Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 03.09.1993 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 316.L23865 stavka 3, točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92. i 5/93.) ministar kulture i prosvjete u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donio je

PRAVILNIK

o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje

Članak 1.

Dozvolu instruktora vožnje (u daljnjem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo kulture i prosvjete.

Članak 2.

Dozvola se izdaje na pismeni zahtjev koji sadrži: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, zanimanje, spol, prebivalište i adresu stanovanja podnosioca zahtjeva, datum i mjesto polaganja ispita za instruktora vožnje, mjesto i datum podnošenja zahtjeva i potpis podnosioca

Članak 3.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se:

1. isprava o stručnoj spremi za zanimanje instruktora vožnje,

2. dvije fotografije veličine 30 x 35 milimetara koje moraju biti istovjetne i vjerno prikazivati osobu koja podnosi zahtjev,

3. fotokopiju ili ovjereni prijepis važeće vozačke dozvole odgovarajuće kategorije.

Članak 4.

Na fotografijama iz članka 3.#clanak3 točke 2. ovoga pravilnika osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole mora biti fotografirana (en face), otkrivena čela, bez šešira, kape ili marame.

Ako zahtjev za izdavanje dozvole podnosi osoba kojoj je vozačka dozvola izdata pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilom nosi naočale, uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

Članak 5.

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina na jednodijelnom obrascu, ružičaste boje, pravokutnog oblika, dimenzija 60 x 95 milimetara.

Na prednjoj strani obrazac dozvole sadrži: grb Republike Hrvatske, natpis "REPUBLIKA HRVATSKA", broj dozvole, kategoriju odnosno vrstu vozila za koju dozvola važi (A, B, C, D, E, TRAM), naziv "DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE", mjesto za fotografiju veličine 30 x 35 milimetara, ime i prezime instruktora vožnje, datum i mjesto rođenja, JMBG, prebivalište i adresu stanovanja, datum izdavanja dozvole, mjesto za pečat organa koji izdaje dozvolu i za potpis ovlaštene osobe.

Na poleđini obrazac dozvole sadrži mjesto za upisivanje datuma provjere stručne osposobljenosti instruktora vožnje, roka važnosti dozvole, te mjesto za potpis ovlaštene osobe.

Obrazac dozvole instruktora vožnje tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio (obrazac br. 1).

Članak 6.

Podaci u dozvoli upisuju se pisaćim strojem ili pisačem sustava za automatsku obradu podataka.

Fotografija se pričvršćuje mehanički (zakovicama) u donjem lijevom i gornjem desnom kutu. Na fotografiju se u gornjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 7.

Nova dozvola izdat će se:

1. ako se promijeni bilo koji podatak ili fotografija u izdatoj dozvoli;

2. umjesto izgubljene, uništene, dotrajale, oštećene ili nečitke dozvole.

Članak 8.

Ako se utvrdi da je dozvola izdana na osnovi lažne isprave ili netočnih podataka u ispravi ili zahtjevu za izdavanje dozvole koji su od bitnog značaja, dozvola će se poništiti i rješenjem oduzeti

Članak 9.

Registar o izdanim dozvolama vodi Ministarstvo kulture i prosvjete.

Registar iz stavka i ovoga članka sadrži: broj i datum izdavanja dozvole, ime i prezime instruktora vožnje, datum i mjesto rođenja, JMBG, prebivalište i adresu stanovanja, broj vozačke dozvole, kategoriju odnosno vrstu vozila za koju dozvola važi i rubriku za napomenu.

Registar o izdatim dozvolama vodi se na obrascu br. 2.

Članak 10.

Zamjena dozvola izdanih prema dosadašnjim propisima obavljat će se nakon proteka petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu dozvole za vozača instruktora i načinu vođenja evidencije o izdanim dozvolamaL23867 ("Narodne novine", broj 55/76).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-10/93-01-100

Urbroj: 532-02-6/2-93-01

Zagreb, 23. kolovoza 1993.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.

Obrazac br. 1
PREDNJA STRANA

Grb
Republike Hrvatske
REPUBLIKA HRVATSKA

Broj ___________________________

Važi za osposobljavanje osoba za
vozača vozila kategorije
_________________________________
A  B  C  D  E  TRAM
_________________________________
_________________________________

DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE


Mjesto za
fotografiju
(30 x 35)
Ime ___________________________________________________

Prezime _______________________________________________

Datum i mjesto rođenja ________________________________
________________________________________________________

JMBG _________________________________________________

Prebivalište i adresa ____________________________________
________________________________________________________

Datum izdavanja dozvole _______________________________

________________________________________________________
            (potpis ovlaštene osobe)


                        POLEĐINA
Datum provjere stručne         Datum provjere stručne
osposobljenosti             osposobljenosti
__________________________________   ______________________________________

Dozvola vrijedi do                Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________      M. P. ____________________________
    potpis ovlaštene osobe         potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne         Datum provjere stručne
osposobljenosti             osposobljenosti
__________________________________   ______________________________________

Dozvola vrijedi do               Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________      M. P. ____________________________
    potpis ovlaštene osobe         potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne         Datum provjere stručne
osposobljenosti             osposobljenosti
__________________________________   ______________________________________
Dozvola vrijedi do               Dozvola vrijedi do

M. P. ________________________     M. P. ___________________________
    potpis ovlaštene osobe         potpis ovlaštene osobe

Datum provjere stručne         Datum provjere stručne
osposobljenosti             osposobljenosti
__________________________________   ______________________________________

Dozvola vrijedi do               Dozvola vrijedi do

M. P. _______________________      M. P. __________________________
    potpis ovlaštene osobe         potpis ovlaštene osobeObrazac br. 2

REGISTAR DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE

                                            Kategorija
Broj dozvole              Datum i Prebivalište          ili vrsta
i datum Ime (očevo ime) mjesto JMBG  i adresa    Broj vozačke  vozila za    Napo.
izdavanja    i prezime        rođenja     stanovanja   dozvole koju
                                            dozvola
                                            važi


zatvori
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !