Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 3.3.2000 Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita

DR?AVNA GEODETSKA UPRAVA

521

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o dr?avnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 128/99) i članka 48. stavak 3. Zakona o sustavu dr?avne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/00), ravnatelj Dr?avne geodetske Uprave donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU, UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način i polaganja stručnog ispita za osobe koje obavljaju poslove dr?avne izmjere, katastra nekretnina te geodetske radove za posebne potrebe u svojstvu odgovorne osobe.

Članak 2.

Pravo na polaganje stručnog ispita stječe se nakon dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima nakon stečene stručne spreme sedmog (VII/I) stupnja Geodetskog fakulteta.

Članak 3.

Stručni ispit pola?e se prema ispitnom programu koji obuhvaća predmete dr?avna izmjera, geodetski planovi i karte, katastar nekretnina, registar prostornih jedinica, katastar vodova, geodetski radovi za posebne potrebe i pravni izvori.

Članak 4.

Stručni ispit pola?e se pred ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: komisija) koju imenuje ravnatelj Dr?avne geodetske uprave.

Članak 5.

Komisija se sastoji od predsjednika i članova. Predsjedniku i članovima određuju se zamjenici.

Članak 6.

Administrativne poslove za komisiju obavlja tajnik komisije kojeg imenuje ravnatelj Dr?avne geodetske uprave.

Članak 7.

Predsjednik komisije odnosno njegov zamjenik rukovodi radom komisije, određuje vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita i brine se za pravilan rad komisije.

Predsjednik komisije zajedno s članovima komisije odlučuje o uspjehu osobe koja pola?e stručni ispit.

Članak 8.

Prijavu za polaganje stručnog ispita (u daljnjem tekstu: prijava) podnosi osoba koja ?eli polagati stručni ispit (u daljnjem tekstu: kandidat).

Članak 9.

Prijava mora sadr?avati sljedeće podatke:

1. Prezime, ime i JMBG

2. Datum i mjesto rođenja

3. Domovnicu

4. Diplomu

5. Podatke o radu

6. Adresu stanovanja.

Za podatke iz stavka 1. točka 3. i 4. kandidat je du?an prilo?iti dokumente u originalu ili ovjerenom presliku.

Za podatke iz stavka 1. točka 5. ovog članka kandidat je du?an prilo?iti potvrdu tvrtke ili poslodavca kod koje je stekao radno iskustvo.

Članak 10.

Za vrijeme stjecanja radnog iskustva kandidat mora imati stručnog voditelja koji ima stručnu spremu VII/I stupnja geodetskog fakulteta i polo?en odgovarajući stručni ispit.

Članak 11.

Tro?kove polaganja stručnog ispita snosi kandidat.

Članak 12.

Komisija obavje?tava kandidata o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita i to najmanje 20 dana prije dana određenog za polaganja stručnog ispita.

Članak 13.

Kandidat mo?e odustati od polaganja stručnog ispita u roku koji mu je određen za polaganje, ali je du?an o tome obavijestiti komisiju najmanje tri dana prije dana određenog za polaganje stučnog ispita.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita na koji je uredno pozvan, a pravovremeno ne obavijesti o odustanku od polaganja stručnog ispita, du?an je Dr?avnoj geodetskoj upravi nadoknaditi stvarne tro?kove koji su time nastali.

Članak 14.

Stručni ispit pola?e se pismeno i usmeno. O tijeku ispita vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose naročito sljedeći podaci:

1. Prezime i ime kandidata

2. Mjesto i datum polaganja stručnog ispita

3. Postavljena pitanja

4. Prezime i ime predsjednika i članova komisije

5. Odluku komisije o uspjehu kandidata na stručnom ispitu.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi, tajnik komisije i kandidat.

Članak 15.

Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje komisija ocjenom »polo?io« ili »nije polo?io«.

Kandidat dobiva ocjenu »polo?io« ako je iz svih predmeta dao zadovoljavajuće odgovore.

O ocjeni odlučuje komisija većinom glasova.

Članak 16.

Kandidat koji nije polo?io stručni ispit iz najvi?e dva predmeta upućuje se na popravni ispit koji ne mo?e biti prije isteka roka od 30 dana.

Kandidat koji nije polo?io stručni ispit mo?e ponoviti polaganje stučnog ispita najranije nakon isteka roka od 45 dana.

Članak 17.

Dr?avna geodetska uprava izdaje uvjerenje o polo?enom stručnom ispitu koje potpisuje ravnatelj Dr?avne geodetske uprave.

Članak 18.

Komisija je du?na voditi evidenciju o stručnim ispitima.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka mora sadr?avati podatke o kandidatu, datum polaganja stručnog ispita i ocjenu.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka trajno se čuva u Dr?avnoj geodetskoj upravi.

Članak 19.

Predsjednik, članovi i tajnik komisije imaju pravo na naknadu za rad u komisiji.

Članak 20.

Naknada se određuje po kandidatu, posebno za predsjednika i članove komisije, a posebno za tajnika komisije. Visinu naknade rje?enjem utvrđuje ravnatelj Dr?avne geodetske uprave.

Naknadu za rad komisije snosi kandidat, u skladu s člankom 12.#clanak12 ovog pravilnika.

Članak 21

Sastavni dio ovog pravilnika čini Program stručnog ispita (prilog 1), kojim je detaljno utvrđen sadr?aj ispita.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zamjenik ravnatelja
dr. sc. ?eljko Bačić, v. r.

Prilog 1: PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

Po ovom programu stručni ispit pola?u osobe koje obavljaju poslove dr?avne izmjere, katastra nekretnina te geodetske radove za posebne potrebe u svojstvu odgovorne osobe.

Članak 2.

Stručni ispit pola?e se prema ispitnom programu koji obuhvaća predmete:

1. Dr?avna izmjera (osnovni geodetski radovi, topografska izmjera i izmjera i označavanje dr?avne granice)

2. Geodetski planovi i karte (kartografske projekcije, geodetski koordinatni sustavi te izrada i odr?avanje katastarskih planova i karata)

3. Katastar nekretnina (određivanje katastarskih prostornih jedinica, katastarska izmjera, izrada i odr?avanje katastarskog operata i zemlji?na knjiga)

4. Registar prostornih jedinica (vrste prostornih jedinica, osnivanje i vođenje registara)

5. Katastar vodova (izrada i vođenje katastra vodova)

6. Geodetski radovi za posebne potrebe (posebne geodetske podloge za prostorno planiranje, elaborati o iskolčenju građevina, iskolčenja građevina i kontrolna geodetska mjerenja u izgradnji i odr?avanju građevina).

Članak 3.

Za gradivo iz članka 3.#clanak3 ovog pravilnika određuju se ovi pravni izvori:

1. Zakon o dr?avnoj izmjeri i katastru nekretninaL66732 (Narodne novine, broj 128/99)

2. Zakon o zemlji?nim knjigamaL66733 (Narodne novine, broj 91/96)

3. Zakon o vlasni?tvu i drugim stvarnim pravimaL66734 (Narodne novine, broj 91/96)

4. Zakon o prostornom uređenjuL66735 (Narodne novine, broj 30/94 i 68/98)

5. Zakon o gradnjiL66736 (Narodne novine, broj 52/99)

6. Zakon o hidrografskoj djelatnostiL66737 (Narodne novine, broj 68/98)

7. Zakon o poljoprivrednom zemlji?tuL66751 (Narodne novine, broj 54/94, 48/95, 19/98 i 105/99)

8. Zakon o komasacijiL66738 (Narodne novine, broj 10/79, 21/84 i 5/87)

9. Zakon o izvla?tenjuL66750 (Narodne novine, broj 9/94 i 35/94)

10. Zakon o naseljimaL66739 (Narodne novine, broj 54/88)

11. Zakon o javnim cestamaL66740 (Narodne novine, broj 100/96)

12. Zakon o ?umamaL66749 (Narodne novine, broj 52/90, 5/91, 61/91 i76/93)

13. Zakon o vodamaL66741 (Narodne novine, broj 107/95)

14. Zakon o obraniL66742 (Narodne novine, broj 49/91 i 57/96)

15. Zakon o za?titi tajnosti podatakaL66743 (Narodne novine, broj 108/96

16. Zakon o upravnim pristojbamaL66744 (Narodne novine, broj 8/96, 131/97 i 68/98)

17. Zakon o autorskim pravimaL66745 (Narodne novine, broj 9/99)

18. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i in?enjera u graditeljstvuL66746 (Narodne novine, broj 47/98)

19. Zakon o mjernim jedinicamaL66747 (Narodne novine, broj 58/93)

20. Pomorski zakonikL66748 (Narodne novine, broj 17/94, 74/94 i 43/96)

21. Provedbeni propisi donijeti na temelju navedenih zakona koji se odnose na geodetsku i katastarsku djelatnost.

-----------------
zatvori
Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !