Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 24.9.2008 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3229

Na temelju članka 17.L409147 stavak 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07), ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA EVIDENCIJE DRŽAVNE GRANICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije državne granice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: evidencija).

Članak 2.

Svrha evidencije je jednoznačno vođenje podataka o državnoj granici Republike Hrvatske.

Članak 3.

Evidencija sadrži službene podatke o državnoj granici na kopnu preuzete iz međudržavnih ugovora o granici koje Republika Hrvatska sklapa sa susjednim državama.

II. POJMOVNIK

Članak 4.

Pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:
Državna granica je ploha koja prolazi graničnom crtom po zemljinoj površini, sadrži smjer težišnice u svakoj točki granične crte, te odvaja kopneno područje, morski prostor i unutarnje vode, zračni prostor te podzemlje Republike Hrvatske i susjedne države.
Granična crta je niz točaka na zemljinoj površini kojima se proteže državna granica, čije su koordinate određene u službenom geodetskom referentnom sustavu Republike Hrvatske,.
Točka državne granice je jednoznačno određena točka s poznatim koordinatama.
Granična oznaka je stabilizirana točka državne granice koja neposredno na graničnoj crti ili posredno na državnom području, označava graničnu crtu.

III. SADRŽAJ EVIDENCIJE

Članak 5.

Sadržaj evidencije su podatci o načinu označavanja granične crte i podatci vezani za identifikaciju granične crte.
Podatci o načinu označavanja granične crte zajedno s podatcima o točkama granične crte sadržani su u dokumentima o granici.
Podatci vezani za identifikaciju granične crte u trenutku proglašavanja samostalnosti RH, crpe se iz službene katastarske evidencije, prikazane na odgovarajućim službenim državnim kartama.
Ostali dokumenti nastali tijekom rada na obnovi i održavanju granične crte, kao i dokumenti vezani za postupak identifikacije granične crte sastavni su dio evidencije.

Članak 6.

Podatci o označavanju granične crte sadržani su u dokumentima o granici koji su prilozi međudržavnom ugovoru, a sastoje se od:
1. Plana granice i
2. Opisa granice.

Članak 7.

Plan granice je skup grafičkih prikaza o položaju točaka državne granice te objektima u području uz graničnu crtu prikazan na odgovarajućim kartografskim podlogama.
Način izradbe plana granice, mjerilo, podjela na listove, opis i kartografski znakovi propisuju se tehničkim uputama koje usvaja nadležno međudržavno povjerenstvo.

Članak 8.

Opis granice sadrži podatke o numeraciji, načinu stabilizacije, udaljenosti između točaka državne granice, opis smjera protezanja granične crte te koordinate točaka državne granice.

Članak 9.

O točkama državne granice u evidenciji se vode sljedeći podatci:
1. Jedinstveni identifikacijski broj,
2. Popis koordinata,
3. Način obilježavanja i vrstu oznake i
4. Veza s katastrom zemljišta.

Članak 10.

Za točku državne granice vodi se jedinstveni identifikacijski broj. U njemu je obvezno sadržan broj točke državne granice određen međunarodnim ugovorom te drugi tehnički podatci.

Članak 11.

Popis koordinata točaka državne granice sadrži koordinate točaka državne granice određene u geodetskom referentnom sustavu Republike Hrvatske.
Ako su međudržavnim ugovorom propisane koordinate točaka državne granice u drugim koordinatnim sustavima, u evidenciji se vode i te koordinate.

Članak 12.

Za točke državne granice vode se podatci o načinu obilježavanja i vrsti granične oznake propisani međudržavnim tehničkim uputama, kao i podatci o matičnom broju i nazivu katastarske općine te broju katastarske čestice na kojoj se nalazi granična oznaka.

Članak 13.

Podatci vezani za identifikaciju granične crte izvode se iz službene katastarske evidencije Republike Hrvatske koja je polazna osnova u postupku razgraničenja, a prikazuju se na listovima službenih topografskih karata mjerila 1:25000 i 1:100 000, kao i na hrvatskoj osnovnoj karti i digitalnoj ortofoto karti mjerila 1:5000.

Članak 14.

Pored navedenog sadržaj evidencije su i upute za rad stručnih skupina, zapisnici sa sastanaka mješovitih stručnih skupina, podjela nadležnosti za obnovu i održavanje graničnih oznaka, izmjene i dopune dokumenata državne granice te druga tehnička dokumentacija nastala tijekom rada na obnovi i održavanju granične crte.

IV. VOÐENJE EVIDENCIJE

Članak 15.

Evidenciju vodi Državna geodetska uprava.
Evidencija se vodi u analognom i digitalnom obliku.
Podatci vođeni u evidenciji su javni, a izdaju se sukladno propisima koji uređuju izdavanje podataka.

Članak 16.

Upis novih podataka u evidenciju provodi Državna geodetska uprava po stupanju na snagu međudržavnih ugovora o uspostavi ili promjeni državne granice.
Izmjene podataka evidencije u pogledu promjene podataka o točkama granične crte vrše se na temelju pravovaljanih dokumenata s pripadajućom tehničkom dokumentacijom usvojenom od nadležnog međudržavnog tijela.

Članak 17.

Promijene podataka u registru prostornih jedinica i katastru nekretnina, koje nastanu radi uspostave odnosno promjena državne granice, provodi Državna geodetska uprava po službenoj dužnosti.

V. ČUVANJE I UPORABA PODATAKA EVIDENCIJE

Članak 18.

Podatci evidencije čuvaju se trajno.
Prikaz granične crte na državnim kartama izrađuje se na temelju podataka evidencije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne graniceL409149 (»Narodne novine« br. 26/00).
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-02/11
Urbroj: 541-01/1-08-1
Zagreb, 15. rujna 2008.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !