Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu ulova male plave ribe i potporu u segmentu uzgoja tuna ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
50 23.04.2010 Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu ulova male plave ribe i potporu u segmentu uzgoja tuna

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1205

Na temelju članka 17.L504659 stavka 3. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU U SEGMENTU ULOVA MALE PLAVE RIBE I POTPORU U SEGMENTU UZGOJA TUNA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu ulaganjima u okviru mjera strukturne politike, korisnici te način njihove provedbe.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – je tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. Korisnik – je svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika i Natječaja u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike kroz potpore u segmentu ulova male plave ribe i potporu u segmentu uzgoja tuna (u daljnjem tekstu: Natječaj).

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Podnositelj – je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem Natječaja.

6. Projekt – cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koji se sastoji od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.

7. Ulaganje – prihvatljivi trošak projekta za koji se traži potpora kroz mjere strukturne politike (u daljnjem tekstu: potpora).

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6.L504661 Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Temeljem ovog Pravilnika, potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju mjere strukturne politike kroz potporu u segmentu ulova male plave ribe i potporu u segmentu uzgoja tuna.

II. MJERE STRUKTURNE POLITIKE

Korisnici potpore

Članak 4.

(1) Korisnik potpore u segmentu ulova male plave ribe je svaka pravna i fizička osoba ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru temeljem Zakona o morskom ribarstvuL504663 (»Narodne novine« br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05), a koja je korisnik državne potpore iz modela poticanja proizvodnje u dijelu ulova male plave ribe (srdela, inćun, papalina) za treći kvartal 2009. godine sukladno posebnom propisu (u daljnjem tekstu: korisnik potpore za ulov male plave ribe).

(2) Korisnik potpore u segmentu uzgoja tuna je svaka pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti uzgoja tuna (u daljnjem tekstu: korisnik potpore za uzgoj tuna) što podrazumijeva:

a) da je korisnik ovlaštenik povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama i povlastice za gospodarski ribolova na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvuL504664 (»Narodne novine« br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) a u kojem je tuna navedena kao vrsta u uzgoju;

b) da uzgajalište na kojemu korisnik obavlja uzgoj tuna posjeduje ICCAT broj;

c) da je korisnik ostvario prodaju tune u razdoblju od 1. rujna 2009. do 1. travnja 2010. godine.

Iznosi potpore po mjerama

Članak 5.

(1) Najviši iznos potpore po korisniku potpore za ulov male plave ribe iznosi 0,20 kn/kg prodane i fakturirane male plave ribe (srdela, inćun, papalina) za koju je odobren zahtjev za isplatom državnog poticaja temeljem modela poticanja proizvodnje za treći kvartal 2009. godine.

(2) Najviši iznos potpore po korisniku potpore za uzgoj tuna iznosi 1,50 kn/kg prodane i fakturirane tune iz uzgoja, a koji je ostvaren u razdoblju od 1. rujna 2009. do 1. travnja 2010. godine.

(3) Iznos potpore po korisniku potpore za ulov male plave ribe obračunavat će se temeljem evidencija o isplatama koje vodi Agencija za plaćanja.

(4) Iznos potpore po korisniku potpore za uzgoj tuna obračunavat će se temeljem evidencije Uprave ribarstva, sukladno posebnim propisima.

III. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 6.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu novčanih sredstava donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se ukupno raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu Natječaja.

(3) Natječaj na prijedlog Ministarstva raspisuje i provodi Agencija za plaćanja, u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja vodi Evidenciju zaprimljenih Prijava, za koje su odobrene i isplaćene te odbijene potpore po mjerama i korisnicima.

(5) Agencija za plaćanja će dostaviti Ministarstvu izvješće o provedbi Natječaja.

Prijava na Natječaj

Članak 7.

(1) Prijava se podnosi se na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.dmssa.hr).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

1. naziv i svrha pojedine mjere,

2. rokovi i uvjeti za podnošenje Prijava,

3. uvjeti koje korisnici moraju zadovoljavati.

(4) Prijave se podnose na Obrascu I. i/ili II. koji je prilog ovoga Pravilnika, zajedno sa traženom dokumentacijom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada Prijava

Članak 8.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne obrade Prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije u roku od 10 dana od dana primitka Zahtjeva.

(4) Potpune i pravovremeno dopunjene Prijave ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje Prijava

Članak 9.

(1) Nakon administrativne kontrole svake pristigle Prijave, utvrdit će se rang-lista Prijava, u padajućem nizu, sukladno kriterijima rangiranja određenim u Natječaju.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se sukladno sljedećim kriterijima:

a. Ranijem datumu podnošenja zahtjeva;

b. Većim pojedinačnim količinama prodane ribe.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 10.

(1) Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem, o tome će biti obaviješten pisanim putem Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži korisnike i odobrene iznose sufinanciranja ulaganja.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 60 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Odluka o odbijanju Prijave

Članak 11.

(1) Podnositelj čija Prijava ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem o tome će biti obaviješten pisanim putem, Odlukom o odbijanju Prijave.

(2) Neudovoljavanje uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a) neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

b) namjerno davanje krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 60 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

IV. ISPLATA POTPORE

Isplata potpore

Članak 12.

Na temelju Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike, isplaćuje se potpora na račun korisnika u roku od 60 dana od donošenja ove Odluke.

Povrat sredstava

Članak 13.

(1) Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika će se zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške;

b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu.

(2) Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u roku od 15 dana od dana primitka Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 14.

(1) Na donesene Odluke i Rješenja sukladno ovome Pravilniku podnositelj Prijave ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana primitka Odluke ili Rješenja.

(2) Odluke po prigovorima su konačne.

(3) Ministar će rješenjem imenovati Povjerenstvo u roku od 45 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/10-01/31

Urbroj: 525-08-2-0339/10-2

Zagreb, 13. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb

OBRAZAC ZA PRIJAVU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE KROZ POTPORU U SEGMENTU ULOVA MALE PLAVE RIBE

1. Osnovni podaci o podnositelju Prijave

1.

Naziv obrta/trgovačkog društva:

2.

Sjedište (broj pošte, mjesto, ulica i broj):

3.

Telefon:

telefaks:

e-mail:

4.

Broj povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru:

5.

CFR:

6.

Šifra djelatnosti prema DSZ:

7.

Matični broj prema DSZ:

8.

OIB:

9.

Broj žiro-računa:

10.

Naziv banke kod koje je otvoren žiro-račun:

datum ispunjavanja obrasca potpis podnositelja Prijave

Obavezno se pridržavati naputka!

NAPUTAK

1. Obrazac za prijavu sufinanciranja mjera strukturne politike kroz potporu u segmentu ulova male plave ribe koji se nalazi na web- -stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potrebno je ispuniti i vlastoručno ga potpisati.

2. Obrazac prijave ne smije se ni na koji način mijenjati.

DODATAK II.

REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb

OBRAZAC ZA PRIJAVU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE KROZ POTPORU U SEGMENTU UZGOJA TUNA

1. Osnovni podaci o podnositelju Prijave

1.

Naziv obrta/trgovačkog društva:

2.

Sjedište (broj pošte, mjesto, ulica i broj):

3.

Telefon:

telefaks:

e-mail:

4.

Broj povlastice za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama:

5.

ICCAT broj uzgajališta:

6.

Šifra djelatnosti prema DSZ:

7.

Matični broj prema DSZ:

8.

OIB:

9.

Broj žiro-računa:

10.

Naziv banke kod koje je otvoren žiro-račun:

2. Detaljna financijska dokumentacija

Redni broj

Broj računa (kojim se dokazuje prodaja tune iz uzgoja)

Količina

(kg)

Iznos

(kn)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

UKUPNO

*po potrebi dodati dodatne redove

datum ispunjavanja obrasca potpis podnositelja Prijave

Obavezno se pridržavati naputka!

NAPUTAK

1. Obrazac za prijavu sufinanciranja mjera strukturne politike kroz potporu u segmentu uzgoja tuna koji se nalazi na web –stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potrebno je ispuniti i vlastoručno ga potpisati.

2. Obrazac prijave ne smije se ni na koji način mijenjati, osim u točki 2. ovoga Obrasca kako je naznačeno.

zatvori
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu ulova male plave ribe i potporu u segmentu uzgoja tuna
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !