Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite ("Narodne novine", br. XX/03, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
202 27.12.2003 Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite

ministarstvo unutarnjih poslova

3217

Na temelju članka 60.L88195 stavka 1. podstavka 8. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA U DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE

Članak 1.

Ministarstvo unutarnjih poslova vodi upisnike o:

1. izdanim odobrenjima za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – zaštitarske tvrtke;

2. izdanim odobrenjima za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – obrtnici;

3. broju, marki, tipu i statusu specijalnih vozila za poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti za područje Republike Hrvatske.

Članak 2.

Policijske uprave vode upisnike o:

1. izdanim dopuštenjima za obavljanje poslova privatne zaštite;

2. izdanim odobrenjima za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – unutarnja čuvarska služba;

3. čuvarskim i zaštitarskim iskaznicama;

4. izdanim odobrenjima za poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;

5. izdanim potvrdama o sukladnosti specijalnih vozila za poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti s propisima;

6. broju, marki, tipu i statusu specijalnih vozila te sigurnosnim spremnicima za poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti za područje policijske uprave;

7. nadzoru rada zaštitarskih tvrtki i unutarnjih čuvarskih službi te obrta.

Članak 3.

Pravne osobe i obrtnici vode upisnike o:

1. ugovorima sklopljenim sa strankama (osim unutarnjih čuvarskih službi);

2. vatrenom oružju;

3. objektima, prostorima i osobama koje se štite tjelesnom zaštitom, tehničkom zaštitom, integralnom zaštitom i vatrenim oružjem;

4. vježbovnom gađanju s kratkim vatrenim oružjem;

5. broju, marki, tipu i statusu specijalnih vozila te sigurnosnim spremnicima za poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u vlasništvu ili posjedu pravne osobe;

6. redovitim liječničkim pregledima čuvara i zaštitara;

7. testovima opće tjelesne pripremljenosti;

8. radnim nalozima.

Članak 4.

Prosvjetne ustanove ovlaštene za izobrazbu zaštitara i čuvara vode upisnik o izdanim uvjerenjima o položenim stručnim ispitima osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite.

Članak 5.

Upisnik o izdanim odobrenjima za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – zaštitarske tvrtke i obrtnika te unutarnje čuvarske službe sadrži:

1. redni broj;

2. datum podnošenja zahtjeva;

3. ime i matični broj pravne osobe/obrtnika;

4. urudžbeni broj i datum rješenja Trgovačkog suda, za pravne osobe;

5. urudžbeni broj rješenja i datum upisa u obrtni registar za obrtnike;

6. adresa i kontakt telefon pravne osobe/obrtnika;

7. ime i prezime te matični broj građana, mjesto prebivališta odgovorne osobe u pravnoj osobi;

8. datum i broj izdavanja ili odbijanja odobrenja;

9. potpis ovlaštene osobe koja je izdala odobrenje;

10. napomenu.

Članak 6.

Upisnik o izdanim dopuštenjima za obavljanje poslova privatne zaštite sadrži:

1. redni broj;

2. datum podnošenja zahtjeva;

3. ime i prezime te matični broj građana i mjesto prebivališta podnositelja zahtjeva;

4. datum i broj izdavanja ili odbijanja dopuštenja,

5. potpis ovlaštene osobe koja je izdala dopuštenje;

6. napomenu.

Članak 7.

Upisnik o izdanim čuvarskim i zaštitarskim iskaznicama sadrži:

1. redni broj;

2. ime i prezime te matični broj čuvara/zaštitara;

3. oblik privatne zaštite (tjelesna ili tehnička zaštita);

4. naziv pravne osobe/obrta/unutarnje čuvarske službe u kojoj je zaposlen;

5. serijski broj iskaznice;

6. datum izdavanja iskaznice;

7. datum oduzimanja iskaznice;

8. aktiva ili pasiva;

9. napomenu (razduženja, oštećenja, gubitci iskaznica i sl.).

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se sukladno odredbama Uredbe o uredskom poslovanjuL88197 (»Narodne novine« br. 38/87., 42/88.) o povezivanju klasifikacijskih oznaka.

Članak 8.

Upisnik o izdanim odobrenjima za poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti sadrži:

1. redni broj;

2. naziv trgovačkog društva/unutarnje čuvarske službe;

3. posebno odobrenje izdano za: prijevoz/prijenos;

4. marka, tip, broj podvozja i registarski broj vozila na osnovu kojeg je odobrenje izdano;

5. datum i broj izdavanja posebnog odobrenja;

6. datum zapisnika na temelju kojeg je izdano odobrenje;

7. napomenu.

Članak 9.

Upisnik o izdanim potvrdama o sukladnosti specijalnih vozila za poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti s propisima sadrži:

1. redni broj;

2. naziv trgovačkog društva/unutarnje čuvarske službe;

3. marka, tip, broj podvozja i registarske oznake vozila za koji se izdaje potvrda;

4. datum i broj izdavanja posebnog odobrenja;

5. napomenu.

Članak 10.

Upisnik o broju, marki, tipu i statusu specijalnih vozila za poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti za područje Republike Hrvatske/policijske uprave/pravne osobe sadrži:

1. redni broj vozila;

2. osnovne podatke o vozilu (marka, tip, broj podvozja i registarske oznake);

3. evidentirano vlasništvo ili posjed vozila;

4. datum registracije i status (u uporabi kod pravne osobe, u uporabi kod druge pravne osobe, nije u voznom stanju i sl.);

5. naziv države i tvrtke u kojoj je obavljeno oklopljivanje;

6. osnovne tehničke podatke o oklopljivanju, uključivši i podatke o izvođaču oklopljivanja;

7. osnovne tehničke podatke o provedbi ispitivanja ugrađenih materijala (lima i stakla);

8. broj certifikata koji potvrđuje pozitivne rezultate ispitivanja ugrađenih materijala i razina zaštite oklopljivanja prema svjetskim standardima;

9. ostale posebnosti tehničke izvedbe oklopljivanja;

10. osnovne tehničke podatke o sustavu tehničke zaštite izvedene na vozilu;

11. broj i tip vatrogasnih aparata, te datum ispitivanja kakvoće.

Upisnik o sigurnosnim spremnicima koja su vlasništvo ovlaštenih pravnih osoba sadrži:

1. marku spremnika,

2. naziv tvrtke i državu proizvodnje,

3. razinu zaštite prema određenoj normi,

4. certifikat o ispitivanju kvalitete,

5. vrstu ugrađenog sustava tehničke zaštite,

6. broj i datum izdavanja potvrde o sukladnosti spremnika s propisima.

Članak 11.

Upisnik o nadzoru rada zaštitarskih tvrtki i unutarnjih čuvarskih službi te obrta sadrži:

1. redni broj;

2. ime pravne osobe/obrta;

3. adresa sjedišta ili/i podružnice pravne osobe/obrta na području policijske uprave;

4. datum obavljenog nadzora;

5. ime i prezime inspektora koji obavlja nadzor;

6. datum i broj rješenja o provedbi naloženih mjera prema zapisniku;

7. datum i broj podnesene prekršajne prijave;

8. ime i prezime odgovorne osobe koja potpisuje zapisnik;

9. datum kontrolnog nadzora;

10. datum i broj rješenja o provedbi naloženih mjera prema zapisniku iz kontrolnog nadzora;

11. datum i broj podnesene prekršajne prijave po kontrolnom nadzoru;

12. napomenu.

Članak 12.

Upisnik o ugovorima sklopljenim sa strankama sadrži:

1. redni broj;

2. naziv i adresu stranke;

3. datum sklapanja ugovora;

4. broj ugovora;

5. vrsta posla koji se obavlja;

6. datum završetka ili eventualnog raskida ugovora;

7. napomenu.

Članak 13.

Upisnik o vatrenom oružju vodi se kroz evidenciju o nabavljenom oružju i streljivu i evidenciju o primopredaji oružja i streljiva.

Evidencija o nabavljenom oružju i streljivu sadrži:

1. redni broj;

2. naziv pravne osobe od koje je nabavljeno/primljeno oružje i streljivo;

3. datum primitka;

4. naziv i broj isprave na temelju koje je oružje i streljivo nabavljeno/primljeno;

5. podaci o oružju (vrsta, marka, kalibar, tvornički broj);

6. podaci o strjeljivu (vrsta, kalibar, broj komada);

7. napomena (podaci o otuđenom, prodanom, izgubljenom, oštećenom oružju i streljivu i sl.).

Evidencija o primopredaji oružja i streljiva sadrži:

1. datum, dan, sat i minuta primopredaje;

2. podaci o oružju (vrsta, marka, kalibar, tvornički broj i broj komada streljiva)

3. podatke o utvrđenoj ispravnosti ili neispravnosti oružja;

4. potpis ovlaštene osobe ili u slučaju primopredaje na radnom mjestu potpis čuvara koji prima i čuvara koji predaje oružje;

5. napomenu.

Članak 14.

Upisnik o objektima, prostorima i osobama koje se štite tjelesnom zaštitom, tehničkom zaštitom, integralnom zaštitom i vatrenim oružjem, sadrži:

1. redni broj;

2. naziv objekta i prostora koji se štiti;

3. adresu objekta ili prostora koji se štiti;

4. način štićenja objekta (tjelesnom, tehničkom ili integralnom zaštitom, te štiti li se objekt oružjem);

5. broj ugovora s poslodavcem;

6. broj čuvara koji štite objekt;

7. napomenu.

Članak 15.

Upisnik o vježbovnom gađanju zaštitara sadrži:

1. redni broj;

2. ime i prezime zaštitara;

3. datum i vrijeme vježbovnog gađanja;

4. vrsta, marka i serijski broj oružja s kojim se obavlja gađanje;

5. naziv ovlaštenog civilnog strelišta;

6. rezultate vježbovnog gađanja;

7. ime i prezime odgovorne osobe za provedbu vježbovnog gađanja;

8. napomenu.

Članak 16.

Upisnik o redovitim liječničkim pregledima čuvara i zaštitara sadrži:

1. redni broj;

2. ime i prezime te matični broj čuvara/zaštitara;

3. naziv ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja pregled;

4. datum obavljanja pregleda kao i datum eventualnog ponovljenog pregleda;

5. datum i broj izdavanja potvrde (uvjerenja) ovlaštene zdravstvene ustanove;

6. napomenu.

Članak 17.

Upisnik testova opće tjelesne pripremljenosti sadrži:

1. redni broj;

2. ime i prezime zaštitara;

3. naziv pravne osobe u kojoj se test provodi;

4. datum provedbe testa opće tjelesne pripremljenosti;

5. postignuti rezultat testa;

6. ime i prezime odgovorne osobe za provedbu opće tjelesne pripremljenosti;

7. napomenu.

Članak 18.

Upisnik radnih naloga sadrži:

1. redni broj radnog naloga;

2. ime i prezime zaštitara/čuvara;

3. naziv i opis posla koji se po radnom nalogu obavlja;

4. objekt štićenja;

5. datum početka posla;

6. datum završetka posla;

7. napomenu.

Članak 19.

Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenim stručnim ispitima osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite sadrži:

1. redni broj;

2. ime i prezime te matični broj pristupnika;

3. datum položenog ispita;

4. oblik privatne zaštite (tjelesna ili tehnička zaštita);

5. datum i broj izdavanja uvjerenja;

6. potpis ovlaštene osobe u prosvjetnoj ustanovi koja je izdala uvjerenje;

7. napomenu.

Članak 20.

Upisnici iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika vode se u knjigama (ručno) ili na sustavu za automatsku obradu podataka, odnosno pomoću računala uz obvezu ispisivanja listova na pisaču.

Ispisivanje listova mora se obavljati mjesečno, a listovi moraju biti ovjereni pečatom pravne i potpisom odgovorne osobe, zaključno sa 5. danom u narednom mjesecu i to za svaki tekući mjesec.

Ako se upisnici iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika vode pomoću računala, slobodni se listovi moraju uvezati na kraju kalendarske godine.

Upisnici koji se vode ručno moraju biti ukoričeni u tvrdom povezu s numeriranim stranicama.

Članak 21.

U upisnik se unose podaci isključivo kemijskom olovkom ili tintom, čitko i uredno.

U slučaju pogrešnog upisa ispravak se obavlja precrtavanjem pogrešno upisane riječi tako da ostane čitljivo, a novi se upis unosi iznad precrtanog. Ispravak ovjerava odgovorna osoba pečatom i potpisom.

Članak 22.

Upisnici iz ovoga Pravilnika vode se za svaku kalendarsku godinu posebno. Istekom kalendarske godine upisnik se zaključuje i ovjerava pečatom i potpisom odgovorne osobe.

Članak 23.

Upisnici se moraju čuvati 5 godina nakon isteka kalendarske godine i zaključenja svakog upisnika.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-77670/03
Zagreb, 3. prosinca 2003.

Ministar
Šime Lučin,
v. r.

zatvori
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !