Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 7.1.2008 Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

67

Na temelju članka 34.L367984 stavak 1. alineja 2. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 76/07) u svezi članka 77.L367986 stavak 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04, 76/07) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O PRIZNATIM ORGANIZACIJAMA ZA NADZOR, PREGLED I CERTIFIKACIJU BRODOVA1

Članak 1.

(1.) Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak ovlašćivanja, uvjeti kojima moraju udovoljavati organizacije koje obavljaju nadzor, pregled i certifikaciju brodova sukladno međunarodnim konvencijama za sigurnost na moru i sprječavanje onečišćenja mora, a na načelima slobode pružanja usluga, te postupak i način suspenzije i povlačenja ovlaštenja, kao i nadzor nad radom priznatih organizacije.
(2.) Nadzor, pregled i certifikacija brodova uključuje razvoj i primjenu zahtjeva sigurnosti za trup, strojni i električni uređaj i uređaj za upravljanje brodovima, na brodovima na koje se odnose međunarodni ugovori.
_____
1 Ovim Pravilnikom prenose se u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske odredbe Direktive 94/57 EZ od 22. studenog 1994. kako je izmijenjena i dopunjena Direktivama 97/58 EZ, 2001/105 EZ i 2002/84/EZ o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju nadzor i pregled brodova i za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava.

Članak 2.

U svrhu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
(a) »brod« je brod na koji se odnose međunarodne konvencije;
(b) »brod koji vije zastavu Republike Hrvatske« je brod koji je upisan u upisnik brodova i koji vije zastavu Republike Hrvatske u skladu s njenim zakonodavstvom.
(c) »brod koji vije zastavu države članice« je brod koji je upisan u upisnik i vije zastavu države članice sukladno zakonodavstvu te države. Brodovi koji ne udovoljavaju ovoj definiciji smatraju se brodovima koji viju zastavu treće države;
(d) »država članica« je država članica Europske zajednice
(e) »nadzori i pregledi« su obvezni nadzori i pregledi koji se moraju obaviti sukladno međunarodnim konvencijama;
(f) »međunarodne konvencije« su: Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, 1974. (SOLAS 74), Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966. i Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova, 1973/1978, (MARPOL 73/78) zajedno sa svim Protokolima, izmjenama i dopunama, te kodeksima obveznog statusa u Republici Hrvatskoj i svim državama članicama;
(g) »organizacija« je klasifikacijsko društvo ili drugo privatno tijelo koje obavlja poslove ocjene sigurnosti za upravu;
(h) »priznata organizacija« je organizacija koja je priznata u skladu sa člankom 4.#clanak4ovog Pravilnika;
(i) »ovlaštenje« je akt kojim Ministarstvo dodjeljuje ili prenosi ovlaštenje na priznatu organizaciju;
(j) »svjedodžba« je svjedodžba izdana od strane ili u ime Republike Hrvatske u skladu s međunarodnim konvencijama;
(k) »svjedodžba klase« je dokument kojeg je izdalo klasifikacijsko društvo, koje potvrđuje konstrukcijsku i mehaničku podobnost broda za pojedinu namjenu ili plovidbu, u skladu sa pravilima i propisima koje je donijelo i objavilo to društvo;
(l) »sjedište« je mjesto registriranog ureda, središnja uprava ili glavni ured organizacije;
(m) »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za pomorstvo;
(n) »Ministar« je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo
(o) »Komisija« je Europska komisija
(p) »Zajednica« je Europska zajednica (EZ)
(r) »Odbor« je Odbor za sigurna mora i za sprječavanje onečišćenja s brodova (COSS);
(s) »IMO« je Međunarodna pomorska organizacija.

Članak 3.

(1.) Ministarstvo je dužno osigurati primjenu i provedbu odredbi međunarodnih konvencija, osobito u pogledu nadzora i pregleda brodova i izdavanja svjedodžbi i svjedodžbi o oslobađanju, postupajući sukladno odgovarajućim odredbama Priloga i Dodatka IMO rezolucije A.847(20) o smjernicama za pomoć državama zastave pri primjeni instrumenata IMO-a.
(2.) Ako u svrhu provedbe stavka 1. ovog članka u odnosu na brodove koji viju zastavu Republike Hrvatske Ministarstvo odluči:
a) ovlastiti organizacije za obavljanje u potpunosti ili djelomično, nadzora i pregleda koji se odnose na svjedodžbe, uključujući i one za ocjenu sukladnosti prema članku 11.#clanak11 ovog Pravilnika i gdje je primjereno izdati ili obnoviti odnosne svjedodžbe; ili
b) prihvatiti u potpunosti ili djelomično, nadzor i pregleda navedenih pod točkom a);
povjeriti će ove zadatke samo priznatim organizacijama.
(3.) Neovisno od odredbe stavka 2. ovog članka, prvom izdavanju svjedodžbi o oslobađanju mora prethoditi odobrenje Ministarstva.
(4.) Ovaj članak se ne odnosi na certifikaciju pojedinih dijelova pomorske opreme.

Članak 4.

(1.) Ministarstvo je ovlašteno podnijeti zahtjev Komisiji za dodjelu ovlaštenja organizaciji koja još nije priznata.
(2.) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se potpuna informacija o organizaciji, dokazi o udovoljavanju kriterijima propisanim Prilogom koji je sastavni dio ovog Pravilnika, te izjave o udovoljavanju i prihvaćaju zahtjeva odredbi stavaka 2., 4. i 5. članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika.
(3.) Nakon podnošena zahtjeva, Ministarstvo će zajedno s Komisijom obaviti ocjenu organizacije za koje je podnesen zahtjev za priznanje, u svrhu provjere da li organizacija udovoljava zahtjevima i kriterijima navedenim u stavku 2. ovog članka.
(4). Ministarstvo može podnijeti Komisiji posebne zahtjeve za ograničeno priznanje organizacija u trajanju ne duljem od tri godine, za organizacije koje udovoljavaju svim kriterijima Priloga, osim onih navedenih u stavcima 2. i 3. odjeljka A Priloga.
(5.) Na priznanje iz stavka 4. ovog članka primjenjuje se isti postupak koji se primjenjuje na priznanje iz stavka 1. ovog članka, osim što ocjena organizacije ne obuhvaća kriterije navedene u stavcima 2 i 3 odjeljka A Priloga.
(6.) Ograničeno priznanje iz stavka 4. ovog članka ima ograničeni učinak i primjenjuje se samo u odnosu na Republiku Hrvatsku.

Članak 5.

(1.) Kod primjene članka 3.#clanak3 stavak 2. ovog Pravilnika Ministarstvo, u načelu, neće odbiti ovlastiti bilo koju priznatu organizaciju za obavljanje takvih poslova, sukladno odredbama stavka 2. ovog članka i članaka 6#clanak6 i 9.#clanak9 ovog Pravilnika. Međutim, Ministarstvo može ograničiti broj organizacija koje ovlašćuje prema svojim potrebama, a na transparentnim i nediskriminirajućim osnovama.
(2.) Kao uvjet da priznata organizacija, koja se nalazi u trećoj državi, obavlja poslove navedene u članku 3.#clanak3 ovog Pravilnika ili dio tih poslova, Ministarstvo može zahtijevati da ta treća država odobri recipročni tretman onim priznatim organizacijama s sjedištem na području Zajednice.

Članak 6.

(1.). Kada Ministarstvo postupi sukladno članku 3.#clanak3 stavak 2. ovog Pravilnika uspostavit će poslovni odnos s organizacijama koje će djelovati u ime Republike Hrvatske.
(2.) Poslovni odnos iz stavka 1. ovog članka će se urediti pisanim sporazumom ili drugim odgovarajućim pravnim aktom na nediskriminirajućim osnovama, koji propisuju određene zadatke i ovlasti koje preuzimaju organizacije, a koji uključuje najmanje:
(a) odredbe navedene u Dodatku II IMO Rezolucije A.739(18) o smjernicama za ovlaštenje organizacija koje djeluju u ime uprave, pri tom vodeći računa o Prilogu, Dodatku i Dopuni IMO MSC/Okružnice 710 i MEPC/Okružnice 307 o modelu ugovora za ovlašćivanje priznatih organizacija, koje djeluju u ime uprave;
(b) sljedeće odredbe u vezi financijske odgovornosti:
(i) ako je konačnom sudskom odlukom ili odlukom arbitražnog tijela utvrđena odgovornost uprave zbog nekog štetnog događaja zajedno sa zahtjevom za naknadu štete zbog gubitka ili oštećenja imovine, tjelesne ozljede ili smrti, a koja šteta je prouzročena namjernim djelom ili propustom, ili grubom nepažnjom priznate organizacije, njezinih tijela, zaposlenika, agenata ili drugih koji djeluju u ime priznate organizacije, Ministarstvo ima pravo na financijsko obeštećenje od priznate organizacije, u mjeri u kojoj su navedeni gubitak, oštećenje, tjelesna ozljeda ili smrt, prema odluci tog suda, uzrokovani od strane priznate organizacije;
(ii) ako je konačnom sudskom odlukom ili odlukom arbitražnog tijela utvrđena odgovornost uprave zbog nekog štetnog događaja zajedno sa zahtjevom za naknadu štete za tjelesne ozljede ili smrt, a koja šteta je prouzročena nepažnjom, nemarnim djelom ili propustom priznate organizacije, njezinih tijela, zaposlenika, agenata ili drugih koji djeluju u ime priznate organizacije, Ministarstvo ima pravo na financijsko obeštećenje od priznate organizacije u mjeri u kojoj su navedena tjelesna ozljeda, ili smrt, prema odluci tog suda, uzrokovani od priznate organizacije. Najveći iznos koji treba platiti priznata organizacija, jednak je kunskoj protuvrijednosti od 4 milijuna EUR;
(iii) ako je konačnom sudskom odlukom ili odlukom arbitražnog tijela utvrđena odgovornost uprave zbog nekog štetnog događaja zajedno sa zahtjevom za naknadu štete zbog gubitka ili oštećenja imovine, a koja šteta je prouzročena nepažnjom, nemarnim djelom ili propustom priznate organizacije, njezinih tijela, zaposlenika, agenata ili drugih koji djeluju u ime priznate organizacije, Ministarstvo ima pravo na financijsko obeštećenje od priznate organizacije, u mjeri u kojoj su navedeni gubitak ili šteta prema odluci tog suda, uzrokovani od strane priznate organizacije. Najveći iznos koji treba platiti priznata organizacija, jednak je kunskoj protuvrijednosti iznosu od 2 milijuna EUR;
(c) odredbe za redovnu neovisnu ocjenu koju obavlja Ministarstvo ili nepristrano vanjsko tijelo, određeno od Ministarstva, u svezi zadataka koje organizacije obavljaju u ime Republike Hrvatske, kako je navedeno u članku 9.#clanak9 stavak 1. ovog Pravilnika;.
(d) mogućnost za nasumične i detaljne preglede brodova;
(e) odredbe za izvješćivanje o bitnim podatcima o brodovlju u klasi, izmjenama, suspenzijama i povlačenjima klase, kako je navedeno u članku 12.#clanak12 stavak 3. ovog Pravilnika.
(3.) Sporazum ili drugi odgovarajućim pravni akt iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati i zahtjev da priznata organizacija ima lokalno predstavništvo na području Republike Hrvatske koje mora imati pravnu osobnost prema propisima Republike Hrvatske, te odredbe o nadležnosti hrvatskih sudova. Sporazum mora sadržavati i obvezu da lokalno predstavništvo mora upošljavati tehničko osoblje u Republici Hrvatskoj razmjerno poslovima koje obavlja.
(4.). Ministarstvo će dostaviti Komisiji točne podatke o poslovnom odnosu, koji je zasnovan u skladu s ovim člankom.
(5.) Ministarstvo će obavijest o dodjeli kao i povlačenju ovlaštenja, t.j. zaključenju sporazuma ili drugog akta sukladno odredbama ovog članka objaviti u službenom glasniku Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1.) Priznanje organizacija iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika, koje više ne ispunjavaju kriterije propisane u Prilogu ovog Pravilnika ili koje ne udovoljavaju pokazateljima djelovanja u svezi sa sigurnošću i sprječavanjem onečišćenja, navedenih u stavku 2. ovog članka, bit će povučeno. Prije donošenja odluke o povlačenju organizaciji se mora omogućiti iznošenje primjedbi.
(2.) Kod pripreme nacrta odluke koja se odnosi na povlačenje priznanja iz stavka 1. ovog članka, vodit će se računa o rezultatu ocjena priznatih organizacija, navedenih u članku 9.#clanak9 ovog Pravilnika, kao i o pokazateljima djelovanja u svezi sa sigurnošću i sprječavanjem onečišćenja, za sve brodove koje organizacija ima u svojoj klasi, bez obzira na zastavu koju brodovi viju.
(3.) Pokazatelji djelovanja organizacija u svezi sa sigurnošću i sprečavanjem onečišćenja će se temeljiti na podacima Pariškog memoranduma o sporazumu o nadzoru države luke i/ili sličnih sustava. Drugi pokazatelji djelovanja mogu se temeljiti na analizama nezgoda koje obuhvaćaju brodove u klasi priznatih organizacija.
(4.) Radi ocjene pokazatelja djelovanja organizacija u svezi sa sigurnošću i sprječavanjem onečišćenja uzet će se u obzir i izvještaji koje su temeljem članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika izradile države članice.

Članak 8.

Bez obzira na kriterije navedene u Prilogu, ako Ministarstvo smatra da priznata organizacija više ne može biti ovlaštena obavljati poslove i zadatke navedene u članku 3.#clanak3 ovog Pravilnika, može suspendirati ovlaštenje provođenjem sljedećeg postupka:
(a) Ministarstvo će bez odlaganja obavijestit Komisiju i druge države članice o svojoj odluci, navodeći bitne razloge za to;
(b) Komisija će ispitati da li su razlozi za suspenziju opravdani zbog ozbiljne opasnosti za sigurnost ili okoliš;
(c) Komisija će obavijestiti Ministarstvo da li je ili nije opravdana odluka o suspenziji zbog ozbiljne opasnosti za sigurnost ili okoliš, i ako razlozi nisu opravdani, zatražit će da Ministarstvo povuče suspenziju.

Članak 9.

(1.) Ministarstvo se mora uvjeriti da priznata organizacija, koja djeluje u ime Republike Hrvatske sukladno članku 3.#clanak3 stavak 2. ovog Pravilnika, obavlja učinkovito povjerene poslove. (2.) Ministarstvo će najmanje jednom u svake dvije godine obaviti nadzor nad radom priznate organizacije i dostaviti Komisiji i drugim državama članicama izvještaj o rezultatima nadzora najkasnije do 31. ožujka godine koja slijedi razdoblje za koji je proveden nadzor.
(3.) Svaka priznata organizacija će jednom godišnje dati na uvid Odboru rezultate o Upravnoj ocjeni svog sustava upravljanja kvalitetom.

Članak 10.

(1.) Pri obavljanju svojih inspekcijskih prava i obveza kao države luke, Ministarstvo će obavijestiti Komisiju i druge države članice i odnosnu državu zastave, o otkriću izdavanja važećih svjedodžbi od strane organizacija, koje djeluju u ime države zastave, brodu koji ne udovoljava odgovarajućim zahtjevima međunarodnih konvencija ili o bilo kojem nedostatku broda koji ima važeću svjedodžbu klase sa vezom na točke obuhvaćene tom svjedodžbom. (2.) U smislu stavka 1. ovog članka obavijest će se dostaviti samo u slučaju kada brodovi predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost i okoliš ili postoji dokaz posebno nemarnog odnosa od strane organizacija. Odnosna priznata organizacija bit će obaviještena o tom slučaju za vrijeme osnovnog inspekcijskog pregleda, tako da odmah može poduzeti primjerene radnje.

Članak 11.

(1). Brodovi koji viju zastavu Republike Hrvatske moraju biti građeni i održavani u skladu sa zahtjevima priznate organizacije za trup, strojni i električni uređaj i uređaj za upravljanje.
(2.) Ministarstvo može odlučiti koristiti pravila, koje smatra ekvivalentnima onima koje primjenjuje priznata organizacija, pod uvjetom da odmah o njima izvijesti Komisiju i druge države članice, te da druge države članice ili Komisija nemaju primjedbi na temelju kojih je propisanim postupkom ustanovljeno da pravila nisu ekvivalentna.

Članak 12.

(1.) Priznate organizacije će se redovito međusobno konzultirati u pogledu održavanja usklađenosti tehničkih normi i njihovoj primjeni, u skladu s odredbama IMO rezolucije A.847(20) o smjernicama za pomoć državama zastave pri primjeni instrumenata IMO-a, te su dužne dostavljati Komisiji redovite izvještaje o bitnom napretku u normama.
(2.) Priznate organizacije moraju dokazati spremnost za suradnjom s upravama za nadzor države luke, ako se radi o brodu u njihovoj klasi, pogotovo u svrhu omogućivanja otklanjanja ukazanih nedostataka i drugih nesukladnosti.
(3.) Priznate organizacije koje su stekle ovlaštenje sukladno odredbama ovog Pravilnika za obavljanje poslova iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika, dostavit će Ministarstvu i Komisiji sve odgovarajuće podatke o njihovom brodovlju u klasi, prijenosima klase, promjenama, suspenziji i povlačenju klase, bez obzira na zastavu koju brod vije. Podatke o prijenosima, izmjenama, suspenziji i povlačenju klase, uključujući podatke o svim prekoračenim pregledima, prekoračenim preporukama, uvjetima klase, uvjetima rada ili ograničenjima rada, koji su izdana brodovima u klasi, bez obzira na zastavu koju brod vije, dostavit će se također SIRENAC informacijskom sustavu inspekcijskih službi države luke, te se moraju objaviti na web-stranicama priznatih organizacija, ako postoje.
(4.) Kada je brodu povučena klasa ili mijenja klasu zbog sigurnosnih razloga, neovisno o zastavi koju brod vije, priznata organizacija neće izdati svjedodžbu brodu, prije nego zatraži mišljenje nadležne uprave države zastave broda o potrebni provođenja potpunog pregleda.
(5.) U slučajevima prijenosa klase od jedne priznate organizacije na drugu, organizacija koja gubi klasu obavijestit će organizaciju koja dobiva klasu o svim prekoračenim pregledima, prekoračenim preporukama, uvjetima klase, uvjetima rada ili ograničenjima rada izdanim brodu. Kod prijenosa klase, organizacija koja gubi klasu dostavit će organizaciji koja dobiva klasu cjelovitu datoteku povijesti broda. Svjedodžbe može izdati organizacija koja dobiva klasu, tek nakon što se uspješno obave svi prekoračeni pregledi i nakon što se obave sve prekoračene preporuke ili uvjeti klase, koji su prethodno dodijeljeni brodu, kako je odredila organizacija koja gubi klasu. Prije izdavanja svjedodžbi, organizacija koja dobiva klasu obavijestit će organizaciju koja gubi klasu o datumu izdavanja svjedodžbi i potvrditi datum, mjesto i poduzete radnje u svrhu uspješnog obavljanja svakog prekoračenog pregleda, prekoračene preporuke i prekoračenih uvjeta klase. Priznate organizacije će surađivati jedna s drugom pogotovo u vezi primjene odredaba ovog stavka.

Članak 13.

(1.) Odredbe ovog Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
(2.) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, odredbe članka 1. stavka 1. i 2., članka 2., članka 3.; članka 6. stavaka 1.2, 3. i 5., članka 9. stavka 1., članka 11. stavka 1, članka 12. stavaka 2., 3. (samo u odnosu na Ministarstvo), 4. i 5., te Priloga ovog Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
(3.) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, pod uvjetima udovoljavanja najmanje uvjetima iz točaka 1., 4., 5., 6. iz Dijela A Priloga i dijela B Priloga ovog Pravilnika, te zaključivanja sporazuma sukladno članku 6.#clanak6 ovog Pravilnika, poslove priznate organizacije iz članka 3. stavak 2. obavljat će Hrvatski registar brodova.
(4.) Do zaključenja sporazuma iz stavka 3. ovog članka, poslove priznate organizacije obavlja Hrvatski registar brodova temeljem posebnog zakona i u skladu sa Sporazumom između Ministarstva i Hrvatskog registra brodova od 1. rujna 2002. godine.
(5.) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Ministarstvo odlučuje o dodjeli, suspenziji i povlačenju ovlaštenja, te provodi nadzor nad radom priznate organizacije.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu sukladno odredbama članka 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

Klasa: 011-01/07-01/116
Urbroj: 530-04-07-1
Zagreb, 20. prosinca 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG

MINIMALNI KRITERIJI ZA ORGANIZACIJE NAVEDENE U ČLANKU 3. PRAVILNIKA

A. OPĆENITI MINIMALNI KRITERIJI

1. Priznate organizacije moraju biti u stanju dokazati znatno iskustvo u ocjenjivanju projekta i konstrukcije trgovačkih brodova.
2. Organizacija mora imati u svojoj klasi flotu od najmanje 1000 prekooceanskih brodova (iznad 100 BT), s ukupno ne manje od 5 milijuna BT.
3. Organizacija mora zapošljavati tehničko osoblje razmjerno s brojem brodova u klasi. Potrebno je najmanje 100 ekskluzivnih inspektora (isključivo zaposlenih kod organizacije), da se udovolji zahtjevima stavka 2.
4. Organizacija mora imati pravila i propise za projektiranje, gradnju i redovite preglede trgovačkih brodova, koja su objavljena i koja se stalno unapređuju i poboljšavanju kroz programe istraživanja i razvoja.
5. Organizacija mora imati svoj registar brodova koji se izdaje godišnje ili se održava putem elektroničke baze dostupne javnosti.
6. Organizacija ne smije biti upravljana od brodovlasnika ili brodograditelja, ili drugih koji su na komercijalnoj osnovi uključeni u proizvodnju, opremanje, popravak ili korištenje brodova. Organizacija ne smije biti bitno ovisna o pojedinom trgovačkom društvu glede svog prihoda. Priznata organizacija ne smije obavljati statutarnu aktivnost ako je istovjetna, ili ima poslovne, osobne ili obiteljske veze s brodovlasnikom ili kompanijom. Ovaj zahtjev će se također primijeniti na inspektore koji su zaposleni u priznatoj organizaciji.
7. Organizacija mora djelovati u skladu s odredbama propisanim u Prilogu IMO rezolucije A.789(19) o specifikacijama u svezi funkcija pregledavanja i certificiranja priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave, u mjeri u kojoj obuhvaćeni poslovi potpadaju pod opseg ovog Pravilnika.

B. POSEBNI MINIMALNI KRITERIJI

1. Organizacija ispunjava sljedeće uvjete:
(a) raspolaže značajnim tehničkim, poslovodnim, pomoćnim i istraživačkim osobljem razmjernim poslovima i brodovima u klasi i koje je sposobno izraditi i održavati pravila i propise;
(b) sposobna je obavljati poslove širom svijeta s vlastitim ekskluzivnim tehničkim osobljem ili ekskluzivnim tehničkim osobljem drugih priznatih organizacija.
2. Organizacija se pridržava Kodeksa ponašanja u poslovanju.
3. Način upravljanja i vođenja organizacije je takav da se osigura povjerljivost podataka, kako zahtijeva Ministarstvo.
4. Organizacija je spremna osiguravati odgovarajuće informacije Ministarstvu,, Komisiji i zainteresiranim stranama.
5. Poslovodstvo organizacije utvrđuje i dokumentira politiku, ciljeve i privrženost kvaliteti i osigurava da je politika razumljiva i da se primjenjuje i održava na svim razinama organizacije. Politika organizacije se mora pozivati na ciljeve i pokazatelje djelovanja u svezi sa sigurnošću i sprječavanjem onečišćenja.
6. Organizacija je razvila, primjenjuje i održava učinkoviti unutarnji sustav upravljanja kvalitetom, koji se temelji na odgovarajućim dijelovima međunarodno priznatih normi za kvalitetu, u skladu s EN 17020 (nadzorna tijela) i s EN 9001, kako je protumačeno u Zahtjevima sheme za certificiranje sustava kvalitete IACS-a, i koji između ostalog, osigurava da:
(a) su pravila i propisi organizacije donijeti i da se održavaju na sustavan način;
(b) se udovoljava pravilima i propisima organizacije i da je osiguran i unutarnji sustav za mjerenje kvalitete usluge u odnosu na ta pravila i propise;
(c) su zahtjevi za obavljanje statutarnih poslova, za koje je organizacija ovlaštena, zadovoljeni i da je osigurana primjena unutarnjeg sustava za mjerenje kvalitete usluge, u odnosu na međunarodne konvencije;
(d) su odgovornosti, ovlaštenja i odnosi osoblja, čiji rad utječe na kvalitetu usluga organizacije, određeni i dokumentirani;
(e) se cijeli posao obavlja u nadziranim uvjetima;
(f) je osiguran sustav nadziranja kojim se nadgledaju radnje i rad koji obavljaju inspektori, tehničko i administrativno osoblje, zaposleni izravno u organizaciji;
(g) zahtjeve za obavljanje statutarnih poslova, za koje je organizacija ovlaštena, obavljaju samo ekskluzivni inspektori organizacije ili ekskluzivni inspektori drugih priznatih organizacija; u svim slučajevima, ekskluzivni inspektori moraju dobro poznavati pojedini tip broda, na kojem obavljaju statutarni posao, koji se odnosi na specifični pregled, koji se treba obaviti, kao i primjenjive zahtjeve;
(h) se provodi sustav osposobljavanja inspektora i stalnog osuvremenjivanja njihovog znanja;
(i) se održavaju zapisi, u kojima je prikazano postizanje potrebnih normi, u točkama koje se odnose na obavljanje usluga, kao i učinkoviti rad sustava upravljanja kvalitetom;
(j) se opsežni sustav planiranih i dokumentiranih unutarnjih neovisnih ocjena djelatnosti koje se odnose na kvalitetu, održava na svim lokacijama;
(k) se obvezni pregledi i nadzori, koji se zahtijevaju prema Harmoniziranom sustavu pregleda i certifikacije, za koje je ovlaštena organizacija, obavljaju u skladu s odredbama propisanim u Prilogu i Dodatku važećih relevantnih IMO rezolucija o smjernicama za preglede prema harmoniziranom sustavu pregleda i certifikacije;
(l) su utvrđene jasne i izravne odrednice odgovornosti i nadzora između glavnog ureda i podružnica društva i između priznatih organizacija i njihovih inspektora.
7. Organizacija mora pružiti dokaze da je u stanju:
(a) izraditi i ažurirati potpuni i odgovarajući skup vlastitih pravila i propisa za trup, strojni i električni uređaj i uređaje za upravljanje, u skladu s međunarodno priznatim tehničkim normama, na temelju kojih se mogu izdati Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda, Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda (u pogledu prikladnosti brodske strukture i bitnih strojeva broda) i Svjedodžbe o teretnim linijama (u pogledu primjerenosti čvrstoće broda);
(b) obavljati sve nadzore i preglede, koje zahtijevaju međunarodne konvencije, radi izdavanja svjedodžbi, uključujući potrebne instrumente za ocjenjivanje – putem kvalificiranog i stručnog osoblja i u skladu s odredbama propisanim u Prilogu IMO-a Rezolucije o smjernicama za primjenu od strane uprava ISM Kodeksa za primjenu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću, kako na kopnu tako i na brodovima, koji se namjeravaju obuhvatiti procesom certifikacije.
8. Organizacija podliježe certificiranju sustava upravljanja kvalitetom, od strane neovisnog certifikacijskog tijela, priznatog od uprave države u kojoj je smještena.
9. Organizacija mora omogućiti učestvovanje u izradbi pravila i/ili propisa predstavnicima uprave i drugim zainteresiranim stranama.

zatvori
Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !