Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o programu i načinu predavanja o posljedicama prometnih nezgoda te programu i načinu provjere poznavanja propisa – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 16.08.1996 Pravilnik o programu i načinu predavanja o posljedicama prometnih nezgoda te programu i načinu provjere poznavanja propisa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 321.L42173 stavka 1. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj: 59/96.-pročišćen tekst), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU PREDAVANJA O POSLJEDICAMA PROMETNIH NEZGODA TE PROGRAMU I NAČINU PROVJERE POZNAVANJA PROPISA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj programa i način održavanja predavanja o posljedicama prometnih nezgoda za vozače kojima je u roku od dvije godine zbog prekršaja u prometu određeno najmanje pet kaznenih bodova, te sadržaj programa i način provjere poznavanja prometnih propisa (u daljnjem tekstu: provjera) vozača kojima je na temelju članka 294. stavka 4., 5: i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama oduzeta vozačka dozvola.

Članak 2.

Predavanje o posljedicama prometnih nezgoda organizira i provodi policijska uprava koja vozača, prema kojem se provodi ta mjera vodi u evidenciji vozača.

Članak 3.

Poziv na predavanje iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika upućuje vozaču policijska uprava odnosno policijska postaja najkasnije u roku 30 dana od dana određivanja kaznenih bodova. Predavanje se održava u roku od 15 do 30 dana od upućivanja poziva. Pozivom se određuje mjesto i vrijeme održavanja predavanja i posljedice neodazivanja pozivu te visina troškova koju je vozač dužan uplatiti za troškove predavanja.

Članak 4.

Predavanja traju dva školska sata. Program predavanja sastoji se od: 1. priopćavanja razloga pozivanja na održavanje predavanja,

2. iznošenja aktualnih statističko-analitičkih pokazatelja o sigurnosti u cestovnom prometu na području koje pokriva policijska uprava, po mjestu održavanja predavanja, s posebnim osvrtom na:

- brojčane pokazatelje o posljedicama prometnih nezgoda,

- najčešće greške i uzroke kojima se uzrokuju prometne nezgode,

- iznošenje podataka o najugroženijim skupinama sudionika u prometu,

- iznošenje podataka o opasnim mjestima na prometnicama.

3. prikazivanja filma o posljedicama prometnih nezgoda. 4. tumačenja grešaka i uzroka koji su doveli do prikazanih prometnih nezgoda. 5. rasprave o temama iz sigurnosti prometa po izboru

Članak 5.

Provjeru vozača kojima je, na temelju članka 294. stavka 4., 5. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama oduzeta vozačka dozvola, organizira policijska uprava koja ga vodi u evidenciji vozača.

Članak 6.

Pisanu prijavu za provjeru vozač može podnijeti policijskoj upravi prema mjestu prebivališta 30 dana prije isteka roka na koji mu je vozačka dozvola oduzeta. Uz prijavu vozač podnosi i dokaz o plaćenim troškovima provjere.

Članak 7.

Policijska uprava organizira i provodi provjeru prije isteka roka na koji je vozaču oduzeta vozačka dozvola.

Članak 8.

Policijska uprava može provjeru organizirati i provesti u sjedištu policijske uprave, u njezinim ustrojstvenim jedinićama ili u drugiin prostorijama. O mjestu i vremenu provjere policijska će uprava obavijestiti vozača najkasnije deset dana prije dana održavanja provjere.

Članak 9.

Provjera se obavlja prema ispitnim testovima koje izrađuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 10.

Osobi koja pristupi provjeri, policijski službenik utvrđuje identitet i daje mu upute o provedbi provjere. Policijski službenik neće dopustiti provjeru vozaču: 1. koji zbog bolesti ili duševnog i tjelesnog stanja u kojem se nalazi nije sposoban za provjeru znanja, 2. koji je pristupio provjeri znanja umjesto drugog vozača, 3. koji nije uplatio troškove provjere.

Policijski službenik udaljit će vozača sa provjere koji ometa provedbu provjere ili se tijekom provjere služi nedopuštenim sredstvima (prepisuje, traži ili pruža pomoć, došaptava se i sl.) Vozaču iz stavka 2. i 3. ovoga članka omogućit će se ponovna provjera, uz dodatnu uplatu propisane naknade, u roku koji odredi policijska uprava, a koji ne može biti dulji od 30 dana.

Članak 11.

Vozač je zadovoljio na provjeri ako je točnim odgovorima postigao najmanje 90 posto bodova. Uspjeh vozača ocjenjuje se ocjenom "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".

Članak 12.

Vozaču koji zadovolji na provjeri, policijska uprava izdaje uvjerenje koje sadrži prezime i ime vozača, JMBG, vrijeme i mjesto provjere, ocjenu, potpis policijskog službenika i pečat policijske uprave. Na temelju ovoga uvjerenja vozač može podići vozačku dozvolu nakon proteka roka utvrđenog u rješenju o oduzimanju vozačke dozvole.

Članak 13.

Vozač ima pravo prigovora na ocjenu policijskog službenika koji provodi provjeru. Prigovor se podnosi policijskom službeniku koji provodi provjeru odmah nakon izvršene provjere. Policijski službenik dužan je vozaču saopćiti zbog čega nije zadovoljio na provjeri i prigovor sa dokumentacijom dostaviti načelniku policijske uprave na rješavanje. Načelnik policijske uprave dužan je rješenje o prigovoru donijeti u roku dva dana od izvršene provjere. Rješenje iz stavka 4. ovoga članka je konačno.

Članak 14.

O vozačima koji su pristupili na predavanje o posljedicama prometnih nezgoda i vozačima koji su pristupili provjeri te izdanim potvrdama vodi se evidencija koja sadrži: redni broj, prezime i ime vozača i JMBG.

Članak 15.

Podatke o vozačima koji su zadovoljili na provjeri poznavanja propisa policijska uprava dužna je odmah po vraćanju vozačke dozvole unijeti u evidenciju kazni i mjera u prometu.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-64-31253/1-96.

Zagreb, 1. kolovoza 1996.

Ministar unutarajih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.

zatvori
Pravilnik o programu i načinu predavanja o posljedicama prometnih nezgoda te programu i načinu provjere poznavanja propisa –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !