Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika ("Narodne novine", br. XX/05, XX/06, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 23.3.2005 Pravilnik o Registru Središnjega registra osiguranika

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

755

Na temelju članka 12.L261028 stavka 3. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine« br. 177/04), Upravno vijeće Središnjega registra osiguranika na sjednici održanoj 17. ožujka 2005., donijelo je

PRAVILNIK

O REGISTRU SREDIŠNJEG REGISTRAOSIGURANIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak vođenja Registra te ispravak podataka u Registru Središnjega registra osiguranika.

Članak 2.

(1) Registar se sastoji od glavne zbirke podataka (u daljnjem tekstu: glavna zbirka), pomoćnih zbirki podataka (u daljnjem tekstu: pomoćna zbirka) i evidencija.

(2) Registar se vodi primjenom sustava za elektroničku obradu podataka.

Članak 3.

Glavna zbirka sadrži podatke po osiguranicima prikupljene putem Obrasca R-Sm i Obrasca R-S (u daljnjem tekstu: obrasci) i to o:

1. obračunanoj plaći/naknadi/drugom dohotku,

2. osnovici za obračun doprinosa,

3. doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

4. doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

5. iznosu isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka,

6. razdoblju na koje se odnose podaci.

Članak 4.

Pomoćne zbirke:

1. Pomoćna zbirka članstva u obveznom mirovinskom fondu sadrži podatke o imenu i prezimenu i matičnom broju građana – člana obveznog mirovinskog fonda te nadnevku početka i završetka članstva,

2. Pomoćna zbirka osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje koji nisu odabrali obvezni mirovinski fond sadrži podatke o imenu i prezimenu i matičnom broju građana osiguranika za kojeg je podnijet obrazac ili izvršena uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno koji je stekao svojstvo osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, a nije član obveznog mirovinskog fonda,

3. Pomoćna zbirka podnijetih obrazaca sadrži podatke o svim podnijetim obrascima po obvezniku, bez obzira na njihovu ispravnost,

4. Pomoćna zbirka povezanih obrazaca sadrži podatke o svim obrascima koji su povezani s pripadajućim uplatama,

5. Pomoćna zbirka nepovezanih obrazaca sadrži podatke o svim obrascima koji nisu povezani s pripadajućim uplatama,

6. Pomoćna zbirka uplata o doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema drugom dohotku sadrži podatke o uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema drugom dohotku,

7. Pomoćna zbirka uplata o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje sadrži podatke o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

8. Pomoćna zbirka proslijeđenih sredstava doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje sadrži podatke o sredstvima doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja su proslijeđena obveznom mirovinskom fondu i obveznim mirovinskim društvima,

9. Pomoćna zbirka izdanih potvrda sadrži podatke o osiguraniku i nadnevku izdavanja potvrde,

10. Pomoćna zbirka osobnih podataka koji su dani na korištenje i svrsi za koju su dani sadrži podatke o korisniku osobnih podataka, osiguraniku, svrsi i nadnevku,

11. Pomoćna zbirka ostalih podataka sadrži podatke iz obrazaca koji nisu sastavni dio glavne zbirke.

Članak 5.

Evidencije:

1. Evidencija obveznika podnošenja podataka sadrži podatke o nazivu/imenu i prezimenu, matičnom broju ili matičnom broju građana i adresi obveznika podnošenja podataka.

2. Evidencija nepovezanih uplata sadrži podatke o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koje se na razini obveznika nisu povezale s obrascima,

3. Evidencija obveznika podnošenja podataka koji nisu podnijeli obrasce sadrži podatke o nazivu/imenu i prezimenu, matičnom broju/matičnom broju građana i adresi obveznika podnošenja podataka, koji nije izvršio obvezu podnošenja obrazaca,

4. Evidencija akata nadležnog tijela državne uprave i ustanova sadrži podatke o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja iz zapisnika i/ili rješenja tijela državne uprave ili ustanove.

Članak 6.

Za potrebe vođenja Registra preuzimaju se i podaci iz evidencija koje se izvorno vode u nadležnom tijelu državne uprave i ustanovama.

Članak 7.

Ako REGOS utvrdi da podaci uneseni u Registar nisu istovjetni podacima na zaprimljenim obrascima, dužan ih je dopuniti ili izmijeniti.

Članak 8.

Za slučaj gubitka, oštećenja ili uništenja podataka unesenih u Registar, izrađuje se sigurnosni primjerak, na način da se podaci uneseni u Registar prenose na magnetske ili optičke medije.

Članak 9.

Sigurnosni primjerak podataka čuva se na odvojenom mjestu, koje mora biti osigurano od elementarnih nepogoda i zaštićeno od neovlaštenog pristupa.

Članak 10.

(1) Povrat podataka unesenih u Registar je postupak vraćanja podataka nakon gubitka, oštećenja ili uništenja u prethodno stanje sa sigurnosnog primjerka, pri čemu tako vraćen skup podataka mora biti u posljednjem sukladnom stanju i bez gubitka informacija.

(2) Podaci u Registru čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju osiguranika, ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

Članak 11.

Za provedbu mjera pohranjivanja podataka Registra na magnetske ili optičke medije odgovara ravnatelj REGOS-a.

Članak 12.

Ravnatelj REGOS-a dužan je poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite podataka u Registru koje su potrebne da bi se isti zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Članak 13.

(1) Pristup podacima Registra dozvoljen je samo ovlaštenim osobama.

(2) Ovlasti za pristup dodjeljuje ravnatelj REGOS-a.

(3) Dodjeljivanje ovlasti iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj REGOS-a može prenijeti na drugu osobu.

Članak 14.

Dodijeljene ovlasti jednoj osobi ne smiju se prenositi na drugu osobu niti učiniti dostupnim drugoj osobi.

Članak 15.

(1) Svaki pristup telekomunikacijskom i računalnom sustavu za vođenje Registra mora biti automatski zabilježen identifikatorom osobe te točnim vremenom pristupa.

(2) Svaki pokušaj neovlaštenog pristupa sustavu za vođenje Registra mora biti automatski zabilježen datumom, vremenom, mjestom s kojeg je takav pristup pokušan i identifikatorom osobe koja je pokušala pristupiti Registru.

(3) Administratori sustava za vođenje Registra dužni su obavijestiti osobu zaduženu za sigurnost i zaštitu informacijskog sustava REGOS-a o svakom pokušaju neovlaštenog pristupa Registru.

Članak 16.

Podatke koje REGOS dostavlja drugim korisnicima u skladu s odredbama članka 17. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (dalje: Zakon) dostavit će se na odgovarajućem magnetskom ili optičkom mediju odnosno računalno-komunikacijskim vezama.

Članak 17.

Ravnatelj REGOS-a ili osoba koju ravnatelj ovlasti, određuje osobe ovlaštene za dostavljanje podataka prema članku 16.#clanak16 ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Na zahtjev osiguranika REGOS je dužan izdati potvrdu o podacima koji su za njega uneseni u Registar.

(2) Zahtjev za izdavanje potvrde iz Registra obvezno se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1).

(3) Zahtjev mora biti vlastoručno potpisan.

(4) Zahtjev se podnosi REGOS-u poštom ili osobnom dostavom.

(5) Ako zahtjev nije potpun, podnositelj se poziva na dopunu zahtjeva.

Članak 19.

(1) REGOS izdaje potvrdu u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva.

(2) Potvrda iz Registra sadrži podatke koji vrijede na dan izdavanja, mjesto i nadnevak izdavanja, broj upisnika pod kojim je potvrda izdana, pečat i potpis ovlaštenog radnika REGOS-a.

(3) Ako u Registru ne postoje podaci traženi u zahtjevu, izdaje se potvrda s naznakom: »Ne postoji traženi podatak«.

(4) Ako u Registru nema podatka o podnositelju, potvrda se ne izdaje, a podnositelja se obavještava o istom u pisanom obliku.

Članak 20.

(1) Podatke iz Registra banka može koristiti samo za ostvarivanje pojedinačno određenog zahtjeva osiguranika kao komitenta, na temelju pribavljene suglasnosti sukladno članku 19. stavku 2. Zakona.

(2) Preuzimanjem podataka iz Registra banka jamči za zaštitu i sigurnu pohranu preuzetih podataka.

Članak 21.

(1) Na temelju zahtjeva obveznika podnošenja podataka, REGOS je dužan izdati ispis podataka iz Registra u formi obrasca.

(2) Zahtjev za ispis podataka iz Registra obvezno se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 2).

(3) Zahtjev mora biti ovjeren od strane podnositelja zahtjeva.

(4) Zahtjev se podnosi REGOS-u poštom ili osobnom dostavom.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika podaci unijeti u Registar prema dosadašnjim propisima postaju podaci Registra koji se vodi prema ovom Pravilniku.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-05-10696/001

Zagreb, 17. ožujka 2005.

Predsjednica

Upravnog vijeća

Vera Babić, v. r.


zatvori
Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !