Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2010. godini ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 08.11.2010 Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2010. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3231

Na temelju članka 17.L618144 stavka 4. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA U 2010. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu mjerama strukturne politike u segmentu gospodarskog ribolova na slatkim vodama (u daljnjem tekstu: potpora), korisnici te način provedbe potpore.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika i Natječaja za sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama (u daljnjem tekstu: Natječaj).

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem Natječaja.

6. Ulaganje – prihvatljivi trošak projekta za koji se traži potpora.

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6.L618146 Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju mjere strukturne politike (u daljnjem tekstu: mjera).

(3) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja, a za koja podnositelj Prijave nije do sada koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Temeljem ovoga Pravilnika, potpora se provodi sukladno članku 12. stavku 2. Zakona kroz mjere investicija u povećanje selektivnosti i investicije na samom plovilu.

(2) U smislu ovoga Pravilnika pod ribolovnim alatima se smatraju alati sukladno Pravilniku o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvuL618148 (»Narodne novine« br. 82/05) kao i njihovi pojedinačni dijelovi,

(3) U smislu ovoga Pravilnika pod opremom se smatraju: rasvjeta, konopi, konci, oprema za navigaciju uključujući uređaje za određivanje GPS koordinata, oprema za traženje ribe, vinč i ledomati, kao i njihovi sastavni djelovi, uz uvjet da je sve navedeno namijenjeno za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama.

(4) U smislu ovoga Pravilnika kod pogonskoga stroja sufinancirati će se kupnja novoga pogonskoga stroja, uz troškove propulzije.

(5) Najviši iznos potpore po povlastici iznosi 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 30.000,00 kuna.

Korisnik potpore

Članak 5.

(1) Korisnik može biti pravna i fizička osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na slatkim vodama temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvuL618149 (»Narodne novine« br. 106/01, 174/04, 7/03, 10/05 i 49/05 – pročišćeni tekst).

(2) Korisnik mora u trenutku prijave imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu.

(3) Korisnik mora biti u sustavu PDV-a.

(4) Korisnik mora imati ostvarenih 60 ribolovnih dana u 2009. godini.

(5) U slučaju da je korisnik postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na slatkim vodama tijekom 2009. ili 2010. godine, mora imati ostvarenih prosječno 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov do 1. kolovoza 2010. godine.

(6) Korisnik mora u trenutku prijave imati podmirene sve obveze propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvuL618150 (»Narodne novine« br. 106/01, 174/04, 7/03, 10/05 i 49/05 – pročišćeni tekst) i podzakonskim propisima donesenih na temelju njega.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Neprihvatljivi troškovi projekta, za koji se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

– rabljena plovila, strojevi i oprema,

– troškovi transporta,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– plaćanja u naturi,

– svi troškovi održavanja, amortizacije i najma.

(2) Ostali mogući neprihvatljivi troškovi definirat će se Natječajem.

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 7.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se ukupno raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu Natječaja.

(3) Natječaj na prijedlog Ministarstva raspisuje i provodi Agencija za plaćanja, u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prijava na Natječaj

Članak 8.

(1) Prijava se podnosi se na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanje (www.apprrr.hr).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

1. naziv i svrha mjere,

2. rokovi i uvjeti za podnošenje Prijava,

3. uvjeti koje korisnici moraju zadovoljavati,

4. točan udio ili iznos potpore,

5. prihvatljivi i ostali neprihvatljivi troškovi.

(4) Prijave se podnose na Obrascu I. koji je prilog ovoga Pravilnika, zajedno s traženom dokumentacijom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada Prijava

Članak 9.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom obrade Prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije u roku od 7 dana od dana primitka Zahtjeva.

(4) Potpune i pravovremeno dopunjene Prijave ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje Prijava

Članak 10.

(1) Nakon administrativne kontrole svake pristigle prijave utvrditi će se rang lista prijava, u padajućem nizu.

(2) Rang lista iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sukladno ranijem datumu i vremenu (sat, minuta i sekunda) podnošenja prijave.

(3) Datumom i vremenom podnošenja potpune prijave smatra se dan i vrijeme dostave sve zahtijevane dokumentacije.

(4) Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 11.

(1) Podnositelj čija Prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem, o tome će biti obaviješten Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. podatke o korisniku;

2. maksimalni iznos ili udio odobrene potpore;

3. namjenu dodijeljene potpore;

4. način isplate potpore;

5. obvezu čuvanja dokumentacije koja se odnosi na ulaganje sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore;

6. obveza, način i rokovi postupanja sa predmetom potpore;

7. način i postupak izvještavanja;

8. obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje;

9. zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa sufinanciranja sukladno članku 4.#clanak4 stavku 5. ovoga Pravilnika;

10. postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja ulaganja;

11. nadležni sud u slučaju spora.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Odluka o odbijanju Prijave

Članak 12.

(1) Podnositelj čija Prijava ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem o tome će biti obaviješten pisanim putem, Odlukom o odbijanju Prijave.

(2) Neudovoljavanje uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

b. namjerno davanje krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Isplata i povrat potpore

Članak 13.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a nakon zaprimanja Odluke iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćene potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a. administrativne pogreške;

b. ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu.

(3) Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava potpore.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 14.

(1) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj Prijave ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

(2) Odluke po prigovorima su konačne.

(3) Ministar će rješenjem imenovati Povjerenstvo u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

III. KONTROLA I NADZOR

Administrativna kontrola

Članak 15.

(1) Administrativnu kontrolu Prijave te izradu rang-liste provodi Agencija za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja vodi evidenciju svih zaprimljenih Prijava.

Kontrola na terenu

Članak 16.

(1) Kontrolu na terenu prije isplate i u roku od 5 godina nakon konačne isplate (ex post) provodi Agencija za plaćanja.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka provodi se na uzorku od najmanje 10% odobrenih Prijava te najmanje 10% korisnika isplaćene potpore u razdoblju od 5 godina nakon konačne isplate.

(3) Kada Agencija za plaćanja kontrolom na terenu utvrdi nepravilnosti o tome će izvijestiti nadležnu inspekciju.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/213

Urbroj: 525-08-2-0339/10-1

Zagreb, 6. listopada 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

REPUBLIKA HRVATSKA
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb

OBRAZAC ZA PRIJAVU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME, RIBOLOVNIH ALATA, PLOVILA I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA U 2010. GODINI

1. Osnovni podaci o podnositelju Prijave

1.

Naziv obrta/trgovačkog društva:

2.

Sjedište (broj pošte, mjesto, ulica i broj):

3.

Telefon:

Mobitel:

Telefaks:

E-mail:

4.

Ime i prezime odgovorne osobe:

5.

Broj povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama:

6.

Obveznik PDV-a (zaokružiti):

da) ne)

7.

Matični broj prema DSZ:

8.

OIB:

9.

Broj žiro-računa:

10.

Naziv banke kod koje je otvoren žiro-račun:

2. Financijski podaci

1.

Ukupan iznos ulaganja (iznos bez PDV-a)

2.

Iznos potpore 50% od ukupno prihvatljivog ulaganja ali ne veći od 30.000 HRK

3.

Iznos vlastitih sredstava (iznos iz reda 1 – iznos iz reda 2)

Redni broj

Namjena

Broj
računa *

Iznos
(kn)

1.

Kupnja opreme za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama:

2.

Kupnja ribolovnih alata za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama

3.

Kupnja plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama

4.

Kupnja pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama

UKUPNO

* po potrebi dodati dodatne redove

datum ispunjavanja obrasca

potpis odgovorne osobe i pečat

2

0

1

0

Obavezno se pridržavati naputka!

NAPUTAK

1. Obrazac koji se nalazi na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.aprrr.hr) potrebno je ispuniti i vlastoručno ga potpisati.

2. Obrazac prijave ne smije se ni na koji način mijenjati, osim u točki 2. gdje je moguće dodavati nove redove.

Obavezno se pridržavati naputka!

zatvori
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2010. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !