Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2011. godini ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
23 21.02.2011 Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2011. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

483

Na temelju članka 65.L653215 stavak 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« br. 180/04.), na prijedlog Hrvatskih cesta d.o.o., ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. u 2011. GODINI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom županijskim upravama za ceste utvrđuje iznos financijskih sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. u 2011. godini ostvariti temeljem članka 62.L653217 točka 10., Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« br. 180/2004).

Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o., iz stavka 1. ovoga članka za 2011. godinu iznose 240 milijuna kuna.

Članak 2.

Od ukupno planiranih 240 milijuna kuna, članak 1.#clanak1, stavak 2. ovog Pravilnika, 35 milijuna kuna namijenjeno je za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra mora, prometa i infrastrukture.

Sredstva u iznosu od 205 milijuna kuna doznačavat će se županijskim upravama za ceste mjesečno u visini 1/12 utvrđenog iznosa.

Za navedena interventna sredstva, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi posebnu Odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate, a županijskim upravama za ceste sredstva za tu namjenu doznačavat će se prema dostavljenim i ovjerenim situacijama izvoditelja.

Članak 3.

Raspored sredstava u iznosu od 205 milijuna kuna vrši se na temelju kriterija, odnosno mjerila iz čl. 65.L653219 Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« br. 180/2004).

Članak 4.

Sredstva za ujednačavanje standarda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta izračunata su na sljedeći način: utvrđen je nivo standarda kojim bi županijske uprave za ceste trebale raspolagati, odnosno minimalan nivo sredstava koji bi trebale ulagati u održavanje cesta tako što je za funkcioniranje zimske službe utvrđen iznos od 80 % Standarda, a za ljetno održavanje 45% Standarda za županijske i 40 % Standarda za lokalne ceste.

U slučaju da vlastitim prihodom od registracije nije pokriven »minimalni« standard redovnog održavanja, Hrvatske ceste d.o.o. osiguravaju razliku kako slijedi:

Tablica br. 1

Redni broj

Županijska uprava za ceste

Raspored sredstava

1

2

3

1.

Zagrebačke županije

2.

Krapinsko-zagorske županije

3.

Sisačko-moslavačke županije

6.191.303

4.

Karlovačke županije

1.727.359

5.

Varaždinske županije

6.

Koprivničko-križevačke županije

7.

Bjelovarsko-bilogorske županije

8.

Primorsko-goranske županije

9.

Ličko-senjske županije

19.996.477

10.

Virovitičko-podravske županije

2.276.918

11.

Požeško-slavonske županije

12.

Brodsko-posavske županije

13.

Zadarske županije

14.

Osječko-baranjske županije

15.

Šibensko-kninske županije

16.

Vukovarsko-srijemske županije

17.

Splitsko-dalmatinske županije

18.

Istarske županije

19.

Dubrovačko-neretvanske županije

20.

Međimurske županije

UKUPNO:

30.192.057

Članak 5.

Prema kriteriju postizanja potrebnog stupnja moderniziranosti županijskih i lokalnih cesta raspoređeno je u 2011. godini 55,0 milijuna kuna (tablica br. 3.), a raspored sredstava izvršen je temeljem korektivnog koeficijenta kk.

Koeficijent prometne opterećenosti (kp) predstavlja omjer broja registriranih vozila i ukupne duljine županijskih i lokalnih cesta u županiji, na osnovi kojeg se svakoj županijskoj upravi za ceste određuje korektivni koeficijent raspodjele sredstava kk (tablica br. 2.) i to na slijedeći način: ako je kp>120 kk je 1,3; ako je kp>100 kk je 1,2; ako je kp>70 kk je 1,1; ako je kp >50 kk je 1; ako je kp >15 kk je 0,9; ako je kp<15 kk je 0,8.

Tablica br. 2

Redni broj

Županijska uprava za ceste

Broj registriranih vozila na dan 30. 12. 2006.

Km žup. i lok. cesta

Prometni koefic. (kp)

kk

1

2

3

4

5

6

1.

Zagrebačke županije

134.631

1513

88,98

1,1

2.

Krapinsko-zagorske županije

53.342

701

76,09

1,1

3.

Sisačko-moslavačke županije

65.611

1488

44,09

0,9

4.

Karlovačke županije

54.845

1260

43,53

0,9

5.

Varaždinske županije

76.844

914

84,07

1,1

6.

Koprivničko-križevačke županije

52.427

937

55,95

1,0

7.

Bjelovarsko-bilogorske županije

53.056

1199

44,25

0,9

8.

Primorsko-goranske županije

153.242

931

164,60

1,3

9.

Ličko-senjske županije

18.943

1358

13,95

0,8

10.

Virovitičko-podravske županije

32.978

732

45,05

0,9

11.

Požeško-slavonske županije

29.979

621

48,28

0,9

12.

Brodsko-posavske županije

55.259

677

81,62

1,1

13.

Zadarske županije

65.870

1103

59,72

1,0

14.

Osječko-baranjske županije

109.701

1191

92,11

1,1

15.

Šibensko-kninske županije

44.927

860

52,24

1,0

16.

Vukovarsko-srijemske županije

58.788

715

82,22

1,1

17.

Splitsko-dalmatinske županije

197.107

1751

112,57

1,2

18.

Istarske županije

126.014

1442

87,39

1,1

19.

Dubrovačko-neretvanske županije

53.061

586

90,55

1,1

20.

Međimurske županije

50.466

456

110,67

1,2

UKUPNO:

1.487.091

20.435

Tablica br. 3

Redni broj

Županijska uprava za ceste

Makadamski kolnik

kk

Uvjetni km

Raspored sredstava

1

2

3

4

5

6

1.

Zagrebačke županije

107,82

1,1

118,60

1.563.037

2.

Krapinsko-zagorske županije

41,19

1,1

45,31

597.120

3.

Sisačko-moslavačke županije

599,00

0,9

539,10

7.104.716

4.

Karlovačke županije

317,50

0,9

285,75

3.765.855

5.

Varaždinske županije

156,60

1,1

172,26

2.270.188

6.

Koprivničko--križevačke županije

205,79

1,0

205,79

2.712.075

7.

Bjelovarsko-
-bilogorske županije

353,20

0,9

317,88

4.189.291

8.

Primorsko-goranske županije

52,00

1,3

67,60

890.890

9.

Ličko-senjske županije

482,98

0,8

386,38

5.092.095

10.

Virovitičko-
-podravske županije

212,20

0,9

190,98

2.516.896

11.

Požeško-slavonske županije

136,40

0,9

122,76

1.617.835

12.

Brodsko-posavske županije

96,70

1,1

106,37

1.401.834

13.

Zadarske županije

293,30

1,0

293,30

3.865.355

14.

Osječko-baranjske županije

358,71

1,1

394,58

5.200.122

15.

Šibensko-
-kninske županije

212,50

1,0

212,50

2.800.505

16.

Vukovarsko-
-srijemske županije

236,82

1,1

260,50

3.433.116

17.

Splitsko-dalmatinske županije

211,40

1,2

253,68

3.343.209

18.

Istarske županije

125,15

1,1

137,67

1.814.266

19.

Dubrovačko--neretvanske županije

27,82

1,1

30,60

403.299

20.

Međimurske županije

26,45

1,2

31,74

418.297

UKUPNO:

4.253,50

4.173,40

55.000.000

Članak 6.

Raspored sredstava po županijskim upravama za ceste za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, prikazan je u tablici br. 4., a ukupno raspoređeni iznos je 119.807.943 kuna.

Tablica br. 4.

Redni broj

Županijska uprava za ceste

Raspored sredstava

1

2

3

1.

Zagrebačke županije

8.436.963

2.

Krapinsko-zagorske županije

5.402.880

3.

Sisačko-moslavačke županije

8.703.982

4.

Karlovačke županije

8.506.786

5.

Varaždinske županije

3.749.812

6.

Koprivničko-križevačke županije

7.287.925

7.

Bjelovarsko-bilogorske županije

8.500.709

8.

Primorsko-goranske županije

6.109.110

9.

Ličko-senjske županije

5.911.428

10.

Virovitičko-podravske županije

5.716.186

11.

Požeško-slavonske županije

5.382.165

12.

Brodsko-posavske županije

4.618.166

13.

Zadarske županije

7.934.645

14.

Osječko-baranjske županije

4.799.878

15.

Šibensko-kninske županije

6.199.495

16.

Vukovarsko-srijemske županije

4.326.884

17.

Splitsko-dalmatinske županije

4.856.791

18.

Istarske županije

5.185.734

19.

Dubrovačko-neretvanske županije

5.596.701

20.

Međimurske županije

2.581.703

UKUPNO:

119.807.943

Članak 7.

S obzirom da Hrvatske ceste d.o.o. u ime i za račun županijskih uprava za ceste vrše nabavu soli za održavanje županijskih i lokalnih cesta u vrijeme trajanja zimske službe, potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih obveza pri nabavci, isporuci i obračunu troškova soli. Tim je Sporazumom utvrđeno da će Hrvatske ceste d.o.o. iznos financijskih sredstava utvrđen ovim Pravilnikom, umanjiti za obračunate troškove soli po pojedinim županijskim upravama za ceste.

Članak 8.

U tablici br. 5. prikazan je pregled ukupnih sredstava sufinanciranja programa građenja i održavanja cesta županijskih uprava za ceste iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2011. godini.

Tablica br. 5.

Redni broj

Županijska uprava za ceste

Redovno održavanje

Za modernizaciju

Izvanredno

UKUPNO

1

2

3

5

6

7

1.

Zagrebačke županije

1.563.037

8.436.963

10.000.000

2.

Krapinsko-zagorske županije

597.120

5.402.880

6.000.000

3.

Sisačko-moslavačke županije

6.191.303

7.104.716

8.703.982

22.000.000

4.

Karlovačke županije

1.727.359

3.765.855

8.506.786

14.000.000

5.

Varaždinske županije

2.270.188

3.749.812

6.020.000

6.

Koprivničko-križevačke županije

2.712.075

7.287.925

10.000.000

7.

Bjelovarsko-bilogorske županije

4.189.291

8.500.709

12.690.000

8.

Primorsko-goranske županije

890.890

6.109.110

7.000.000

9.

Ličko-senjske županije

19.996.477

5.092.095

5.911.428

31.000.000

10.

Virovitičko-podravske županije

2.276.918

2.516.896

5.716.186

10.510.000

11.

Požeško-slavonske županije

1.617.835

5.382.165

7.000.000

12.

Brodsko-posavske županije

1.401.834

4.618.166

6.020.000

13.

Zadarske županije

3.865.355

7.934.645

11.800.000

14.

Osječko-baranjske županije

5.200.122

4.799.878

10.000.000

15.

Šibensko-kninske županije

2.800.505

6.199.495

9.000.000

16.

Vukovarsko-srijemske županije

3.433.116

4.326.884

7.760.000

17.

Splitsko-dalmatinske županije

3.343.209

4.856.791

8.200.000

18.

Istarske županije

1.814.266

5.185.734

7.000.000

19.

Dubrovačko-neretvanske županije

403.299

5.596.701

6.000.000

20.

Međimurske županije

418.297

2.581.703

3.000.000

UKUPNO:

30.192.057

55.000.000

119.807.943

205.000.000

Članak 9.

Sredstva koja se doznačuju županijskim upravama za ceste iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. čine prihod županijskih uprava za ceste kojim se realiziraju programi građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Članak 10.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. g.

Klasa: 011-01/10-01/122

Urbroj: 530-13-10-02

Zagreb, prosinca 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2011. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !