Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika za žičare ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 31.07.2009 Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika za žičare

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA RADA I PODUZETNIŠTVA

2333

Na temelju članka 35.L467929 stavka 3. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine« broj 79/07 i 75/09), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O RADNOM VREMENU IZVRŠNIH RADNIKA ZA ŽIČARE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se radno vrijeme i trajanje smjene ovisno o organizaciji i učestalosti prometa, vrsti poslova, uvjetima rada i drugim uvjetima koji utječu na psihičku i tjelesnu sposobnost izvršnog radnika.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na upravitelja žičare (u daljnjem tekstu: poslodavac) i izvršne radnike poslodavca.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) domicil je mjesto organizacijske jedinice odnosno rada izvršnog radnika,

2) nejednako smjensko radno vrijeme je radno vrijeme kod kojeg izvršni radnik po rasporedu radnog vremena redovito započinje ili završava svoje poslove u različito doba dana ili noći,

3) noćno radno vrijeme je vrijeme između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućeg dana,

4) noćna smjena je svaka smjena u trajanju od najmanje tri sata tijekom noćnog radnog vremena,

5) odmor izvan domicila je odmor koji se koristi izvan domicila u odgovarajućem smještaju,

6) prekid rada u tijeku smjene je prekid rada prema rasporedu rada.

II. RADNO VRIJEME

Članak 4.

(1) Pri planiranju rasporeda radnog vremena poslodavac mora uzeti u obzir opće principe prilagođavanja rada i organizacije rada izvršnom radniku s ciljem osiguranja zaštite njegovog zdravlja i sigurnosti kao i sigurnosti prometa žičare.

(2) Trajanje i raspored radnog vremena i smjene te odmora između dviju uzastopnih smjena izvršnog radnika, određuje se ovisno o organizaciji prometa, vrsti poslova, vrsti žičare, te drugim uvjetima koji utječu na zdravlje i radnu sposobnost izvršnog radnika za sigurno obavljanje poslova.

(3) O dnevnom i tjednom rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac.

(4) Poslodavac mora obavijestiti izvršnog radnika na žičari o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed osim u slučaju izvanrednih događaja, više sile ili drugih sličnih slučajeva prijeke potrebe.

III. RADNO VRIJEME U SMJENI

Članak 5.

(1) Smjena izvršnog radnika je ukupno vrijeme od dolaska radnika na posao do odlaska s posla, kada je radnik na raspolaganju poslodavcu i izvršava svoje radne obveze iz ugovora o radu.

(2) Radno vrijeme u smjeni izvršnog radnika obuhvaća vrijeme u obavljanju sljedećih poslova:

1) vrijeme pripreme za osoblje žičare,

2) vrijeme rada u smjeni,

3) stanka tijekom rada,

4) vrijeme prekida do dva sata tijekom trajanja smjene,

5) režijska vožnja, ako je radno mjesto udaljeno i jedini pristup je omogućen putem žičare ili drugim prijevoznim sredstvom,

6) vrijeme čekanja od javljanja na rad po rasporedu do stvarnog početka rada kod kašnjenja početka rada žičare,

7) vrijeme provedeno u obveznoj pričuvi.

(3) Vrijeme pripreme za osoblje žičare je vrijeme koje je predviđeno za preuzimanje i/ili predaju i/ili zatvaranje žičare.

(4) Vrijeme rada u smjeni je vrijeme, u kojem radnik radi i izvršava svoje radne obveze iz ugovora o radu u skladu sa zahtjevima i nalozima poslodavca.

(5) Stanka tijekom rada je vrijeme odmora koje poslodavac mora omogućiti radniku za vrijeme trajanja smjene.

(6) Ukoliko poslodavac zbog tehnoloških procesa rada nije u mogućnosti izvršnom radniku osigurati stanku tijekom rada, korištenje ovoga odmora regulirat će se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

(7) Vrijeme prekida rada do dva sata tijekom trajanja smjene se računa u radno vrijeme. U vremenu prekida rada radnik ne radi, ali mora biti na raspolaganju poslodavcu.

(8) Režijska vožnja radi preuzimanja radnog mjesta je putovanje određeno rasporedom rada ili po nalogu poslodavca iz mjesta gdje je radnik evidentirao dolazak na posao ili iz mjesta gdje je određeno vrijeme već radio svoj posao, u drugo mjesto radi nastavka rada.

(9) Vrijeme čekanja je vrijeme od javljanja na posao po rasporedu do stvarnog početka rada u slučaju kašnjenja početka rada žičare, u kojem je izvršni radnik na raspolaganju za obavljanje drugih poslova.

(10) Vrijeme provedeno u obveznoj pričuvi je vrijeme predviđeno rasporedom rada, ali nije određeno koje će poslove izvršni radnik obavljati. Zbog vremena u pričuvi poslodavac ne može produžiti radno vrijeme iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) U slučaju otkaza rada žičare, poslodavac će izvršnom radniku evidentirati vrijeme trajanja smjene predviđene rasporedom rada.

(2) Otkaz rada žičare po predviđenom rasporedu može nastupiti u slučaju kvara žičare ili uslijed vremenskih neprilika koje ne dozvoljavaju pokretanje žičare zbog sigurnosnih razloga.

(3) Izvršni radnik u vremenu iz stavka 2. ovoga članka mora biti na raspolaganju poslodavcu i prema potrebi obavljati druge poslove u skladu s uputama poslodavca.

Članak 7.

(1) Radno vrijeme izvršnog radnika u smjeni ne smije trajati dulje od dvanaest sati.

(2) Radno vrijeme izvršnog radnika koji upravlja žičarom za prijevoz osoba u jednoj smjeni ne smije trajati dulje od deset sati.

(3) Neprekidno upravljanje žičarom u jednoj smjeni ne smije trajati dulje od šest sati.

(4) Pod neprekidnim upravljanjem smatra se vrijeme vožnje i zaustavljanja žičare do deset minuta.

IV. VRIJEME NAZOČNOSTI

Članak 8.

(1) Vrijeme nazočnosti je vrijeme u kojem je izvršni radnik nazočan na radnom mjestu i koje se evidentira u ukupno radno vrijeme.

(2) Vrijeme nazočnosti iz stavka 1. ovoga članka izvršnog radnika obuhvaća:

1) vrijeme provedeno u režijskoj vožnji,

2) vrijeme čekanja zamjene nakon isteka smjene uzrokovano višom silom,

3) vrijeme primanja i predaje posla.

V. PREKID RADA U TIJEKU SMJENE

Članak 9.

(1) Pod prekidom rada u tijeku smjene podrazumijeva se prekid rada prema rasporedu rada.

(2) Ukupni prekid rada iz stavka 1. ovoga članka ne može biti duži od šest sati.

(3) Jedna smjena može imati najviše jedan planirani prekid rada.

(4) Prekid rada u tijeku smjene može se primijeniti samo ako je osiguran odgovarajući smještaj za čekanje nastavka rada.

VI. NOĆNI RAD

Članak 10.

(1) Radno vrijeme noću smatra se vrijeme od dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućeg dana.

(2) Noćnim radom se smatra rad izvršnog radnika u noćnoj smjeni (dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućeg dana), ako je radio najmanje tri sata.

(3) Izvršni radnik može raditi u noćnom radu najviše dvije uzastopne smjene.

VII. ODMOR IZMEĐU SMJENA

Članak 11.

(1) Odmor između dviju uzastopnih smjena izvršnog radnika traje najmanje dvanaest sati.

(2) Izvršni radnik žičare koji radi u nejednakom smjenskom radnom vremenu ima pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje šesnaest sati neprekidno, osim u slučaju kada je razlika u početku ili završetku dviju uzastopnih smjena manja od dva sata.

VIII. EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Članak 12.

(1) Poslodavac je obvezan za sve izvršne radnike voditi evidenciju radnog vremena sa sljedećim podacima:

1) trajanje odmora iz članka 11.#clanak11 ovoga Pravilnika u satima i minutama,

2) sat i minuta početka smjene,

3) sat i minuta završetka smjene,

4) ukupno vrijeme trajanja smjene i vrijeme prekida koji je trajao dulje od dva sata,

5) mjesečni zbroj odrađenih sati rada,

6) zbroj odrađenih sati noćnog rada.

(2) Za izvršnog radnika koji upravlja žičarom, evidencija mora sadržavati sljedeće podatke:

1) sat i minutu početka rada žičare,

2) sat i minutu završetka rada žičare,

3) ukupno vrijeme od početka do završetka rada žičare.

(3) Poslodavac je obvezan evidencije voditi u pisanom ili elektronskom obliku.

(4) Evidencije radnog vremena poslodavac je obvezan čuvati najmanje dvije godine nakon isteka razdoblja na koje se odnose.

(5) Za izvršne radnike, kojima je radno vrijeme jednako raspoređeno s početkom između šest sati i sa završetkom do dvadeset sati, te su raspoređeni na najmanje pet radnih dana u tjednu, poslodavac je obvezan voditi samo evidenciju o početku, završetku i trajanju rada.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-01/09-01/124

Urbroj: 526-08-01-01/1-09-8

Zagreb, 21. srpnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika za žičare
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !