biti promijenjen ovom obradom;

– prirodna mineralna i prirodna izvorska voda prije obrade mora udovoljavati mikrobiološkim kriterijima propisanim ovim Pravilnikom;

– obrada ne smije dovesti do stvaranja ostataka koncentracija većih od najvećih dopuštenih koncentracija propisanih u Tablici 6. Dodatka 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili do stvaranja ostataka koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi.

4. MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA PRIRODNE MINERALNE I PRIRODNE IZVORSKE VODE

Mikrobiološki kriteriji

Članak 12.

(1) Broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi na izvoru mora odgovarati normalnom broju mikroorganizama te pružati zadovoljavajući dokaz o zaštiti izvora od svih oblika onečišćenja.

(2) Broj mikroorganizama iz stavka 1. ovog članka određuje se prema kriterijima za mikrobiološka ispitivanja na izvoru, propisanim u Dodatku 1. ovog Pravilnika.

(3) Normalni broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva relativno konstantan broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi na izvoru prije bilo kakvog dozvoljenog postupka obrade, čiji se kvalitativan i kvantitativan sastav uzima u obzir u postupku priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode, a kontrolira se periodičkim analizama.

(4) Broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi na izvoru ne smije biti veći od:

– 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatini;

– 5 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 – 48 sati na agar-agaru.

(5) Vrijednosti iz stavka 4. ovog članka smatraju se orijentacijskim brojčanim vrijednostima, a ne najvećim dopuštenim koncentracijama.

(6) Ukupni broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi nakon punjenja u ambalažu ne smije biti veći od:

– 100 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatini;

– 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 – 48 sati na agar-agaru.

(7) Broj mikroorganizama iz stavka 6. ovog članka mora se određivati unutar 12 sati nakon punjenja vode u ambalažu, pod uvjetom da se voda održava na temperaturi od 4 °C ± 1 °C tijekom 12 sati.

Članak 13.

Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda na izvoru i pri stavljanju na tržište ne smije sadržavati:

– parazite i patogene mikroorganizme;

– bakteriju Escherichia coli i druge koliformne bakterije te fekalne streptokoke u bilo kojem ispitanom uzorku od 250 ml;

– sporogene sulfitoreducirajuće anaerobne bakterije u bilo kojem ispitanom uzorku od 50 ml;

– bakteriju Pseudomonas aeruginosa u bilo kojem ispitanom uzorku od 250 ml.

Članak 14.

Bez dovođenja u pitanje odredbi članaka 12.#clanak12 i 13.#clanak13 ovog Pravilnika i uvjeta korištenja vode iz članka 15.#clanak15 do 18.#clanak18 ovog Pravilnika, pri stavljanju prirodne mineralne i prirodne izvorske vode na tržište:

– broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi i prirodnoj izvorskoj vodi može biti jedino rezultat normalnog razvoja prirodne mikroflore koju je voda imala na izvoru te bez obzira na vrijednosti navedene u članku 12.#clanak12 ovog Pravilnika ne znači onečišćenje,

– prirodna mineralna i prirodna izvorska voda ne smije imati bilo kakve nedostatke vezane uz senzorska svojstva.

5. UVJETI KORIŠTENJA I SLUŽBENE KONTROLE PRIRODNE MINERALNE I PRIRODNE IZVORSKE VODE

Specifični uvjeti korištenja vode iz izvora

Članak 15.

(1) Koncesiju za korištenje prirodne mineralne i prirodne izvorske vode iz izvora daje tijelo nadležno za davanje koncesije sukladno posebnom propisu.

(2) Prirodna mineralna voda može se koristiti iz izvora i puniti u ambalažu samo ako udovoljava odredbama stavka 4. i 5. ovog članka te članka 16.#clanak16 i 17.#clanak17 ovog Pravilnika.

(3) Prirodna izvorska voda može se koristiti iz izvora i puniti u ambalažu samo ako udovoljava odredbama stavka 4. i 5. ovog članka te članka 16.#clanak16 i 18.#clanak18 ovog Pravilnika.

(4) Oprema za korištenje prirodne mineralne i prirodne izvorske vode iz izvora mora biti takva da se izbjegne svaka mogućnost onečišćenja i sačuvaju svojstva koja prirodna mineralna i prirodna izvorska voda ima na izvoru, tako da:

– izvor mora biti zaštićen od rizika onečišćenja;

– zahvat izvora, izvedba izvora, cjevovodi i spremnici moraju biti izrađeni od materijala prikladnog za vodu sukladno posebnim propisima na način da onemogućavaju bilo kakvu kemijsku, fizikalno-kemijsku ili mikrobiološku promjenu prirodne mineralne i prirodne izvorske vode;

– uvjeti korištenja vode, postrojenja za pranje i punjenje u ambalažu moraju udovoljavati higijenskim uvjetima kao i ambalaža koja mora biti obrađena ili izrađena na način da se izbjegnu negativni učinci na mikrobiološka i kemijska svojstva prirodne mineralne i prirodne izvorske vode;

– je zabranjen transport prirodne mineralne i prirodne izvorske vode u ambalaži koja nije odobrena za distribuciju krajnjem potrošaču.

(5) Transport prirodne mineralne i prirodne izvorske vode od izvora do punionice mora se odvijati isključivo cjevovodima koji moraju biti izrađeni na način da je onemogućeno bilo kakvo onečišćenje.

Onečišćenje tijekom korištenja vode iz izvora

Članak 16.

Ako se tijekom korištenja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode iz izvora utvrdi da je voda onečišćena te se utvrdi odstupanje od mikrobioloških kriterija propisanih člankom 12.#clanak12, 13.#clanak13 i 14.#clanak14 ovog Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom koji koristi vodu iz izvora mora odmah obustaviti sve aktivnosti, posebice postupak punjenja vode u ambalažu, sve dok se ne ukloni uzrok onečišćenja i voda ne udovolji odredbama članka 12.#clanak12, 13.#clanak13 i 14.#clanak14 ovog Pravilnika.

Službena kontrola prirodne mineralne vode

Članak 17.

(1) Službena kontrola na izvoru i u ambalaži provodi se periodično kako bi se utvrdilo:

– udovoljava li prirodna mineralna voda za koju je izdano rješenje o priznavanju odredbama članka 8.#clanak8 12.#clanak12 ovog Pravilnika;

– primjenjuje li subjekt u poslovanju s hranom kojemu je izdano rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode odredbe članka 15.#clanak15 i 16.#clanak16 ovog Pravilnika.

(2) Uzimanje uzoraka i fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja iz Dodatka 1. i Tablice 1. Dodatka 2. ovog Pravilnika te izdavanje izvješća o provedenim ispitivanjima provode službeni laboratoriji.

Službena kontrola prirodne izvorske vode

Članak 18.

(1) Službena kontrola prirodne izvorske vode na izvoru provodi se periodično kako bi se utvrdilo:

– udovoljava li prirodna izvorska voda za koju je izdano rješenje o priznavanju odredbama članka 9.#clanak9 te članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika;

– primjenjuje li subjekt u poslovanju s hranom kojemu je izdano rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode odredbe članka 15.#clanak15 i 16.#clanak16 ovog Pravilnika.

(2) Službena kontrola prirodne izvorske vode u ambalaži godišnje se provodi prema Tablici 4. i Tablici 5. Dodatka 2.

(3) Uzimanje uzoraka i fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja iz Dodatka 1. i Tablice 2. Dodatka 2. ovog Pravilnika te izdavanje izvješća o provedenim ispitivanjima provode službeni laboratoriji.

6. POSTUPAK PRIZNAVANJA PRIRODNE MINERALNE VODE

Članak 19.

(1) Postupak priznavanja prirodne mineralne vode pokreće se podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka priznavanja prirodne mineralne vode (u daljnjem tekstu: zahtjev) Ministarstvu.

(2) Zahtjev se podnosi na obrascu iz Dodatka 5. ovog Pravilnika.

(3) Povjerenstvo iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovog Pravilnika provodi postupak priznavanja i predlaže ministru donošenje rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode.

(4) Na temelju provedenog postupka priznavanja i prijedloga Povjerenstva, ministar donosi rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode.

(5) Danom pravomoćnosti rješenja o priznavanju, prirodna mineralna voda se upisuje u evidenciju iz članka 30.#clanak30 ovog Pravilnika.

(6) Rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode vrijedi pet godina od dana njegova donošenja.

(7) Ukoliko postoji opravdana sumnja da prirodna mineralna voda koja je priznata u jednoj od članica Europske unije predstavlja opasnost za zdravlje potrošača odnosno da nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika, nadležno tijelo će privremeno zabraniti stavljanje iste na tržište Republike Hrvatske te odmah obavijestiti Europsku komisiju i ostale zemlje članice o razlozima privremene zabrane.

Priznavanje prirodne mineralne vode

Članak 20.

(1) Uz zahtjev za priznavanje prirodne mineralne vode prilažu se sljedeći dokumenti:

– izvještaji o provedenim ispitivanjima prirodne mineralne vode na izvoru iz Dodatka 1. ovog Pravilnika;

– izjava o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika;

(2) Izvještaji o fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima iz Dodatka 1. ovog Pravilnika ne smiju biti stariji od dvije godine.

Priznavanje prirodne mineralne vode iz zemlje članice Europske unije

Članak 21.

(1) Na postupak priznavanja prirodne mineralne vode koja se crpi iz tla zemlje članice Europske unije i koja je priznata od nadležnog tijela države članice Europske unije, ne primjenjuju se odredbe propisane člankom 20.#clanak20 ovog Pravilnika.

(2) Ministar priznaje prirodnu mineralnu vodu iz stavka 1. ovog članka, ako podnositelj zahtjevu priloži službeni dokument izdan od nadležnog tijela zemlje članice Europske unije kojim dokazuje da je prirodna mineralna voda priznata sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje prirodnih mineralnih te je za nju Povjerenstvo dalo pozitivno mišljenje.

Priznavanje prirodne mineralne vode iz zemlje koja nije članica Europske unije

Članak 22.

(1) U svrhu priznavanja prirodne mineralne vode koja se crpi iz tla zemlje koja nije članica Europske unije, primjenjuju se odredbe propisane člankom 20.#clanak20 ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, Ministar priznaje prirodnu mineralnu vodu koja izvire u zemlji koja nije članica Europske unije ako podnositelj zahtjevu priloži službeni dokument izdan od nadležnog tijela zemlje članice Europske unije kojim dokazuje da je prirodna mineralna voda priznata sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje prirodnih mineralnih voda te je za nju Povjerenstvo dalo pozitivno mišljenje.

Produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode

Članak 23.

(1) Za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode potrebno je Ministarstvu podnijeti zahtjev najkasnije šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od dana njegovog donošenja.

(2) Zahtjevu za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode iz članka 20.#clanak20 i stavka 1. članka 22.#clanak22 ovog Pravilnika prilažu se sljedeći dokumenti:

– izvještaji o provedenim fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima na izvoru sukladno Dodatku 1. ovog Pravilnika;

– izvještaj o analizama nakon punjenja vode u ambalažu sukladno članku 12. stavku 6. i 7., članku 13. i Tablici 1. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

(3) Na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo može u postupku produljenja valjanosti rješenja o priznavanju zahtijevati i druge izvještaje propisane ovim Pravilnikom u postupku priznavanja prirodne mineralne vode.

(4) U slučaju da se zahtjev za produljenje rješenja o priznavanju podnosi nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka, u potpunosti se ponavlja postupak priznavanja propisan ovim Pravilnikom.

(5) Zahtjevu za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode iz članka 22.#clanak22 stavka 2. ovog Pravilnika prilaže se službeni dokument izdan od nadležnog tijela zemlje članice Europske unije kojim dokazuje da je prirodna mineralna voda priznata sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje prirodnih mineralnih voda.

7. POSTUPAK PRIZNAVANJA PRIRODNE IZVORSKE VODE

Članak 24.

(1) Postupak priznavanja prirodne izvorske vode pokreće se podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka priznavanja prirodne izvorske vode (u daljnjem tekstu: zahtjev) Ministarstvu.

(2) Zahtjev se podnosi na obrascu iz Dodatka 5. ovog Pravilnika.

(3) Povjerenstvo iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovog Pravilnika provodi postupak priznavanja i predlaže ministru donošenje rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode.

(4) Na temelju provedenog postupka priznavanja i prijedloga Povjerenstva, ministar donosi rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode.

(5) Danom pravomoćnosti rješenja o priznavanju, prirodna izvorska voda se upisuje u evidenciju iz članka 30.#clanak30 ovog Pravilnika.

(6) Rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode vrijedi pet godina od dana njegova donošenja.

Priznavanje prirodne izvorske vode

Članak 25.

(1) Uz zahtjev za priznavanje prirodne izvorske vode prilažu se sljedeći dokumenti:

– izvještaji o provedenim ispitivanjima prirodne izvorske vode na izvoru iz Dodatka 1. ovog Pravilnika;

– izjava o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika;

(2) Izvještaji o fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima iz Dodatka 1. ovog Pravilnika ne smiju biti stariji od dvije godine.

Priznavanje prirodne izvorske vode iz zemlje članice Europske unije

Članak 26.

(1) Na postupak priznavanja prirodne izvorske vode koja se crpi iz tla zemlje članice Europske unije ne primjenjuju se odredbe propisane člankom 25.#clanak25 ovog Pravilnika.

(2) Ministar priznaje prirodnu izvorsku vodu iz stavka 1. ovog članka, ako podnositelj zahtjeva priloži izjavu proizvođača sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Europske unije da se prirodna izvorska voda stavlja na tržište sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje prirodnih izvorskih voda te je za nju Povjerenstvo dalo pozitivno mišljenje.

Priznavanje prirodne izvorske vode iz zemlje koja nije članica Europske unije

Članak 27.

(1) Na postupak priznavanja prirodne izvorske vode koja se crpi iz tla zemlje koja nije članica Europske unije primjenjuju se odredbe propisane člankom 25.#clanak25 ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, Ministar priznaje prirodnu izvorsku vodu koja izvire u zemlji koja nije članica Europske unije ako podnositelj zahtjevu priloži izjavu uvoznika sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Europske unije da se prirodna izvorska voda stavlja na tržište sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje prirodnih izvorskih voda te je za nju Povjerenstvo dalo pozitivno mišljenje.

Produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode

Članak 28.

(1) Za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode potrebno je Ministarstvu podnijeti zahtjev najkasnije šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od dana njegovog donošenja.

(2) Zahtjevu za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode iz članka 25. i 27. prilažu se sljedeći dokumenti:

– izvještaji o provedenim ispitivanjima na izvoru sukladno Dodatku 1. ovog Pravilnika;

– izvještaj o analizama nakon punjenja vode u ambalažu sukladno članku 12. stavku 6. i 7. članku 13. i Tablici 2. Dodatka 2. ovog Pravilnika.

(3) Na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo može u postupku produljenja valjanosti rješenja o priznavanju zahtijevati i druge izvještaje propisane ovim Pravilnikom u postupku priznavanja prirodne izvorske vode.

(4) U slučaju da se zahtjev za produljenje rješenja o priznavanju podnosi nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka, u potpunosti se ponavlja postupak priznavanja propisan ovim Pravilnikom.

(5) Zahtjevu za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode iz članka 26.#clanak26 stavka 2. ovog Pravilnika prilaže se izjava uvoznika sa sjedištem u jednoj od zemalja članica Europske unije da se prirodna izvorska voda stavlja na tržište sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje prirodnih izvorskih voda

8. UKIDANJE ILI PRIVREMENO STAVLJANJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRIRODNE MINERALNE I PRIRODNE IZVORSKE VODE IZVAN SNAGE

Članak 29.

(1) U slučaju naknadno utvrđene nepravilnosti u postupku priznavanja Povjerenstvo može predložiti ukidanje ili privremeno stavljanje izvan snage već izdanog rješenja o priznavanju prirodne mineralne i prirodne izvorske vode.

(2) U slučaju privremenog stavljanja izvan snage već izdanog rješenja Povjerenstvo određuje rok u kojem se moraju dostaviti tražene dopune odnosno rok u kojemu se moraju ukloniti nedostaci.

(3) Ukoliko se traženi nedostaci iz stavka 2. ovog članka ne uklone u roku, rješenje se ukida.

(4) U slučaju opoziva priznanja prirodne mineralne vode od strane nadležnog tijela zemlje članice Europske unije odnosno zemlje koja nije članica Europske unije, a koje su priznate sukladno odredbama članka 21.#clanak21 i članka 22.#clanak22 stavka 2. ovog Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom koji takvu vodu stavlja na tržište obvezan je u roku od 15 dana od dana opoziva o tome obavijestiti nadležno tijelo koje u tom slučaju ukida rješenje o priznavanju.

(5) Nadležno tijelo obavijestit će Europsku komisiju o svakom izdanom ili ukinutom Rješenju o priznavanju prirodne mineralne vode.

(6) Ukinuta rješenja se objavljuju u »Narodnim novinama«.

9. EVIDENCIJE I OBJAVA POPISA PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA

Članak 30.

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju priznatih prirodnih mineralnih voda i Evidenciju priznatih prirodnih izvorskih voda.

(2) U Evidencije iz stavka 1. ovog članka se upisuju sljedeći podaci:

– naziv i adresa proizvođača (ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država);

– za uvozne vode, naziv i adresa uvoznika (ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta);

– trgovački naziv proizvoda;

– naziv izvora;

– naziv mjesta korištenja izvora;

– broj rješenja o priznavanju te datum donošenja istog;

– datum objave priznavanja vode u »Narodnim novinama« te broj istih.

Objava popisa priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda

Članak 31.

Popis priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda objavljuje se u »Narodnim novinama« uz navođenje trgovačkog naziva proizvoda, naziva izvora, mjesta korištenja izvora te zemlje podrijetla.

10. OZNAČAVANJE PRIRODNE MINERALNE I PRIRODNE IZVORSKE VODE

Označavanje prirodne mineralne vode

Članak 32.

(1) Naziv pod kojim se prirodna mineralna voda stavlja na tržište je »prirodna mineralna voda« ili u slučaju gazirane prirodne mineralne vode, sukladno definicijama iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika, »prirodno gazirana prirodna mineralna voda«, »prirodna mineralna voda s povećanom količinom ugljikovog dioksida iz izvora« ili »gazirana prirodna mineralna voda«.

(2) Nazivu prirodne mineralne vode koja je bila podvrgnuta nekom od postupaka obrade iz članka 10.#clanak10 stavka 1. podstavka 4. ovog Pravilnika dodaje se navod: »potpuno uklonjen ugljikov dioksid« ili »djelomično uklonjen ugljikov dioksid«.

Članak 33.

(1) Zabranjeno je, pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju, korištenje trgovačkih naziva, zaštitnih žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka koje:

– u slučaju prirodne mineralne vode upućuju na svojstvo koje voda ne posjeduje, posebice glede podrijetla, rezultata analiza ili bilo kojih sličnih podataka u vezi s garancijom autentičnosti;

– u slučaju vode zapakirane u ambalažu, koja ne udovoljava zahtjevima za prirodnu mineralnu vodu propisanim ovim Pravilnikom, koristiti oznake koje bi mogle stvoriti zabunu u svezi s prirodnom mineralnom vodom, posebice oznaku »mineralna voda«, »mineral«, »kiselica« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

(2) Zabranjeno je označavati prirodnu mineralnu vodu na način koji vodi pripisuje svojstva vezana uz prevenciju ili liječenje bolesti.

(3) Prehrambene tvrdnje navedene u Dodatku 4. ovog Pravilnika mogu se koristiti ukoliko udovoljavaju kriterijima propisanima tim Dodatkom i pod uvjetom da su svojstva utvrđena na temelju fizikalno-kemijskih ispitivanja i, gdje je potrebno, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja provedenih u skladu s priznatim znanstvenim metodama sukladno članku 6.#clanak6 stavku 3. ovog Pravilnika.

(4) Dopušteno je korištenje zdravstvenih tvrdnji »potiče probavu«, »može olakšati hepatobilijarne funkcije« ili sličnih tvrdnji za prirodnu mineralnu vodu, kao i drugih tvrdnji, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama stavka 2. ovog članka i da su u skladu s odredbama stavka 3. ovog članka.

Članak 34.

(1) Prirodna mineralna voda s koncentracijom fluorida većom od 1,5 mg/l mora biti uočljivo označena navodom »sadrži više od 1,5 mg/l fluorida: nije pogodna za uobičajenu prehranu dojenčadi i djece ispod 7 godina starosti« u neposrednoj blizini trgovačkog naziva.

(2) Na temelju uvjeta iz stavka 1. ovog članka na ambalaži mora biti navedena i stvarna količina fluorida u odnosu na fizikalno-kemijski sastav karakterističnih aniona i kationa prirodne mineralne vode, a mora se nalaziti u navodu analitičkog sastava karakterističnih aniona i kationa prirodne mineralne vode iz stavka 3. podstavka 1) ovog članka.

(3) Osim podataka propisanih Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane iz članka 5. te podataka iz članka 32.#clanak32 i 33.#clanak33 ovog Pravilnika i stavka 1. i 2. ovog članka, prirodna mineralna voda mora sadržavati i sljedeće podatke:

– analitički sastav karakterističnih aniona i kationa;

– naziv mjesta korištenja izvora i naziv izvora;

– tehnološki postupak iz članka 10. stavka 1. podstavka 2) i 3) ovog Pravilnika, ukoliko je proveden.

Označavanje prirodnih izvorskih voda

Članak 35.

(1) Naziv pod kojim se prirodna izvorska voda stavlja na tržište je »prirodna izvorska voda« ili u slučaju dodavanja ugljikovog dioksida »prirodna izvorska voda s ugljikovim dioksidom« ili »gazirana prirodna izvorska voda«.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka naziv pod kojim se prirodna izvorska voda može stavljati na tržište Republike Hrvatske može biti »izvorska voda«.

(3) U slučaju vode zapakirane u ambalažu koja ne udovoljava zahtjevima za prirodnu izvorsku vodu propisanim ovim Pravilnikom, zabranjeno je pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju korištenje trgovačkih naziva, zaštitnih žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih navoda koji bi mogli dovesti do zamjene s prirodnom izvorskom vodom, a posebno navode »izvorska voda«, »izvor«, »vrelo« ili bilo koje izvedenice tih riječi, osim za prirodnu mineralnu vodu.

(4) Osim podataka propisanih posebnim propisom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika, prirodna izvorska voda mora sadržavati i podatke o:

– nazivu mjesta korištenja izvora i naziv izvora;

– tehnološkom postupku iz članka 10. stavka 1. podstavka 2) i 3) ovog Pravilnika, ukoliko je proveden.

Zajedničke odredbe označavanja

Članak 36.

(1) Trgovački naziv prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode može sadržavati naziv lokaliteta, sela ili mjesta pod uvjetom da se taj naziv odnosi na prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu koja se crpi iz izvora u navedenom mjestu i pod uvjetom da ne stvara zabunu obzirom na mjesto korištenja vode iz izvora.

(2) Zabranjeno je stavljati na tržište prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu iz jednog izvora pod više od jednog trgovačkog naziva.

(3) Ukoliko se prirodne mineralne i prirodne izvorske vode stavljaju na tržište pod trgovačkim nazivom koji se razlikuje od naziva izvora, lokaliteta ili mjesta u kojem se izvor nalazi, tada naziv lokaliteta, mjesta ili naziv izvora mora biti naveden slovima koja su najmanje jedan i pol puta viša i šira od najvećih slova korištenih za taj trgovački naziv.

(4) Stavak 3. ovog članka primjenjuje se i na trgovački naziv upotrijebljen u svrhu reklamiranja.

(5) Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda koja je bila podvrgnuta obradi sa zrakom obogaćenim ozonom, mora biti označena navodom »voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaćenim ozonom« i u neposrednoj blizini analitičkog sastava karakterističnih aniona i kationa ukoliko se navode.

(6) Kod naziva proizvoda naziv kemijskog spoja »ugljikov dioksid« može biti zamijenjen kemijskom formulom »CO2«.

Ambalaža

Članak 37.

(1) Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda stavlja se na tržište samo kao zapakirani proizvod.

(2) Bilo koja ambalaža koja se koristi za pakiranje prirodne mineralne i prirodne izvorske vode mora biti zatvorena na način da se izbjegne bilo kakva mogućnost kvarenja ili onečišćenja vode.

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 38.

Za utvrđivanje sukladnosti prirodne mineralne i prirodne izvorske vode sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole te za praćenje kakvoće proizvoda, mogu se koristiti sve metode propisane posebnim propisom kao i međunarodno priznate i validirane metode.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Dodaci 1., 2., 3., 4. i 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 40.

Za prirodne mineralne i prirodne izvorske vode priznate sukladno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodamaL447949 (»Narodne novine« br. 73/07) i Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodamaL447950 (»Narodne novine« br. 2/05, 79/05, 107/05 i 143/06), subjekti u poslovanju s hranom moraju pokrenuti postupak priznavanja sukladno odredbama ovog Pravilnika šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od datuma njihovog priznavanja.

Članak 41.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodamaL447951 (»Narodne novine« br. 73/07).

(2) Postupci priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika završit će se prema odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 42.

Proizvodi se mogu stavljati na tržište u ambalaži označenoj sukladno odredbama Pravilnika iz članka 41.#clanak41 stavka 1. ovog Pravilnika do 31. prosinca 2009. godine i nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 43.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, odredba članka 29. stavka 5. stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: NP 011-02/09-01/81

Urbroj: 525-13-2-0494/09-12

Zagreb, 11. svibnja 2009.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK 1.

ZAHTJEVI I KRITERIJI ZA PRIMJENU DEFINICIJA

a) Zahtjevi za geološka i hidrogeološka ispitivanja:

Potrebno je utvrditi sljedeće pojedinosti:

1. točan položaj zahvata izvora s naznakom nadmorske visine na karti razmjera ne većeg od 1:1000;

2. detaljan geološki izvještaj o podrijetlu i prirodi terena (izvorišnog područja);

3. stratigrafiju hidrogeološkog sloja (hidrogeološke značajke izvorišnog područja);

4. opis izvođenja zahvata;

5. razgraničenje područja ili pojedinosti o drugim mjerama zaštite izvora od onečišćenja.

b) Zahtjevi za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja:

Ova ispitivanja će utvrditi sljedeće:

1. protok vode na izvoru (izdašnost izvora);

2. temperaturu vode na izvoru i temperaturu okoline;

3. vezu između prirode terena te prirode i vrste mineralnih tvari u vodi;

4. suhe ostatke pri 180 °C i 260 °C;

5. električnu provodljivost ili otpor, uz naznaku temperature mjerenja;

6. pH vrijednost;

7. anione i katione;

8. nedisocirane sastojke;

9. elemente u tragovima;

10. radioaktivna svojstva na izvoru;

11. prema potrebi odnos razine izotopa sastavnih komponenti vode: kisik (16O – 18O) i vodik (proton, deuterij, tricij);

12. toksične sastojke prisutne u vodi (Dodatak 2.), uzimajući u obzir najveće dopuštene koncentracije za svaki od njih.

c) Kriteriji za mikrobiološka ispitivanja na izvoru:

Ova ispitivanja moraju sadržavati:

1. prikaz odsutnosti parazita i patogenih mikroorganizama;

2. kvantitativno određivanje mikroorganizama koji ukazuju na fekalno onečišćenje:

a) odsutnost bakterije Escherichia coli i drugih koliformnih bakterija u 250 ml pri 37 °C i 44,5 °C;

b) odsutnost fekalnih streptokoka u 250 ml;

c) odsutnost sporogenih sulfitoreducirajućih anaerobnih bakterija u 50 ml;

e) odsutnost bakterije Pseudomonas aeruginosa u 250 ml.

3. određivanje broja mikroorganizama u 1 ml vode:

a) pri temperaturi od 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatina;

b) pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 sata na agar-agaru.

d) Klinička i farmakološka ispitivanja:

1. Ispitivanja, koja moraju biti provedena u skladu sa znanstveno priznatim metodama, trebala bi biti prikladna za posebna svojstva prirodne mineralne vode i njezine učinke na ljudski organizam kao što su diureza, želučana i crijevna funkcija te nadoknada za nedostatak mineralnih tvari.

2. Utvrđivanje dosljednosti i podudaranja značajnog broja kliničkih zapažanja mogu, ukoliko to odgovara, nadomjestiti ispitivanja navedena pod točkom 1. Klinička ispitivanja mogu, u odgovarajućim slučajevima, zamijeniti ispitivanja iz točke 1. pod uvjetom da dosljednost i podudaranje značajnog broja kliničkih zapažanja omogućavaju dobivanje istih rezultata.

DODATAK 2.

Tablica 1. SASTOJCI KOJI MOGU BITI PRIRODNO PRISUTNI U PRIRODNOJ MINERALNOJ VODI I NJIHOVE NAJVEĆE DOPUŠTENE KONCENTRACIJE PRILIKOM PUNJENJA U AMBALAŽU

Sastojci

Jedinica mjerenja

Najveća dopuštena
koncentracija

Antimon

mg/l Sb

0,005

Arsen

mg/l As

0,01 (ukupno)

Bakar

mg/l Cu

1,0

Barij

mg/l Ba

1,0

Bor

mg/l B

**

Cijanidi

mg/l CN–

0,07

Fluoridi

mg/l F–

5,0

Kadmij

mg/l Cd

0,003

Krom

mg/l Cr

0,05

Mangan

mg/l Mn

0,5

Nikal

mg/l Ni

0,02

Nitrati

mg/l NO3–

50,0

Nitriti

mg/l NO2–

0,1

Olovo

mg/l Pb

0,01

Selen

mg/l Se

0,01

Živa

mg/l Hg

0,001

** Najveća dopuštena količina za bor propisat će se nakon propisivanja na razini EU.

Tablica 2. KEMIJSKI I INDIKATORSKI PARAMETRI NA MJESTU PUNJENJA PRIRODNE IZVORSKE VODE U AMBALAŽU I NJIHOVE NAJVEĆE DOPUŠTENE KONCENTRACIJE

Sastojci

Jedinica
mjerenja

Najveća dopuštena koncentracija

napomena

Akrilamid

µg/l

0,10

1

Aluminij

Al mg/l

0,2

 

Amonijak

NH4+ mg/l

0,50

2

Antimon

mg/l Sb

0,005

Arsen

mg/l As

0,01 (ukupno)

Bakar

Cu mg/l

2

Benzen

µg/l

1,0

 

Benzo(a) piren

µg/l

0,01

 

Boja

prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena

 

Bor

mg/l B

1

Bromat

µg/l

10,0

Cijanidi

CN µg/l

50,0 

1,2-dikloroetan

µg/l

3,0

Epiklorhidrin

µg/l

0,10

1

Fluoridi

F mg/l

1,5

Kadmij

mg/l Cd

0,005

Kloridi

Cl mg/l

250,0

10

Koncentracija vodikovih iona

pH jedinica

6,5-9,5

10 i 11

Krom

mg/l Cr

0,05

Mangan

Mn µg/l

50,0

 

Miris

 

prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena

 

Mutnoća

prihvatljivo za potrošača i bez atipčnih promjena

 

Natrij

Na mg/l

200,0

 

Nikal

mg/l Ni

0,02

Nitrati

mg/l NO3–

50,0

4

Nitriti

mg/l NO2–

0,5

4

Okus

 

prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena

Olovo

mg/l Pb

0,01

3

oskidacija

O2 mg/l

5,0

12

PAH

µg/l

0,10

suma koncentracija specificiranih spojeva

8

Pesticidi pojed./ ukupni

µg/l

0,1/0,5*

5 i 6/5 i 7

Selen

mg/l Se

0,01

Sulfati

SO4 mg/l

250,0

10

Suma tetrakloreten i trikloreten

µg/l

10,0

suma koncentracija specificiranih spojeva

THM – ukupni

µg/l

100,0

suma koncentracija specificiranih spojeva

9

TOC

C mg/l

 bez abnormalnih promjena

13

Vinil klorid

µg/l

0,50

1

Vodljivost

µS/cm/20 oC

2500

10

Željezo

Fe µg/l

200,0

 

Živa

mg/l Hg

0,001

Napomena 1. – MDK – vrijednost odnosi se na rezidualnu koncentraciju monomera u vodi, izračunato prema specifikacijama za maksimalno oslobađanje iz odgovarajućeg polimera u kontaktu s vodom.

Napomena 2. – dozvoljena je vrijednost amonijaka iznad 0,5 mg/l, ako se dokaže da je amonijak geogenog podrijetla

Napomena 3. – vrijednost za olovo mora ispuniti zahtjeve najkasnije do 2015. godine. Do tada granična vrijednost za olovo iznosi 25 µg/l.

Tijekom razdoblja potrebnog za ostvarivanje poštivanja granične vrijednosti mora se osigurati poduzimanje svih prikladnih mjera za smanjenje koncentracije olova u izvorskoj vodi.

Napomena 4. – MDK – vrijednost iznosi za [nitrat]/50 + [nitrit]/3</=1, gdje uglate zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO3-) i nitrit (NO2-).

Napomena 5. – Pojam »Pesticidi« podrazumijeva: organske insekticide, organske herbicide, organske fungicide, organske nematocide, organske akaricide, organske algicide, organske rodenticide, organski pripravci koji sprečavaju nastajanje sluzi (silmicidi), srodne proizvode (između ostalog i regulatore rasta) te njihove relevantne metabolite, razgradne i reakcijske produkte. Ispituju se samo oni pesticidi za koje je vjerojatno da će biti prisutni u mjestu korištenja izvora.

Napomena 6. – granična vrijednost pokazatelja vrijedi za svaki pojedini pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor i heptaklor epoksid granična vrijednost iznosi 0,030 µg/l.

Napomena 7. – »Pesticidi – ukupno« znači zbroj pojedinih pesticida kvantitativno određenih u postupku praćenja.

Napomena 8. – Specificirani spojevi su: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren.

Napomena 9. – Specificirani spojevi su: kloroform, bromoform, dibromklormetan, bromdiklormetan.

Napomena 10. – voda ne smije biti agresivna

Napomena 11. – za izvorsku vodu koja nije gazirana, minimalna vrijednost može biti smanjena na 4,5

Napomena 12. – ovaj nije parametar potrebno mjeriti ako je parametar TOC analiziran

Napomena 13. – Ovaj parametar nije potrebno mjeriti kod opskrbe vodom koja je manja od 10 000 m3/dan.

Tablica 3. KARAKTERISTIKE IZVEDBE (*) ANALIZE SASTOJAKA IZ TABLICE 1. i 2.

Sastojci

Točnost vrijednosti parametra u % (Napomena 1.)

Preciznost vrijednosti parametra (Napomena 2.)

Granica detekcije u % vrijednosti parametra (Napomena 3.)

Uvjeti

Napomena

Akrilamid

1

Aluminij

10

10

10

 

Amonij

10

10

10

 

Antimon

25

25

25

Arsen

10

10

10

Bakar

10

10

10

Barij

25

25

25

Benzen

25

25

25

 

Benzo(a)piren

25

25

25

 

Bor

Vidi
Tablicu 1.

Bromat

25

25

25

 

Cijanidi

10

10

10

4.

Elektrovodljivost

10

10

10

 

1,2-dikloretan

25

25

10

 

Epiklorhidrin

1

Fluoridi

10

10

10

Kadmij

10

10

10

Kloridi

10

10

10

 

Krom

10

10

10

Mangan

10

10

10

Nikal

10

10

10

Nitrati

10

10

10

Nitriti

10

10

10

Olovo

10

10

10

Oksidacija

25

25

10

 

5

Pesticidi

25

25

25

 

6

Policiklički aromatski ugljikovodici

25

25

25

 

7

Selen

10

10

10

 

Natrij

10

10

10

 

Sulfat

10

10

10

 

Tetrakloreten

25

25

10

 

8

Trikloreten

25

25

10

 

8

Ukupni trihalometani

25

25

10

 

7

Vinil klorid

1

Željezo

10

10

10

 

Živa

20

10

20

(*) Analitičke metode korištene za mjerenja koncentracije sastojaka navedenih u Tablici 1. ovog Dodatka moraju omogućiti mjerenje najmanjih koncentracija navedenih parametara s odgovarajućom točnošću, preciznošću i granicom detekcije. Bez obzira na osjetljivost primijenjene metode, rezultat se prikazuje sa najmanje onoliko decimalnih mjesta sa koliko je izražena najveća dozvoljena vrijednost koncentracije propisane u Tablici 1. ovog Dodatka.

Uvjet 1. Kontrolirati u skladu sa specifikacijom proizvoda

Napomena 1. – točnost je sustavna pogreška i predstavlja razliku između srednje vrijednosti većeg broja ponovljenih mjerenja i prave vrijednosti.

Napomena 2. – preciznost je slučajna pogreška i uglavnom se izražava kao standardna devijacija (unutar serije mjerenja i između njih) rasipanja rezultata oko srednje vrijednosti. Prihvatljiva preciznost je dvostruka vrijednost standardne devijacije.

Napomena 3. – granica detekcije je:

– trostruka vrijednost standardne devijacije prirodnog uzorka koji sadrži nisku koncentraciju tog parametra ili

– peterostruka vrijednost standardne devijacije slijepe probe

Napomena 4. – metodom se mora odrediti ukupni cijanid u svim oblicima.

Napomena 5. – oksidacija se izvodi: 10 minuta pri 100 °C u kiselim uvjetima, uz uporabu permanganata.

Napomena 6. – vrijednosti iz tablice vrijede za svaki pojedini pesticid. Ako se granica detekcije u ovom trenutku ne može dostići, treba svim sredstvima nastojati da se predložene granice dostignu.

Napomena 7. – značajke provedbe ispitivanja vrijede za pojedine spojeve od 25 % vrijednosti navedene u Prilogu I.

Napomena 8. – značajke provedbe ispitivanja vrijede za pojedine spojeve od 50 % vrijednosti navedene u Prilogu I.

pH – vrijednost mora biti određivana ispitnim metodama s odgovarajućim područjem mjerenja, točnošću 0,2 pH jedinice i preciznošću 0,2 pH jedinice.

Tablica 4. MINIMALNA GODIŠNJA UČESTALOST UZORKOVANJA I ANALIZA IZVORSKE VODE U AMBALAŽI

Količina vode namijenjene za pakiranje u m3/dan*

Broj uzoraka za redovno ispitivanje (prema tablici 5.)

Broj uzoraka za
periodičko ispitivanje (prema tablici 2.)

< / = 10

1

1

> 10 < /= 60

12

1

> 60

12 + 1 za svakih narednih 5 m3

1+1 za svakih narednih 100 m3

* Računa kao prosječna količina po danu u kalendarskoj godini

Tablica 5. OBVEZNI PARAMETRI REDOVITIH ISPITIVANJA PRIRODNIH IZVORSKIH VODA U AMBALAŽI

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji

Mikrobiološki pokazatelji

Amonij

Escherichia coli

Boja

Pseudomonas aeruginosa

Vodljivost

Koliformne bakterije

Koncentracija vodikovih iona (pH vrijednost)

Broj kolonija 22 oC

Miris

Broj kolonija 37 oC

Mutnoća

Okus

 

Željezo

 

DODATAK 3.

Tablica 6. NAJVEĆE DOPUŠTENE KONCENTRACIJE OSTATAKA NAKON OBRADE PRIRODNIH MINERALNIH I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA ZRAKOM OBOGAĆENIM OZONOM

Ostatak nakon obrade

Najveća dopuštena

koncentracija, (µg/l)

Otopljeni ozon

50

Bromati

3

Bromoformi

1

DODATAK 4.

Tablica 7. PREHRAMBENE TVRDNJE I NAVODI TE UVJETI ZA NJIHOVO KORIŠTENJE

Oznake svojstava

Uvjet

Mala količina minerala

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, manja od 500 mg/l

Vrlo mala količina minerala

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, manja od 50 mg/l

Bogata mineralima

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, veća od 1500 mg/l

Sadrži bikarbonat

Količina bikarbonata veća od 600 mg/l

Sadrži sulfat

Količina sulfata veća od 200 mg/l

Sadrži klorid

Količina klorida veća od 200 mg/l

Sadrži kalcij

Količina kalcija veća od 150 mg/l

Sadrži magnezij

Količina magnezija veća od 50 mg/l

Sadrži fluorid

Količina fluorida veća od 1 mg/l

Sadrži željezo

Količina dvovalentnog željeza veća od 1 mg/l

Kiselica

Količina slobodnog CO2 veća od 250 mg/l

Sadrži natrij

Količina natrija veća od 200 mg/l

Pogodno za pripremu hrane za dojenčad

Pogodna za dijetu s malom količinom natrija

Količina natrija manja od 20 mg/l

Može imati laksativan učinak

Može imati diuretski učinak

DODATAK 5.

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA PRIRODNE MINERALNE VODE/PRIRODNE IZVORSKE VODE/IZVORSKE VODE

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, P.P. 1034

Popunjava MPRRR

Klasa:

Urbroj:

Datum podnošenja zahtjeva:

Popunjava podnositelj zahtjeva

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA (zaokružiti):

(A) PRIRODNE MINERALNE VODE

– članak 20.

– članak 21.

– članak 22.

– članak 23.

(B) PRIRODNE IZVORSKE VODE/IZVORSKE VODE

– članak 25.

– članak 26

– članak 27

– članak 28.

2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PROIZVOĐAČ

(naziv tvrtke)

ADRESA PROIZVOĐAČA

(ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država)

UVOZNIK

(naziv tvrtke)

ADRESA UVOZNIKA

(ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država)

TRGOVAČKI NAZIV PROIZVODA

NAZIV IZVORA

MJESTO KORIŠTENJA IZVORA

____________________ ____________________

Mjesto i datum Potpis podnositelja zahtjeva

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 80/777/EEZ od 15. srpnja 1980. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na korištenje i stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda i Direktive Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. koja određuje popis, dopuštene količine i zahtjeve za označavanje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjete za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na medicinske proizvode za ljudsku uporabu

[3] Pravilnik je preuzeo odredbe:

– Direktive 2000/13/EC Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda

– Direktive Komisije 87/250/EEC o oznaci alkoholne jakosti po volumenu kod deklariranja alkoholnih pića namijenjenih za prodaju krajnjem potrošaču

– Direktive Vijeća ministara 89/396/EEC o oznakama ili znakovima koje određuju seriju kojoj hrana pripada

– Direktive Komisije 2008/5/EC od 30. siječnja 2008. koja se odnosi na obvezno označavanje kod određene hrane pojedinosti drugih od onih propisanih Direktivom 2000/13/EC Europskog parlamenta i vijeća

– Direktive Komisije 2002/67/EC od 18. srpnja 2002. koja se odnosi na označavanje hrane koja sadrži kinin i hrane koja sadrži kofein

– Uredbe Komisije (EC) br. 608/2004 od 31. ožujka koja se odnosi na označavanje hrane i sastojaka hrane s dodanim fitosterolima, fitosterol esterima, fitostanolima i fitostanol esterima

– Direktive 94/35/EC Europskog parlamenta i Komisije od 30. lipnja 1994. o sladilima koji se koriste u hrani

– Direktive 1999/10 od 8. ožujka 1999 kojom se derogiraju odredbe članka 7. Direktive Vijeća 79/112/EEC o označavanju hrane

zatvori
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !