Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku dostavljanja obrasca te načinu vođenja evidencije i postupku opoziva izjave o nedarivanju dijelova tijela s umrle osobe ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 29.10.2007 Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku dostavljanja obrasca te načinu vođenja evidencije i postupku opoziva izjave o nedarivanju dijelova tijela s umrle osobe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3245

Na temelju članka 23.L358370 stavka 2. Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja (»Narodne novine«, broj 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA OBRASCA TE NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I POSTUPKU OPOZIVA IZJAVE O NEDARIVANJU DIJELOVA TIJELA S UMRLE OSOBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj obrasca, način i postupak dostavljanja, način vođenja evidencije te postupak opoziva izjave o nedarivanju dijelova tijela s umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja.
Ispunjena izjava iz stavka 1. ovoga članka pohranjuje se u Listu nedarivatelja (u daljnjem tekstu: Lista) koju vodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje koja se protivi darivanju dijelova tijela poslije smrti daje pisanu izjavu o nedarivanju dijelova tijela poslije smrti izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite na obrascu «Izjava o nedarivanju dijelova tijela poslije smrti» (u daljnjem tekstu: Izjava) koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Za punoljetne osobe koje nisu sposobne za rasuđivanje pisanu izjavu o nedarivanju solemniziranu od strane javnog bilježnika, izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite te osobe daje njen zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba izjavu o nedarivanju daje u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime dati izjavu o nedarivanju.

Članak 3.

Obrazac Izjave sadrži sljedeće podatke:
– ime i prezime,
– datum rođenja,
– spol,
– mjesto rođenja,
– adresu stanovanja,
– matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju,
– šifru izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite,
– izjavu kojom se izražava protivljenje darivanju organa i tkiva, samo organa ili samo tkiva,
– jedinstveni broj,
– potpis i faksimil doktora medicine primarne zdravstvene zaštite,
– mjesto i datum ispunjavanja Izjave (dan, mjesec, godina),
– vlastoručni potpis davatelja Izjave.

Članak 4.

Izjava se ispunjava u tri primjerka. Prvi primjerak izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite odmah po potpisivanju, a najkasnije u roku od tri dana od potpisivanja dostavlja poštom Ministarstvu u posebnoj omotnici. Drugi primjerak pohranjuje se u dokumentaciji izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, a treći primjerak daje se potpisniku Izjave.

Članak 5.

Zaprimljena pisana Izjava pohranjuje se u Ministarstvu, a podaci iz Izjave unose se u jedinstvenu bazu podataka Liste.

Članak 6.

Ovlaštena osoba koja ima pravo pristupa podacima iz Liste obvezna je čuvati kao profesionalnu tajnu sve podatke koje je saznala iz Liste.
Podaci iz Liste mogu se koristiti samo za službenu pretragu Liste te radi izrade skupnih statističkih pokazatelja.

Članak 7.

Ovlaštena osoba služenom pretragom Liste može dobiti sljedeće podatke:
1. broj važećih i nevažećih Izjava,
2. broj novoupisanih Izjava u određenom razdoblju,
3. broj opozvanih Izjava,
4. broj izvršenih službenih pretraživanja,
5. ime i prezime ovlaštene osobe koja je obavila službenu pretragu,
6. druge podatke zatražene od ovlaštene osobe.

Članak 8.

Na pojedinačne podatke prikupljene na temelju ovoga Pravilnika primjenjuju se posebni propisi o zaštiti osobnih podataka.

Članak 9.

Potpisnik Izjave može svoju Izjavu u svakom trenutku opozvati.
Izjava se opoziva ispunjavanjem obrasca »Opoziv izjave o nedarivanju dijelova tijela poslije smrti« (u daljnjem tekstu: Opoziv izjave) koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite dostavlja Opoziv izjave ministarstvu na način propisan člankom 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.
Po ispunjenom Opozivu izjave potpisnik se briše iz evidencije važećih nedarivatelja a podaci o promijenjenom statusu i dalje se čuvaju u evidenciji Liste nedarivatelja.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 543-02/05-01/16
Urbroj: 534-05-02/1
Zagreb, 16. listopada 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

PRILOG I.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI

IZJAVA O NEDARIVANJU DIJELOVA TIJELA POSLIJE SMRTI

Jedinstveni broj:_________________________
(ispunjava se u tri primjerka VELIKIM TISKANIM SLOVIMA)

Ime i prezime                 ________________________
Datum rođenja               ________________________
Spol                                     M                     Ž
Mjesto rođenja              ________________________
Adresa stanovanja          ________________________
Matični broj osigurane
osobe u obveznom zdrav-
stvenom osiguranju          ________________________
Šifra izabranog doktora
medicine primarne zdrav-
stvene zaštite                   ________________________

Protivim se darivanju
(zaokružiti):     1. Organa i tkiva     2. Organa     3. Tkiva

  Mjesto i datum:               Vlastoručni potpis davatelja Izjave:
______________             __________________________
 

                                        Potpis i faksimil izabranog doktora
                                      medicine primarne zdravstvene zaštite
                                        __________________________

Pisanu Izjavu izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite dostavlja odmah po potpisivanju a najkasnije u roku od 3 dana Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200a, Zagreb. Izjava se dostavlja preporučeno poštom u posebnoj omotnici s otisnutom adresom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Drugi primjerak Izjave pohranjuje se u dokumentaciji izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, a treći primjerak daje se potpisniku Izjave. Za dodatne informacije obratite se na besplatni telefon Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: 0800 200 063 (radnim danom od 8:00 do 16:00 sati).
 

PRILOG II.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI

OPOZIV IZJAVE O NEDARIVANJU DIJELOVA TIJELA POSLIJE SMRTI

   Jedinstveni broj:_________________________
(ispunjava se u tri primjerka VELIKIM TISKANIM SLOVIMA)

Ime i prezime             ________________________
Datum rođenja           ________________________
Spol                                     M                     Ž
Mjesto rođenja          ________________________
Adresa stanovanja     ________________________
Matični broj osigurane
osobe u obveznom
zdravstvenom osigura-
nju                             ________________________
Šifra izabranog doktora
medicine primarne
zdravstvene zaštite      ________________________

Opozivam Izjavu o nedarivanju dijelova tijela poslije
smrti broj:_____________


Mjesto i datum:             Vlastoručni potpis davatelja Izjave:
______________         __________________________

                                     Potpis i faksimil izabranog doktora
                                     medicine primarne zdravstvene zaštite
                                     ___________________________

Pisani Opoziv Izjave izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite dostavlja odmah po potpisivanju a najkasnije u roku od 3 dana Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200a, Zagreb. Opoziv Izjave dostavlja se preporučeno poštom u posebnoj omotnici sa otisnutom adresom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Drugi primjerak Opoziva Izjave pohranjuje se u dokumentaciji izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, a treći primjerak daje se potpisniku opoziva Izjave. Za dodatne informacije obratite se na besplatni telefon Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: 0800 200 063 (radnim danom od 8:00 do 16:00 sati).

zatvori
Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku dostavljanja obrasca te načinu vođenja evidencije i postupku opoziva izjave o nedarivanju dijelova tijela s umrle osobe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !