Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
100 19.08.2009 Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2592

Na temelju odredbi članka 3.L469248 stavak 5. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine

PRAVILNIK

O RASPOREDU VRSTA RIZIKA PO SKUPINAMA I VRSTAMA OSIGURANJA ODNOSNO REOSIGURANJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja propisuju se:

– skupine osiguranja

– podskupine osiguranja

– vrste osiguranja unutar skupina osiguranja

– vrste rizika unutar vrsta osiguranja.

(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na društva za reosiguranje.

SKUPINE OSIGURANJA

Članak 2.

Skupine osiguranja dijele se na:

I. Neživotna osiguranja

II. Životna osiguranja.

PODSKUPINE OSIGURANJA

Članak 3.

Podskupine osiguranja dijele se na:

a) osiguranje od nezgode i zdravstveno osiguranje obuhvaća vrste osiguranja prema članku 6.#clanak6 ovog Pravilnika navedene pod 01 i 02,

b) osiguranje motornih vozila obuhvaća vrste osiguranja prema članku 6.#clanak6 ovog Pravilnika navedene pod: 01.02, 03, 07 i 10,

c) pomorsko i transportno osiguranje obuhvaća vrste osiguranja prema članku 6.#clanak6 ovog Pravilnika navedene pod: 01.07, 04, 06, 07, i 12,

d) osiguranje zrakoplova obuhvaća vrste osiguranja prema članku 6.#clanak6 ovog Pravilnika navedene pod: 01.07, 05, 07 i 11,

e) osiguranje od požara i druga osiguranja imovine obuhvaćaju vrste osiguranja prema članku 6.#clanak6 ovog Pravilnika navedene pod: 08 i 09,

f) osiguranje od odgovornosti obuhvaća vrste osiguranja prema članku 6.#clanak6 ovog Pravilnika navedene pod: 10, 11, 12 i 13,

g) kreditno osiguranje i osiguranje jamčevine obuhvaća vrste osiguranja prema članku 6.#clanak6 ovog Pravilnika navedene pod: 14 i 15.

VRSTE OSIGURANJA

Članak 4.

Vrste osiguranja unutar Skupine neživotnih osiguranja dijele se na:

01. osiguranje od nezgode

02. zdravstveno osiguranje

03. osiguranje cestovnih vozila

04. osiguranje tračnih vozila

05. osiguranje zračnih letjelica

06. osiguranje plovila

07. osiguranje robe u prijevozu

08. osiguranje od požara i elementarnih šteta

09. ostala osiguranja imovine

10. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

11. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

12. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

13. ostala osiguranja od odgovornosti

14. osiguranje kredita

15. osiguranje jamstava

16. osiguranje raznih financijskih gubitaka

17. osiguranje troškova pravne zaštite

18. putno osiguranje.

Članak 5.

Vrste osiguranja unutar Skupine životnih osiguranja dijele se na:

19. životno osiguranje

20. rentno osiguranje

21. dopunska osiguranja uz životno osiguranje

22. osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja

23. životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik

24. tontine

25. osiguranje s kapitalizacijom isplate.

VRSTE RIZIKA

Članak 6.

Vrste rizika unutar vrsta neživotnih osiguranja dijele se na:

01 OSIGURANJE OD NEZGODE uključuje osiguranje od nezgode na poslu i profesionalnih bolesti koje u slučaju smrti ili gubitka zdravlja uslijed nezgode pokriva:

– isplatu ugovorenih novčanih naknada, naknada šteta odnosno povrata troškova u jednokratnom iznosu,

– obročnu isplatu ugovorenih novčanih naknada,

– kombinaciju isplata iz gornjih alineja,

– isplate na ime povrede, oštećenog zdravlja ili smrti putnika; a obuhvaća:

01.01 Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja,

01.02 Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima,

01.03 Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode,

01.04 Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode,

01.05 Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode,

01.06 Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode,

01.07 Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode,

01.99 Ostala osiguranja od posljedica nezgode.

02 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE je osiguranje koje u slučaju bolesti, ozljeda i drugih nesretnih slučajeva, pokriva:

– troškove liječenja, troškove opskrbe lijekovima i medicinsko-tehničkim pomagalima,

– isplatu dogovorenih novčanih naknada i

– kombinaciju isplata iz gornjih alineja; a obuhvaća:

02.01 Obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,

02.02 Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznoga zdravstvenog osiguranja,

02.04 Dopunsko zdravstveno osiguranje većega opsega prava i većeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje,

02.06 Privatno zdravstveno osiguranje,

02.99 Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja.

03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA je osiguranje koje pokriva svaku štetu odnosno gubitak:

– kopnenih cestovnih vozila na vlastiti motorni pogon osim vozila na tračnicama,

– kopnenih cestovnih vozila bez vlastitog pogona; a obuhvaća:

03.01 Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon,

03.02 Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona,

03.99 Ostala kasko osiguranja cestovnih vozila.

04 OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA je osiguranje koje pokriva svaku štetu odnosno gubitak vozila na tračnicama; a obuhvaća:

04.01 Kasko osiguranje tračnih vozila.

05 OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA je osiguranje koje pokriva svaku štetu odnosno gubitak zrakoplova odnosno drugih zrakoplovnih prijevoznih sredstava, a obuhvaća:

05.01 Kasko osiguranje zračnih letjelica,

05.02 Kasko osiguranje zračnih plovila.

06 OSIGURANJE PLOVILA je osiguranje koje pokriva svaku štetu odnosno gubitak morskih, riječnih i jezerskih plovila; a obuhvaća:

06.01 Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi,

06.02 Kasko osiguranje brodova i čamaca u riječnoj plovidbi,

06.03 Kasko osiguranja brodova i čamaca u jezerskoj plovidbi,

06.04 Kasko osiguranje brodova u izgradnji,

06.05 Kasko osiguranje platformi,

06.99 Ostala kasko osiguranja plovila.

07 OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU je osiguranje koje pokriva svaku štetu odnosno gubitak robe, uključujući prtljagu, neovisno o obliku prijevoza, a obuhvaća:

07.01 Osiguranje robe u pomorskom prijevozu,

07.02 Osiguranje robe u avionskom prijevozu,

07.03 Osiguranje robe u kopnenom prijevozu,

07.04 Osiguranje robe za vrijeme uskladištenja,

07.99 Ostala osiguranja robe u prijevozu.

08 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA je osiguranje koje pokriva štetu na stvarima (osim šteta nabrojenih pod: 03, 04, 05, 06 i 07) uslijed djelovanja: vatre, oluje, elementarnih nepogoda osim oluje, eksplozije, atomske energije, pomicanja tla, a obuhvaća:

08.01 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta,

08.02 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu,

08.99 Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda.

09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE su osiguranja koja pokrivaju svu štetu na stvarima (osim šteta nabrojenih pod: 03, 04, 05, 06 i 07) koja nastane uslijed tuče ili smrzavanja, krađe ili razbojstva, kao i ostalih djelovanja različitih od djelovanja navedenih pod 08, a obuhvaćaju:

09.01 Osiguranje strojeva od loma,

09.02 Osiguranje od provalne krađe i razbojstva,

09.03 Osiguranje stakla od loma,

09.04 Osiguranje kućanstva,

09.05 Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji,

09.06 Osiguranje objekata u montaži,

09.07 Osiguranje filmske djelatnosti,

09.08 Osiguranje stvari u rudarskim jamama,

09.09 Osiguranje informatičke opreme,

09.10 Osiguranje zaliha u hladnjačama,

09.11 Osiguranje usjeva i nasada,

09.12 Osiguranje životinja,

09.99 Ostala osiguranja imovine.

10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA je osiguranje koje pokriva sve vrste odgovornosti za upotrebu kopnenih vozila na vlastiti pogon uključujući odgovornost prijevoznika, a obuhvaća:

10.01 Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama,

10.02 Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama,

10.03 Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu,

10.99 Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti.

11 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA je osiguranje koje pokriva sve vrste odgovornosti za upotrebu zrakoplova odnosno drugih zrakoplovnih prijevoznih sredstava uključujući odgovornost prijevoznika, a obuhvaća:

11.01 Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama,

11.02 Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti svih vrsta (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u zračnom prijevozu).

12 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA je osiguranje koje pokriva sve vrste odgovornosti koje proizlaze iz upotrebe morskih, riječnih i jezerskih plovila uključujući odgovornost prijevoznika, a obuhvaća:

12.01 Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz),

12.02 Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika riječnih i jezerskih plovila (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz),

12.03 Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama,

12.99 Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila.

13 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI su osiguranja koja pokrivaju sve vrste odgovornosti, osim odgovornosti nabrojanih pod: 10, 11 i 12, a obuhvaćaju:

13.01 Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova,

13.02 Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova,

13.03 Osiguranje od odgovornosti proizvođača filmova,

13.04 Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode,

13.05 Osiguranje od odgovornosti u željezničkom prometu,

13.06 Osiguranje garancije proizvođača, prodavača i dobavljača,

13.07 Osiguranje opće odgovornosti,

13.08 Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava za štete na objektima zbog neispravne tehničke dokumentacije,

13.09 Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava,

13.10 Osiguranje od odgovornosti odvjetnika,

13.11 Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika,

13.12 Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki,

13.13 Osiguranje od odgovornosti špeditera,

13.14 Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine,

13.15 Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača,

13.16 Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti,

13.17 Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama,

13.18 Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti,

13.19 Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja,

13.99 Ostala osiguranja od odgovornosti.

14 OSIGURANJE KREDITA je osiguranje koje pokriva:

– rizik neplaćanja (odnosno kašnjenja plaćanja) uslijed nesolventnosti ili drugih događaja (postupanja ili činjenica),

– izvozne kredite i druge rizike u svezi s izvozom, trgovinom i ulaganjima na stranim ili domaćim tržištima,

– kredite s obročnim otplatama,

– hipotekarne i lombardne kredite,

– poljoprivredne kredite, te

– druge kredite i zajmove; a obuhvaća:

14.01 Osiguranje izvoznih potraživanja,

14.02 Osiguranje drugih vrsta potraživanja,

14.03 Osiguranje stambenih kredita.

15 OSIGURANJE JAMSTAVA je osiguranje koje pokriva i neposredno ili posredno jamči za ispunjavanje obveza dužnika, a obuhvaća:

15.01 Osiguranje jamstava,

15.02 Osiguranje garancija.

16 OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA je osiguranje koje pokriva:

– profesionalne rizike,

– nedostatne prihode (općenito),

– loše vrijeme,

– izgubljenu dobit,

– nepredviđene troškove općenite vrste,

– nepredviđene poslovne troškove,

– gubitak tržišne vrijednosti,

– izostanak najamnine odnosno prihoda,

– posredni poslovni gubitak, osim gubitka iz gornjih alineja,

– druge neposlovne gubitke,

– druge financijske gubitke a obuhvaća:

16.01 Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti,

16.02 Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva,

16.03 Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina,

16.04 Osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja,

16.05 Osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja,

16.99 Ostala osiguranja financijskih gubitaka.

17 OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE je osiguranje koje pokriva troškove odvjetnika i druge troškove sudskog postupka, a obuhvaća:

17.01 Osiguranje troškova pravne zaštite i troškova sudskog postupka.

18 PUTNO OSIGURANJE je osiguranje koje pokriva rizike koji nastanu kao posljedica putovanja izvan stalnog mjesta boravka, a obuhvaća:

18.01 Turističko osiguranje,

18.03 Putno zdravstveno osiguranje,

18.04 Osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta,

18.99 Ostala osiguranja turističkih rizika.

Članak 7.

Vrste rizika unutar vrsta životnih osiguranja dijele se na:

19 ŽIVOTNO OSIGURANJE je osiguranje koje pokriva sljedeće rizike:

19.01 Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje),

19.02 Osiguranje za slučaj smrti,

19.03 Osiguranje za slučaj doživljenja,

19.04 Doživotno osiguranje za slučaj smrti,

19.05 Osiguranje kritičnih bolesti,

19.99 Ostala osiguranja života.

20 RENTNO OSIGURANJE je osiguranje periodičnih prihoda tijekom određenog razdoblja ili doživotno:

20.01 Osiguranje osobne doživotne rente,

20.02 Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem,

20.99 Ostala rentna osiguranja.

21 DOPUNSKA OSIGURANJA UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE pokrivaju rizike: smrti, djelomične ili potpune nesposobnosti za rad, boravka u bolnici uslijed nezgode ili pak uslijed bolesti; a obuhvaćaju:

21.01 Dopunsko osiguranje od posljedica nezgode uz osiguranje života,

21.02 Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života,

21.99 Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života.

22 OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA je osiguranje koje pokriva rizik vjenčanja ili doživljenja unaprijed određene dobi, a obuhvaća:

22.01 Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja.

23 ŽIVOTNA ILI RENTNA OSIGURANJA KOD KOJIH OSIGURANIK NA SEBE PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK u svezi s promjenom vrijednosti investicijskih kupona odnosno drugih vrijednosnih papira investicijskih fondova odnosno osiguranje koje je povezano s promjenom vrijednosti jedinice imovine fonda za pokriće, a obuhvaćaju:

23.01 Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik,

23.02 Osiguranje za slučaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik,

23.03 Osiguranje za slučaj doživljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik,

23.04 Životno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate,

23.99 Ostala životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik.

24 TONTINE je osiguranje kod kojeg se osiguranici dogovore da će zajednički kapitalizirati svoje doprinose i podijeliti tako kapitaliziranu imovinu između onih osiguranika koji dožive određenu starost odnosno između nasljednika umrlih osiguranika, a obuhvaća:

24.01 Tontine

25 OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE temelji se na aktuarskim izračunima te predstavlja osiguranje kod kojeg osiguranik prima u zamjenu za jednokratno odnosno obročno uplaćivanje premija, isplate u određenoj visini kroz određeno razdoblje, a obuhvaća:

25.01 Osiguranje s kapitalizacijom isplate.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranjaL469250 (»Narodne novine« broj 139/06).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske.

Klasa: 011-02/09-04/58

Urbroj: 326-01-09-01

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

zatvori
Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !