Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave Središnje depozitarne agencije ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 12.2.2007 Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave Središnje depozitarne agencije

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

684

Na temelju odredbe članka 135.cL325410 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 1. veljače 2007. godine, donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA KANDIDATU ZA ČLANA UPRAVE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj dokumentacije kojom se dokazuje da kandidat za člana uprave središnje depozitarne agencije ispunjava uvjete iz članka 135.bL325412 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06).

Članak 2.

(1) Članom uprave središnje depozitarne agencije može biti imenovana osoba koja od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) dobije odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave središnje depozitarne agencije.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za obavljanje dužnosti člana uprave središnje depozitarne agencije Agenciji podnosi nadzorni odbor središnje depozitarne agencije za mandat koji ne može biti duži od pet godina.
(3) Uz zahtjev se prilaže dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat za člana uprave središnje depozitarne agencije ispunjava propisane uvjete.

Članak 3.

(1) Dokumentaciju kojom se dokazuje da kandidat za člana uprave središnje depozitarne agencije ispunjava uvjete za izdavanje odobrenja čine:
1. domovnica i osobna iskaznica, odnosno za stranog državljanina putovnica,
2. diploma o stjecanju visoke stručne spreme,
3. radna knjižica, odnosno za stranog državljanina odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca,
4. za stranog državljanina radna dozvola,
5. u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika izdanu od odsjeka za kroatistiku jednog od filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj,
6. životopis, s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu (posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, društva u kojima je kandidat do sada radio, razdoblje rada, opis poslova),
7. uvjerenje o nekažnjavanju, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin,
8. izjava kandidata da nije bio član uprave u brokerskom društvu odnosno drugom trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečaj ili kojemu je oduzeto odobrenje za rad,
9. izjava kandidata da nije član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva.
(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Agenciji u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
(3) Strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.
(4) Uz navedenu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za člana uprave središnje depozitarne agencije obvezno se dostavlja i popunjen Upitnik za kandidata za člana uprave središnje depozitarne agencije, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a na kojem potpis kandidata mora biti javnobilježnički ovjeren.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/06
Urbroj: 326-01-07-1
Zagreb, 1. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

1. Osobni podaci kandidata:
Ime:
Prezime/Djevojačko prezime:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:
Adresa prebivališta (grad i ulica):
2. Podaci o društvu u kojem ste trenutno zaposleni:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Funkcija koju obavljate:
3. Podaci o središnjoj depozitarnoj agenciji u kojoj se kandidirate za člana uprave:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
4. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge financijske odnose s nekim od dioničara središnje depozitarne agencije?
DA
NE
Ako DA, navedite pojedinosti:
5. Jeste li član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način sudjelujete u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili ustanove?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Funkcija koju obavljate:
6. Jeste li vlasnik, suvlasnik ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Oblik povezanosti:
7. Jesu li trgovačka društva ili financijske institucije u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), imale financijske poteškoće koje su ta trgovačka društva ili financijske institucije dovele do pokretanja postupka sanacije ili stečaja?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Funkcija koju ste obavljali:
8. Jeste li bili član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist trgovačkog društva nad kojim je pokrenut stečajni postupak, odnosno oduzeta dozvola za rad?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Funkcija koju ste obavljali:
9. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila nepravilnost u poslovanju ili povredu zakona koji reguliraju rad trgovačkih društava ili drugih financijskih institucija?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Funkcija koju ste obavljali:
Nadzorno tijelo:
Primijenjene mjere i podnijete prijave:
10. Je li trgovačkom društvu ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih tijela ovlaštenih za nadzor?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Funkcija koju ste obavljali:
Nadzorno tijelo:
11. Je li protiv Vas podignuta optužnica koja je postala pravomoćna?
Jeste li pravomoćno osuđeni za kaznena djela:
– prouzrokovanja stečaja,
– povrede obveze vođenja poslovnih knjiga,
– oštećenja vjerovnika,
– pogodovanja vjerovnika,
– zlouporabe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja,
– neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne, te djela prijevare iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, odnosno odgovarajućeg zakona države čiji ste državljanin,
odnosno za kaznena djela predviđena Zakonom o tržištu vrijednosnih papira:
– neovlašteno korištenje i odavanje povlaštenih informacija,
– manipuliranje tržištem i širenje neistinitih informacija,
– usklađeno djelovanje radi stjecanja protupravne materijalne ili financijske koristi,
– navođenje neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija,
– nedopušteno uvrštenje vrijednosnih papira,
– prikrivanje vlasništva,
– nedopuštena trgovina vrijednosnim papirima,
odnosno da li Vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja središnje depozitarne agencije?
DA
NE
Ako je odgovor na bilo koje od pitanja “DA”, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovom Upitniku.
12. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor središnje depozitarne agencije ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno da li Vam je neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?
DA
NE
Ako DA, navedite:
Nadzorno tijelo:
Odluka:
13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave središnje depozitarne agencije (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, te sukob interesa)?
DA
NE
Ako DA, navedite koje:
Svojim potpisom na ovom Upitniku, ovjerenim kod javnog bilježnika, potvrđujem da su svi odgovori dani na pitanja iz ovog Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Obvezujem se da ću Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajnije utjecati na davanje odobrenja.
Mjesto i datum: __________________
Potpis kandidata: _________________
Napomena: Podaci dani u Upitniku su strogo povjerljivi, a bit će dostupni samo Agenciji za potrebe postupka odlučivanja o davanju odobrenja za člana uprave središnje depozitarne agencije.

zatvori
Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave Središnje depozitarne agencije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !