Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 16.4.2007 Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

1331

Na temelju članka 10.L333392 stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02 i 58/02) članka 245.L333394 i članka 303.L333395 stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04) donosim

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI VOZILA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način registracije i odjave nebojnih motornih i priključnih vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: vozila MO i OS RH) oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole, registarskih i pokusnih pločica, te obilježavanje i način vođenja evidencije o registriranim vozilima MO i OS RH (u daljnjem tekstu: evidencija registriranih vozila).

Članak 2.

Vozila MO i OS RH registriraju se, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, na način da se registarske oznake i određeni podaci o vozilu i korisniku upišu u evidenciju registriranih vozila MO i OS RH.

Članak 3.

Prvu registraciju i odjavu vozila MO i OS RH obavlja ustrojstvena jedinica MO nadležna za registraciju vozila (u daljnjem tekstu: nadležna ustrojstvena jedinica MO).

Članak 4.

Produljenje registracije, promjenu korisnika vozila (preregistraciju) za ustrojstvene jedinice MO u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obavlja nadležna ustrojstvena jedinica MO, a za ustrojstvene jedinice OS RH obavlja nadležna ustrojstvena jedinica OS RH.

II. REGISTRACIJA VOZILA

Članak 5.

Vozilo MO registrira se na ustrojstvenu jedinicu, a vozilo OS RH na vojnu poštu koja vozilo koristi.

Članak 6.

Prva registracija vozila MO i OS RH obavlja se na temelju naloga za izdavanje materijalnog sredstva nadležne ustrojstvene jedinice MO i OS RH, uz koji se obvezno prilaže izvornik:
1. zahtjeva za registraciju i odjavu vozila MO i OS RH (Obrazac 1),
2. dokaza o vlasništvu vozila,
3. dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članak 7.

Promjena korisnika vozila (preregistracija) obavlja se na temelju naloga ili zapovijedi za preraspodjelu vozila nadležne ustrojstvene jedinice MO i OS RH, uz koju se obvezno prilaže;
1. zahtjev za registraciju i odjavu vozila MO i OS RH (Obrazac 1),
2. prometna dozvola (Obrazac 2),
3. materijalni nalog MP-10,
4. zapisnik o primopredaji vozila (Obrazac 3).

Članak 8.

Registracija vozila MO i OS RH produljuje se jedanput godišnje, i to u mjesecu isteka važenja registracije, na temelju:
1. zahtjeva za registraciju i odjavu vozila MO i OS RH (Obrazac 1),
2. prometne dozvole (Obrazac 2),
3. dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila.
Za registraciju vozila iz stavka 1. ovoga članka, kada je u postupku produljenje važenja prometne dozvole u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici MO i OS RH, za vozilo je potrebno posjedovati Potvrdu (Obrazac 4) i ovjereni registracijski list o tehničkoj ispravnosti vozila.
Potvrdu (Obrazac 4) izdaje ustrojstvena jedinica MO i OS RH, kod koje se vozilo nalazi na materijalnom zaduženju.

Članak 9.

Produljenje registracije vozila MO i OS RH koja se nalaze u području operacija izvan teritorija RH obavlja voditelj nacionalnog elementa potpore (NSE-a), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
1. pregled vozila od strane tvrtke koja obavlja poslove tehničkog pregleda vozila
2. pregled vozila od strane tvrtke koja obavlja poslove servisiranja vozila
3. a u iznimnim slučajevima na temelju pregleda vozila od strane mehaničara na terenu.
Po obavljenom produljenju registracije potrebno je dostaviti dokumentaciju (preslika prometne dozvole i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila) o produljenju registracije nadležnoj ustrojstvenoj jedinici.

Članak 10.

Za vozila MO i OS RH koja se nalaze u materijalnoj pričuvi ne obavlja se produljenje registracije, a u prometnu dozvolu u prostor napomena upisuje se riječ »pričuva«.
Kada vozila prelaze iz pričuve u stanje uporabe, ista se registriraju sukladno odredbama članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika, a u prometnoj dozvoli u prostoru za napomenu riječ »pričuva« se briše.

Članak 11.

Tehnički pregled motornih i priključnih vozila MO i OS RH obavlja se u ovlaštenim stanicama za tehnički pregled vozila.
Novo vozilo MO i OS RH podliježe tehničkom pregledu u mjesecu u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prvog tehničkog pregleda i registracije vozila.
Vozilo MO i OS RH staro dvije ili više godina podliježe tehničkom pregledu jedanput godišnje, i to u mjesecu isteka prometne dozvole.
Vozilo MO i OS RH podliježe izvanrednom tehničkom pregledu i prije rokova iz stavka 2. i 3. ovoga članka ako je oštećeno u prometnoj nesreći ili su na drugi način oštećeni sklopovi i uređaji čija neispravnost može utjecati na sigurno sudjelovanje u prometu.
Vozilo MO i OS RH čija najveća dopuštena masa prelazi 7 500 kg podliježe preventivnom tehničkom pregledu (periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica).
Naknadno utiskivanje broja šasije na vozilu obavlja stanica za tehnički pregled na temelju rješenja nadležne ustrojstvene jedinice MO.
Uputu o postupanju utiskivanja novih identifikacijskih brojeva šasije vozila donosi pomoćnik ministra za materijalne resurse.

Članak 12.

Vozilo MO i OS RH koje ne ispunjava uvjete iz članaka 6.#clanak6, 7.#clanak7, 8.#clanak8 i 9.#clanak9 ovoga Pravilnika neće se registrirati.

Članak 13.

Za registrirano vozilo MO i OS RH izdaju se: prometna dozvola MO i OS RH (u daljnjem tekstu: prometna dozvola) i registarske pločice MO i OS RH (u daljnjem tekstu: registarske pločice), a karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda za vozila iz članka 11.#clanak11 stavka 5. ovoga Pravilnika izdaje nadležna stanica za tehnički pregled vozila.

Članak 14.

Prometna dozvola je isprava kojom se dokazuje pravo označavanja određenog vozila određenim registarskim pločicama, vlasništvo vozila, tehničke osobine i ispravnost vozila.

Članak 15.

Prometna dozvola (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, trodijelna je, kada je razvijena veličine je 222 × 105 mm, a kada je presavijena 74 × 105 mm, ima tiskanih šest stranica i podlogu žute boje.
Podaci u prometnoj dozvoli upisuju se pisačem sustava za automatsku obradu podataka, a pisaćim strojem kada se vrši produljenje registracije vozila iz članka 9.#clanak9 ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ako se promijeni korisnik vozila (preregistracija), promjena se evidentira u prometnoj dozvoli i evidenciji registriranih vozila.

Članak 17.

Registarska pločica (Obrazac 5) izrađena je od metala, žute boje broj 1003 prema RAL-ovu katalogu boja.
Na registarskoj pločici otisnuta je slovna oznaka »HV« i registarski broj vozila.
Između oznake »HV« i registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske propisnim bojama.
Registarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri brojčane i jedne ili dvije slovne oznake.
Slovna oznaka na registarskim pločicama upisuje se latiničnim pismom, a registarski broj arapskim brojkama.
Oblik i veličina registarske pločice, slova i brojki te veličina grba istovjetni su oznakama propisanim obrascem 5 i Pravilnikom o registraciji vozila.
Registarska pločica za vozila MO i OS RH koja se nalaze u području borbenih operacija izvan teritorija RH nema reflektirajuća svojstva.

Članak 18.

Registarske pločice postavljaju se na prednju i stražnju stranu vozila, na sredini ili na za to određenom mjestu, da budu uočljive, vodeći računa o tehničkim uvjetima svjetlosnih izvora predviđenih za osvjetljavanje registarskih pločica.
Na motocikl, odnosno priključno vozilo postavlja se jedna registarska pločica na stražnjoj strani vozila.

Članak 19.

Učvršćivanje registarskih pločica na vozila vojnog programa, dopušteno je pomoću četiri vijka, a gdje to nije moguće uporabom metalnih okvira ili varom.
Pri pričvršćivanju registarskih pločica vijcima, ne smije se narušiti vidljivost oznaka na pločicama.

Članak 20.

Zabranjeno je premještanje registarskih pločica s vozila na vozilo.

Članak 21.

U slučaju oštećenja, gubitka ili otuđenja prometne dozvole ili registarskih pločica, korisnik vozila dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sata prijaviti gubitak ili otuđenje nadležnoj postrojbi vojne policije (u daljnjem tekstu: Vojna policija), koja će mu izdati potvrdu o istom. (Obrazac 6).
Potvrda iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuje prometnu dozvolu ili registarske pločice do izdavanja nove prometne dozvole ili registarskih pločica, a najduže 45 (četrdeset pet) dana od dana izdavanja potvrde.

Članak 22.

Zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole ili registarskih pločica, korisnik vozila podnosi nadležnoj ustrojstvenoj jedinici MO.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik vozila mora priložiti potvrdu iz članka 21.#clanak21 stavka 1. ovoga Pravilnika i izvješće o vremenu, mjestu i načinu oštećenja, gubitka ili otuđenja prometne dozvole ili registarskih pločica.
Nadležna ustrojstvena jedinica MO dužna je u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva izdati novu prometnu dozvolu ili registarske pločice.

Članak 23.

Neregistrirano vozilo MO i OS RH može sudjelovati u prometu samo ako je označeno pokusnom pločicom.
Pokusne pločice izdaje nadležna ustrojstvena jedinica MO na zahtjev korisnika vozila.
U zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka mora se navesti svrha izdavanja.
Pokusne pločice mogu se koristiti najduže 30 (trideset) dana od dana izdavanja pločica..

Članak 24.

Pokusna pločica (Obrazac 7) tiska se na papiru, žute je boje s oznakama i brojevima crne boje, u gornjem dijelu sadrži natpis »PROBA«, a u donjem dijelu – slovnu oznaka »HV«, grb Republike Hrvatske i registarski broj.
Veličina i oblik pokusne pločice, slovne i brojne oznake te veličina grba istovjetni su s oznakama propisanim u Obrascu 7.

Članak 25.

Pokusne pločice vrijede samo uz predočenje potvrde o uporabi pokusnih pločica (Obrazac 8), koju izdaje nadležna ustrojstvena jedinica MO.

III CIVILNA REGISTRACIJA VOZILA MO i OS RH

Članak 26.

Vozila iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika mogu se registrirati prema odredbama Pravilnika o registraciji vozila kojeg donosi ministar unutarnjih poslova, ako je to u skladu s odredbama Odluke o korištenju službenih osobnih automobila MO i OS RH ili po odobrenju ministra obrane.
Za poslove iz stavka 1. ovoga članka nadležna je ustrojstvena jedinica MO.
Vozila iz stavka 1. ovoga članka registriraju su u Policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) i ovlaštenim stanicama za tehnički pregled vozila na čijem je području sjedište korisnika vozila.

Članak 27.

Za vozila iz članka 26.#clanak26 ovoga Pravilnika ustrojstvena jedinica MO donosi rješenje o civilnoj registraciji vozila MO i OS RH na temelju kojeg korisnik vozila može registrirati vozilo u MUP-u i ovlaštenim stanicama za tehnički pregled vozila.
Evidenciju o vozilima iz članka 26.#clanak26 ovoga Pravilnika vodi nadležna ustrojstvena jedinica MO, na temelju prometne dozvole i preslike knjižice vozila koju korisnik vozila mora u roku od 8 (osam) dana od dana registracije ili odjave dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici MO.

Članak 28.

Korisnik vozila iz članka 26.#clanak26 ovoga Pravilnika gubitak ili otuđenje prometne dozvole, knjižice vozila ili registarskih pločica dužan je bez odgode, a najduže u roku od 48 sati prijaviti MUP-u, koji izdaje potvrdu o gubitku ili otuđenju prometne dozvole, knjižice vozila odnosno registarskih pločica.
Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka korisnik vozila obvezan je dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici MO i Vojnoj policiji.

Članak 29.

Korisnik vozila iz članka 26.#clanak26 ovoga Pravilnika obvezan je na temelju rješenja nadležne ustrojstvene jedinice MO o odjavi, odjaviti vozilo kod MUP-a i vratiti registarske pločice.
Korisnik vozila obvezan je knjižicu vozila i poništenu prometnu dozvolu uz izvješće vratiti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici MO.

IV. ODJAVA VOZILA

Članak 30.

Vozila MO i OS RH u slučajevima otpisa, povrata, uništenja, otuđenja, promjene vlasništva i sl., evidentiraju se kao odjavljena u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici MO u kartoteci i na jedinstvenom informacijskom sustavu MO i OS RH.
Prilikom odjave vozila, korisnik vozila obvezan je ispuniti zahtjev za registraciju i odjavu vozila (Obrazac 1) te istom priložiti prometnu dozvolu i registarske pločice, odnosno u slučaju gubitka ili otuđenja istih, potvrdu Vojne policije i pomoćni dosje vozila.
Uz zahtjev za registraciju i odjavu vozila MO i OS RH korisnik vozila treba predočiti i dokument kojim će dokazati gubitak svojstva vozila MO i OS RH (rješenje o otpisu, rješenje o povratu vozila, dokument o promjeni vlasništva vozila i dr.).
Zahtjev za registraciju i odjavu vozila MO i OS RH podnosi se u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je korisnik vozila dobio dokument iz stavka 3. ovoga članka.
Nadležna ustrojstvena jedinica MO iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika po odjavi vozila obvezna je korisniku vozila izdati Potvrdu o odjavi vozila iz evidencije registriranih vozila MO i OS RH. (Obrazac 9).
Korisnik vozila dužan je privremeno odjaviti vozilo kod nadležne ustrojstvene jedinice MO i to:
– kada se za vozilo podnosi prijava za otpis,
– kada se vozilo raspoređuje u materijalnu pričuvu,
– kada je vozilo neispravno duže od 60 dana.
Kod privremene odjave odnosno prestanka, korisnik vozila dužan je nadležnoj ustrojstvenoj jedinici MO u roku od 7 (sedam) dana od dana promjene statusa vozila, dostaviti ispunjen zahtjev (Obrazac 1).
Privremena odjava evidentirati će se u evidenciji registriranih vozila MO i OS RH.

Članak 31.

Odjavljene registarske pločice komisijski se uništavaju rezanjem, o čemu se izrađuje zapisnik.

V. OBILJEŽAVANJE VOZILA MO i OS RH

Članak 32.

Vozila MO i OS RH, osim osobnih automobila, autobusa i vozila Vojne policije, boje se zelenom bojom RAL 6031 (NATO kod 6031).

Članak 33.

Vozila MO i OS RH ovisno o njihovoj namjeni obilježavaju se registarskom pločicom, određenom bojom i drugim oznakama u skladu s posebnim propisima (vozila za prijevoz opasnih tvari, vozila za osposobljavanje vojnih vozača, vozila za izvanredni prijevoz, sanitetska vozila, vatrogasna vozila, vozila Vojne policije i dr.).

Članak 34.

Vozila Vojne policije prema ovom Pravilniku su:
1. vozila s vojno-policijskim obilježjima, (u daljnjem tekstu: vojno-policijska vozila)
2. vozila s djelomičnim vojno-policijskim obilježjima
3. vozila bez vojno-policijskih obilježja.

Članak 35.

Obilježja vojno-policijskih vozila su:
1. bijela boja broj 9010 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila
2. registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila
3. reflektirajuća oznaka Vojne policije koja je sadržajem i bojom istovjetna izgledu službene značke Vojne policije, visine najmanje 15 cm na prednjem dijelu bočnih stranica vozila i reflektirajuća oznaka na prednjem dijelu vozila odnosno na poklopcu motora, visine najmanje 30 cm ispod oznake Vojne policije s obje strane te dva dvoredna izmjenična kvadrata zelene boje s crnom pozadinom
4. zelena traka uzduž bočnih stranica vozila, širine najmanje 9 cm na prednjem dijelu vozila, a najmanje 15 cm na stražnjem dijelu vozila, razdijeljena bijelom crtom na prednjem dijelu vozila, a na stražnjem dijelu vozila širine do 5 cm, dvoredni kvadrat crvene boje s crnom pozadinom ispred prednjih vrata, tri skupine s tri, četiri i pet dvorednih izmjeničnih kvadrata bijele boje s crnom pozadinom u gornjem djelu zelene trake
5. natpis »VOJNA POLICIJA« bijelim slovima s crnom pozadinom u donjem djelu trake zelene boje, po sredini kabine vozila, oznaku MP bijelim slovima na zadnjoj polovici kabine vozila
6. natpis »VOJNA POLICIJA« zelenim slovima, na zadnjoj strani vozila ispod registarske pločice, zelena traka širine najmanje 15 cm, dva dvoredna izmjenična kvadrata bijele boje s crnom pozadinom, po sredini trake
7. natpis »VOJNA POLICIJA« zelenim slovima, na najvišem dijelu vozila koji je vidljiv s prednje i zadnje strane vozila
8. jedno ili dva rotirajuća, odnosno bljeskajuća svjetla plave ili crveno-plave boje ugrađena na najvišem dijelu vozila
Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina i uređaj za ispisivanje zapovjedi vozačima koji se kreću ispred ili iza vozila Vojne policije.

Članak 36.

Obilježja vozila s djelomičnim vojno-policijskim obilježjima su:
1. zelena boja broj 6031 prema RAL-ovu katalogu boja za registraciju vozila
2. registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila
3. natpis »VOJNA POLICIJA« zelenim slovima, na najvišem dijelu vozila koji je vidljiv s prednje i zadnje strane vozila
4. reflektirajuća oznaka Vojne policije koja je sadržajem i bojom istovjetna izgledu službene značke Vojne policije, visine najmanje 15 cm na prednjem dijelu bočnih stranica vozila i reflektirajuća oznaka na prednjem dijelu vozila odnosno na poklopcu motora, visine najmanje 30 cm
5. jedno ili dva rotirajuća, odnosno bljeskajuća svjetla plave boje ugrađena na najvišem dijelu vozila
Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina.
Priključna vozila koja se pridodaju vojno-policijskim vozilima moraju imati registarsku pločicu i natpis »VOJNA POLICIJA« u bijeloj boji na zadnjoj strani i bočnim stranicama vozila.

Članak 37.

Vozila bez vojno-policijskih obilježja označena su:
1. registarskim pločicama na prednjem i stražnjem dijelu vozila
2. rotirajućim odnosno bljeskajućim svjetlom plave boje koje se po potrebi može pričvrstiti magnetom ili vakuum držačem na najvišem dijelu vozila
Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina.

Članak 38.

Obilježja vojno-policijskih motocikla su:
1. bijela boja broj 9010 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila;
2. zelena boja broj 6031 prema RAL-ovu katalogu boja za registraciju vozila
3. znakom Vojne policije visine najmanje 20 cm na bočnim stranicama spremnika
4. dvjema bljeskajućim svjetiljkama plave boje ili crvene i plave boje ugrađenim na prednjem dijelu s lijeve i desne strane, te dva manja plava ili crvena i plava svjetla ugrađena na stražnjem dijelu motocikla iznad registarske pločice ili jedno svjetlo na teleskopskom nosaču koji omogućava postavljanje svjetla na visinu najmanje 150 cm od tla
Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina.

Članak 39.

Vozila Vojne policije koja se koriste za pratnju označena su sa dva rotirajuća ili bljeskajuća svjetla crvene i plave boje. Crveno svjetlo pričvršćuje se na desnu stranu vozila, a plavo na lijevu.
Vozila kojima se obavlja pratnja, za vrijeme dok pratnja traje imaju na prednjem dijelu pločicu s otisnutim slovnom oznakama »VOJNA POLICIJA« (Obrazac 10), a na stražnjem dijelu vozila registarsku pločicu.
Vozila Vojne policije za obavljanje poslova zaštite osoba i sigurnosti osoba, vozila pod pratnjom te određeni broj ostalih neobilježenih vozila Vojne policije mogu se registrirati sukladno članku 26.#clanak26 ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Sanitetska vozila prema ovom Pravilniku su:
1. vozila s obilježjima medicinske pomoći, (u daljnjem tekstu: sanitetska vozila)
2. vozila bez obilježja medicinske pomoći.

Članak 41.

Obilježja sanitetskih vozila su:
1. zelena boja broj 6031 prema RAL-ovu katalogu boja za registraciju vozila
2. registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila
3. znak međunarodnog crvenog križa u kvadratu bijele boje, visine najmanje 30 cm na prednjim vratima ili bočnim stranicama, na prednjem dijelu vozila odnosno poklopcu motora, krovu vozila te na stražnjem djelu vozila, znakovi se mogu odstraniti bez promjene boje vozila
4. jedno ili više rotirajućih, odnosno bljeskajućih svjetala plave boje, ugrađenih na najvišem dijelu vozila
Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina i ugrađen radio-uređaj za prijam i predaju na frekvencijama sustava radiofonskih veza OS RH.

Članak 42.

Vozila bez obilježja medicinske pomoći označena su:
1. registarskim pločicama na prednjem i stražnjem dijelu vozila
2. jednim ili više rotirajućih odnosno bljeskajućih svjetala plave ili crveno-plave boje, ugrađenih na vozila sukladno taktičko-tehničkim zahtjevima.

Članak 43.

Obilježja vatrogasnih vozila su:
1. crvena boja broj 3000 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila
2. registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila
3. reflektirajući znak obilježja vatrogasne postrojbe visine najmanje 15 cm na prednjim vratima vozila
4. natpis »VATROGASCI« »ORUŽANE SNAGE RH« na prednjim vratima vozila, bijele boje broj 9010 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila
5. jedno ili više rotirajućih odnosno bljeskajućih svjetala plave boje, ugrađenih na najvišem dijelu vozila
Vozila iz stavka 1. ovoga članka obvezno imaju ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina i ugrađen radio-uređaj za prijam i predaju na frekvencijama sustava radiofonskih veza OS RH.

Članak 44.

Vozila iz članka 43.#clanak43 ovoga Pravilnika moraju imati:
1. odbojnike i blatobrane kada su odvojeni od nadogradnje i istureni s njezine vanjske strane, bijele boje broj 9010 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila, a ukoliko su od elastičnog materijala (plastike) mogu biti i crne boje
2. lamelne zatvarače spremnika nadogradnje srebrene boje, dobivena eloksiranjem aluminija
3. naplatke i podvozje, crne boje broj 9005 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila ili podvozje u boji šasije vozila
4. prostor za vatrogasnu opremu, sive boje, broj 7003 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila

VI. EVIDENCIJA VOZILA

Članak 45.

Evidenciju izdanih prometnih dozvola, registarskih pločica i pokusnih pločica vodi nadležna ustrojstvena jedinica MO.
O registriranim vozilima nadležna ustrojstvena jedinica MO vodi evidenciju u kartoteci i na jedinstvenom informacijskom sustavu MO i OS RH.

Članak 46.

Ustrojstvene jedinice MO i OS RH koje obavljaju poslove iz ovoga Pravilnika dužne su ustrojiti dosje vozila.
Nadležna ustrojstvena jedinica MO ustrojava dosje za svako pojedinačno vozilo.
Dosje vozila obavezno mora sadržavati dokumentaciju o prvoj registraciji, odjavi vozila te ostalu dokumentaciju koja je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
Ustrojstvene jedinice OS RH ustrojavaju pomoćni dosje vozila koji mora sadržavati dokumentaciju iz članka 7.#clanak7, 8.#clanak8 i 9.#clanak9 ovoga Pravilnika.
Nadležna ustrojstvena jedinica OS RH iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika dužna je prilikom odjave vozila obavezno dostaviti pomoćni dosje vozila nadležnoj ustrojstvenoj jedinici MO.

Članak 47.

Dosje vozila MO i OS RH čuva se kao dokument trajne vrijednosti najmanje 20 (dvadeset) godina od dana odjave vozila.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, na registraciju vozila MO i OS RH primjenjivati će se Pravilnik o registraciji vozila kojeg donosi ministar unutarnjih poslova.

Članak 49.

Obrasci broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 50.

Načelnik Glavnog stožera OS RH će po stjecanju uvjeta povezivanja u jedinstveni informacijski sustav evidencije o registriranim vozilima MO i OS RH, odrediti nadležne ustrojstvene jedinice OS RH koje će obavljati postupak produljenja registracije i promjene korisnika vozila (preregistraciju) iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike HrvatskeL333397 (»Narodne novine« br. 79/02).

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-04/4
Urbroj: 512-01-07-01
Zagreb, 4. travnja 2007.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

OBRAZAC 1.


OBRAZAC 2.
PROMETNA DOZVOLA ZA REGISTRIRANO VOZILO MO I OS RH
OBRAZAC 3.


OBRAZAC 4.

 

             

OBRAZAC 5.
                

OBRAZAC 5.1.

           

           

OBRAZAC 6.
VOJNA POLICIJA

                

OBRAZAC 7.


          

OBRAZAC 8.


               

OBRAZAC 9.

                  

OBRAZAC 10.

zatvori
Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !