Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 3.7.2006 Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1739

Na temelju članka 46.L304234 stavka 3. i članka 71.L304235, a u svezi s člankom 72.L304236 stavkom 1. podstavkom 9. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O RAZMJENI INFORMACIJA O ZADRŽAVANJU POŠILJAKA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA ILI ŠTETNIH ORGANIZAMA U IZOLIRANOM STANJU, KOJI SE UNOSE IZ TREĆIH ZEMALJA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način razmjene informacija radi izvješćivanja o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda, drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja, a koji su zadržani jer ne udovoljavaju propisanim fitosanitarnim zahtjevima i obrazac obavijesti o zadržavanju pošiljke ili izoliranog štetnog organizma.

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Štetni organizmi jesu:

– štetni organizmi razvrstani u Popis I. i II., koji su određeni propisom kojim se uređuje sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama,

– štetni organizmi koji nisu navedeni u Popisu I. i II., iz prvog podstavka ove točke, a predstavljaju opasnost za zdravstveno stanje bilja na teritoriju Republike Hrvatske.

2. Zadržavanje jest svaka službena mjera koja se poduzima ili se namjerava poduzeti u vezi s pošiljkom bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (u daljnjem tekstu: pošiljka) ili njezinim dijelom, ili štetnim organizmom u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja, u slučaju da ne udovoljavaju propisanim fitosanitarnim zahtjevima.

3. Obavijest o zadržavanju jest obavijest koju izdaje nadležno tijelo zemlje uvoznice u slučaju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja.

II. NAČIN IZVJEŠĆIVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Način izvješćivanja

Članak 3.

(1) Kad fitosanitarni inspektor zadrži pošiljku ili štetni organizam u izoliranom stanju, koji se unose iz treće zemlje, o tome će odmah poslati obavijest fitosanitarnoj inspekciji na svim mjestima ulaska i nadležnoj upravi, a ako je razlog zadržavanja nevažeći fitosanitarni certifikat, najkasnije u roku od dva radna dana od dana zadržavanja.

(2) U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma iz članka 2. točke 1. drugog podstavka ovoga Pravilnika, nadležna će uprava o mjerama donijetim na temelju članka 51. točke 6. Zakona izvijestiti fitosanitarnu inspekciju na svim mjestima ulaska.

(3) Izvješćivanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja se elektroničkom ili drugom brzom poštom.

III. NAČIN MEĐUNARODNOG IZVJEŠĆIVANJA I VOĐENJE EVIDENCIJA

Obavijest o zadržavanju i izvješćivanje zemlje izvoznice

Članak 4.

(1) Nadležna će uprava, na temelju obavijesti iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika ispuniti obrazac obavijesti o zadržavanju pošiljke ili štetnog organizma u izoliranom stanju, koji se unose iz treće zemlje (u daljnjem tekstu: obavijest o zadržavanju) i poslati ga nadležnom tijelu zemlje izvoznice. Obrazac obavijesti o zadržavanju tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a tiska se i ispunjava na engleskom jeziku.

(2) U slučaju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma u izoliranom stanju, koji se unose iz treće zemlje, obavijest o zadržavanju šalje se odmah, a ako je razlog zadržavanja pošiljke nevažeći fitosanitarni certifikat, najkasnije u roku od dva radna dana od dana zadržavanja.

Izvješćivanje EU- a i EPPO-a

Članak 5.

(1) Nadležna uprava šalje obavijest o zadržavanju i:

– službenom tijelu nadležnom za zaštitu bilja svake države članice Europske unije,

– Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija),

– Europskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO).

(2) Obavijest o zadržavanju šalje se državama članicama Europske unije i Komisiji u skladu s rokovima propisanima člankom 4.#clanak4 stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Obavijesti o zadržavanju primljene od drugih zemalja

Članak 6.

Nadležna uprava odmah će proslijediti fitosanitarnoj inspekciji na svim mjestima ulaska svaku obavijest o zadržavanju primljenu od bilo koje zemlje uvoznice, države članice Europske unije ili Komisije.

Međunarodna razmjena obavijesti o zadržavanju

Članak 7.

(1) Obavijest o zadržavanju iz članka 4.#clanak4 i 6.#clanak6 ovoga Pravilnika šalje se ili prosljeđuje elektroničkom ili drugom brzom poštom.

(2) Za razmjenu obavijesti o zadržavanju između država članica Europske unije i Komisije može se koristiti mreža koju uspostavi Komisija.

(3) Iznimno od odredaba članka 5.#clanak5 stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, nadležna uprava može zatražiti Komisiju da proslijedi obavijest o zadržavanju drugim državama članicama Europske unije i EPPO-u. Kad Komisija izvješćuje EPPO, u obavijesti o zadržavanju ne popunjava točke 1., 2., 3., 15 c. do g. i 17.

Vođenje evidencije

Članak 8.

Nadležna uprava vodi evidenciju o izdanim obavijestima o zadržavanju iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika i primljenim obavijestima o zadržavanju iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Međusobno izvješćivanje Republike Hrvatske i Europske unije

Članak 9.

Odredbe članka 5.#clanak5 stavka 1. podstavka 1. i 2. i stavka 2. i članka 7.#clanak7 stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se od dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/62

Urbroj: 525-01-06-1

Zagreb, 13. lipnja 2006.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

OBAVIJEST O ZADRŽAVANJU POŠILJKE ILI ŠTETNOG ORGANIZMA U IZOLIRANOM STANJU, KOJI SE UNOSI IZ TREĆE ZEMLJE

1.?POŠILJATELJ (IZVOZNIK)

a. Naziv:

b. Adresa:

c. Zemlja:

2.?EVIDENCIJA O ZADRŽAVANJU

a. Broj obavijesti:

Zahtjev za prosljeđivanje obavijesti:

? b. državama članicama EU-a ? c. EPPO-u

3.?PRIMATELJ (UVOZNIK)

a. Naziv:

b. Adresa:

c. Zemlja:

d. Zemlja + e. Odredište:

4.?a. Služba za zaštitu bilja:

b. za:

5. a. Zemlja + b. Mjesto izvoza:

6. a. Zemlja + b. Mjesto podrijetla:

7. PRIJEVOZ

a. Način prijevoza:

b. Prijevozno(-a) sredstvo(-a):

c. Oznaka:

9.?IDENTIFIKACIJA POŠILJKE

a. Vrsta dokumenta:

b. Broj dokumenta:

c. Zemlja:

d. Mjesto izdavanja:

e. Datum izdavanja:

8.?MJESTO ULASKA:

10.?OPIS ZADRŽANOG DIJELA POŠILJKE

a. Vrsta pakiranja/kontejnera:

b. Prepoznatljive oznake na pakiranju/kontejneru:

c. Broj pakiranja/kontejnera:

d. Bilje, biljni proizvod ili drugi nadzirani predmet:

e. Robna skupina:

11.?a. Neto težina/volumen/broj jediničnih pakiranja u pošiljci:

b. Mjerna jedinica:

12.?a. Neto težina/volumen/broj jediničnih pakiranja u zadržanom dijelu:

b. Mjerna jedinica:

13.?a. Neto težina/volumen/broj jediničnih pakiranja u zaraženom dijelu:

b. Mjerna jedinica:

14.?RAZLOG/RAZLOZI ZADRŽAVANJA

a. Razlog/razlozi:

b. Znanstveni naziv štetnog organizma:

c. Opseg zaraze:

15.?PODUZETE MJERE

a. Mjere:

b. Opseg mjera:

UVEDEN KARANTENSKI NADZOR

c. Datum početka:

d. Predviđen datum završetka:

e. Stvarni datum završetka:

f. Zemlja + g. Mjesto karantene

16. NAPOMENE

17.?INFORMACIJA O ZADRŽAVANJU

a. Mjesto/mjesto pregleda:

b. Nadležno tijelo:

c. Datum:

18.?POŠILJATELJ OBAVIJESTI

a. Nadležno tijelo + b. Pečat:

c. Ovlaštena osoba:

d. Datum:

zatvori
Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !