Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o registraciji vojnih vozila – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/93-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 23.03.1993 Pravilnik o registraciji vojnih vozila

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 316.L19534 stavka 6. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama (" Narodne novine" broj 84/92 i 5/93), ministar obrane donosi

PRAVILNIK

o registraciji vojnih vozila

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju način registracije, označavanje i izdavanje prometnih dozvola za vozila Hrvatske vojske, i to: vozila na motorni pogon i priključna vozila (u daljnjem tekstu: "vojna vozila").

Članak 2.

Vojna vozila koja se registriraju u smislu ovog pravilnika su: motorna vozila, motocikli, inženjerijski strojevi, traktori, specijalna vozila i radna vozila.

Članak 3.

U prdmetu mogu sudjelovati neregistrirana vojna vozila sukladno odredbama članka 245. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama.

Članak 4.

Registraciju vojnih vozila obavlja Ministarstvo obrane.

Članak 5.

Nadležni organ može registrirati vojno vozilo samo na osnovi prijave.

Prijava se popunjava na obrascu broj 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Prijava mora biti ovjerena od postrojbe razine brigade i njima ravnih postrojbi.

Uz prijavu za registraciju podnost se:

1. dokaz o reguliranju propisanih pristojbi (carina i dr.);

2. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, te potvrdu o obavljenom ispitivanju kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno. Dokaz o tehničkoj ispravnosti ne može biti stariji od 30 dana;

3. dokaz o vlasništvu vozila (račun, darovnica, zapisnik o preuzimanju).

Članak 6.

Vozila iz evidencije o sredstvima popisanim za potrebe obrane, koja su takvima utvrđena posebnim propisima (u daljiijem tekstu: "vozila iz popisa") ne registriraju se, već se označavaju sa dva znaka za označavanje vozila iz popisa i internim evidencijskim brojem, prema obrascu broj 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Borbena vozila ne registriraju se, već se označavaju evidencijskim brojem sukladno odredbama ovog pravilnika.

II. REGISTRACIJA

Članak 7.

Registracija vojnih vozila provodi se unošenjem podataka u evidenciju registriranih vojnih vozila.

Članak 8.

Priključna vozila registriraju se neovisno od motornih vučnih vozila i dobijaju posebni registarski broj.

Članak 9.

Za svako vojno vozilo podnosi se prijava za registraciju u roku od 3 dana od trenutka nabavke vojnog vozila.

Članak 10.

Evidenciju o registriranim vojnim vozilima vodi Ministarstvo obrane.

Način vođenja evidencije o registriranim vojnim vozilima propisuje ministar obrane.

Članak 11.

Nakon izvršene registracije, tijelo nadležno za registraciju izdaje prometnu dozvolu za registrirano vojno vozilo (u daljnjem tekstu: vojna prometna dozvola) na obrascu prometne dozvole (obrazac br. 3), koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Vojna prometna dozvola je dokument koji vrijedi samo na teritoriju Republike Hrvatske.

Vojna prometna dozvola je žute boje.

Članak 12.

U Hrvatskoj vojsci mogu se privremeno registrirati mobilizirati vozila kojima je istekao rok važenja prometne dozvole.

Privremena registracija vrši se sukladno odredbama ovog pravilnika na način i po postupku određenom za registraciju vozila HV.

Privremeno registrirana vozila u HV dobijaju privremenu vojnu prometnu dozvolu, koju izdaje nadležno tijlo za registraciju vojnih vozila.

III. REGISTARSKE PLOČICE

Članak 13.

Na registrirana vojna vozila postavljaju se registarske pločiće koje organ nadležan za registraciju nakon izvrše registracije dostavlja podnositelju prijave za registraciju

Članak 14.

Registarska pločica vojnog vozila je žute boje.

Veličina registarske pločice, te slovnih i brojčanih oznaka na registarskim pločicama vojnih vozila propisana Pravilnikom o registraciji vozila na motorni pogon I proključnih vozilaL19536 ("Narodne novine", broj 12/93).

Na registarskim pločicama slijeva udesno nalazi se slovna oznaka "HV" koja označuje pripadnost Hrvatskoj vojsci, grb Republike Hrvatske i evidencijshi broj, koji sastoji od tri brojne i dvije slovne oznake.

Registarske pločice moraju imati reflektirajuća svojstva.

Članak 15.

Registarske pločice na zadnjoj straru vozila postavlja se na za to određeno mjesto, ovisno o tehničhim uvjetima svjetlosnih izvora predviđenih za osvjetljva nje registarskih pločica.

Registarske pločice na prednjoj strani postavljaju se sredini ili na za to određeno mjesto, s time da budu vidljivi.

Na motocikle (sa ili bez prikolice), te na priključna vozila, postavlja se jedna registarska pločica na zadnjoj strani na za to određenom mjestu.

Registarske pločice moraju biti postavljene simetrično na podlogu na kojoj su pričvršćene.

Članak 16.

Registarske pločice se ne mogu premještati s jedo na drugo motorno vozilo.

Članah 17.

Registarska pločica zamijenit će se novom registarskom pločicom :

1. ako se izgubi ili bude uništena;

2. ako postane neuporabljiva (oštečenje, dotrajalost I ls. ).

Članak 18. ·

U slučaju gubljenja registarskih pločica, postrojba podnosi zahtjev organu koji vrši registraciju za izdavanje novih pločica.

Zahtjevu se prilaže izvješće vozača o mjestu, vremenu i načinu nestanka, odnosno oštećivanja registarskih pločica.

U slučaju gubljenja jedne registarske pločice, vozilo zadržava isti registarski broj.

U slučaju gubljenja - nestanka obje registarske pločice, vozilu se dodjeljuje novi registarski broj.

O izgubljenim i nestalim registarskim pločicama izvješćuje se Uprava vojne policije.

Članak 19.

Kada se vojno vozilo preraspoređuje iz jedne postrojbe u drugu, obavlja se preregistracija na taj način da se u prometnu dozvolu upisuje novi korisnik vozila.

Prercgistracija se obavlja podnošenjem Prijave za registracija, uz koju se prilaže zapovijed o preraspodjeli vozila i zapisnik o primopredaji vozila.

Članak 20.

Registarske pločice sa vozila koja izgube svojstvo vojnih vozila (prodaja, uništenje, rashodovanje i sl.) dostavljaju se zajedno s prometnom dozvolom i obrazloženjem organu nadležnom za registraciju.

Članak 21.

Neposredno prije isteka važnosti prometne dozvole vozila, postrojba je obvezna podnijeti zahtjev za produženje registracije vojnog vozila.

Uz zahtjev za produženje registracije obvezno se dostavlja dokument o tehničkoj ispravnosti vozila.

IV. PROBNE PLOČICE

Za sva neregistrirana vojna vozila koja sudjeluju u prometu izdaju se probne plođice.

Članak 23.

Probne pločice izdaje tijelo nadležno za registraciju vojnih vozila na zahtjev postrojbe u kojoj se vojno Vozilo nalazi na uporabi.

Prije izdavanja probnih pločica nadležno tijelo mora istražiti na uvid dokaz da je vozilo tehnički ispravno.

Članak 24.

Uporaba probnih pločica može se odobriti najduže 15 dana.

Članak 25.

Uz probne pločice izdaje se i potvrda koja sadrži: prezime i ime vozača koji će upravljati vozilom, svrhu uporabe vozila, relaciju na kojoj će vozilo prometovati, vrstu, marku i tip vozila, broj šasije, broj motora i rok uporabe probnih pločica.

Članak 26.

Probna pločica je žute boje s oznakama i brojevima crne boje, u gornjem dijelu sadrži natpis "PROBA", a u donjem dijelu oznaku "HV" i registarski broj. Oblik i veličina probne pločice određena je na obrascu broj 4, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

V. OZNAČAVANJE VOJNIH VOZILA

Članak 27.

Označavanje vojnih vozila vrši se posebnim oznakama, ovisno o namjeni vozila i to:

1. vozila vojne policije označavaju se amblemima vojne policije koji se postavljaju na sredini bojnih prednjih vratiju, ispred amblema ispisuje se natpis "VOJNA POLICIJA";

2. vozila na kojima se obučavaju vozači označavaju se standardnim "L" pločicama;

3. sanitetska vozila označavaju se standardnim oznakama crvenog križa na bijeloj podlozi;

4. vozila za prijevoz opasnih tvari označavaju se oznakama propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama;

5. vozila iz popisa, kada su na uporabi u Hrvatskoj vojsci, označavaju se postavljanjem propisanih oznaka u gornjem desnom kutu vjetrobranskog stakla i na zadnjoj strani na mjestu gdfe su uočljivi;

6. bojna vozila označavaju se upisivanjem peteroznamenkastog evidencijskog broja i to: ·

- na vozilima s obrtnom kupolom s lijeve i desne strane kupole,

- na vozilima bez kupole s prednje i zadnje strane vozila, tako da su lako uočljivi.

Evidencijski broj na bojnim vozilima ispisuje se bijelom bojom.

Članak 28.

Vozila vojne policije mogu imati:

1. ugrađeno jedno ili dva rotirajuća svjetla plave boje na najvišem dijelu vozila i

2. ugrađen uređaj ze davanje zvučnih signala u nizu tonova različitih visina.

Odredbe prethodnog stavka odnose se samo na vozila vojne policije koja se koriste za praćenje i izvršenje prioritetnih zadataka:

U obavljanju poslova zaštite sigurnosti osoba i vozila pod pratnjom, umjesto svjetla iz stavka 1. točke 1. ovog članka, vozila vojne policije mogu imati dva rotirajuća ili trepčuća svjetla od kojih je jedno crvene, a drugo plave boje.

Članak 29.

Policijski motocikli označeni su amblemom vojne policije s obje strane spremnika za gorivo.

Članak 30.

Vojna vozila, osim vozila vojne policije, autobusa i osobnih vozila koja se koriste za pratnju i u kontroli prometa, boje se maskirnom bojom koja se sastoji od kombinacije crne, zelene i smeđe boje.

Osnovna boja je zeleni NATO (50%).

Ostale boje su:

- zelena (30%) RAL 6003,

- smeđa (10%) RAL 8027,

- crna (10%) RAL 9021.

Članak 31.

Vozila vojne policije koja se korlste za pratnju i u kontroli prometa boje se zelenom i bijelom bojom i to tako da se bijelom bojom boje vrata, poklopac motora I poklopac prtljažnog prostora (treća - peta vrata), dok je ostali dio vozila zelene boje.

Za bojenje se koriste: .

- asparagus zelena boja RAL 36

- bijela boja RAL 01.

Članak 32.

Boje koje se koriste za maskirno bojenje vojnih vozila moraju biti antirefleksne.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE, ODREDBE

Članak 33.

Jedinice su obvezne osiguravati ispravno postavljanje registarshih pločica i označvanje vozila.

Članak 34.

Na vojna vozila nije dozvoljeno postavljanje oznaka koje nisu predviđene ovim pravilnikom.

Na prednjim vratima vozila s bočnih strana mogu biti nalijepljeni usvojeni amblemi postrojbi.

Članak 35.

Ministar obrane propisuje uvjete uporabe i nčin označavanja vozila s posebnini registarskim pločicama.

Članak 36.

Ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno, na registraciju vojnjh vozila primjenjuju se opći propisi.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o registraciji vojnih vozilaL19537 ("Narodne novine" broj 60/91.)

Članak 38.

Ovaj pravilnik stupa,na snagu danom objave u " Narodnim novinama ".

Klasa: 340-08/93-01/1

Urbroj : 612-01-93-477/2

Zagreb 1. ožujka 1993.

Ministar obrane

Gojko Šušak , v.r.


PRIJAVA ZA REGISTRACIJU MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA,HRVATSKE VOJSKE

OPERATIVNA ZONA -----------------------
JEDINICA-----------------------------------
MJESTO------------------------------------

1 Redni broj
PODACl O VOZILIMA
2 Vrsta vozila
3 Marka I tip
4 Proizvođač
5 Godina proizvodnje
6 Od kada je u HV
7 Nosivist ( t )
8 Broj putnika
9 Broj motora
10 Broj šasije
11 Snaga motora (kW)
12 Masa praznog vozila (t)
13 Boja
14 primjedba

M.P.
ZAPOVJEDNIK JEDINICE

Obrazac broj 1 - prijava za registraciju vojnog vozila ( prednja strana )

PODACI O REGISTRACIJI
    
1 Redni broj
2 Dodjeljeni registarski broj
3 Datum izvršene registracije
4 Potpis osobe koja je registrirala motorno vozilo
5 PRIMJEDBA

( poleđina ) M. P

Obrazac broj 2 - oznaka vozila iz popisa

Prometna dozvola vrijedi do ------------- 19---- ------------ M . P . ( potpis službene osobe )
Prometna dozvola vrijedi do ------------- 19---- ------------ M . P . ( potpis službene osobe )
Prometna dozvola vrijedi do ------------- 19---- ------------ M . P . ( potpis službene osobe )
Prometna dozvola vrijedi do ------------- 19---- ------------ M . P . ( potpis službene osobe )
Prometna dozvola vrijedi do ------------- 19---- ------------ M . P . ( potpis službene osobe )
Prometna dozvola vrijedi do ------------- 19---- ------------ M . P . ( potpis službene osobe )

Napomena :


REPUBLIKA HRVATSKA HV

PROMETNA DOZVOLA
ZA REGISTRIRANO VOZILO
Registarska oznaka
(A)
Datum registracije ---------------------------
Dozvolu izdao -----------------------
Dana------------------ 19----
Br.--------------------

 M.P (potpis sluzbene osobe)


PODACI PRVOJ REGISTRACIJI

Datum---------------(A)
Mjesto--------------
Reg. oznaka---------------
PODACI O VLASNIKU VOZILA
Vojna pošta----------------------- (C)
Mjesto --------------------------(D)
Prebivalište ( sjedište) - adresa ----------------------------(E)
PODACI O VOZILU
Vrsta--------------------------(F)
Marka------------------------
Tip---------------------------
Broj šasije-----------------(G)
Broj motora--------------------
Godina proizvodnje-------------
Snaga motora u kW ( KS)--------------
Radni obujam motora u cm3-------------
Masa praznog vozila u kg -------------------------
Dopuštena nosivost u kg ( samo za teretna vozila)-----------------------
Broj putničkih mjesta
a) za sjedenje--------------
b) za stajanje------------------
Oblik I namjena karoserije---------------------
Boja karoserije------------------------
Broj osovina ( samo za priključna vozila )---------------------------

Obrazac broj 3 - prometna dozvola vojnog vozila

PROBA

Obrazac broj 4 - PROBA pločica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


 
zatvori
Pravilnik o registraciji vojnih vozila –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !