Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o provedbi programa razvitka seoskog prostora ("Narodne novine", br. XX/05, XX/06, XX/06, XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 10.6.2005 Pravilnik o provedbi programa razvitka seoskog prostora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1399

Na temelju članka 53.L264056 stavka 6. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine« br. 87/02, 117/03 i 82/04), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA RAZVITKA SEOSKOG PROSTORA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način i postupak provedbe programa razvitka seoskog prostora te uvjeti koje moraju zadovoljavati fizičke i pravne osobe korisnici prava na državnu potporu razvitka seoskog prostora (u daljnjem tekstu: Potpora razvitka seoskog prostora) u sklopu mjera strukturne politike koja se provodi kroz model ruralnog razvitka, najviši iznosi Potpore, utvrđuju se korisnici i njihove obveze te propisuje obrazac zahtjeva za odobrenje novčane potpore razvitka seoskog prostora.

Članak 2.

(1) Potpora razvitka seoskog prostora podrazumijeva dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske kojima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sudjeluje u financiranju mjera razvitka seoskog prostora.

(2) Potpora razvitka seoskog prostora odobrava se za projekte koje financiraju sami korisnici ili se financiraju iz sredstava državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave (županije) ili iz drugih izvora financiranja.

Članak 3.

(1) Pravo na Potporu razvitka seoskog prostora može ostvariti pravna i fizička osoba (u daljnjem u tekstu Korisnik) koji se određuje zasebno u svakom raspisanom natječaju.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovog članka jesu:

1. komercijalno ili nekomercijalno poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

2. pravna i fizička osoba koja ima povlasticu za uzgoj i povlasticu za gospodarski ribolov sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvuL264058 (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/04 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) i Zakonu o morskom ribarstvuL264059 (»Narodne novine« br.74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05);

3. pravna i fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti šumarstva izuzev trgovačkog društva u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske;

4. pravna i fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti lovstva;

5. obiteljsko poljoprivredno (seljačko) gospodarstvo koje je registrirano (ima odobrenje) za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (u vidu rješenja nadležnog ureda za jednog njezinog člana);

6. trgovačko društvo upisano u trgovački registar;

7. obrt upisan u obrtni registar;

8. udruga upisana u registar udruga;

9. ustanova upisana u sudski registar ustanova;

10. jedinica lokalne samouprave;

11. jedinica područne (regionalne) samouprave.

(3) Uvjeti koje moraju zadovoljavati Korisnici bit će određeni natječajem sukladno članku 53.L264060 stavku 7. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine« br. 87/02, 117/03 i 82/04) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 4.

Potpora razvitka seoskog prostora, sukladno članku 53. stavku 4. Zakona, se odobrava za sljedeće mjere razvitka seoskog prostora (u daljnjem tekstu: Mjera):

Mjera 1. izrada školskih, nastavnih, edukacijskih i razvojnih programa, planova i projekata, iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka, koja ponajprije obuhvaća potporu:

– mladim poljoprivrednicima,

– školovanju, prekvalifikaciji i obuci,

– šumarstvu,

– obnovi i razvitku sela,

– očuvanju kulturnog blaga, ruralnih običaja i manifestacija,

– ruralnom i lovnom turizmu i tradicionalnim obrtima,

– poboljšanju ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede;

Mjera 2. školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka) seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka, koja ponajprije obuhvaćaju potporu:

– mladim poljoprivrednicima,

– školovanju, prekvalifikaciji i obuci,

– šumarstvu,

– raznovrsnim poljoprivrednim i drugim aktivnostima radi ostvarivanja dopunskih ili alternativnog izvora prihoda,

– ruralnom i lovnom turizmu i tradicionalnim obrtima,

– razvitku usluga u ruralnom prostoru;

Mjera 3. osnivanje i razvoj poljoprivrednih zadruga, koja ponajprije obuhvaća potporu:

– investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima,

– preradi poljoprivrednih proizvoda,

– promociji kvalitetnih autohtonih proizvoda;

Mjera 4. osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova, koje ponajprije obuhvaćaju potporu:

– uspostavi strojnih prstenova (i njihovom razvoju),

– raznovrsnim poljoprivrednim i drugim aktivnostima radi ostvarivanja dopunskih ili alternativnog izvora prihoda,

– promociji kvalitetnih autohtonih proizvoda;

Mjera 5. ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne šume te uzgoj divljači (objekti i oprema za poljoprivrednu, akvakulturnu, šumarsku i lovačku proizvodnju), koja ponajprije obuhvaća potporu:

– investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima,

– šumarstvu,

– poboljšanju ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede;

Mjera 6. prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda, koja ponajprije obuhvaća potporu:

– investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima,

– preradi poljoprivrednih proizvoda,

– šumarstvu,

– promociji vinskih i drugih turističkih cesta,

– promociji kvalitetnih autohtonih proizvoda;

Mjera 7. pomoć seoskim ženama, mladim poljoprivrednicima, te mladim uzgajivačima riba i školjaka u vidu pilot projekata, koja ponajprije obuhvaća potporu:

– investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima,

– preradi poljoprivrednih proizvoda,

– mladim poljoprivrednicima,

– mjerama zaštite okoliša u području poljoprivrede i šumarstva,

– obnovi i razvitku sela;

Mjera 8. obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti), koja ponajprije obuhvaća potporu:

– mjerama zaštite okoliša u području poljoprivrede i šumarstva,

– šumarstvu,

– obnovi opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina,

– mjerama uređenja zemljišta,

– obnovi i razvitku sela,

– raznovrsnim poljoprivrednim i drugim aktivnostima radi ostvarivanja dopunskih ili alternativnog izvora prihoda,

– poboljšanju ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede,

– razvitku usluga u ruralnom prostoru;

Mjera 9. razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma, koja ponajprije obuhvaća potporu:

– preradi poljoprivrednih proizvoda,

– šumarstvu,

– obnovi opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina

– mjerama uređenja zemljišta,

– ruralnom i lovnom turizmu i tradicionalnim obrtima,

– poboljšanju ruralne infrastrukture vezano uz razvitak poljoprivrede,

– promociji vinskih i drugih turističkih cesta,

– razvitku usluga u ruralnom prostoru;

Mjera 10. očuvanje tradicijske etno baštine i autohtonih proizvodnji, koja ponajprije obuhvaća potporu:

– investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima,

– preradi poljoprivrednih proizvoda,

– očuvanju kulturnog blaga, ruralnih običaja i manifestacija,

– ruralnom i lovnom turizmu i tradicionalnim obrtima,

– promociji kvalitetnih autohtonih proizvoda,

– razvitku usluga u ruralnom prostoru.

Članak 5.

(1) Zahtjev za odobrenje Potpore razvitka seoskog prostora (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Ministarstvu u roku propisanom u natječaju.

(2) Obrazac Zahtjeva nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Za svaku Mjeru natječaj provodi Ministarstvo najmanje jednom, a po mogućnosti i više puta godišnje u ovisnosti o iskorištenju proračunskih novčanih sredstava predviđenih za određenu Mjeru tijekom godine.

(4) Uz Zahtjev se prilaže i dokumentacija propisana natječajem iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Iznos novčane Potpore razvitka seoskog prostora za pojedinog korisnika može iznositi do 50% vrijednosti prijavljenog projekta.

(2) Udio novčane Potpore razvitka seoskog prostora po pojedinoj mjeri propisat će se u natječaju iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovog Pravilnika za svaku mjeru i natječaj zasebno.

(3) Visina iznosa Potpore razvitka seoskog prostora u stavci 1. ovog članka obračunava se na temelju prikazane vrijednosti projekta (poslovni plan, troškovnik, ponude, predračuni, računi, cijene i dr.).

(4) Najniži iznos Potpore razvitka seoskog prostora po pojedinom korisniku za svaku mjeru bit će određen u natječaju iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ovog Pravilnika.

(5) Najviši odobreni iznos Potpore razvitka seoskog prostora po projektu iz natječaja u jednoj (1) kalendarskoj godini može iznositi 250.000,00 kn, osim za Mjeru 7. pomoć mladim poljoprivrednicima u vidu pilot projekata, za koju najviše može iznositi 500.000,00 Kuna (kn).

Članak 7.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju zaprimljenih Zahtjeva, za koje su odobrene i isplaćene Potpore razvitka seoskog prostora i to po godinama, natječajima, Mjerama, te korisnicima.

(2) Za isti projekt novčana Potpora razvitka seoskog prostora se može ostvariti samo jedanput.

Članak 8.

(1) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministar) imenuje Povjerenstvo za odabir projekata razvitka seoskog prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Rad Povjerenstva određen je Poslovnikom o radu Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Poslovnik).

(3) Povjerenstvo razmatra podnesene zahtjeve sukladno Poslovniku i natječaju, te predlaže Ministru donošenje Odluke o odobrenju novčane Potpore razvitka seoskog prostora (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 9.

(1) Na temelju Odluke, s Korisnikom koji je ostvario pravo na novčanu Potporu razvitka seoskog prostora zaključit će se Ugovor o sufinanciranju (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Uvjeti i način korištenja Potpore razvitka seoskog prostora, način isplate, te međusobna prava i obveze Ministarstva i Korisnika bit će određeni Ugovorom.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/16

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 25. svibnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.
zatvori
Pravilnik o provedbi programa razvitka seoskog prostora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !