Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 06.09.2010 Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2833

Na temelju članka 17.L609034 stavka 4. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU AKVAKULTURE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na nepovratnu potporu ulaganjima u mjere strukturne politike u segmentu akvakulture (u daljnjem tekstu: potpora), korisnici te način provedbe potpore.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. Akvakultura – uzgoj i kultiviranje riba i drugih vodenih organizama korištenjem tehnika za povećanje proizvodnje ovih organizama izvan prirodnih kapaciteta okoliša; organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u fazi uzgoja i kultiviranja, sve do, i uključujući trenutak izlova.

3. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika i Natječaja za sufinanciranje mjera strukturne politike dodjelom potpore u segmentu akvakulture (u daljnjem tekstu: Natječaj).

4. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

5. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

6. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem Natječaja.

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6.L609036 Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju mjere strukturne politike.

(3) Sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje prihvatljivih troškova za koje se traži potpora na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja, a za koje podnositelj prijave nije do sada koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ili proračuna jedinica regionalne ili lokalne samouprave.

(4) Potpora se dodjeljuje za ulaganja na lokacijama (područjima) za koje je izdana povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama sukladno Zakonu o morskom ribarstvuL609038 (»Narodne novine«, br. 56/10) ili povlastica za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvuL609039 (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/04 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst).

Članak 4.

(1) Potpore razvoju akvakulture provode se sukladno članku 12. stavku 1. Zakona kroz mjere koje obuhvaćaju proizvodne investicije.

(2) Sukladno odredbama ovoga Pravilnika, proizvodne investicije odnose se na ulaganja u izgradnju, proširenje, opremanje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta s ciljem povećanja proizvodnje, diversifikacije proizvodnje, usklađivanja proizvodnje sa zahtjevima tržišta, unaprjeđenja kvalitete proizvoda, unaprjeđenja uvjeta rada, higijene, očuvanja javnog zdravlja i zdravlja životinja te smanjenja negativnog ili jačanja pozitivnog utjecaja na okoliš.

(3) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 40% vrijednosti ulaganja, a najviše do 500.000,00 kuna.

Korisnik potpore

Članak 5.

(1) Korisnik može biti pravna i fizička osoba koja je ovlaštenik povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama sukladno Zakonu o morskom ribarstvuL609040 (»Narodne novine« br. 56/10) i ovlaštenik povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvuL609041 (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/04 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) (u daljnjem u tekstu: korisnik), uz uvjet udovoljavanja kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(2) Korisnik mora u trenutku prijave imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu.

(3) Korisnik mora biti u sustavu PDV-a.

(4) Korisnik mora u trenutku prijave imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvuL609042 (»Narodne novine« br. 56/10) odnosno Zakonom o slatkovodnom ribarstvuL609043 (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/04 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njih.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

– rabljeni strojevi i oprema,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– troškovi konverzije, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– plaćanja u naturi,

– svi troškovi održavanja, amortizacije i najma.

(2) Ostali mogući neprihvatljivi troškovi definirat će se Natječajem.

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 7.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore razvoju akvakulture donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se ukupno raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu Natječaja.

(3) Natječaj na prijedlog Ministarstva raspisuje i provodi Agencija za plaćanja, u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prijava na Natječaj

Članak 8.

(1) Prijava se podnosi se na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanje (www.apprrr.hr).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

1. naziv i svrha Natječaja,

2. rokovi i uvjeti za podnošenje prijava,

3. uvjeti koje korisnik mora zadovoljavati,

4. točan udio ili iznos potpore,

5. prihvatljivi i ostali neprihvatljivi troškovi.

(4) Prijave se podnose na Obrascu I. koji je prilog ovoga Pravilnika, zajedno s traženom dokumentacijom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada prijava

Članak 9.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije u roku od 7 dana od dana primitka Zahtjeva.

(4) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje prijava

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole svake pristigle prijave utvrdit će se rang lista prijava, u padajućem nizu, sukladno kriterijima rangiranja.

(2) Rang lista iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se bodovanjem, a sukladno sljedećim kriterijima:

1. Vrijednost ulaganja za koje se traži potpora;

2. Instalacije, uređaji, oprema i proizvodni objekti za uzgajališta i mrjestilišta koja se nalaze na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocimaL609044 (»Narodne novine«, br. 24/99, 32/02 i 33/06) i na područjima s težim uvjetima gospodarenja;

3. Instalacije, uređaji, oprema i proizvodni objekti za uzgajališta i mrjestilišta koja se nalaze na otocima II. skupine otoka sukladno Zakonu o otocimaL609045 (»Narodne novine«, br. 24/99, 32/02 i 33/06);

4. Registrirani ekološki uzgajivač ribe ili školjkaša, uključujući i kamenice;

5. Ostvarena proizvodnja.

(3) U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, provest će se rangiranje tih prijava na temelju ranijeg datuma podnošenja potpune prijave.

(4) Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj bodova i jednaki datum podnošenja potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 11.

(1) Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem, o tome će biti obaviješten Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. podatke o korisniku;

2. maksimalni iznos ili udio odobrene potpore;

3. namjenu dodijeljene potpore;

4. način isplate potpore;

5. obvezu čuvanja dokumentacije koja se odnosi na ulaganje sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore;

6. obvezu, način i rokove postupanja s predmetom potpore;

7. način i postupak izvještavanja;

8. obvezu korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obvezu davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje;

9. zabranu prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa sufinanciranja sukladno članku 4.#clanak4 stavku 3. ovoga Pravilnika;

10. postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja ulaganja;

11. nadležni sud u slučaju spora.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Odluka o odbijanju prijave

Članak 12.

(1) Podnositelj čija prijava ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem o tome će biti obaviješten Odlukom o odbijanju prijave.

(2) Neudovoljavanjem uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

b. namjerno davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Zahtjev za isplatu

Članak 13.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu na Obrascu II. koji je prilog ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik je nakon završetka ulaganja dužan dostaviti Zahtjev za isplatu do datuma naznačenog u Natječaju.

(3) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odobrenoj Prijavi, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

Članak 14.

(1) U slučaju utvrđivanja nedostataka prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu te usporedbe istog s prijavom, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Obavijest o nepotpunosti Zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Obavijest) putem faksa, elektronske pošte ili putem pošte.

(2) Nadopunu Zahtjeva za isplatu korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti najkasnije 7 dana od zaprimanja Obavijesti.

(3) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom i Natječajem;

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili troškova;

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu ili njegove nadopune sukladno Obavijesti nakon propisanog roka;

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

e) korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

Isplata i povrat potpore

Članak 15.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a nakon zaprimanja potpunog i prihvatljivog Zahtjeva za isplatu.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćene potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške;

b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu;

c) ukoliko se utvrdi da je korisnik postupao suprotno odredbama Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(3) Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava potpore.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 16.

(1) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj Prijave ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

(2) Odluke po prigovorima su konačne.

(3) Ministar će rješenjem imenovati Povjerenstvo u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

III. KONTROLA I NADZOR

Administrativna kontrola

Članak 17.

(1) Administrativnu kontrolu prijave i Zahtjeva za isplatu te izradu rang liste provodi Agencija za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja vodi evidenciju svih zaprimljenih prijava i Zahtjeva za isplatu.

Kontrola na terenu

Članak 18.

(1) Kontrolu na terenu prije isplate i u razdoblju od 5 godina nakon konačne isplate (ex post), provodi Agencija za plaćanja.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka provodi se na uzorku od najmanje 10% Zahtjeva za isplatu te najmanje 10% korisnika isplaćene potpore u razdoblju od 5 godina nakon konačne isplate potpore.

(3) Kada Agencija za plaćanja kontrolom na terenu utvrdi nepravilnosti o tome će izvijestiti nadležnu inspekciju.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakultureL609046 (»Narodne novine«, br. 74/10).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/146

Urbroj: 525-08-2-0339/10-5

Zagreb, 31. kolovoza 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.Obavezno se pridržavati naputka!

NAPUTAK

1. Obrazac za prijavu sufinanciranja mjera strukturne politike kroz potporu razvoju akvakulture u 2010. godini koji se nalazi na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) potrebno je ispuniti i vlastoručno ga potpisati.

2. Obrazac prijave ne smije se ni na koji način mijenjati, osim retka 5 tablice 1 u slučaju većeg broja povlastica, te tablice 4 u koju se mogu dodati reci ili proširiti postojeća polja.

DODATAK II.


zatvori
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !