Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 16.09.2009 Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2812

Na temelju članka 142.L470280 točke 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRUŽANJU ZEMALJSKIH USLUGA

OPĆE ODREDBE

Opseg i cilj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se pružanje zemaljskih usluga u zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske otvorenima za komercijalni zračni prijevoz.

(2) Popis zemaljskih usluga iz stavka 1. ovoga članka sadržan je u Dodatku I ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Zemaljske usluge iz članka 1. mogu obavljati:

(a) operatori zračnih luka,

(b) korisnici zračne luke (samostalno obavljanje zemaljskih usluga),

(c) pružatelji zemaljskih usluga.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na samostalno obavljanje zemaljskih usluga primjenjuju se na sve zračne luke bez obzira na njihov opseg prometa.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na samostalno obavljanje sljedećih kategorija zemaljskih usluga:

– usluge prihvata i otpreme predane prtljage,

– usluge prihvata i otpreme zrakoplova na stajanci,

– usluge opskrbe gorivom i mazivom,

– usluge s teretom i poštom u pogledu fizičkog rukovanja teretom i poštom pri dolasku, odlasku ili transferu između robnog terminala i zrakoplova,

primjenjuju se samo na zračne luke čiji je godišnji promet veći od milijun putnika ili 25 000 tona tereta.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika, o zemaljskim uslugama koje pružaju pružatelji zemaljskih usluga iz stavka 1. točke c) ovoga članka, primjenjuju se na sve zračne luke na teritoriju Republike Hrvatske čiji je promet veći od dva milijuna putnika ili 50 000 tona tereta.

(5) Kad zračna luka dosegne jedan od pragova u prijevozu tereta navedenih u ovom članku, a da pritom ne dosegne odgovarajući prag u prijevozu putnika, tada se odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju na kategorije zemaljskih usluga koje se odnose isključivo na teret.

(6) Ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) do 1. srpnja svake godine Europskoj komisiji dostavlja podatke o zračnim lukama koje dosegnu pojedine pragove prometa iz ovoga članka, a radi izrade popisa takvih zračnih luka.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) zračna luka (airport): područje na tlu posebno prilagođeno za slijetanje, uzlijetanje i manevriranje zrakoplova, uključujući i pripadajuće objekte i uređaje namijenjene za odvijanje tih aktivnosti te za pružanje usluga komercijalnog zračnog prijevoza,

2) operator zračne luke (managing body of the airport): pravna osoba koja, pored drugih aktivnosti ili ne, ima za cilj rukovođenje i upravljanje infrastrukturom zračne luke, te koordinaciju i nadzor djelatnosti različitih operatera u dotičnoj zračnoj luci ili sustavu zračnih luka;

3) korisnik zračne luke (airport user): fizička ili pravna osoba odgovorna za prijevoz putnika, pošte i/ili tereta zrakom od ili do dotične zračne luke,

4) zemaljske usluge (groundhandling services): usluge koje se pružaju korisnicima zračne luke u zračnim lukama, a koje su navedene u Dodatku I ovoga Pravilnika,

5) samostalno obavljanje zemaljskih usluga (self-handling): situacija u kojoj korisnik zračne luke izravno obavlja sam za sebe jednu ili više kategorija zemaljskih usluga i za pružanje takvih usluga ne zaključuje nikakav ugovor s pružateljem usluga iz članka 2. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika; u smislu ove definicije korisnici zračne luke ne smatraju se između sebe pružateljem usluga iz članka 2. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika:

– ako jedan od njih ima većinski udio u vlasništvu drugog, ili

– ako isti subjekt ima većinski udio u vlasništvu oba,

6) pružatelj zemaljskih usluga (other groundhandling provider): svaka fizička ili pravna osoba koja drugima pruža jednu ili više kategorija zemaljskih usluga,

7) infrastruktura zračne luke (airport infrastructure): zemljište, objekti, uređaji, tehnička sredstva i instalacije koje služe za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, robe, stvari i pošte,

8) sustav zračnih luka: dvije ili više zračnih luka udruženih kako bi opsluživale isti grad ili konurbaciju, kako je uređeno u Dodatku II Uredbe Vijeća 2408/92 od 23. srpnja 1992. godine o pristupu zračnih prijevoznika Zajednice zračnim linijama unutar Zajednice,

9) Sporazum o Europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA Sporazum – ECAA Agreement): mnogostrani Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene Uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora.

Operator zračne luke

Članak 4.

(1) Kada infrastrukturom zračne luke upravljaju dva ili više operatora, za potrebe ovog Pravilnika svaki od tih operatora smatrat će se dijelom jedinstvenog upravljačkog tijela infrastrukture zračne luke.

(2) Kada jedan operator upravlja infrastrukturom dviju ili više zračnih luka, za potrebe ovog Pravilnika svaka od tih zračnih luka smatrat će se izdvojenom cjelinom.

PRISTUP TRŽIŠTU ZEMALJSKIH USLUGA U ZRAČNIM LUKAMA

Pružatelj zemaljskih usluga

Članak 5.

(1) Pružateljima zemaljskih usluga omogućit će se slobodan pristup tržištu radi obavljanja jedne ili više kategorija zemaljskih usluga navedenih u Dodatku I ovoga Pravilnika. Odobrenje izdaje Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Pružatelj zemaljskih usluga može biti pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje zemaljskih usluga, s poslovnim nastanom na teritoriju države potpisnice Sporazuma o Europskom zajedničkom zračnom prostoru (u daljnjem tekstu: ECAA Sporazum).

(3) Pružanje zemaljskih usluga iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ovoga Pravilnika bit će dopušteno dvama pružateljima zemaljskih usluga za svaku od tih kategorija zemaljskih usluga.

(4) Pružanje zemaljskih usluga mora biti dopušteno najmanje jednom pružatelju zemaljskih usluga kojim izravno ili neizravno ne upravlja:

– operator zračne luke;

– korisnik zračne luke koji u prethodnoj godini preveze više od 25% putnika ili tereta na toj zračnoj luci;

– subjekt koji upravlja ili je kontroliran od subjekata iz podstavaka 1. i 2. ovoga stavka.

Samostalno obavljanje zemaljskih usluga

Članak 6.

(1) Svaki korisnik zračne luke može u skladu s odredbama ovoga Pravilnika:

1. izabrati pružatelja zemaljskih usluga iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika ili

2. samostalno obavljati zemaljske usluge.

(2) Korisnik zračne luke može izravno obavljati sam za sebe jednu ili više kategorija zemaljskih usluga navedenih u Dodatku I ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, samostalno obavljanje zemaljskih usluga iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ovoga Pravilnika bit će dopušteno dvama korisnicima zračne luke koji su u prethodnoj godini prevezli najveći broj putnika na/sa zračne luke na kojoj žele organizirati samostalno obavljanje zemaljskih usluga, pod uvjetom da udovoljavaju propisanim kriterijima.

(4) Korisnike zračne luke koji žele samostalno obavljati zemaljske usluge temeljem stavaka 2. i 3. ovoga članka odobrava Agencija na temelju odgovarajućih, objektivnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija sukladno članku 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

Centralizirana infrastruktura

Članak 7.

(1) Centraliziranom infrastrukturom koja se koristi za pružanje zemaljskih usluga, čija kompleksnost, troškovi ili utjecaj na okoliš ne dopuštaju podjelu ili dupliranje, kao što su sustavi za sortiranje prtljage, odmrzavanje, pročišćavanje vode i distribuciju goriva, upravlja operator zračne luke, ili drugo tijelo koje upravlja centraliziranom infrastrukturom.

(2) Operator zračne luke ili drugi pravni subjekt koji upravlja nekim od sustava iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je osigurati slobodan pristup te transparentno, objektivno i nediskriminirajuće korištenje te infrastrukture svim pružateljima zemaljskih usluga, i svim korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, uz uvjet da se poštuju svi propisi o sigurnosti i zaštiti zračnog prometa te ograničenja propisana ovim Pravilnikom.

(3) Osim centralizirane infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može i druge objekte zračne luke odrediti centraliziranom infrastrukturom, imajući na umu postojeća ograničenja raspoloživog prostora i kapaciteta na toj zračnoj luci.

Izuzeća

Članak 8.

(1) Zbog specifičnih ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta, koja posebice proizlaze iz zagušenosti i stupnja iskorištenosti prostora, operator zračne luke može pisanim putem zatražiti od Ministarstva da:

(a) ograniči broj pružatelja jedne ili više kategorija onih zemaljskih usluga koje nisu navedene u članku 2.#clanak2 stavku 3. ovoga Pravilnika. U tom slučaju primjenjivat će se uvjeti iz članka 5.#clanak5 stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika,

(b) ograniči obavljanje jedne ili više zemaljskih usluga iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ovoga Pravilnika na samo jednog pružatelja zemaljskih usluga,

(c) ograniči broj korisnika zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge za obavljanje kategorija onih zemaljskih usluga iz Dodatka I ovoga Pravilnika koje nisu navedene u članku 2.#clanak2 stavku 3. ovoga Pravilnika, na dva korisnika zračne luke. U tom slučaju primjenjivat će se uvjeti iz članka 6.#clanak6 stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(d) zabrani samostalno obavljanje zemaljskih usluga ili isto ograniči na jednog korisnika zračne luke, za usluge iz članka 2.#clanak2 stavka 3 ovoga Pravilnika.

(2) Za svako izuzeće iz stavka 1. ovoga članka:

(a) mora biti naznačeno za koju je kategoriju zemaljskih usluga odobreno,

(b) moraju biti navedena specifična ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta kojima se to izuzeće opravdava, te

(c) mora biti izrađen plan odgovarajućih mjera za prevladavanje ograničenja.

(3) Izuzeća iz stavka 1. ovoga članka ne smiju:

(a) nepotrebno narušavati ciljeve ovoga Pravilnika,

(b) narušavati načelo tržišnog natjecanja između pružatelja zemaljskih usluga i/ili korisnika zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge i

(c) primjenjivati se u opsegu većem nego što je potrebno.

(4) Izuzeća iz stavka 1. točaka a), c) i d) ovoga članka ne smiju trajati dulje od tri godine. Ako se pojavi novi zahtjev za izuzećem utemeljen na drugim razlozima u odnosu na prethodni zahtjev Ministarstvo mora, najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja na koje je izuzeće odobreno, odlučiti o novom zahtjevu te postupati u skladu s odredbama ovoga članka.

(5) Izuzeća iz stavka 1. točke b) ovoga članka ne smiju trajati dulje od dvije godine. Samo iznimno Ministarstvo može, na temelju stavka 1. ovoga članka, predložiti Europskoj komisiji produljenje izuzeća za još dvije godine.

(6) O svim izuzećima koje odobri na temelju ovoga članka i o razlozima koji ih opravdavaju, Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju najkasnije tri mjeseca prije stupanja na snagu tog izuzeća. Nakon razmatranja obrazloženja za izuzeće i konzultacija s Ministarstvom, Europska komisija može odobriti ili osporiti to izuzeće odnosno može od Ministarstva zatražiti da promijeni opseg tog izuzeća ili da ga ograniči na dio ili dijelove zračne luke gdje je dokazano da ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta postoje.

Odabir pružatelja zemaljskih usluga

Članak 9.

(1) Kada je broj pružatelja zemaljskih usluga ograničen temeljem članaka 5.#clanak5 i 8.#clanak8 ovoga Pravilnika, pružatelji zemaljskih usluga odabiru se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje u barem jednim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i Službenom listu Europske zajednice. Svaki pružatelj zemaljskih usluga, koji je registriran za pružanje zemaljskih usluga, s poslovnim nastanom na teritoriju države potpisnice ECAA Sporazuma može se prijaviti na natječaj.

(2) Raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja, te odabir pružatelja zemaljskih usluga iz stavka 1. ovoga članka obavlja operator zračne luke nakon konzultacije s Povjerenstvom korisnika zračne luke, pod uvjetom da operator zračne luke:

1. ne pruža te kategorije zemaljskih usluga,

2. nema izravnu ili neizravnu kontrolu nad bilo kojim pružateljem takvih usluga i

3. nema vlasnički udio kod tih pružatelja zemaljskih usluga,

(3) Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, operator zračne luke raspisuje javni natječaj nakon pribavljenog odobrenja Agencije na uvjete natječaja i kriterije odabira, te prikuplja ponude. Odabir pružatelja zemaljskih usluga iz stavka 1. ovoga članka obavlja Agencija nakon konzultacije s Povjerenstvom korisnika zračne luke i operatorom zračne luke.

(4) Kriterije odabira utvrđuje subjekt iz stavka 2. ili 3. ovoga članka koji će u konkretnom javnom natječaju obavljati odabir, uz konzultacije s:

1. Povjerenstvom korisnika zračne luke kada kriterije odabira utvrđuje operator zračne luke. Kada kriterije odabira utvrđuje operator zračne luke, mora ih prethodno dostaviti Agenciji na odobrenje.

2. Povjerenstvom korisnika zračne luke i operatorom zračne luke, kada kriterije odabira utvrđuje Agencija.

(5) Kriteriji odabira moraju biti odgovarajući, objektivni, transparentni i nediskriminirajući i između ostalog moraju uključivati standardne i tehničke specifikacije koji su utvrđeni za tu zračnu luku.

(6) Nakon utvrđivanja kriterija odabira, objavljuje se javni natječaj koji sadrži minimalno:

(a) kategorije usluga za koje se objavljuje javni natječaj,

(b) uvjete kojima mora udovoljavati pružatelj zemaljskih usluga,

(c) razdoblje na koje će pružatelj zemaljskih usluga biti odabran,

(d) kriterije odabira,

(e) rok za podnošenje ponuda,

(f) rok za donošenje odluke o odabiru, i

(g) uputu o pravnoj zaštiti.

(7) Pružatelji zemaljskih usluga izabiru se na razdoblje od sedam godina.

(8) Kada odluka o odabiru postane konačna, sklapa se ugovor između odabranog pružatelja zemaljskih usluga i subjekta koji je obavio odabir.

(9) Zemaljske usluge može pružati i sam operator zračne luke, a da se za to ne provede postupak utvrđen odredbama ovoga članka, ako je operator zračne luke jedan od pružatelja tih zemaljskih usluga. Operator zračne luke može bez provođenja postupka utvrđenog odredbama ovoga članka, za pružanje zemaljskih usluga u toj zračnoj luci ovlastiti neku drugu pravnu osobu pod uvjetom da:

– operator zračne luke ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad tom pravnom osobom; ili

– ta pravna osoba ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad operatorom zračne luke.

(10) Ako pružatelj zemaljskih usluga prestane obavljati te aktivnosti prije isteka razdoblja na koje je odabran, provest će se postupak za odabir novoga pružatelja zemaljskih usluga u skladu s odredbama ovoga članka. Agencija može, na prijedlog operatora zračne luke, zahtijevati od pružatelja zemaljskih usluga da osigura kontinuitet pružanja zemaljskih usluga na potrebno razdoblje, u slučaju da se taj pružatelj zemaljskih usluga odluči povući s tržišta.

(11) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora biti obaviješteno o rezultatu natječajnog postupka iz ovoga članka.

(12) Kada odabir pružatelja zemaljskih usluga obavlja operator zračne luke, nezadovoljna stranka može uputiti žalbu Agenciji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru.

(13) Kada odabir pružatelja zemaljskih usluga obavlja Agencija, nezadovoljna stranka može uputiti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru.

Otočne zračne luke

Članak 10.

Kao jedan od kriterija odabira pružatelja zemaljskih usluga, dopušteno je uvrstiti obvezu pružanja zemaljskih usluga i na jednoj ili više drugih zračnih luka pod uvjetom:

(a) da se te zračne luke nalaze na otocima u istom zemljopisnom području,

(b) da svaka od tih zračnih luka ima promet od najmanje 100 000 putnika godišnje i

(c) da takvo proširenje odobri Europska komisija.

Odobrenje

Članak 11.

(1) Za kategorije zemaljskih usluga za koje broj pružatelja zemaljskih usluga nije ograničen, kao i za samostalno obavljanje zemaljskih usluga sukladno članku 6.#clanak6 stavku 4. ovoga Pravilnika, pružatelj zemaljskih usluga i korisnik zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge može započeti s obavljanjem tih usluga nakon što dobije odobrenje od Agencije.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na pisani zahtjev pružatelja zemaljskih usluga ili korisnika zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge. Kriteriji za to odobrenje moraju se odnositi na standardne i tehničke specifikacije koji su utvrđeni za tu zračnu luku, zadovoljavajuće iskustvo, stabilnu financijsku situaciju, odgovarajuću organizaciju, dostatno pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, na zaštitu i sigurnost uređaja, zrakoplova, opreme i osoblja, na zaštitu okoliša i udovoljavanje odgovarajućim propisima s područja socijalne politike.

(3) Kriteriji iz stavka 2. ovoga članka moraju udovoljavati sljedećim načelima:

(a) moraju se primijeniti na nediskriminirajući način na različite pružatelje zemaljskih usluga i korisnike zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge,

(b) moraju odražavati cilj kojemu su namijenjeni,

(c) ne smiju u praksi ograničiti pristup tržištu ili slobodu samostalnog obavljanja zemaljskih usluga ispod razine propisane odredbama ovog Pravilnika.

(4) Kriteriji iz stavka 2. ovoga članka moraju biti dostupni. Pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge, bit će na svoj zahtjev obaviješteni o proceduri za dobivanje odobrenja.

(5) Odobrenje se izdaje na razdoblje od 7 godina.

(6) Odobrenje može biti uskraćeno ili ukinuto jedino ako pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge vlastitim postupcima ne udovoljava kriterijima iz stavka 2. ovoga članka. Razlozi za uskraćivanje ili ukidanje odobrenja moraju se priopćiti pružatelju zemaljskih usluga ili korisniku zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge, a operator zračne luke mora biti obaviješten o ukidanju odobrenja.

Pristup objektima

Članak 12.

(1) Pružatelji zemaljskih usluga i korisnik zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge moraju imati pristup uređajima zračne luke, uključujući centraliziranu infrastrukturu, u mjeri koja je potrebna za obavljanje njihovih djelatnosti. Ako operator zračne luke ili, kada je to prikladno, tijelo javne vlasti ili drugo tijelo koje ima kontrolu nad operatorom zračne luke, postavlja uvjete glede tog pristupa, ti uvjeti moraju biti odgovarajući, objektivni, transparentni i nediskriminirajući.

(2) Prostor za pružanje zemaljskih usluga na zračnoj luci mora biti dostupan svim na toj zračnoj luci ovlaštenim pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, na način potreban za ostvarenje njihovih prava, omogućujući pošteno i djelotvorno tržišno natjecanje utemeljeno na odgovarajućim, objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim pravilima i kriterijima.

(3) Operator zračne luke odredit će pristojbu za pristup infrastrukturi prema odgovarajućim, objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim kriterijima.

(4) Operator zračne luke može pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge odrediti pristojbu i za korištenje drugih objekata zračne luke. Visina ovih pristojbi mora biti određena prema odgovarajućim, objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim kriterijima.

Razdvajanje računa

Članak 13.

(1) Operator zračne luke, pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge mora potpuno odvojiti račune (konta) za djelatnost zemaljskih usluga od računa za svoje druge djelatnosti, u skladu s važećim računovodstvenim standardima.

(2) U godišnjim financijskim izvješćima operatora zračne luke mora biti vidljivo da nema nikakvih financijskih tokova između djelatnosti zemaljskih usluga i njegovih drugih djelatnosti.

(3) Izvješće neovisnog ovlaštenog revizora mora sadržavati očitovanje o tome da li je izvršeno razdvajanje računa (konta) iz stavka 1. ovoga članka te da li ima povezanih financijskih tokova iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izvješće revizora iz stavka 3. ovoga članka podnosi se Agenciji najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Povjerenstvo korisnika zračne luke

Članak 14.

(1) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora biti formirano. Korisnici zračne luke osnivaju Povjerenstvo korisnika zračne luke. Svi korisnici zračne luke imaju pravo biti u Povjerenstvu ili, ako tako žele, mogu u njemu biti predstavljeni kroz organizaciju određenu za tu svrhu.

(2) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora donijeti Poslovnik o radu Povjerenstva.

(3) Povjerenstvo korisnika zračne luke formirat će se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Postupak konzultacija u vezi s primjenom ovoga Pravilnika provodit će se između operatora zračne luke, Povjerenstva korisnika zračne luke i pružatelja zemaljskih usluga. Konzultacije će se, između ostalog, odnositi na cijene onih zemaljskih usluga za koje su odobrena izuzeća iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika, kao i na organizaciju pružanja tih usluga. Konzultacije će se provoditi najmanje jednom godišnje.

Uzajamnost

Članak 15.

(1) Ministarstvo može u potpunosti ili djelomično obustaviti ispunjenje obveza koje proizlaze iz primjene ovoga Pravilnika ako ima saznanja da druga država nije de jure i de facto odobrila hrvatskim pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge:

– isti tretman koji imaju pružatelji zemaljskih usluga i korisnici zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge te države u Republici Hrvatskoj,

– isti tretman koji imaju pružatelji zemaljskih usluga i korisnici zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge s poslovnim nastanom u toj državi, ili

– isti tretman kao i pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, iz trećih država.

(2) Ministarstvo obavještava Zajednički odbor ECAA Sporazuma o vrsti i opsegu odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Usklađenost s međunarodnim propisima

Članak 16.

(1) Ovaj Pravilnik usklađen je s Direktivom Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Europske unije.

(2) U slučaju razlika između teksta ovoga Pravilnika i Direktive iz stavka 1. ovoga članka, mjerodavan je tekst Direktive na engleskom jeziku objavljen u Službenom listu Europske zajednice.

Dostavljanje podataka

Članak 17.

(1) Ministarstvo, na zahtjev Europske komisije, dostavlja tražene podatke radi sastavljanja izvješća o primjeni Direktive iz članka 16.#clanak16 stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji tekst, na engleskom jeziku, ovoga Pravilnika i drugih nacionalnih propisa koji sadrže odredbe koje se odnose na područje regulirano ovim Pravilnikom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 18.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o pružanju zemaljskih usluga te vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukamaL470282 (»Narodne novine«, broj 151/05) koje se odnose na pružanje zemaljskih usluga.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-05/17
Urbroj: 530-09-09-2
Zagreb, 28. kolovoza 2009.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK I

POPIS ZEMALJSKIH USLUGA

1.

Usluge zemaljske administracije i nadzora obuhvaćaju:

1.1.

usluge predstavljanja i veze s lokalnim vlastima i svim drugim tijelima,

1.2.

isplate u ime korisnika usluga i osiguravanje uredskog prostora njegovim predstavnicima;

1.3.

nadzor ukrcaja, slanje i primanje poruka i telekomunikacije;

1.4.

rukovanje, pohranjivanje i vođenje administracije utovarnih jedinica (kontejnera i paleta);

1.5.

sve ostale usluge nadzora prije, tijekom i nakon leta, te sve ostale administrativne usluge na zahtjev korisnika zračne luke.

2.

Usluge opsluživanja putnika obuhvaćaju sve vrste pomoći pri dolasku, odlasku, transferu ili tranzitu putnika, uključujući pregled karata i putnih isprava, registraciju putnika, ručne prtljage i predane prtljage, te njezin prijenos do sortirnice.

3.

Usluge prihvata i otpreme predane prtljage obuhvaćaju rukovanje prtljagom u prostoru sortirnice, razvrstavanje prtljage, pripremu za odlazak (otpremu), utovar i istovar iz sredstava namijenjenih prijevozu od zrakoplova do sortirnice i obratno, utovar i istovar iz zrakoplova, te transport prtljage iz sortirnice do prostora za podizanje prtljage.

4.

Usluge prihvata i otpreme tereta i pošte obuhvaćaju:

4.1.

za teret: fizičko rukovanje pri izvozu, transferu i uvozu tereta, poslovi prihvata i otpreme, rukovanje dokumentima tereta; carinski postupci i provedba svih sigurnosnih postupaka prema dogovoru strana ili zahtjevima okolnosti;

4.2.

za poštu: fizičko rukovanje dolaznom i odlaznom poštom, poslovi prihvata i otpreme, rukovanje dokumentima pošte (poštanskih pošiljaka) i provedba svih sigurnosnih postupaka prema dogovoru strana ili zahtjevima okolnosti.

5.

Usluge prihvata i otpreme zrakoplova na stajanci obuhvaćaju:

5.1.

navođenje, izvođenje i parkiranje zrakoplova na/sa parkirne pozicije pri dolasku i odlasku (pod uvjetom da te usluge ne pruža služba kontrole zračnog prometa);

5.2.

usluge pri parkiranju zrakoplova i pribavljanje odgovarajućih sredstava (pod uvjetom da te usluge ne pruža služba kontrole zračnog prometa);

5.3.

komunikacija između zrakoplova i snabdjevača ili davatelja usluga;

5.4.

utovar i istovar zrakoplova, uključujući pribavljanje i rukovanje sredstvima, kao i pratnja i prijevoz posade i putnika između zrakoplova i terminala, prijevoz prtljage između zrakoplova i terminala;

5.5.

pribavljanje i rukovanje prikladnim uređajima za startanje motora;

5.6.

vuča ili izguravanje zrakoplova prilikom dolaska i odlaska kao i pribavljanje i rukovanje potrebnim sredstvima;

5.7.

prijevoz, utovar i istovar hrane (obroka) i pića iz zrakoplova.

6.

Usluge prihvata zrakoplova obuhvaćaju:

6.1.

vanjsko i unutarnje čišćenje zrakoplova, sanitarnih prostora (toaleta) i snabdijevanje pitkom vodom;

6.2.

grijanje i hlađenje kabine, uklanjanje snijega i leda, zaštita zrakoplova od zaleđivanja;

6.3.

preuređivanje kabine s pogodnom kabinskom opremom, skladištenje te opreme.

7.

Usluge snabdijevanja gorivom i mazivom obuhvaćaju:

7.1.

organiziranje i provođenje operacija punjenja i pražnjenja, uključujući skladištenje goriva i kontrolu kvalitete i kvantitete isporučenog goriva;

7.2.

nadopuna maziva i ostalih tekućina.

8.

Usluge održavanja zrakoplova obuhvaćaju:

8.1

rutinski – standardni pregled prije leta;

8.2.

nestandardne usluge koje zahtjeva korisnik zračne luke;

8.3.

nabava i skladištenje rezervnih dijelova i opreme;

8.4.

zahtijevanje ili rezerviranje podesne parkirališne pozicije i/ili smještaja u hangaru.

9.

Usluge letnih operacija i administracije posade obuhvaćaju:

9.1.

priprema leta na polaznoj zračnoj luci (aerodromu) ili na bilo kojoj drugoj točki;

9.2.

usluge tijekom leta, uključujući i njihovu preraspodjelu ako je potrebno;

9.3.

aktivnosti nakon leta;

9.4.

administriranje posada.

10.

Usluge zemaljskog prijevoza obuhvaćaju:

10.1.

organiziranje i obavljanje prijevoza: posade, putnika, prtljage, tereta (robe) i pošte između različitih terminala na istoj zračnoj luci (aerodromu) ali se isključuje isti prijevoz između zrakoplova i bilo koje druge točke unutar ograde iste zračne luke;

10.2.

bilo koji poseban prijevoz koji zahtijeva korisnik zračne luke.

11.

Usluge ugostiteljstva obuhvaćaju:

11.1.

povezivanje sa snabdjevačima i administrativno upravljanje;

11.2.

skladištenje hrane, pića i opreme potrebne za njenu pripremu;

11.3.

čišćenje te/takve opreme;

11.4.

pripremu i dostavu opreme te snabdijevanje hranom i pićem.

zatvori
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !