Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/01, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 14.6.2001 Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika

ministarstvo financija

 

874

Na temelju članka 32.L74380 Zakona o poreznom savjetništvuL74381 (»Narodne novine« br. 127/00, dalje: Zakon), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O prOGRAMU I POLAGANJU ISPITA ZA
POREZNOG SAVJETNIKA

I. opĆe odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje program za polaganje ispita za zvanje poreznog savjetnika, način prijave ispita, rad ispitnog povjerenstva, način ispitivanja, ocjenjivanje, izdavanje odobrenja, vođenje evidencije o ispitu, visinu naknade troškova i druga pitanja u svezi s polaganjem ispita za poreznog savjetnika.

Članak 2.

Ispit za poreznog savjetnika polaže se pred Ispitnim povjerenstvom po programu propisanom ovim Pravilnikom.

II. PROGRAM ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

Članak 3.

Ispit za poreznog savjetnika polaže se iz predmeta:

1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje,

2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj,

3. Izravni porezi,

4. Neizravni porezi,

5. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija,

6. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske,

7. Pravo trgovačkih društava,

8. Subjekti porezno pravnog odnosa (ostali).

Članak 4.

(1) Pravne izvore za polaganje ispita čine i podzakonski propisi koji se odnose na primjenu pojedinih Zakona i sve izmjene i dopune propisa do dana prijavljivanja ispita koji čine ispitnu materiju.

(2) Popis ispitne literature za polaganje ispita daje se u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

III. ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 5.

(1) Ispitno povjerenstvo ima predsjednika i sedam članova. Predsjedniku i članovima Ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici. Na zamjenike članova ispitnog povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju sve odredbe Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Ispitno povjerenstvo imenuje ministar financija iz redova osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koje ispituju.

(3) Predsjednik povjerenstva imenuje se iz reda ispitivača iz poreznih predmeta.

(4) Ispitno povjerenstvo ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova. Tajniku Ispitnog povjerenstva određuje se zamjenik.

(5) Administrativni poslovi za Ispitno povjerenstvo obavljaju se u Ministarstvu financija.

(6) U rješenju o imenovanju predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi te njihovi zamjenici.

(7) Tajnik i njegov zamjenik imenuju se iz reda službenika Ministarstva financija.

Članak 6.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.

(2) Predsjednik, članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

(3) Visinu nagrade iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom određuje ministar financija.

(4) Troškove rada Ispitnog povjerenstva snosi kandidat za poreznog savjetnika.

IV. PRIJAVA ISPITA

Članak 7.

(1) Prijavu za pristupanje ispitu za poreznog savjetnika može podnijeti osoba (dalje: kandidat), koja ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 8. i 9. Zakona.

(2) Radnim iskustvom na poreznim poslovima, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, razumijeva se rad na poslovima koji uključuju poznavanje i primjenu poreznih propisa, kao što su poslovi obračuna poreznih obveza i podnošenja poreznih prijava, vođenje upravnih postupaka u svezi poreznih pitanja, održavanje nastave (predavanja) iz poreznih predmeta i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova iz područja poreza i drugi poslovi koji se po smislu mogu smatrati radom na poreznim poslovima.

(3) Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se i sljedeće isprave:

1. Ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu,

2. Dokaz o prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske,

3. Dokaze o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu,

4. Potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za državnog službenika,

5. Izjavu da nije kažnjen za kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava te protiv službene dužnosti, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poreznog savjetništva.

(4) Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat plaća pristupninu od 300,00 kuna na račun Porezne uprave broj: 30102 – 637 – 5491, za pokriće troškova provjere i obrade prijave za polaganje ispita, a pristupnina nije naknada za polaganje ispita. Kandidatu koji ne ispunjava uvjete ili ne pristupi ispitu, pristupnina se ne vraća.

(5) Prijava sa pripadajućim ispravama iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se tajniku Ispitnog povjerenstva u Ministarstvu financija, Zagreb, Katančićeva 5.

V. Rokovi i vrijeme polaganja ispita

Članak 8.

(1) Rokove za polaganje ispita određuje rasporedom predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(2) Prijavljene kandidate za polaganje ispita Ispitno povjerenstvo mora obavijestiti o danu i mjestu polaganja ispita ili o neispunjavanju uvjeta za pristupanje ispitu najmanje petnaest dana prije roka određenog za polaganje ispita.

(3) Ispit će se održati u zakazanom roku ako ispitu pristupi najmanje četiri kandidata. U jednom ispitnom roku Ispitno povjerenstvo ispitat će najviše deset kandidata. Ako se za jedan ispitni rok prijavi više od deset kandidata, kandidati koji ne budu obuhvaćeni u roku za koji su se prijavili, bit će ispitani u sljedećem roku (rokovima), po kronološkom redu po kojemu su zaprimljene njihove prijave za ispit.

(4) Kandidat koji dobije obavijest da može pristupiti ispitu mora uplatiti naknadu od 6.700,00 kuna za polaganje ispita na račun Porezne uprave broj: 30102 – 637 – 5491. Možebitni ostatak novca nakon podmirenja troškova u svezi provedbe poslova utvrđenih ovim Pravilnikom, uplatit će se Komori poreznih savjetnika nakon njenog osnutka.

(5) Kandidat koji je podnio prijavu može odustati od ispita ili odgoditi polaganje ispita najkasnije osam dana prije roka za polaganje ispita.

(6) Kandidatu koji odustane od ispita vraćaju se isprave koje je podnio uz prijavu za polaganje ispita.

(7) Kandidatu koji želi odgoditi ispit, ispit se može odgoditi najdulje do prvog sljedećeg ispitnog roka. Ako kandidat ne pristupi ispitu sljedećeg ispitnog roka, smatrat će se da je odustao od polaganja ispita i vratit će mu se isprave koje je priložio uz prijavu za ispit.

(8) Kandidatu koji nije u roku od iz stavka 6. ovoga članka odgodio ili odustao od polaganja ispita, ne vraća se uplaćena naknada.

(9) Kandidatu koji nije položio ispit, vraćaju se isprave koje je priložio uz prijavu za polaganje ispita.

VI. POLAGANJE ISPITA

Članak 9.

Ispit se polaže u Ministarstvu financija.

1. Ocjenjivanje

Članak 10.

(1) Ispiti i sjednice Ispitnog povjerenstva nisu javni.

(2) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezultatu iz svakog predmeta, pisanog i usmenog dijela, s ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(3) Konačna ocjena o ispitu utvrđuje se nakon provedenog usmenog dijela ispita. O uspjehu kandidata odlučuje Ispitno povjerenstvo većinom glasova.

(4) Rezultat ispita priopćuje se kandidatu po završetku ispita. Diploma o položenom ispitu dostavlja se kandidatu najkasnije u roku od mjesec dana od polaganja zadnjeg ispitnog predmeta.

(5) Diplomu o položenom ispitu potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(6) Diploma o položenom ispitu mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: naziv diploma, ime i prezime kandidata, potvrdu da je kandidat položio ispit za zvanje poreznog savjetnika i nadnevak kada je ispit položen.

2. Provedba ispita

Članak 11.

(1) Ispit se sastoji iz dva dijela, pisanog i usmenog.

(2) Ispitne zadatke sastavljaju članovi ispitnog povjerenstva. Ispitni zadaci moraju se čuvati u tajnosti.

(3) Pisani dio ispita sastoji se od tri testa koja se rade pod nadzorom. Pisani dio ispita polaže se iz predmeta navedenih u članku 3.#clanak3 točki 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(4) Kandidati potpisuju riješene testove.

(5) Usmeni dio ispita polažu kandidati koji su položili pisani dio ispita – testove.

(6) Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom dijelu iz jednog predmeta ne može pristupiti usmenom dijelu ispita iz tog predmeta. Kandidat čiji je pisani dio ispita ocijenjen s ocjenom »položio«, ne zadovolji na usmenom dijelu ispita, smatra se da nije položio taj predmet.

(7) Kandidat koji na ispitu ne pokaže zadovoljavajući rezultat iz jednog predmeta, može polagati popravni ispit samo iz toga predmeta. Popravni ispit može se polagati najviše dva puta. Rokovi za polaganje popravnog ispita ne mogu biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od šest mjeseci.

(8) Kandidat koji u roku iz stavka 7. ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu ne zadovolji, može ponoviti ispit najranije u roku od šest mjeseci.

(9) Smatra se da je kandidat položio ispit ako je na testovima i na usmenom dijelu ispita postigao ocjenu »položio«.

3. Nadzor pri provedbi ispita

Članak 12.

(1) Pismeni dio ispita provodi se pod nadzorom najmanje dva člana Ispitnog povjerenstva.

(2) Osobe koje nadgledaju ispit, na dan ispita utvrđuju osobne podatke nazočnih ispitanika, prije uručenja zadataka, označavaju početak i završetak ispita, te određuju koja se pomagala mogu koristi pri rješavanju zadataka.

(3) Kandidat koji se služi nedopuštenim pomagalima ili kakvim drugim pokušajima prijevare udaljit će se s ispita.

(4) Na kraju ispita kandidati moraju predati primljene testove s rješenjima čak i ako su nedovršeni.

(5) Kandidati se moraju ravnati prema uputama osoba koje nadgledaju ispit, a koje se odnose na ponašanje za vrijeme ispita.

(6) Kandidat koji je udaljen s ispita zbog neprimjerenog ponašanja ne može pristupiti ispitu najmanje godinu dana nakon toga.

4. Odustajanje od ispita

Članak 13.

(1) Kandidat može odustati od ispita prije početka ispita ili u tijeku ispita.

(2) Ako kandidat odustane od polaganja tijekom ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

(3) Kandidat koji je trebao pristupiti ispitu a nije pristupio, smatrat će se da ispit nije položio.

5. Protokol o ispitu rezultat ispita

Članak 14.

O ispitu se mora napisati protokol iz kojeg će biti razvidni sljedeći podaci:

1. Nadnevak,

2. Ime i prezime kandidata,

3. Rezultat postignut na usmenom ispitu i ukupni rezultat ispita,

4. Posebne napomene.

6. Odobrenje za rad

Članak 15.

(1) Kandidatu koji je položio ispit izdaje se odobrenje za rad poreznog savjetnika. Odobrenje izdaje Ministarstvo financija a uručuje se na svečani način najkasnije u roku od dva mjeseca od dana položenog ispita.

(2) Odobrenje za rad poreznog savjetnika potpisuju ministar financija.

Članak 16.

Evidenciju o položenim ispitima i izdanim odobrenjima za rad vodi tajnik Ispitnog povjerenstva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/01-01/489

Urbroj: 513-07/01-1

Zagreb, 8. lipnja 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

U skladu s odredbom članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga Pravilnika, daje se

POPIS ISPITNE LITERATURE ZA POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

po ispitnim predmetima:

1. OSNOVE POREZNOG SUSTAVA, POREZNE POLITIKE I FINANCIJSKO IZRAVNANJE

l Jelčić Barbara – JAVNE FINANCIJE – dio II. i glava III. dijela IV. RRiF, Zagreb 2001. godine

2. POREZNO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

l Zakon o poreznoj upravi,

l Opći porezni zakon,

l Zakon o općem upravnom postupku,

l Zakon o upravnim sporovima,

l Odabrani dijelovi Zakona o obveznim odnosima:

- zastupanje i punomoć – čl. 84. - 94.

- nevažnost ugovora - čl. 103. - 117.,

- prekomjerno oštećenje i zelenaški ugovor - čl. 139. - 141.,

- pobijanje dužnikovih radnji i pravo zadržanja - čl. 280. - 289.,

- ispunjenje obveze - čl. 296.- 298.,

- uračunavanje ispunjenja - čl. 312. - 313.,

- prijeboj (kompenzacija) - čl. 336. - 343.,

- otpust duga - čl. 344. - 347.,

- obnova (novacija) - čl.348. - 352.

- sjedinjenje (konfuzija) - čl. 353.

- zastara - čl. 360. - 393.

- solidarnost dužnika - čl. 414. - 423.

- cesija i posebni slučajevi ustupanja – čl. 436. - 453.

- jamstvo - 997. - 1019.

l Odabrani dijelovi Ovršnog zakona:

- osnovne odredbe - čl. 1. - 14.,

- ovršna i vjerodostojna isprava - čl. 20. - 28.,

- prigovor treće osobe - čl. 55. - 57.,

- ovrha na nekretnini - čl. 74. - 99.,

- ovrha na pokretninama - čl. 126. - 143.,

- ovrha na novčanoj tražbini - čl. 150. - 155.,

- prisilna ovrha –180. - 182.,

- ovrha na dionici - čl. 195. - 198.,

- osiguranje - čl. 253. - 260., čl. 267. i 268.,

- osiguranje prijenosom vlasništva i prijenosom prava – čl. 274. - 278.

- osiguranje prethodnim mjerama i privremene mjere-čl. 283. - 303.

l Odabrani dijelovi Stečajnog zakona:

- stečajni razlozi i osnovne postupovne odredbe - čl. 4. -14.

- prijedlog za otvaranje stečajnog postupka – čl. 39. - 52.

- pravo glasa - čl. 59.

- stečajna masa i stečajni vjerovnici, izlučna prava, razlučna prava - čl. 67. - 87.

- pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika – čl. 127. - 144.

- namirenje stečajnih dužnika - čl. 173. - 195.

- međunarodni stečaj – čl. 301. - 317.

l Zakon o poreznom savjetništvu.

3. IZRAVNI POREZI

l Zakon o porezu na dobit,

l Zakon o porezu na dohodak.

4. NEIZRAVNI POREZI

l Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

l Zakon o porezu na promet nekretnina,

l Zakon o posebnom porezu na naftne derivate,

l Zakon o posebnom porezu na pivo,

l Zakon o posebnom porezu na alkohol,

l Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića,

l Zakon o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove,

l Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode,

l Zakon o posebnom porezu na kavu,

l Zakon o posebnom porezu na luksuzna dobra,

l Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave,

l Zakon o igrama na sreću.

5. RAČUNOVODSTVO, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZIJA

l Zakon o računovodstvu i Međunarodni računovodstveni standardi 2000 – prijevod,

l Zakon o reviziji,

l Zakon o državnoj reviziji,

6. OSNOVE FINANCIJSKOG SUSTAVA

l Odabrani dijelovi Zakona o platnom prometu u zemlji čl. 1. – 38. i čl. 56. – 62.,

l Odabrani dijelovi Zakona o vrijednosnim papirima: čl. 1. – 4., čl. 12., čl. 15. – 61. i čl. 81. – 98.

l Odabrani dijelovi Zakona o bankama: čl. 1. – 38. i čl. 52. – 75.

l Odabrani dijelovi zakona o Hrvatskoj narodnoj banci: čl. 1. –31. i čl. 50. – 53.

7. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

l Zakon o trgovačkim društvima (čl. 68-72, 78-79, 81, 85-89, 94-96, 113-157, 583-585, 590-593, 599-601, 604-605, 609),

l Zakon o zadrugama.

8. SUBJEKTI POREZNO-PRAVNOG ODNOSA (OSTALI)

l Zakon o obrtu,

l Zakon o ustanovama,

l Zakon o zakladama i fundacijama,

l Zakon o udrugama.

P.S.:

Prijave za polaganje ispita mogu se slati nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a prvi ispitni rokovi bit će u listopadu 2001.

  
zatvori
Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !