Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima ("Narodne novine", br. XX/09, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
156 29.12.2009 Pravilnik o promidžbenim aktivnostima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3908

Na temelju članka 65.d.L490166 Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela je

PRAVILNIK

O PROMIDŽBENIM AKTIVNOSTIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i uvjeti za objavu promidžbenih informacija, rokovi, postupak odobrenja, ispravka i zabrane promidžbenih informacija, te sadržaj evidencije o promidžbi društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

(1) Promidžbene aktivnosti su sve aktivnosti Društva koje sadrže promidžbene informacije, odnosno podatke upućene trećim osobama iz kojih proizlazi namjera promidžbe Društva.

(2) Promidžbene informacije moraju sadržavati jasne, istinite i potpune činjenice koje se temelje na vjerodostojnim podacima.

(3) Promidžbene informacije ne smiju sadržavati tvrdnje, pisane ili usmene izjave i navode:

1. koji stvaraju krivi ili lažni dojam o Društvu,

2. koji negativno, neistinito i pogrešno opisuju druge sudionike osiguravajućeg sustava,

3. koji su u suprotnosti sa statutom Društva,

4. koji sadrže obećanja, procjene i predviđanja određenog postotka buduće dobiti Društva ili dobiti vezane za pojedine vrsta osiguranja, a koje nisu temeljene na adekvatnim aktuarskim izračunima,

5. koji sadrže nerevidirane podatke i pokazatelje o prethodnom financijskom poslovanju Društva.

Članak 3.

(1) Promidžbene informacije koje sadržavaju podatke o financijskom stanju, položaju na tržištu i rezultatima poslovanja Društva, Društvo je dužno najkasnije 15 (petnaest) dana prije objave dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na odobrenje.

(2) Promidžbene informacije koje sadrže podatke o pripisu buduće dobiti za pojedine vrste osiguranja Društvo je dužno najkasnije 15 (petnaest) dana prije objave dostaviti Agenciji na odobrenje, te priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. pretpostavke i parametre izračuna dobiti te obrazloženje istih,

2. Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o prikladnosti pretpostavki i parametara izračuna dobiti,

(3) Uz zahtjeve za odobrenje promidžbene informacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka potrebno je dostaviti dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za izdavanje odobrenja za promidžbenu aktivnost koje su propisane Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(4) Ako Agencija utvrdi da promidžbena informacija iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka ne udovoljava uvjetima propisanim člancima 65.a – 65.c Zakona o osiguranju i odredbama članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, pozvat će Društvo da nedostatak otkloni i o tome dostavi dokaze.

(5) Nakon što Društvo dostavi dokaze da je otklonilo nedostatak u promidžbenoj informaciji, Agencija će izdati odobrenje za objavu promidžbene informacije.

(6) Ako Agencija u roku iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovog članka ne zatraži ispravak primljene promidžbene informacije smatra se da Društvo ima odobrenje Agencije za objavu predmetne promidžbene informacije.

(7) Promidžbene informacije, odnosno promidžbene aktivnosti Društva koje se temelje na dozvoli za obavljanje poslova osiguranja, odnosno važećim uvjetima i cjenicima osiguranja koji se primjenjuju na određen proizvod osiguranja u Društvu, nisu promidžbene informacije za koje je Društvo dužno prethodno dobiti odobrenje Agencije.

Članak 4.

U slučaju kada Agencija utvrdi da promidžbene informacije Društva, za koje nije potrebno dobiti odobrenje Agencije, ili promidžbene informacije Društva za koje je potrebno dobiti odobrenje Agencije, ali ih je Društvo objavilo bez odobrenja, nisu izrađene u skladu s odredbama članka 65.a – 65.c Zakona o osiguranju i odredbama članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, naložit će Društvu da odmah prestane s predmetnom promidžbenom aktivnosti, odnosno da objavi ispravak promidžbene informacije.

Članak 5.

(1) Društvo je dužno uredno voditi evidenciju o promidžbenim aktivnostima koja mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv medija za oglašavanje,

2. trajanje promidžbene aktivnosti,

3. stvarne troškove promidžbene aktivnosti,

4. izvor financiranja promidžbene aktivnosti,

5. raspored i iznos troškova promidžbene aktivnosti prema osigurateljnim rizicima,

6. sklopljene ugovore,

7. promidžbene materijale.

(2) Društvo je dužno, ovlaštenoj osobi Agencije omogućiti pregled promidžbene evidencije, odnosno na zahtjev Agencije dostaviti izvješća i informacije koje se odnose na promidžbene informacije, odnosno promidžbene aktivnosti Društva.

(3) Društvo je obvezno mjesečno dostavljati Agenciji ažurirani popis osoba koje za Društvo obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, odnosno poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o promidžbenim aktivnostimaL490168 (»Narodne novine« broj 151/08 i 9/09).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/78

Urbroj: 326-112-09-1

Zagreb, 23. prosinca 2009.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

zatvori
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !