Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/09 - čl. 7. Pravilnika o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama, XX/09 - čl. 7. Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice, XX/09 - čl. 5. Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja, 1/09 - čl. 7. Pravilnika o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji)
označi tražene riječi printaj stranicu
189 1.12.2003 Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca

MINISTARSTVO FINANCIJA

2970

Na temelju članka 22.L99835 Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, broj 69/97, 106/97, 67/01, 114/01, 117/03 i 142/03) donosim

PRAVILNIK

O PROVEDBI ZAKONA O SPRJEČAVANJU
PRANJA NOVCA

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– način identifikacije stranke iz članka 5. Zakona o sprječavanju pranja novca (u nastavku teksta: Zakon),

– način i rokovi obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca (u nastavku teksta: Ured) o transakcijama iz članka 8. Zakona,

– način vođenja popisa o prikupljenim podacima iz članaka 4., 5., 6. i 8. Zakona,

– uvjeti pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama iz članka 8. stavak 1. Zakona,

– način i rokovi obavješćivanja Ureda o transakcijama iz članka 9.a Zakona.

II. NAČIN IDENTIFIKACIJE STRANKE

Članak 2.

(1) Identitet fizičke i pravne osobe te njihovih punomoćnika, za transakcije iz članaka 4. i 8. Zakona, obveznici utvrđuju na način predviđen Zakonom.

(2) Za gotovinske i gotovinske povezane transakcije iz članka 4. stavci 2. i 3. Zakona kojima je vrijednost 105.000,00 kn ili veća, obveznik identificira stranku sukladno članku 5. Zakona prikupljajući podatke iz članka 6. Zakona.

(3) Obveznici ne obavješćuju Ured o transakcijama iz stavka 2. ovoga članka kojima je vrijednost od 105.000,00 kn do 200.000,00 kn, osim na zahtjev Ureda.

Identifikacija stvarnog vlasnika

Članak 3.

(1) Obveznik je sukladno članku 5. stavak 3. Zakona dužan zatražiti od stranke pisanu izjavu s podacima o stvarnom vlasniku pravne osobe i popisom članova Uprave prilikom otvaranja računa ili drugih oblika uspostavljanja trajnije poslovne suradnje, a u svrhu utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: naziv obveznika, podatke o davatelju izjave, podatke o stvarnom vlasniku – fizičkoj osobi, popis članova Uprave pravne osobe koja otvara račun ili uspostavlja drugi oblik trajnije poslovne suradnje s obveznikom, obvezu stranke da u roku trideset dana od promjene vlasničko-upravljačke strukture dostavi obvezniku novu izjavu iz stavka 1. ovoga članka te nadnevak davanja izjave i potpis davatelja izjave. Navedeni podaci u izjavi daju se pod kaznenom i materijalnom odgovornošću.

(3) Obveznik je dužan zatražiti od stranke izjavu o stvarnom vlasniku pravne osobe ako sumnja na promjenu vlasničko-
-upravljačke strukture.

(4) Ako se ne može utvrditi identitet stvarnog vlasnika – fizičke osobe, obveznik će prihvatiti izjavu u kojoj je kao stvarni vlasnik navedena pravna osoba koja je registrirana u državama koje primjenjuju međunarodne standarde u sprječavanju pranja novca.

(5) Ako obveznik ne pribavi izjavu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, odnosno ne prikupi sve propisane podatke iz stavka 2. ovoga članka, a nije mu poznata vlasničko-upravljačka struktura, odbit će stranci otvoriti račun ili uspostaviti poslovnu suradnju sa strankom, odnosno dužan je zatvoriti račun ili prekinuti poslovnu suradnju.

III. NAČIN I ROKOVI OBAVJEŠĆIVANJA UREDA

NaČin obavjeŠĆivanja

Članak 4.

Obveznici iz članka 2. Zakona, preko ovlaštene osobe, obavješćuju Ured o svim transakcijama iz članka 8. Zakona na jedan od sljedećih načina:

– na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ili nositeljem podataka,

– na tiskanom obrascu preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića,

– telefonom.

Obrazac za obavjeŠĆivanje

Članak 5.

(1) Obveznici obavješćuju Ured o transakcijama na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, pri čemu se pridržavaju uputa za ispunjavanje navedenih na poleđini obrasca. Uputa za ispunjavanje elektroničkog obrasca dio je aplikativnog softvera.

(2) Obveznik ispunjava elektronički obrazac koristeći se posebnim aplikativnim softverom koji je licenciralo Ministarstvo financija. Elektronički obrazac pritom je zaštićen enkripcijom i digitalnim potpisom uz korištenje smart-kartice.

ElektroniČki prijenos podataka

Članak 6.

(1) Elektronički prijenos podataka na elektroničkom obrascu obveznici banke i Financijska agencija dužni su uspostaviti najkasnije do 31. 3. 2004. nabavom, uz naknadu, posebno licenciranog aplikativnog softvera, a što će biti uređeno ugovornim odnosom između Ministarstva financija – Ureda i pojedinog obveznika.

(2) I drugi obveznici mogu na elektroničkom obrascu obavješćivati Ured o transakcijama koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ako s Ministarstvom financija – Uredom ugovore takav način dostave podataka.

Članak 7.

Ako zbog tehničkih razloga obavješćivanje Ureda o transakciji nije moguće elektroničkim prijenosom podataka, obveznik je dužan o tome odmah obavijestiti Ured telefonom ili telefaksom i osigurati obavješćivanje Ureda na drugi način iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.

NaČin obavjeŠĆivanja o gotovinskim transakcijama

Članak 8.

O transakcijama koje se obavljaju gotovim novcem, stranom valutom, vrijednosnim papirima, plemenitim kovinama i draguljima ako je vrijednost transakcije 200.000,00 kuna ili veća te o gotovinskim povezanim transakcijama koje ukupno dosežu vrijednost 200.000,00 kuna ili veću, obveznici obavješćuju Ured elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.

NaČin obavjeŠĆivanja o sumnjivim transakcijama

Članak 9.

(1) O transakcijama za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca obveznici obavješćuju Ured elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.

(2) O sumnjivim transakcijama iz članka 8. stavak 3. Zakona obveznici obavješćuju Ured telefonom, telefaksom i na drugi primjeren način prije nego obave transakcije.

(3) Nakon obavljanja transakcija iz stavka 2. ovoga članka obveznici su dužni obavijestiti Ured na obrascu na jedan od načina predviđenih u stavku 1. ovoga članka.

NaČin obavjeŠĆivanja o transakcijama vezanima za poslove Životnog osiguranja

Članak 10.

O transakcijama vezanima za poslove životnog osiguranja društva za osiguranje obavješćuju Ured, ako godišnji zbroj premija za životno osiguranje prelazi 40.000,00 kuna, na obrascu iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom, telefaksom i preko teklića.

NaČin obavjeŠĆivanja o prijenosu gotovine i Čekova preko drŽavne granice

Članak 11.

Carinska uprava Republike Hrvatske obavješćuje Ured na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, najkasnije u roku tri dana od trenutka spoznaje o zakonitu prijenosu ili pokušaju nezakonita prijenosa gotovine i čekova preko državne granice u vrijednosti 40.000,00 kn ili većoj, elektroničkim prijenosom podataka ili preporučenom pošiljkom odnosno telefaksom.

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija

Članak 12.

(1) Ured će, u suradnji s obveznicima i nadzornim tijelima ovlaštenima za nadzor obveznika u provedbi Zakona, sastaviti listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija iz članka 4. stavak 5. Zakona.

(2) Listu indikatora iz stavka 1. ovoga članka obveznici su dužni primjenjivati kao osnovne smjernice za prepoznavanje transakcija i osoba u svezi s kojima postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca.

(3) Lista indikatora sastavni je dio općeg akta obveznika, koja se dopunjava i prilagođava prema novim tipologijama pranja novca.

Rokovi obavjeŠĆivanja

Članak 13.

(1) Obveznici iz članka 2. Zakona obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama, gotovinskim povezanim transakcijama i transakcijama vezanima za poslove životnog osiguranja u roku tri dana od dana obavljanja transakcije.

(2) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama iz članka 8. Zakona prije nego što obave transakciju. Ako zbog naravi sumnjive transakcije nije moguće o toj transakciji obavijestiti Ured prije njezina obavljanja, obveznici su dužni obavijestiti Ured najkasnije u roku 24 sata od obavljanja transakcije.

(3) Za transakcije koje obveznici odbiju obaviti u skladu s člankom 7. Zakona, dužni su obavijestiti Ured najkasnije u roku 24 sata od odbijanja obavljanja transakcije.

(4) Ako obveznici nisu u mogućnosti obavijestiti Ured u propisanim rokovima, dužni su od Ureda zatražiti suglasnost za produljenje roka, o čemu obveznici i Ured sastavljaju službenu zabilješku.

(5) Primitak obavijesti o transakcijama iz članka 8. Zakona Ured potvrđuje obvezniku odmah, a najkasnije u roku 24 sata, u elektroničkom ili pisanom obliku.

OpĆi akt obveznika

Članak 14.

(1) Obveznik donosi opći akt kojim se određuju mjere, radnje i postupanja radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma.

(2) Općim aktom obveznik naročito uređuje: način identifikacije stranke i stvarnog vlasnika, način i rokove obavješćivanja Ureda, obvezu primjene liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i postupke u slučaju otkrivanja sumnjivih transakcija, način određivanja i uvjete za obavljanje poslova ovlaštene osobe i njezinih zamjenika, dužnosti obveznika prema ovlaštenoj osobi i zadaće ovlaštene osobe, način stručnog usavršavanja ovlaštene osobe, zamjenika i zaposlenika, obavljanje unutarnjeg nadzora u provedbi Zakona, te način vođenja popisa o prikupljenim podacima.

(3) U općem aktu obveznika posebno se mora odrediti odgovornost osoba zaduženih za provedbu Zakona u slučaju nepoštivanja odredaba općeg akta koje se odnose na sprječavanje i otkrivanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma.

OdreĐivanje ovlaŠtene osobe

Članak 15.

(1) Ovlaštena osoba iz članka 4.#clanak4 stavak 1. ovoga Pravilnika jest odgovorna osoba za provođenje Zakonom propisanih mjera i radnji koje se poduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma.

(2) Obveznik je dužan, sukladno svom općem aktu, imenovati jednu ovlaštenu osobu i najviše dva zamjenika ovlaštene osobe te o tome obavijestiti Ured. Ovlaštenu osobu u vrijeme odsutnosti zamjenjuje zamjenik kojega odredi obveznik.

(3) Obveznik je dužan odrediti ovlaštenu osobu i njezine zamjenike najkasnije do početka primjene ovoga Pravilnika. Ako obveznik ne imenuje ovlaštenu osobu, ovlaštenom osobom smatra se odgovorna osoba obveznika prema pozitivnim zakonskim propisima.

(4) Ovlaštena osoba sudjeluje u pripremi i izradi općeg akta obveznika koji se odnosi na otkrivanje i sprječavanje pranja novca.

Članak 16.

(1) Poslove ovlaštene osobe može obavljati osoba:

– koja je hrvatski državljanin;

– protiv koje se ne vodi istražni ili kazneni postupak ili koja nije osuđivana za kazneno djelo protiv: Republike Hrvatske, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava i službene dužnosti;

– koja ima radno iskustvo najmanje tri godine na bankarskim, financijskim i sličnim poslovima;

– koja poznaje poslovanje obveznika na područjima gdje može doći do pranja novca;

– koja je educirana za obavljanje svojih zadaća.

(2) Uz ove uvjete, obveznik može u svom općem aktu propisati i druge uvjete za obavljanje poslova ovlaštene osobe.

Članak 17.

(1) Dužnosti su obveznika prema ovlaštenoj osobi sljedeće:

– obveznik omogućuje ovlaštenoj osobi, kod obveznika – banaka, obavljanje isključivo poslova vezanih za primjenu Zakona;

– obveznik ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev omogućuje pristup svim dokumentima i informacijama potrebnima za obavljanje njezina rada;

– obveznik osigurava da ovlaštenu osobu u vrijeme njezine odsutnosti zamjenjuje zamjenik;

– obveznik, koji je podijeljen u više ustrojstvenih jedinica, sukladno općem aktu određuje i druge odgovorne osobe kojima u ustrojstvenim jedinicama i sjedištu osigurava tehničke i druge uvjete za provođenje mjera i radnji radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma;

– obveznik o svom trošku osigurava ovlaštenoj osobi i njezinim zamjenicima stručno usavršavanje na seminarima i edukativnim skupovima te drugim oblicima usavršavanja.

(2) Ostale službe i zaposlenici obveznika dužni su ovlaštenoj osobi pružati pomoć u obavljanju njezinih zadaća.

StruČno usavrŠavanje

Članak 18.

(1) Obveznik o svom trošku osigurava tekuće i redovito stručno usavršavanje svojih zaposlenika koje im omogućuju da se upoznaju s načinima prepoznavanja sumnjivih transakcija. Obveznik upoznaje svoje zaposlenike i s novim tehnikama obavljanja transakcija te s načinima obavješćivanja Ureda o transakcijama.

(2) Dokumentacija o sudjelovanju zaposlenika na organiziranim oblicima stručnog usavršavanja mora biti dostupna ovlaštenoj osobi.

(3) Ovlaštena osoba sudjeluje u izradi programa za redovito stručno usavršavanje zaposlenika obveznika.

Unutarnji nadzor

Članak 19.

(1) Najmanje jednom godišnje obveznici su dužni obaviti unutarnji nadzor o provedbi Zakona i o tome pismeno obavijestiti ovlaštenu osobu i Ured.

(2) Svrha je nadzora uočavanje i sprječavanje nepravilnosti u provedbi Zakona i poboljšanje unutarnjeg sustava otkrivanja sumnjivih transakcija.

Članak 20.

Rokove i način provođenja unutarnjeg nadzora određuje obveznik općim aktom donesenim na temelju odredaba ovoga Pravilnika.

IV. NAČIN VOĐENJA POPISA O PRIKUPLJENIM PODACIMA

Članak 21.

(1) Podatke o identifikaciji i transakcijama iz članaka 4., 5., 6. i 8. Zakona, obveznik u svojim evidencijama čuva kronološkim redom i na način koji omogućuje njihov učinkovit nadzor od ovlaštenih tijela te njihovo dostavljanje na zahtjev Ureda.

(2) Podatke o sumnjivim transakcijama obveznik vodi u izdvojenim evidencijama.

Članak 22.

(1) Način pohrane podataka, što uključuje mjesto i medij za pohranu podataka, određuje obveznik u svom općem aktu i o tome obavješćuje Ured.

(2) Podaci se pohranjuju na način koji omogućava pregled tijekom cijelog razdoblja čuvanja podataka utvrđenog člankom 16. Zakona.

Članak 23.

(1) Svi podaci prikupljeni temeljem Zakona službena su tajna. Prema stupnju tajnosti ti su podaci povjerljivi, tajni i vrlo tajni, a mogu se koristiti samo za Zakonom propisane namjene.

(2) Obveznik u svom općem aktu određuje vrstu i stupanj tajnosti podataka što ih prikuplja i čuva te koje dostavlja Uredu u skladu sa Zakonom, osim u slučajevima kada Zakon određuje drugačije. Tim podacima mogu pristupati samo osobe određene općim aktom obveznika.

V. UVJETI POD KOJIMA OBVEZNICI ZA ODREĐENE STRANKE NISU DUŽNI OBAVJEŠĆIVATI URED O GOTOVINSKIM TRANSAKCIJAMA

Iznimke pri obavjeŠĆivanju

Članak 24.

Obavješćivanje Ureda o gotovinskim transakcijama iz članka 8. stavak 1. Zakona nije potrebno za transakcije koje obavlja stranka pri polaganju dnevnih utržaka s naslova prodaje robe ili usluga na račun, osim ako postoji sumnja da se radi o pranju novca.

Iznimke pri identifikaciji

Članak 25.

(1) Identifikacija obveznika iz članka 2. Zakona kao stranke nije potrebna, osim ako postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca, u sljedećim slučajevima:

– kada se obavljaju transakcije između banaka, štedno-kreditnih zadruga, Financijske agencije, Hrvatske pošte d.d. i društava za osiguranje;

– kada se obavljaju transakcije između banaka i ovlaštenih mjenjača koje se odnose na otkup strane valute ili stranih čekova i na preuzimanje stranih čekova radi unovčenja;

– kada banka šalje i iznosi u inozemstvo stranu gotovinu u korist svojeg računa u stranoj banci i kada čekove koji glase na stranu valutu dostavlja stranoj banci radi naplate.

(2) Identifikacija stranke nije potrebna ako stranka podigne u banci i štedno-kreditnoj zadruzi gotov novac s tekućeg računa, žiro-računa, štednih knjižica i računa građana radi istodobne uplate ili kupnje strane valute, osim ako postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca.

VI. NAČIN I ROKOVI OBAVJEŠĆIVANJA UREDA OD STRANE ODVJETNIKA, ODVJETNIČKOG DRUŠTVA, JAVNOG BILJEŽNIKA, REVIZORSKE TVRTKE, OVLAŠTENOG REVIZORA, PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU RAČUNOVODSTVENE POSLOVE ILI POSLOVE POREZNOG SAVJETOVANJA

NaČin identifikacije i obrazac za obavjeŠĆivanje

Članak 26.

(1) Odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja utvrđuju identitet stranke na način predviđen u članku 5. Zakona i prikupljaju podatke iz članka 6. Zakona.

(2) Odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik dužni su obavijestiti Ured, sukladno članku 9.a stavci 1. i 4. Zakona, kada u svom radu obavljaju financijske transakcije ili druge transakcije s imovinom, o transakcijama za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili kada stranka od njih zatraži savjet vezan za pranje novca, na tiskanom obrascu iz članka 5.#clanak5 stavak 1. ovoga Pravilnika.

(3) Revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja dužni su obavijestiti Ured, sukladno članku 9.a stavci 3. i 4. Zakona, kada u obavljanju poslova iz svoga djelokruga utvrde da u svezi s određenim transakcijama postoji sumnja da se radi o pranju novca ili kada stranka od njih zatraži savjet vezan za pranje novca, na tiskanom obrascu iz članka 5.#clanak5 stavak 1. ovoga Pravilnika.

NaČin i rokovi obavjeŠĆivanja

Članak 27.

(1) Obavijest iz članka 26.#clanak26 ovoga Pravilnika odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja dostavljaju preporučenom pošiljkom, telefaksom ili preko teklića najkasnije u roku tri dana od utvrđivanja razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili od zatraženog savjeta vezanog za pranje novca.

(2) Ured potvrđuje prijam podataka iz stavka 1. ovoga članka u roku i na način propisan člankom 13.#clanak13 stavak 5. ovoga Pravilnika.

OvlaŠtena osoba i indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija

Članak 28.

(1) Odvjetničko društvo, revizorska tvrtka i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja dužni su na odgovarajući način imenovati ovlaštenu osobu sukladno članku 15. i članku 16. stavak 1. podstavci 1. i 2. ovoga Pravilnika. Odvjetnik, javni bilježnik i ovlašteni revizor ovlaštene su osobe sukladno Zakonu.

(2) Ured će u suradnji s odvjetnicima, odvjetničkim društvima, javnim bilježnicima, revizorskim tvrtkama, ovlaštenim revizorima i pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja sastaviti listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, koju su navedeni dužni primjenjivati kao osnovne smjernice za prepoznavanje transakcija i osoba u svezi s kojima postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca. Lista indikatora dopunjava se i prilagođava prema novim tipologijama pranja novca.

NaČin voĐenja popisa o prikupljenim podacima

Članak 29.

(1) Podatke o sumnjivim transakcijama i podatke o zatraženom savjetu vezanom za pranje novca odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorska tvrtka, ovlašteni revizor i pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja dužni su čuvati u svojim evidencijama kronološkim redom.

(2) Podaci prikupljeni temeljem Zakona službena su tajna, a pohranjuju se na način koji omogućuje pregled tijekom cijelog razdoblja čuvanja podataka određenog člankom 16. Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ured će po potrebi davati upute za provedbu ovoga Pravilnika.

Članak 31.

Obveznici će svoje opće akte uskladiti s ovim Pravilnikom do 31. prosinca 2003.

Članak 32.

S danom primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podatakaL99837 (Narodne novine, broj 114/97).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 470-06/03-12/11

Urbroj: 513-06/1-03-1

Zagreb, 21. studenoga 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA O TRANSAKCIJAMA

Podatke upisati tiskanim slovima. Kod više ponuđenih mogućnosti obvezno odabrati jednu i u okvir ispred odabrane mogućnosti upisati znak »X«.

Obrazac za obavješćivanje Ureda o transakcijama namijenjen je obavješćivanju Ureda o svim transakcijama iz članaka 8. i 9.a Zakona. Obrazac ispunjava zaposlenik obveznika, a potpisuje ga ovlaštena osoba obveznika.

U zaglavlju Obrasca, u rubrici »Transakcija«, upisom znaka »X« u predviđeni okvir obvezno se označava vrsta transakcije (gotovinska transakcija u vrijednosti 200.000 kuna ili većoj, gotovinska povezana transakcija u vrijednosti 200.000 kuna ili većoj, transakcija vezana za poslove životnog osiguranja ako godišnji zbroj premija za životno osiguranja prelazi 40.000 kuna ili sumnjiva transakcija).

A. U poglavlje »Podaci o transakciji« obveznik upisuje podatke o načinu i svrsi provođenja transakcije, nadnevku i vremenu provođenja, oznaci i iznosu valute, ukupnom iznosu u kunama i da li je sumnjiva transakcija obavljena.

1. U rubrici »Način provođenja transakcije« potrebno je navesti npr. uplata, isplata, zamjena (mjenjački poslovi), loro doznaka, nostro doznaka i sl.

2. U rubrici »Svrha provođenja transakcije« potrebno je navesti vrstu računa (npr. kunska štedna knjižica, devizna štedna knjižica, tekući račun, žiroračun, nerezidentni račun, devizni račun i sl.) te opisati svrhu transakcije (npr. polog ili podizanje s računa, kupnja ili prodaja vrijednosnih papira, kupnja ili prodaja strane valute, kupnja nekretnine, transfer u inozemstvo, plaćanje računa i sl.).

3. U rubriku »Nadnevak i vrijeme provođenja transakcije« upisuje se nadnevak i vrijeme kada je transakcija obavljena (za sumnjive transakcije – koje još nisu obavljene upisuje se nadnevak i vrijeme kada je transakcija zahtijevana): nadnevak se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu, a vrijeme se upisuje s dvije znamenke za sat i dvije znamenke za minute.

4. U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta u kojoj je transakcija obavljena. Ako se transakcija sastoji od više valuta (npr. mjenjački poslovi), jedna oznaka valute navodi se u ovoj rubrici, a ostale oznake valute upisuju se u Privitak 2. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake ili šifre (npr. EUR ili 978, HRK ili 191 i sl.).

5. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se nominalni iznos transakcije. Ako se radi o gotovinskim povezanim transakcijama ili ako se pojavljuje više transakcija, prvu transakciju potrebno je upisati u ovu rubriku, a ostale transakcije upisuju se u Privitak 2.

6. U rubriku »Ukupan iznos u kunama« upisuje se u kune preračunat iznos strane valute, upisane pod rednim brojem 5, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena, odnosno zahtijevana. Ova se rubrika ispunjava također prilikom obavljanja mjenjačkih poslova kod kojih je riječ o zamjeni strane valute u kune, te ako se radi o gotovinskim povezanim transakcijama u kunama ili stranoj valuti. U ovu rubriku upisuje se ukupan zbroj kunskih iznosa svih mjenjačkih transakcija ili svih gotovinskih povezanih transakcija.

7. U rubriku »Sumnjiva transakcija« obveznim upisom znaka »X« označava se da li je sumnjiva transakcija već obavljena ili još nije obavljena.

B. U poglavlje »Nalogodavatelj transakcije« obveznik unosi podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva obavljanje transakcije. Podaci se odnose na prezime i ime, prebivalište, identifikacijski broj ili nadnevak rođenja, vrstu, broj i izdavatelja identifikacijske isprave te podatak u čije se ime transakcija obavlja. Ako ima više nalogodavatelja transakcija, u Obrazac se upisuje samo prva osoba, a ostale se osobe upisuju u Privitak 1.

11. U rubriku »Identifikacijski broj ili nadnevak rođenja« upisuje se za domaće i strane fizičke osobe nadnevak rođenja, odnosno neki drugi identifikacijski broj ako postoji.

12. U ove rubrike upisuju se podaci o vrsti identifikacijske isprave (koja može biti samo dokument s fotografijom što ga je izdalo državno tijelo), broju i izdavatelju isprave. U rubriku »Identifikacijska isprava – drugo« upisuju se sve druge identifikacijske isprave (npr. diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.).

13. U rubriku »Nalogodavatelj obavlja transakciju« ispred odabrane mogućnosti obvezno se upisuje znak »X«. Ako nalogodavatelj obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun, obveznik ne ispunjava Obrazac od rednog broja 14 do 22. Ako nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu stranku, obveznik upisuje podatke od rednog broja 14 do 19 kada je stranka za koju se transakcija obavlja fizička osoba, odnosno podatke od rednog broja 20 do 22 kada je stranka za koju se transakcija obavlja pravna ili druga osoba. Ako ima više fizičkih, pravnih ili drugih osoba za koje se transakcija obavlja, u Obrazac se upisuje samo prva osoba, a ostale se osobe upisuju u Privitak 1.

22. i 26. U rubriku »Matični broj« upisuje se matični broj pravne ili druge osobe dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku za domaće pravne osobe, a za strane pravne osobe upisuje se registracijski broj ili drugi identifikacijski broj. Pod nazivom »druga osoba« podrazumijeva se osoba građanskog prava koja nema status pravne osobe ili fizička osoba s posebnim statusom. To su npr. fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje određenih djelatnosti, društva, podružnice, samostalni poduzetnici – pojedinci i drugo. Navedeno se odnosi i na ispunjavanje podataka u poglavlju C ako je primatelj transakcije »druga osoba«.

C. U poglavlje »Primatelj transakcije« obveznik upisuje podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi kojoj je transakcija namijenjena, dobivene iz izjave stranke i isprava što ih za provedbu transakcije prilaže stranka. Ako je primatelj fizička osoba, upisuju se podaci o prezimenu i imenu, prebivalištu, identifikacijskom broju ili nadnevku rođenja, odnosno ako je primatelj pravna osoba, upisuju se podaci o nazivu pravne osobe, sjedištu i matičnom broju. Ako ima više primatelja transakcija, u Obrazac se upisuje samo prva osoba, a ostale se osobe upisuju u Privitak 1. Poglavlje »Primatelj transakcije« ispunjava se samo ako stranka, kojoj je transakcija namijenjena, nije nalogodavatelj transakcije ili osoba za koju se transakcija obavlja.

D. U poglavlje »Obveznik« upisuje se naziv obveznika i ustrojstvene jedinice obveznika gdje je transakcija obavljena, prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju, prezime i ime ovlaštene osobe obveznika i nadnevak.

30. U rubriku »Potpis i nadnevak« ovlaštena osoba vlastoručno potpisuje pregledani Obrazac i upisuje nadnevak kada je pregledala Obrazac.

E. U poglavlje »Ispuniti samo za sumnjive transakcije« upisuju se razlozi koji upućuju na sumnju da se radi o pranju novca.

31. Rubrika »Razlozi koji upućuju na sumnju da se radi o pranju novca« ispunjava se uvijek kada je riječ o sumnjivim transakcijama. Razloge zbog kojih se transakcija prijavljuje kao sumnjiva potrebno je podrobno opisati polazeći od liste indikatora kao osnovne smjernice za prepoznavanje sumnjivih transakcija.

32. Rubrika »Inozemna banka u kojoj je transakcija zahtijevana ili u koju je transakcija upućena« ispunjava se kod doznaka iz inozemstva ili doznaka u inozemstvo. U ovu rubriku upisuju se podaci o nazivu, adresi i mjestu inozemne banke iz koje je nalogodavatelj zahtijevao obavljanje transakcije ili inozemne banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije.

33. U rubriku »Država inozemne banke« upisuje se naziv države inozemne banke iz koje je nalogodavatelj zahtijevao obavljanje transakcije ili naziv države inozemne banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije.

34. U rubriku »Obavijest o sumnjivoj transakciji već je dostavljena« upisuje se dan, mjesec, godina i sat kada je obavijest o transakciji bila prethodno dostavljena Uredu telefonom, telefaksom ili na drugi način. Način dostave obavijesti označava se oznakom »X« ispred odabrane mogućnosti.

Obrazac za obavješćivanje Ureda o transakcijama sastoji se od dva istovjetna primjerka, od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured, a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

 

UPUTA ZA ISPUNJAVANJE PRIVITKA 1

Podatke upisati tiskanim slovima. Kod više ponuđenih mogućnosti obvezno odabrati jednu i u okvir ispred odabrane mogućnosti upisati znak »X«.

Privitak Obrasca potrebno je ispuniti ako transakciju obavlja više nalogodavatelja, ako se transakcija obavlja u ime ili za račun više stranaka ili ako je transakcija namijenjena za više primatelja.

B. U poglavlje »Nalogodavatelj transakcije« obveznik unosi podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva obavljanje transakcije. Podaci se odnose na prezime i ime, prebivalište, identifikacijski broj ili nadnevak rođenja, vrstu i broj te izdavatelja identifikacijske isprave i podatak u čije se ime transakcija obavlja.

4. U rubriku »Identifikacijski broj ili nadnevak rođenja« upisuje se za domaće i strane fizičke osobe nadnevak rođenja, odnosno neki drugi identifikacijski broj ako postoji.

5. U ove rubrike upisuju se podaci o vrsti identifikacijske isprave (koja može biti samo dokument s fotografijom što ga je izdalo državno tijelo), broju te o izdavatelju isprave. U rubriku »Identifikacijska isprava - drugo« upisuju se sve druge identifikacijske isprave (npr. diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.).

6. U rubriku »Nalogodavatelj obavlja transakciju« obvezno se ispred odabrane mogućnosti upisuje znak »X«. Ako nalogodavatelj obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun, obveznik ne ispunjava Obrazac od rednog broja 14 do 22. Ako nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu stranku, obveznik upisuje podatke od rednog broja 14 do 19 ako je stranka za koju se transakcija obavlja fizička osoba, odnosno podatke od rednog broja 20 do 22 ako je stranka za koju se transakcija obavlja pravna osoba ili druga osoba.

C. U poglavlje »Primatelj transakcije« obveznik upisuje podatke o fizičkoj, pravnoj ili drugoj osobi kojoj je transakcija namijenjena. Ako je primatelj fizička osoba, upisuju se podaci o prezimenu i imenu, prebivalištu, identifikacijskom broju ili nadnevak rođenja, odnosno ako je primatelj pravna ili druga osoba, upisuju se podaci o nazivu, sjedištu i matičnom broju.

Privitak 1 sastoji se od dva istovjetna primjerka, od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured, a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

 

UPUTA ZA ISPUNJAVANJE PRIVITKA 2

Podatke upisati tiskanim slovima.

Privitak Obrasca potrebno je ispuniti ako se sve transakcije ne mogu unijeti u Obrazac, odnosno ako je riječ o većem broju gotovinskih povezanih transakcije u vrijednosti 200.00 kuna ili većoj.

U rubriku »Nadnevak« obveznik upisuje nadnevak obavljanja transakcije koji se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu.

U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta u kojoj je transakcija obavljena. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake ili šifre (npr. EUR ili 978, HRK ili 191 i sl.).

U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se nominalni iznos transakcije.

U rubriku »Iznos u kunama« upisuje se u kune preračunat iznos strane valute prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena, odnosno zahtijevana.

Privitak 2 sastoji se od dva istovjetna primjerka, od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured, a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

  

UPUTA ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O PRENOŠENJU GOTOVINE I ČEKOVA PREKO DRŽAVNE GRANICE

Sukladno članku 9. Zakona o sprječavanju pranja novca, Carinska uprava Republike Hrvatske obvezna je Uredu uputiti obavijest o zakonitu prenošenju ili pokušaju nezakonita prenošenja preko državne granice gotovine i čekova u domaćoj ili stranoj valuti u vrijednosti 40.000 kuna ili većoj.

Prilikom obavješćivanja Ureda o svakom zakonitom i pokušaju nezakonita prijenosa gotovine ili čekova preko državne granice potrebno je uz ovu obavijest, dostaviti Uredu preslik putovnice ili druge isprave temeljem koje je izvršena identifikacija osobe na graničnom prijelazu.

Ako osoba koja prenosi gotovinu ili čekove preko državne granice izjavi da to prenosi za neku drugu fizičku osobu, potrebno je identificirati suputnike te osobe i dostaviti preslike njihovih putovnica.

 
zatvori
Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !