Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o Registru godišnjih financijskih izvještaja – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/04.)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 27.3.2003 Pravilnik o Registru godišnjih financijskih izvještaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

628

Na temelju članka 17.L88589 Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine« 47/03), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o Registru godiŠnjih financijskih izvjeŠtaja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj financijskih izvještaja, postupak njihova primanja i provjere potpunosti, ispravnost usvajanja i potpisa, način davanja i zaštite podataka te sadržaj obrazaca i šifriranih oznaka kao sastavnih dijelova ovoga Pravilnika.

U radu Registra na odgovarajući se način primjenjuju odredbe odluka o unutrašnjem poslovanju Financijske agencije.

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE I ROKOVI NJEZINE PREDAJE

Članak 2.

Obveznici predaju u Registar dokumentaciju iz članka 4. stavak 1., članka 10. stavci 2. i 3., članka 11. stavak 4. i članka 12. stavak 1. Zakona, i to:

– godišnji financijski izvještaj (bilanca, izvještaj o dobiti ili gubitku i dodatni podaci),

– promjenu podataka prethodno predanoga godišnjeg financijskog izvještaja pri reviziji,

– odluku glavne skupštine o usvajanju godišnjega financijskog izvještaja s potpisom njezina predsjednika i javnog bilježnika odnosno odluku skupštine s potpisom njezina predsjednika za društva kapitala odnosno ispravu o usvajanju, ako je to određeno društvenim ugovorom, za društva osoba,

– mišljenje revizora, ako je to propisano posebnim zakonom,

– ovjerenu presliku izjave podnesene Poreznoj upravi kojom obveznik dokazuje da nije poslovno aktivan.

Obveznik na dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka obvezatno upisuje svoj matični broj koji mu je dodijelio Državni zavod za statistiku.

Godišnji financijski izvještaj potpisuje osoba upisana u sudski registar za zastupanje obveznika odnosno poduzetnik – fizička osoba.

Članak 3.

Dokumentacija iz članka 2. stavak 1. podstavci 1. i 5. ovog Pravilnika predaje su u Registar do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznici kojima poslovna godina nije jednaka kalendarskoj godini predaju Registru dokumentaciju iz članka 2. st. 1. podstavci 1. i 5. ovog Pravilnika odmah po isteku poslovne godine, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Dokumentacija iz članka 2. stavak 1. podstavci 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, ovisno o obvezniku, predaje se Registru sukcesivno, nakon što je usvojena po propisanom postupku prema Zakonu o trgovačkim društvima ili drugom zakonu koji uređuje poslovanje obveznika, u roku od 30 dana od dana donošenja, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Ako su promijenjeni podaci iz obveznikova prethodno predanoga godišnjeg financijskog izvještaja, obveznik predaje financijski izvještaj s promijenjenim podacima na obrascima propisanim člankom 9.#clanak9 stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Obveznici koji su u stečaju odnosno likvidaciji, predaju dokumentaciju iz članka 4. stavak 1. i članka 10. stavci 2. i 3. Zakona, tj. po članku 2.#clanak2 ovog Pravilnika, za razdoblje od 1. 1. tekuće godine do dana otvaranja stečajnog odnosno likvidacijskog postupka, s odlukom glavne skupštine ili skupštine, s revizijom, osim ako nije propisana ili je sud odlučio da je nije potrebno provesti. Osim toga, obveznici u stečaju predaju početnu stečajnu bilancu, a obveznici u likvidaciji početni likvidacijski izvještaj sastavljene na dan otvaranja stečajnog ili likvidacijskog postupka, i to u roku od 90 dana od dana otvaranja stečajnog postupka odnosno likvidacijskog postupka.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka predaju dokumentaciju iz članka 4. stavak 1. i članka 10. st. 1. Zakona, tj. po članku 2.#clanak2 ovog Pravilnika, za svaku poslovnu godinu sve dok se ne zaključi stečajni odnosno likvidacijski postupak.

Članak 5.

Obveznici koji su u tijeku godine prestali postojati zbog pripajanja, spajanja ili diobe društva, predaju dokumentaciju iz članka 2.#clanak2 stavak 1. ovoga Pravilnika za razdoblje od 1. 1. tekuće godine do dana provedenog pripajanja, spajanja odnosno diobe društva, i to u roku od 90 dana od dana provedenih promjena.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka obvezni su na dokumentaciji koju predaju Registru upisati obveznikov matični broj/brojeve kojemu su se pripojili ili s kojim su se spojili.

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 6.

Predaja dokumentacije evidentira se u Registru upisom nadnevka primitka i potpisa službene osobe.

Dokumentacija u papirnatom obliku i na disketi i CD-u Registru se predaje:

1. osobnom dostavom, na šalterima FINE, prema popisu koji je Prilog 9. ovoga Pravilnika

2. kao preporučena poštanska pošiljka s dostavnicom na adresu: FINA p.p. 606, 10002 Zagreb.

Godišnji financijski izvještaj u elektroničkom obliku (WEB, elektronička pošta) Registru se dostavlja putem FININE web stranice www.fina.hr ili elektroničkom poštom na adresu rgfiŽfina.hr.

Članak 7.

Obvezniku predaje financijskog izvještaja i druge propisane dokumentacije Registar izdaje potvrdu o primitku u pisanom ili elektroničkom obliku (Prilog 1). Potvrda u elektroničkom obliku automatski se generira iz sustava Registra i potpisuje se naprednim elektroničkim potpisom.

Radi komunikacije s Registrom obveznik daje podatke o svojoj adresi i e-mail adresi na obrascima iz članka 9.#clanak9 stavak 1. ovog Pravilnika.

Ako je predaja obavljena poštom, obvezniku se na priloženoj dostavnici primitak potvrđuje upisom nadnevka, pečatom i potpisom službene osobe Registra.

Članak 8.

Dokumentacija predana na CD-u, na disketi ili putem Interneta (web ili kao elektronička pošta) treba biti potpisana naprednim elektroničkim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje obveznika.

Napredni elektronički potpis je skup znakova kojim se određena osoba identificira kao autentični potpisnik (Zakon o elektroničkom potpisu,L88591 »Narodne novine« 10/02).

Ako dokumentacija na CD-u ili na disketi nije potpisana naprednim elektroničkim potpisom, obveznik je dužan priložiti referentnu stranicu (Prilog 2 Pravilnika) s kontrolnim brojem, potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje. Na referentnoj stranici ispisuje se kontrolni broj iz odgovarajućeg obrasca, kao i drugi podaci za identifikaciju obveznika.

Formiranje kontrolnog broja automatski je ugrađeno u formatu za predaju podataka elektroničkim putem u Excel datoteci, a format je dostupan na FININOJ web stranici ili se može preuzeti u FININIM poslovnim jedinicama. Nakon ispunjavanja obrasca Excel automatski formira referentnu stranicu, koju obveznik potpisuje i podnosi Registru zajedno s dokumentacijom na disketi ili na CD-u.

OBLIK PREDAJE DOKUMENTACIJE

Članak 9.

Dokumentacija iz članka 2. stavak 1. podstavci 1. i 2. ovog Pravilnika u papirnatom obliku predaje se Registru na obrascima GFI-POD, GFI-BAN i GFI-OS-RE (bilanca, izvještaj o dobiti ili gubitku i dodatni podaci), koji su sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 4, 5, 6), a ako je u elektroničkom obliku, treba biti u formatu koji se nalazi na FININIM web stranicama ili se može po obveznikovu zahtjevu preuzeti u Registru.

Dokumentacija iz članka 2. stavak 1. podstavci 3., 4. i 5. ovog Pravilnika predaje se u papirnatom obliku, u obliku i sa sadržajem koji je uobičajen u pravnom prometu za odnosnu vrstu dokumenta.

Obrasci na papirnatom mediju ispunjavaju se čitko, a obvezatna je uporaba crne tinte ili crne kemijske olovke.

Članak 10.

Podaci na obrascima bilance, izvještaja o dobiti ili gubitku i dodatnih podataka ispunjavaju se za izvještajno razdoblje u skladu s važećim računovodstvenim propisima, važećim međunarodnim računovodstvenim standardima i obveznikovom računovodstvenom politikom.

Izvještajno razdoblje je kalendarska godina. Ako obveznik, u skladu s posebnim propisima, sastavlja financijski izvještaj za razdoblje koje nije kalendarska godina, predaje ga za poslovnu godinu, odmah, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Kratke upute za ispunjavanje podataka dane su na omotu obrazaca i dostupne su na FININOJ web stranici.

KONTROLA DOKUMENTACIJE

Članak 11.

Financijski izvještaj i ostalu dokumentaciju pregledava službena osoba Registra.

Financijski izvještaj je potpun ako sadrži bilancu, izvještaj o dobiti ili gubitku, dodatne podatke, ako je sastavljen na propisanim obrascima ili u propisanom formatu, ako je potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje obveznika te ako je ovjeren.

Financijski izvještaj je točan ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi njegova ispravnost. Računska kontrola sastavni je dio obrazaca GFI-POD, GFI-BAN i GFI-OS-RE, a metodologija logičke kontrole dana je u Prilogu 8, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Dokumentacija iz članka 2. stavak 1. podstavci 3. i 4. ovog Pravilnika potpuna je ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje, ovjerena te ako je na dokumentaciji upisan obveznikov matični broj. Dokumentacija iz članka 2.#clanak2 stavak 1. podstavak 5. ovog Pravilnika mora biti ovjerena od strane Porezne uprave.

Ako se utvrdi da je dokumentacija nepotpuna i/ili netočna, Registar o tome obavještava obveznika radi dopune ili ispravljanja nedostataka.

Ako je nepotpuna i/ili netočna dokumentacija dostavljena Registru u papirnatom ili elektroničkom obliku poštom, Registar istim putem obavještava obveznika u roku od 15 dana od dana primitka dokumentacije (Prilog 3) ili u roku od dva radna dana elektroničkom porukom ako je dokumentacija dostavljena putem Interneta (web ili kao elektronička pošta).

Obveznik je dužan dopuniti financijski izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke te ga predati Registru u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra, što se smatra predajom u zakonskom roku.

REGISTRACIJA

Članak 12.

Službena osoba Registra po završetku obrade godišnji financijski izvještaj i drugu dokumentaciju upisuje u Registar.

Registrira se potpun i točan financijski izvještaj.

Na zahtjev tražitelja Registar mu izdaje izvadak o registraciji, uz naknadu.

Članak 13.

Dokumentacija iz članka 2.#clanak2 stavak 1., podstavak 1. ovog Pravilnika upisuje se u Registar s naznakom o javnosti podataka i naznakom da je dokumentacija registrirana.

U skladu s člankom 6. stavkom 4. Zakona, dodatni podatci koji su dio financijskog izvještaja nisu javni i mogu se davati samo uz pisanu suglasnost obveznika.

AŽURIRANJE REGISTRA

Članak 14.

Registar obveznika predaje godišnjih financijskih izvještaja mjesečno se ažurira preuzimanjem promjena iz registra trgovačkog suda i porezne uprave zaključno s upisima provedenim do 31. prosinca tekuće godine.

NAČIN KORIŠTENJA PODATAKA IZ REGISTRA

Članak 15.

Registar je javan.

U skladu s odredbama ovog Pravilnika, svatko može na temelju pismenog zahtjeva, uz naknadu, razgledati javne podatke Registra i koristiti se njima te zahtijevati da mu se izda izvadak, preslik ili ispis tih podataka.

U izvadak se upisuju podaci o registraciji s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Izvadak se formira iz evidencije o registraciji.

Preslik je otisak originalnog dokumenta snimljenog na mikrofilm.

Ispis je tisak godišnjega financijskog izvještaja iz baze podataka, uz naznaku je li izvještaj revidiran.

Iz Registra se izdaje preslik ili ispis javnih podataka posljednje evidentirane i točne dokumentacije.

Članak 16.

Uvid u pojedinačnu dokumentaciju o obveznicima odnosno njezin ispis ostvaruje se uz naknadu.

Članak 17.

Izvatci, preslici i ispisi mogu se davati neposredno, poštom, faksom ili putem Interneta te elektroničkom poštom, potpisano naprednim elektroničkim potpisom.

Članak 18.

Dostupnost podacima putem Interneta mora se omogućiti 24 sata dnevno svakog dana u godini osim u dane održavanja Registra.

Informatičke i druge uvjete za dostupnost podataka Registar objavljuje u »Narodnim novinama« i jednome dnevnom glasilu.

Članak 19.

Korištenje podataka Registra je svaki pojedinačni pristup podacima pojedinoga godišnjeg financijskog izvještaja ostvaren korištenjem medija propisanih ovim Pravilnikom.

Zahtjev za korištenje podataka putem Interneta podnosi se u Registar. Korisnici će se identificirati SMART karticom uz uporabu korisničkoga broja (lozinke), koji se ne smije dati na uporabu drugoj osobi.

Za svaki ovlašteni telekomunikacijski i elektronički pristup Registru mora se automatski zabilježiti korisnički broj i vrijeme prijave korisnika te nadnevak.

Svaki pokušaj neovlaštenoga pristupa sustavu Registra mora biti automatski zabilježen.

Za svaki pristup podacima moraju se zabilježiti troškovi po vrstama telekomunikacijskih i elektroničkih medija.

ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA REGISTRA

Članak 20.

Mjere, sredstva i uvjete zaštite i osiguranja te pohranjivanja podataka i dokumentacije u Registru propisuje Uprava Financijske agencije.

Mjere, sredstva i uvjeti zaštite i osiguranja smatraju se službenom tajnom i za njihovu uporabu i rukovanje odgovaraju voditelj i službene osobe Registra.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Financijske izvještaje za 2002. godinu obveznici predaju Registru najkasnije do 30. travnja 2003. godine.

Članak 22.

Obveznici protiv kojih je pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak tijekom 2002. i tijekom 2003. godine do stupanja na snagu Zakona dužni su za razdoblje od dana pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka do stupanja na snagu Zakona Registru predati dokumentaciju iz članka 4.#clanak4 stavak 1. ovog Pravilnika do 30. travnja 2003. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/34
Urbroj: 513-05/03-1
Zagreb, 25. ožujka 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

  

  

Prilog 1

 

  

Registar godišnjih financijskih izvještaja

  

Upisati obveznikovu

adresu

    

POTVRDA O PREUZETOJ DOKUMENTACIJI

  

Obveznikov matični broj: ______________________________

Obveznikov naziv:_________________________________________________________

Dokumentacija preuzeta od obveznika:

 

A1. Obrazac GFI-POD

A2. Obrazac GFI-BAN

A3. Obrazac GFI-OS-RE

A4. Mišljenje revizora

A5. Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja A6._______________________________________________________________________.

(navesti druge izvještaje)

  

Datum evidencije u Registar: ___________________

  

Pečat i potpis

odgovorne osobe u Registru

 

_____________________________________


Prilog 2 – Referentna stranica

 

 

GFI-POD

 

        

Registar godišnjih financijskih izvještaja

 

REFERENTNA STRANICA

                

Žiro-račun

    

Matični broj

                  

Naziv poduzetnika

                    

Pošt. broj

 

Mjesto, ulica i kućni broj

         

Kontrolni broj:

              

Osnovni financijski pokazatelji iz obrasca:

           

AOP oznaka

Opis

    

prethodne godine

tekuće godine

058

Ukupno aktiva

     

095

Ukupno pasiva

     

096

Ukupno prihodi

     

120

Ukupno rashodi

     

164

Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem razdoblja

  

165

Prosječan broj zaposlenih prema stanju na kraju razdoblja

  

162

Oznaka veličine poduzetnika

    

163

Oznaka vlasništva

   

178

Kontrolni zbroj (od AOP 161 do 177)

               

(potpis ovlaštene osobe obveznika podnošenja obrasca)  

Prilog 3

 

Registar godišnjih financijskih izvještaja

 

Upisati obveznikovu

adresu

  

Obavijest Registra godišnjih financijskih izvještaja
o zaprimljenoj nepotpunoj ili netočnoj dokumentaciji

za _________________godinu

 

Obveznikov matični broj: _____________________________

Obveznikov naziv:________________________________________________________

 

A.     Uvidom u evidenciju Registra utvrđene su sljedeće greške u zaprimljenoj dokumentaciji (OPIS LOGIČKIH I/ILI RAČUNSKIH GREŠAKA):

B.      Zaprimljena nepotpuna dokumentacija:

B1. GFI predan na neodgovarajućem obrascu.

B2. Nepotpuni i/ili netočni podaci u zaglavlju ili podnožju obrasca.

B3. Obrazac nije potpisan i/ili ovjeren.

B4. Obrazac nije čitko ispunjen i/ili nije ispunjen crnom tintom odnosno crnom kemijskom olovkom.

B5. Neispravan kontrolni zbroj

B6. Nedostaju stranice u izvještaju GFI.

 

Za nepotpunu dokumentaciju koja je predana Registru smatra se da Registru nije niti podnijeta.

Obveznik je dužan dopuniti ili ispraviti dokumentaciju u roku od osam dana po primitku Obavijesti.

 

Datum slanja Registrove obavijesti: ___________________

  

Potpis

odgovorne osobe u Registru

__________________________


Prilog 4 - Obrazac godišnjeg financijskog izvještaja za poduzetnike
 

Prilog 5 – Obrazac godišnjeg financijskog izvještaja banaka i drugih financijskih institucija

  

Prilog 6 – Obrazac godišnjeg financijskog izvještaja za društva osiguranjaPrilog 7

 

Tražiteljev matični broj:

Tražiteljevi naziv i adresa:

Tražiteljev broj računa:

   

Zahtjev za ispis dokumentacije iz Registra

za _____________godinu

   

Matični broj obveznika čiji se podaci traže:___________________________________________

Obveznikov naziv:_____________________________________________________________

  

Tražena dokumentacija (zaokružiti):

 

A1. Izvadak o registraciji obveznika

A2. Obrazac GFI-POD

A3. Obrazac GFI-BAN

A4. Obrazac GFI-OS-RE

A5. Mišljenje revizora

A6. Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja

A7. Druga dokumentacija ________________________________

Navesti dokumentaciju

  

 

Ispis traženih podataka platit ću unaprijed nakon primitka Registrove obavijesti na traženi račun.

Datum podnošenja zahtjeva u Registar: ___________________

    

Tražiteljev potpis

 

________________________


Prilog 8

 

LOGIČKE KONTROLE OBRAZACA GFI-POD, GFI-BAN I GFI-OS-RE

  

Obrazac GFI-POD

 

I. BILANCA

 1. Kolona 4 = kolona 5 za AOP oznake od 050 do 057.
 2. AOP 058 u koloni 3 = AOP 095 u koloni 3.
 3. AOP 058 u koloni 5 = AOP 095 u koloni 4.
 4. Ako je AOP 061 > ili = 0, tada je AOP 062 = 0.
 5. Ako je AOP 062 > ili = 0, tada je AOP 061 = 0.
 6. Ako je AOP 068 > ili = 0, tada je AOP 069 = 0.
 7. Ako je AOP 069 > ili = 0, tada je AOP 068 = 0.
 8. Ako je AOP 057 > 0 u koloni 3 i/ili koloni 5, tada je AOP 059 = 0 u koloni 3 i/ili koloni 4.

II. IZVJEŠTAJ O DOBITI ILI GUBITKU

 1. Ako je AOP 137 > ili = 0, tada je AOP 138 = 0.
 2. Ako je AOP 138 > ili = 0, tada je AOP 137 = 0.
 3. Ako je AOP 096 > AOP 120, tada je AOP 156 = AOP 096 – AOP 120.
 4. Ako je AOP 156 > ili = 0, tada je AOP 157 = 0.
 5. Ako je AOP 156 > 0, a AOP 158 > AOP 156, tada je AOP 159 = 0, a AOP 160 = AOP 158 – AOP 156.
 6. Ako je AOP 157 > ili = 0, tada je AOP 156 = 0.
 7. Ako je AOP 120 > AOP 096, tada je AOP 157 = AOP 120 – AOP 096.
 8. Ako je AOP 096 = AOP 120, tada su AOP 156, 157 i 159 = 0.
 

III. DODATNI PODACI

 1. AOP 162 može biti 1, 2 ili 3 i mora biti unesen u kolonu 4.
 2. AOP 163 može biti 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41 ili 42 i mora biti unesen u kolonu 4.
 3. Podatak pod AOP 161 u koloni 3 i 4 može biti < ili = 12, ali ne može biti 0 ili neupisan ako je poslovni subjekt poslovao. Treba biti upisan u obje kolone ako je poslovni subjekt poslovao i u prethodnoj i u tekućoj godini. Međutim, ako je poslovni subjekt poslovao samo u tekućoj godini, tada se podatak u kolonu 3 (prethodna godina) ne unosi.
 4. Pod AOP oznakom 162 oznaku 1 (mali poduzetnik) upisuju oni obveznici koji ne prelaze dva od triju sljedećih kriterija:

a)      zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi, tj. podatak AOP (058-057) 1.000.000 eura;

b)      ukupan prihod AOP 096 2.000.000 eura;

c)      godišnji prosjek zaposlenih AOP 165 50.

 1. Pod AOP oznakom 162 oznaku 2 (srednje veliki poduzetnik) upisuju oni obveznici koji prelaze dva od triju sljedećih kriterija:

a)      zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi, tj. podatak AOP (058-057) 1.000.000 eura;

b)      ukupan prihod AOP 096 2.000.000 eura;

c)      godišnji prosjek zaposlenih AOP 165 50,

a nikad ne prelaze dva od triju sljedećih kriterija:

d)      zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi, tj. podatak AOP (058-057) 4.000.000 eura;

e)      ukupan prihod AOP 096 8.000.000 eura,

f)        godišnji prosjek zaposlenih AOP 165 250.

 1. Pod AOP oznakom 162 oznaku 3 (veliki poduzetnik) upisuju oni obveznici koji prelaze bar dva od triju sljedećih kriterija:

a)      zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi, tj. podatak AOP (058-057) 4.000.000 eura;

b)      ukupan prihod AOP 096 8.000.000 eura;

c)      godišnji prosjek zaposlenih AOP 165 250.

 1. Ako je pod AOP oznakom upisana oznaka veličine obveznika 2 i obveznik je prema pravno ustrojbenom obliku organiziran kao d.d. (podatak iz baze preuzete od trgovačkog suda), mora biti ispunjeno polje obvezne godišnje revizije.
 2. Ako je pod AOP oznakom upisana veličina obveznika 1 i obveznik je prema pravno ustrojbenom obliku organiziran kao d.d. (podatak iz baze preuzete od trgovačkog suda), mora biti ispunjeno polje obveze revizije svake treće godine.
 3. Ako je pod AOP oznakom upisana oznaka veličine obveznika 3, neovisno o pravno ustrojbenom obliku, mora biti ispunjeno polje obvezne godišnje revizije.
 4. Podatak pod AOP oznakom 179 je manji ili jednak podatku pod AOP oznakom 098.
 5. Podatak pod AOP oznakom 180 je manji ili jednak podatku pod AOP oznakom 100.
   

Obrazac GFI-BAN

 

I. BILANCA

 

1. Podatak pod AOP oznakom 014 manji je od podatka pod AOP oznakom 013 ili je jednak njemu.

2. Ako je zbroj podataka pod AOP oznakama (037 + 039 + 043) veći od zbroja podataka pod AOP oznakama (035 + 036 + 038 + 040 + 041 + 042), tada je podatak pod AOP 044 oznakom upisan s negativnim predznakom.

 

3. Podatak pod AOP oznakom 016 jednak je podatku pod AOP oznakom 045.

 

II. RAČUN DOBITI I GUBITKA

 

1. Ako je upisan podatak pod AOP oznakom 077, tada je podatak pod AOP oznakom 114 jednak 0.

 

2. Ako je upisan podatak pod AOP oznakom 114, tada je podatak pod AOP oznakom 077 jednak 0.

 

3. Ako je upisan podatak pod AOP oznakom 078, tada je podatak pod AOP oznakom 115 jednak 0.

 

4. Ako je upisan podatak pod AOP oznakom 115, tada je podatak pod AOP oznakom 078 jednak 0.

 

5. Ako je podatak pod AOP oznakom 121 veći od podatka pod AOP oznakom 122, tada je podatak pod AOP oznakom 123 jednak razlici podataka pod AOP oznakama 121 i 122 i veći je od 0, a podatak pod AOP oznakom 124 jednak je 0.

 

6. Ako je podatak pod AOP oznakom 122 veći od podatka pod AOP oznakom 121, tada je

podatak pod AOP oznakom 124 jednak razlici podataka pod AOP oznakama 122 i 121 i veći je od 0, a podatak pod AOP oznakom 123 jednak je 0.

 

7. Ako je podatak pod AOP oznakom 121 jednak podatku pod AOP oznakom 122, tada su podaci pod AOP oznakama 123 i 124 jednaki 0.

 

8. Ako je podatak pod AOP oznakom 123 veći od zbroja podataka pod AOP oznakama (125+126), tada je podatak pod AOP oznakom 127 jednak razlici podataka pod AOP oznakom 123 i podataka pod AOP oznakama (125 + 126), a podatak pod AOP oznakom 128 jednak je 0.

 

9. Ako je podatak pod AOP oznakom 124 veći od 0 ili je jednak 0, tada je podatak pod AOP oznakom128 jednak sumi podataka pod AOP oznakama (124+125+126).

  

10. Ako je podatak pod AOP oznakom 123 veći od 0, a manji od sume podataka pod AOP oznakama (125+126), tada je podatak pod AOP oznakom 128 jednak razlici podataka pod AOP oznakama (125+126) i AOP oznakom 123.

 

11. Ako su podaci pod AOP oznakama 123 i 124 jednaki 0, tada je podatak pod AOP oznakom 128 jednak sumi podataka pod AOP oznakama 125 i 126.

  

III. DODATNI PODACI

 

1. Podatak pod AOP oznakom 142 ne sadrži podatke pod AOP oznakama 152 i 164.

 

2. Podatak pod AOP oznakom 109 veći je od sume podatka pod AOP oznakama od 188 do 192.

 

3. Podatak pod AOP oznakom 118 veći je od podatka pod AOP oznakom 194 ili je jednak njemu.

4. Podatak pod AOP oznakom 152 manji je od podatka pod AOP oznakom 149 ili je jednak njemu.

 

5. Podatak pod AOP oznakom 164 manji je od podatka pod AOP oznakom 161 ili je jednak njemu.

 

6. Podatak pod AOP oznakom 186 u koloni 3 i 4 može biti manji ili jednak 12, ali ne može biti 0 ili neupisan ako je banka/štedionica poslovala. Podatak treba biti upisan u obje kolone ako je banka/štedionica poslovala u prethodnoj i tekućoj godini. Međutim, ako je banka/štedionica poslovala samo u tekućoj godini tada se podatak u kolonu 3 (prethodna godina) ne unosi.

  

Obrazac GFI-OS-RE

 

I. BILANCA

 

1. Podatak pod AOP oznakom 050 jednak je podatku pod AOP oznakom 104.

 

2. Podaci pod AOP oznakama: 067, 070, 075, 078, 081, 084, 088 i 091 upisuju se s negativnim predznakom.

 

II. RAČUN DOBITI I GUBITKA

 

1. Podatak pod AOP oznakom 111 jednak je podatku pod AOP oznakom 210 (uvjet je različit predznak, tj. ako je podatak pod AOP 111 pozitivan, onda je podatak pod AOP 210 upisan s negativnim predznakom i obratno).

 

2. Podatak pod AOP oznakom 136 jednak je podatku pod AOP oznakom 190.

 

3. Podatak pod AOP 188 jednak je podatku pod AOP 202 (uvjet je različit predznak, tj. ako je podatak pod AOP 188 pozitivan, onda je podatak pod AOP 202 upisan s negativnim predznakom i obratno).

 

4. U dijelu obrasca koji se odnosi na Račun dobiti i gubitka izdaci odnosno rashodi te gubici upisuju se s negativnim predznakom. To znači da se negativan predznak može pojaviti pod svim AOP oznakama (počevši od 108 do 220) osim pod onima gdje se upisuju podaci o prihodima ili pozitivnim rezultatima poslovanja.

 

5. Podatak pod AOP oznakom 220 koji je veći od 0, jednak je podatku pod AOP oznakom 221.

 

III. PRIJEDLOG RASPODJELE/RASPODJELA DOBITI

 

1. Ako je podatak pod AOP oznakom 220 jednak 0 ili manji od 0, tada su podaci pod AOP oznakama od 221 do 229 također jednaki 0.

 

IV. DODATNI PODACI

 

1. U dijelu obrasca koji se odnosi na Dodatne podatke (od AOP 230 do 337) podaci ne mogu biti upisani s negativnim predznakom (upisuju se samo apsolutne vrijednosti),

 

2. Podatak pod AOP oznakom 231 manji je od podatka pod AOP oznakom 230 ili je jednak njemu.

 

3. Podatak pod AOP oznakom 242 manji je od podatka pod AOP oznakom 241 ili jednak njemu.

 

4. Podatak pod AOP oznakom 238 manji je od podatka pod AOP oznakom 237.

 

5. Podatak pod AOP oznakom 249 manji je od podatka pod AOP 248.

 

6. Podatak pod AOP oznakom 230 apsolutna je vrijednost podatka pod AOP oznakom 107.

 

7. Podatak pod AOP oznakom 241 apsolutna je vrijednost podatka pod AOP oznakom 138.

 

8. Podatak pod AOP oznakom 235 jednak je apsolutnoj vrijednosti podatka pod AOP oznakom 131.

 

9. Podatak pod AOP oznakom 246 jednak je apsolutnoj vrijednosti podatka pod AOP oznakom 176.

 

10. Podatak pod AOP oznakom 239 manji je od apsolutne vrijednosti podatka pod AOP 132 ili je jednak njoj.

 

11. Podatak pod AOP oznakom 240 manji je od apsolutne vrijednosti podatka pod AOP 132 ili je jednak njoj.

 

12. Podatak pod AOP oznakom 250 manji je od apsolutne vrijednosti podatka pod AOP 177 ili je jednak njoj.

 

13. Podatak pod AOP oznakom 251 manji je od apsolutne vrijednosti podatka pod AOP oznakom 177 ili je jednak njoj.

 

14. Podatak pod AOP oznakom 268 manji je od podatka pod AOP oznakom 265 ili je jednak njemu.

 

15. Podatak pod AOP oznakom 271 manji je od podatka pod AOP oznakom 265 ili je jednak njemu.

 

16. Podatak pod AOP oznakom 286 manji je od podatka pod AOP oznakom 283 ili je jednak njemu.

 

17. Podatak pod AOP oznakom 298 manji je od podatka pod AOP oznakom 295 ili je jednak njemu.

 

18. Podatak pod AOP oznakom 307 manji je od podatka pod AOP oznakom 304 ili je jednak njemu.

 

19. Podatak pod AOP oznakom 336 u koloni 3 i 4 može biti manji ili jednak 12, ali ne može biti 0 ili neupisan ako je društvo za osiguranje poslovalo. Podatak treba biti upisan u obje kolone ako je društvo za osiguranje poslovalo u prethodnoj i tekućoj godini. Međutim, ako je društvo za osiguranje poslovalo samo u tekućoj godini tada se podatak u kolonu 3 (prethodna godina) ne unosi.

Prilog 9

POPIS POSLOVNIH JEDINICA FINE

 

RC Zagreb

 

Poslovnica Zagreb

10000 Zagreb, Ul.gr.Vukovara 70

30100

Poslovnica 01

10000 Zagreb, Ul.gr.Vukovara 70

30101

Poslovnica 02

10000 Zagreb, Smičiklasova 17

30102

Dio Poslovnica 02

10000 Zagreb, Jurišičeva

30102

Poslovnica 03

10000 Zagreb, V. Holjevca 10

30103

Poslovnica 04

10000 Zagreb, Ozaljska 10

30104

Poslovnica 05

10000 Zagreb, Šoštarićeva 2

30105

Poslovnica 06

10000 Zagreb, Ilica 307

30106

Poslovnica 07

10000 Zagreb, Albrechtova 42

30107

Poslovnica 08

10000 Zagreb, Jablanska 54

30108

Dio Poslovnice 8 na lokac.

10000 Zagreb, Rujanska 13

30108

Poslovnica 09

10000 Zagreb, Ul. kralja Zvonimira 54

30109

Poslovnica Zaprešić 10

10290 Zaprešić, Bana J.Jelačića 10

30110

Poslovnica Dugo Selo 11

10370 Dugo Selo, J. Zorića 17

30111

Poslovnica Jastrebarsko 12

10450 Jastrebarsko, V. Mačeka 15

30112

Poslovnica Samobor 13

10430 Samobor, Gajeva 2

30113

Poslovnica Sesvete 14

10360 Sesvete, Varaždinska 1

30114

Poslovnica Velika Gorica 15

10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 10

30115

Poslovnica Sveti Ivan Zelina 16

10380 Sveti Ivan Zelina, Trg. A. Starčevića 14

30116

   

Poslovnica Bjelovar

43000 Bjelovar, F.Supila 4

31200

Poslovnica Đurđevac

48350 Đurđevac, Basaričekova 14

31210

Poslovnica Garešnica

43280 Garešnica, V. Nazora 19

31220

Poslovnica Vrbovec

10340 Vrbovec, Brdo 3

31230

Poslovnica Križevci

48260 Križevci, A.G.Matoša 1

31240

Poslovnica Virovitica

33000 Virovitica, Kralja Tomislava 3

31260

Poslovnica Daruvar

43500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 3

31270

Poslovnica Grubišno Polje

43290 Grubišno Polje, 77. samostalnog bataljuna ZNG bb

31280

Poslovnica Pitomača

33405 Pitomača, Lj. Gaja 34

31290

   

Poslovnica Čakovec

40000 Čakovec, O.Keršovanija 7

31400

Poslovnica Prelog

40323 Prelog, Glavna 5

31410

Poslovnica Mursko Središće

40315 Mursko Središće, Frankopanska 8

31420

Poslovnica Kotoriba

40329 Kotoriba, Kolodvorska 4

31430

   

Poslovnica Karlovac

47000 Karlovac, Trg M.Šuflaja 2a

32100

Poslovnica Slunj

47240 Slunj, Trg Zrinskih i Frankopana 23

32110

Poslovnica Korenica

53230 Korenica, J. Jovića 1

32120

Poslovnica Vojnić

47220 Vojnić, Karlovačka bb

32140

Poslovnica Ozalj

47280 Ozalj, Trg braće Radića 3

32150

Poslovnica Duga Resa

47250 Duga Resam, Jozefinska cesta 32

32160

   

Poslovnica Koprivnica

48000 Koprivnica, Opatička 1

32300

   

Poslovnica Kutina

44320 Kutina, Hrvatskih branitelja 4

32700

Poslovnica Ivanić Grad

10310 Ivanić Grad, Moslavačka bb

32710

Poslovnica Novska

44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 5.

32720

Poslovnica Pakrac

34550 Pakrac, Bolnička 2

32730

Poslovnica Čazma

43240 Čazma, Trg Čazmanskog Kaptola 11

32740

Poslovnica  Križ

10314 Križ, Trg Sv. križa bb

32750

Poslovnica Popovača

44317 Popovača, Trg grofova Erdodya 33

32760

   

Poslovnica Sisak

44000 Sisak,Ul. I. Kukuljevića Sakcinskog 1

34100

Poslovnica Glina

44400 Glina S. i A. Radića bb

34120

Poslovnica Hrv. Kostajnica

44430 Hrvatska Kostajnica, V. Nazora 9

34130

Poslovnica Petrinja

44250 Petrnja, Gundulićeva 1a

34150

   

Poslovnica Varaždin

42000 Varaždin A. Cesarca 2

34800

Poslovnica Ivanec

42240 Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 2

34810

Poslovnica Ludbreg

42230 Ludbreg, Petra Zrinjskog 5

34820

Poslovnica Novi Marof

42220 Novi Marof, Zagrebačka bb

34830

Poslovnica Varaždinske Toplice

42223 Varaždinske Toplice, Trg Slobode 1d

34840

   

Poslovnica Zabok

49210 Zabok, M Gupca 46

35200

Poslovnica Donja Stubica

49240 Donja Stubica, Toplička cesta 4

35210

Poslovnica Zlatar

49250 Zlatar, Gajeva 2

35220

Poslovnica Krapina

49000 Krapina, Frana Galovića bb

35230

Poslovnica Klanjec

49290 Klanjec, Lijepe naše 22

35240

Poslovnica Pregrada

49218 Pregrada, S. Radića 30

35250

Poslovnica Oroslavje

49243 Oroslavje, Milana Prpića 80

35260

Poslovnica Marija Bistrica

49246 Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II  26

35270

   
 

RC Osijek

 

Poslovnica Osijek

31000 Osijek L. Jaegera 1-3

33600

Poslovnica  Belišće

31551 Belišće, Vijenac S.H. Gutmanna 12

33620

Poslovnica Valpovo

31550 Valpovo Osječka 5

33630

Poslovnica Đakovo

31400 Đakovo, Hrvatskih velikana 7

33640

Poslovnica Beli Manastir

31300 Beli Manastir, Trg slobode 3

33650

   

Poslovnica Našice

31500 Našice, J.J. Štrosmajera 3

33200

Poslovnica Orahovica

33515 Orahovica, Kralja Zvonimira 3

33210

Poslovnica Slatina

33520 Slatina, V. Nazora 1

33220

Poslovnica Donji Miholjac

31540 Donji Miholja, Kolodvorska 14

33230

   

Poslovnica Požega

34000 Požega, Trg Svetog Trojstva 19

34200

   

Poslovnica Slavonski Brod

35000 Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV 20

34300

Poslovnica Nova Gradiška

35400 Nova Gradiška,Ulica Petra Svačića 1

34310

Poslovnica Oriovac

35250 Oriovac, Trg hrvatskog preporoda bb

34320

Poslovnica Slavonski Šamac

35220 Slavonski Šamac, Ulica Kralja Zvonimira 2

34330

   

Poslovnica Vinkovci

32100 Vinkovci, Trg dr. F. Tuđmana 2

34900

Poslovnica Županja

32270 Županja, Trg kralja Tomislava 15

34910

   

Poslovnica Vukovar

32000 Vukovar, Olajnica bb

35400

Poslovnica Ilok

32236 Ilok, Trg žrtava domovinskog rata 2

35410

   
 

RC Rijeka

 

Poslovnica Rijeka

51000 Rijeka, F. Kurelca 8

33800

Poslovnica Viškovo

51216 Viškovo Vozišće 3

33801

Poslovnica  Kraljevica

51262 Kraljevica, Palih boraca 3

33802

Poslovnica Rijeka - Zapad

51000 Rijeka, Čandekova ul. bb

33803

Poslovnica Krk

51500 Krk Kralja Tomislava 1

33810

Poslovnica Malinska

51511 Malinska,Tržišni centar bb

33811

Poslovnica Pag

23250 Pag, Kralja Tomislava bb

33820

Poslovnica Rab

51280 Rab, Šetalište Markantuna de Dominisa 3

33830

Poslovnica Senj

53270 Senj, Obala Kralja Zvonimira 23

33840

Poslovnica Delnice

51300 Delnice, Supilova bb

33850

Poslovnica Crikvenica

51260 Crikvenica, Trg Stjepana Radića 3

33860

Poslovnica Mali Lošinj

51550 Mali Lošinj, Braće I. i S. Vidulića 25

33870

Poslovnica Cres

51557 Cres, Peškera 8

33871

Poslovnica Opatija

51410 Opatija M. Tita 87

33880

Poslovnica Čabar

51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 10

33890

Poslovnica Ogulin

47300 Ogulin, B.Frankopana 1a

33891

Poslovnica Vrbovsko

51326 Vrbovsko, Dobra 1a

33892

Poslovnica Novi Vinodolski

51250 Novi Vinodolski, Frankopanski trg 1

33893

Poslovnica Novalja

53291 Novalja,Braće Radić bb

33894

   

Poslovnica Gospić

53000 Gospić, Kaniška 4

31900

Poslovnica Donji Lapac

23 448 Donji Lapac,Trg Nikole Tesle

31910

Poslovnica Gračac

23440 Gračac, M. Budaka bb

31920

Poslovnica Otočac

53220 Otočac, Kralja Zvonimira 30

31930

   

Poslovnica Pula

52100 Pula Giardini 5

33700

Poslovnica Buzet

52420 Buzet Trg fontana 4

33710

Poslovnica Pazin

52000 Pazin, 25. rujna 17

33720

Poslovnica Poreč

52440 Poreč V. Nazora 2

33730

Poslovnica Rovinj

52210 Rovinj Trg M. Tita 7

33740

Poslovnica Labin

52220 Labin Zelenice 1

33750

Poslovnica Umag

52470 Umag E. Pascalli 1

33760

Poslovnica Buje

52460 Buje Trg slobode 2

33770

Poslovnica Novigrad

52466 Novigrad, Autobusni kolodvor bb

33780

   
   
 

RC Split

 

Poslovnica Split

21000 Split,Mažuranićevo šetalište 24b

34400

Poslovnica Omiš

21310 Omiš,Četvrt Ž. Dražojevića bb

34401

Poslovnica Trogir

21220 Trogir, A. Starčevića 12

34402

Poslovnica Riva

21000 Split ,Trg Franje Tuđmana 4

34403

   

Poslovnica Kaštel Lukšić

21215 Kaštel Lukšić, Novi put 2

34405

Poslovnica Hvar

21450 Hvar, Dolac bb

34410

Poslovnica Vis

21480 Vis, Obala Sv. Jurja 32

34420

Poslovnica Sinj

21230 Sinj, A. Stepinca 4

34430

Poslovnica Makarska

21300 Makarska, S. Radića 2

34440

Poslovnica Imotski

21260 Imotski, fra Stjepana Vrljića 14

34450

Poslovnica Knin

23400 Knin, Kralja Branimira 4

34460

Poslovnica Metković

20350 Metković, Gundulićeva 1

34470

Poslovnica Ploče

20340 Ploče, Vukovarska 19

34480

Poslovnica Vrgorac

21276 Vrgorac, Hrvatskih velikana 13

34490

Poslovnica Supetar

21400 Supetar, Vlačica 17

34491

   

Poslovnica Dubrovnik

20000 Dubrovnik, Put Republike 24 a

31700

Poslovnica Blato

20271 Blato, Ulica 1 br. 24

31701

Poslovnica Korčula

20260 Korčula, Ulica broj 31

31710

Poslovnica Vela Luka

20270 Vela Luka, Ulica 26

31730

   

Poslovnica Šibenik

22000 Šibenik, Perivoj L. Marune 1

34600

Poslovnica Drniš

22320 Drniš, Trg kralja Tomislava 25

34610

Poslovnica Tisno

22240 Tisno, Gomilica 4

34620

   

Poslovnica Zadar

23000 Zadar, Ivana Danila 4

35300

Poslovnica Benkovac

23420 Benkovac, S. Radića 16

35310

Poslovnica Biograd na moru

23210 Biograd na moru, Put Solina bb

35320

Poslovnica Obrovac

23450 Obrovac, Jadranska 1

35330

Poslovnica Nin

23232 Nin

35340

   
  
zatvori
Pravilnik o Registru godišnjih financijskih izvještaja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !