Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 17.10.2001 Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1513

Na temelju članka 54.L76770 stavka 1. točka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VATROGASCE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima moraju imati položen stručni ispit prema programu i na način propisan ovim Pravilnikom ili ga položiti u roku od jedne godine od raspoređivanja na te poslove. Ako je osoba zasnovala radni odnos u svojstvu vježbenika, stručni ispit dužna je položiti do isteka vježbeničkog staža.

II. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 2.

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), prema programu polaganja stručnog ispita koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Ispitna komisija sastoji se od predsjednika i četiri člana. Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova ispitne komisije određuje se isti broj zamjenika, tajnik, a po potrebi i promjenjivi članovi komisije.

Predsjednik, članovi ispitne komisije, njihovi zamjenici i promjenjivi članovi imenuju se iz redova djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Za predsjednika, članove ispitne komisije, njihove zamjenike i promjenjive članove mogu se imenovati samo osobe koje imaju visoku školsku spremu.

Rješenjem o osnivanju ispitne komisije i imenovanju članova određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi ispitne komisije, odnosno promjenjivi članovi.

Članak 3.

Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Ministarstvu, putem pravne osobe u kojoj djeluje ili je u radnom odnosu.

Prijava za polaganje stručnog ispita sadrži:

1. ime i prezime kandidata,

2. datum, mjesto i državu rođenja,

3. mjesto prebivališta i adresu stanovanja,

4. vrstu i stupanj stručne spreme,

5. podatke o radnom mjestu odnosno o pravnoj osobi u kojoj djeluje;

6. podatke o iskustvu u struci.

Uz prijavu se prilaže ovjerena preslika ili prijepis svjedodžbe ili diplome o završenoj spremi, rješenje o zasnivanju radnog odnosa, te opis poslova koje kandidat obavlja.

Članak 4.

Ispitna komisija utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi rješenje.

Rješenjem se utvrđuje mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita te troškovi ispita.

Kandidat kome je odobreno polaganje stručnog ispita, mora biti obaviješten o danu polaganja ispita najkasnije 15 dana prije roka određenog za polaganje ispita.

U obavijesti o danu polaganja ispita kandidatu se priopćava kojim se pomoćnim sredstvima pri izradi pisanog dijela ispita (u daljnjem tekstu: zadaća) može služiti.

Kandidat može odustati od polaganja stručnog ispita, ali je obvezan o tome izvijestiti ispitnu komisiju najmanje 72 sata prije vremena određenog za polaganje stručnog ispita.

Polaganje stručnog ispita može se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti polaganje započetog ispita, o čemu odlučuje ispitna komisija na zahtjev kandidata.

Ako kandidat, bez opravdanog razloga, ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 5.

Stručni ispit sastoji se od zadaće i usmenog dijela.

Zadaća sadrži praktična pitanja iz programa stručnog ispita, a sastavlja je član ispitne komisije ili promjenjivi član komisije koga odredi predsjednik ispitne komisije.

Vrijeme izrade zadaće određuje ispitna komisija, s time da ne može biti kraće od dva, ili duže od četiri sata.

Zadaća se izrađuje na papiru s otisnutim pečatom Ministarstva.

Članak 6.

Usmenom dijelu ispita kandidat pristupa ukoliko je ispitna komisija zadaću ocijenila ocjenom »zadovoljava«.

Ukoliko je zadaća ocijenjena ocjenom »ne zadovoljava«, kandidat se upućuje na ponovno polaganje stručnog ispita u cijelosti.

Usmeni dio ispita sastoji se od ispitnih pitanja prema područjima utvrđenim programom stručnog ispita. Sadržaji pojedinih područja osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na stručnom ispitu.

Kandidat polaže ispit tijekom jednog dana.

Usmenom ispitivanju nazočni su predsjednik, članovi ispitne komisije, promjenjivi članovi i tajnik kao zapisničar.

Članak 7.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je zadaća ocijenjena ocjenom »zadovoljava« a svi predmeti ocijenjeni ocjenom »položio«.

Predsjednik ispitne komisije kandidatu usmeno, po završetku ispita, priopćuje ocjenu.

Članak 8.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz jednog ili dva predmeta, može polagati popravni ispit iz tih predmeta u roku koji odredi ispitna komisija, a koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od četiri mjeseca.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz tri ili više predmeta, upućuje se na ponovno polaganje ispita u cijelosti. Rok za ponovno polaganje ispita ne može biti kraći od četiri mjeseca, niti duži od šest mjeseci.

Prijava za polaganje popravnog ili ponovnog ispita sadrži podatke iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika.

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju popravnog ispita, ili odustane od započetog polaganja popravnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Ako kandidat ne položi popravni ispit, upućuje se na ponovno polaganje ispita u cijelosti, ali ne prije isteka šest mjeseci od dana polaganja popravnog ispita.

Članak 9.

O tijeku ispita vodi se zapisnik u koji se unosi:

1. sastav ispitne komisije,

2. ime i prezime promjenjivih članova komisije,

3. ime i prezime kandidata,

4. datum polaganja stručnog ispita,

5. pitanja postavljena kandidatu,

6. odluka ispitne komisije o uspjehu kandidata.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi ispitne komisjie i promjenjivi članovi.

Članak 10.

Kandidatu koji je položio stručni ispit, Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje potpisuju nadležni pomoćnik ministra i predsjednik ispitne komisije, a dostavlja se pravnoj osobi u kojoj kandidat djeluje ili je u radnom odnosu.

Članak 11.

Ispitna komisija obvezna je voditi evidenciju o stručnim ispitima, u koju se unose podaci o kandidatu (ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, stručna sprema), naziv pravne osobe u kojoj kandidat djeluje ili je u radnom odnosu, datum polaganja stručnog ispita i ocjena.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka čuva se u Ministarstvu.

Članak 12.

Predsjednik i članovi ispitne komisije, promjenjivi članovi i tajnik imaju pravo na naknadu za rad u ispitnoj komisiji.

Naknada se određuje po kandidatu, posebno za predsjednika, članove ispitne komisije i promjenjive članove, a posebno za tajnika ispitne komisije.

Ministar rješenjem određuje troškove stručnog ispita te visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Troškove stručnog ispita snosi pravna osoba koja je kandidata uputila na ispit ili kandidat osobno.

Rad ispitne komisije je javan.

Članak 13.

Provjera znanja, propisana člankom 21.L76772 stavak 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na osobe koje su položile stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima prema odredbama Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požaraL76774 (»Narodne novine«, broj 40/1994.).

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požaraL76775 (»Narodne novine«, broj 40/1994.) u dijelu koji se odnosi na djelatnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u profesionalnim vatrogasnim postrojbama.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-70817/1-01
Zagreb, 27. rujna 2001.

Ministar
Šime Lučin, v. r.

PROGRAM
stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

1. Predmet: VATROGASNA TEHNIKA, UREĐAJI I OPREMA

• vatrodojavni uređaji, općenito,

• vrste automatskih javljača požara,

• sustavi radio veza u vatrogastvu,

• ručni i prijevozni aparati za gašenje požara,

• podjela i tehničke karakteristike usisnih i tlačnih cijevi,

• podjela vatrogasnih armatura za vodu, osnovne tehničke karakteristike,

• podjela vatrogasnih armatura za pjenu, osnovne tehničke karakteristike,

• vatrogasne pumpe, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• vatrogasna vozila, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• zrakoplovi za gašenje požara osnovne tehničke karakteristike,

• hidrantska mreža, osnovne tehničke karakteristike,

• stabilni uređaji za gašenje požara, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• aparati za zaštitu organa za disanje, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• uređaji i oprema za spašavanje, penjanje i rad na visini, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• hidraulički alati u vatrogastvu, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• pneumatski podizači tereta, podjela, osnovne tehničke karakteristike,

• uređaji za mjerenje koncentracija plinova i para – eksplozimetar,

• pumpe za pretakanje agresivnih materija, osnovne tehničke karakteristike,

• koloture i koloturja,

• održavanje, ispitivanje i certificiranje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.

2. Predmet: VATROGASNA TAKTIKA

• ustrojstvo vatrogasne službe

• definicija i klasifikacije požara,

• klasifikacija požara prema vrsti zapaljive tvari,

• klasifikacija požara po fazama razvoja,

• klasifikacija požara zavisno o mjestu nastanka,

• klasifikacija požara po obujmu i veličini,

• razvoj i širenje požara, čimbenici,

• taktičko djelovanje vatrogasnih formacija pri gašenju požara,

• primjena sredstava za gašenje (voda, pjena, prah, ugljični dioksid, haloni, priručna sredstva),

• proračun količine sredstava za gašenje,

• opasnosti pri gašenju i mjere zaštite,

• gašenje požara u gospodarstvu,

• gašenje požara pojedinog dijela objekta,

• gašenje požara na cestovnim vozilima, zrakoplovima i brodovima,

• gašenje šumskih požara,

• rukovođenje i zapovijedanje složenijim vatrogasnim intervencijama,

• taktičko djelovanje vatrogasnih formacija pri akcidentima s opasnim tvarima,

• identifikacija opasnih tvari pri akcidentima,

• simboli u zaštiti od požara,

• opskrba vodom na požaru,

• relejna dobava vode,

• osnove kartografije i topografije.

3. Predmet: TEORIJA PROCESA GORENJA I GAŠENJA

• uvjeti i proces gorenja, oksidacija, vrste oksidacija,

• gorenje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

• zapaljive i eksplozivne smjese,

• uvjeti za gorenje i širenje požara,

• toplina i temperatura

• toplinska i električna energija potrebna za gorenje,

• izvori topline za izazivanje i nastajanja gorenja i požara,

• mjere i postupci za sprečavanje ili nastajanja neželjenog gorenja,

• produkti gorenja zapaljivih i opasnih tvari,

• produkti gorenja sintetskih (plastičnih) tvari,

• produkti gorenja polivinilklorida i drugih kloriranih (halogeniranih) sintetskih tvari,

• produkti gorenja sirove nafte, naftnih derivata i nehalogeniranih poliolefina (polietilen, polipropilen itd.),

• produkti gorenja polimeriziranih aromatskih ugljikovodika (polistiren, polifenoli i sl.),

• produkti gorenja poliuretana, poliakrila, vune i svile,

• opasnosti za zdravlje i život ljudi prilikom procesa gorenja i gašenja,

• opasne tvari,

• sredstva za gašenje požara i podjele.

4. Predmet: NORMATIVNO REGULIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA

• zakoni, norme, pravilnici, planovi i odluke – općenito,

• sadržaj plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije,

• sadržaj općinskih planova i odluka o zaštiti od požara,

• općinske odluke i planovi o zaštiti od požara,

• planovi zaštite od požara pri elementarnim nepogodama,

• izrada prosudbe ugroženosti od požara i eksplozija, sadržaj prosudbe,

• sadržaj planova zaštite od požara u pravnim osobama ili stručnim službama,

• donošenje propisa iz područja zaštite od požara,

• provođenje propisa iz područja zaštite od požara,

• upoznavanje uposlenih djelatnika s mjerama zaštite od požara,

• nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara,

• osnivanje vatrogasnih postrojbi,

• planiranje i poboljšanja u provođenju mjera zaštite od požara,

• obveze pravnih osoba i stručnih službi u gašenju požara,

• što je vatrogasna djelatnost,

• vatrogasne postrojbe koje obavljaju vatrogasnu djelatnost,

• vatrogasci s posebnim ovlastima,

• vatrogasni zapovjednici,

• ovlasti zapovjednika vatrogasne intervencije,

• vatrogasne intervencije,

• nadzor vatrogastva,

• financiranje vatrogastva,

• međusobni odnosi vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama.

5. Predmet: KAZNENOPRAVNE I PREKRŠAJNE SANKCIJE

• zakonski i podzakonski propisi kojima su utvrđeni prekršaji i kaznena djela u području zaštite od požara,

• prekršaji iz općinskih odluka i planova,

• prekršaji iz općih akata,

• prekršaji iz zakona,

• kaznena djela iz zakona,

• odgovornost fizičke i odgovorne osobe u pravnoj osobi,

• kazne zbog neprovođenja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara,

• kaznena djela opće sigurnosti ljudi i imovine,

• kaznena djela protiv službene dužnosti.

zatvori
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !