Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga i knjige transakcija ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 6.8.2007 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga i knjige transakcija

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2575

Na temelju odredbi članka 63.L348943 stavka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE NALOGA I KNJIGE TRANSAKCIJA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja knjige naloga i knjige transakcija koje je ovlašteno društvo dužno voditi vezano uz obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1., 2., 3. i 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
2. Zakon je Zakon o tržištu vrijednosnih papiraL348945 (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06),
3. Ovlašteno društvo je brokersko društvo odnosno banka, koji su od Agencije dobili dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, te iste upisali kao djelatnost u sudski registar,
4. Klijent je nalogodavac u čije ime ili za čiji račun ovlašteno društvo obavlja jedan ili više poslova s vrijednosnom papirima.

II. KNJIGA NALOGA

Članak 3.

Knjiga naloga je zbir svih pojedinačnih naloga koje je prihvatilo ovlašteno društvo.

Sadržaj knjige naloga

Članak 4.

1) Knjiga naloga mora sadržavati sljedeće podatke o prihvaćenom nalogu:
1. redni broj u knjizi naloga,
2. vrstu naloga (kupnja ili prodaja),
3. datum i vrijeme (sat i minutu) prihvaćanja i izlaganja naloga na trgovinski sustav burze),
4. rok izlaganja naloga ako je izričito drugačije određen,
5. način zaprimanja naloga,
6. ime i prezime osobe koja je nalog zaprimila,
7. ime, prezime, adresu (ulica i broj, poštanski broj i mjesto, država, ako nije RH) – ako je nalogodavac fizička osoba, odnosno tvrtku, sjedište, ime i prezime ovlaštenog zastupnika – ako je nalogodavac pravna osoba,
8. oznaku računa nalogodavca,
9. vrstu i oznaku vrijednosnog papira ili izvedenice,
10. količinu vrijednosnih papira ili izvedenica,
11. cijenu, izraženu jedinično
– za dionice u kunama i lipama,
– za dužničke vrijednosne papire u postotku od njihove nominalne vrijednosti,
– za izvedenice u kunama i lipama,
cijena na nalogu za kupnju izražava se kao maksimalna cijena koju je nalogodavac spreman platiti, odnosno na nalogu za prodaju cijena se izražava kao minimalna cijenu koju je nalogodavac spreman prihvatiti za prodaju vrijednosnih papira),
12. napomenu da je nalogodavac upoznat s pravima i obvezama u zasnivanju i izvršavanju poslova s vrijednosnim papirima,
13. status nalogodavca sukladno Pravilniku o razvrstavanju klijenata,
14. rok važenja naloga,
15. podatke o izmjeni naloga: datum, vrijeme i način izmjene,
16. podatke o opozivu naloga: datum, vrijeme i način opoziva, te broj novog naloga ukoliko je otvoren,
17. oznaku statusa naloga: otvoren, opozvan, izvršen, djelomično izvršen, izmijenjen, istekao,
18. naznaku da se radi o blok transakciji.
2) Pored podataka iz stavka 1. ovoga članka, knjiga naloga mora sadržavati i podatke o izvršenju naloga i to:
1. datum i vrijeme (sat, minuta i sekunda) izvršenja,
2. oznaku burze,
3. redni broj transakcije na burzi,
4. količinu vrijednosnih papira ili izvedenica po dinamici izvršenja ukoliko je nalog djelomično izvravan u više transakcija ili zajedničkim izlaganjem,
5. cijenu,
6. ukupnu vrijednost,
7. ukupnu vrijednost i prosječnu cijenu izvršenja,
8. ime i prezime ovlaštenog brokera koji je izvršio transakciju.
3) Knjiga naloga može sadržavati i druge podatke osim podataka propisanih ovim Pravilnikom.

III. ZBIRNI NALOG

Članak 5.

1) Prilikom obavljanja poslova iz članka 34. točke 3. Zakona temeljem zbirnog naloga iz članka 74. stavka 2. Zakona, ovlašteno društvo dužno je postupati sukladno Uputama o provođenju zbirnog naloga koje su prilog i sastavni dio ovog Pravilnika.
2) Prilikom davanja zbirnog naloga za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira, ovlašteno društvo dužno je u knjigu naloga, osim podataka iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika unijeti i sljedeće podatke:
1. podatke o klijentima za koje je društvo zadalo zbirni nalog,
2. podatke o raspodjeli stečene ili otuđene imovine po klijentima,
3. ime i prezime ovlaštene osobe koja je nalog zadala.

IV. KNJIGA TRANSAKCIJA

Članak 6.

Knjiga transakcija obuhvaća popis svih transakcija izvršenih u okviru obavljanja poslova posebne burzovne trgovine.

Sadržaj knjige transakcija

Članak 7.

Knjiga transakcija mora sadržavati sljedeće podatke:
1. redni broj u knjizi transakcija,
2. oznaku kupnje ili prodaje,
3. vrstu i oznaku vrijednosnog papira,
4. datum i vrijeme (sat, minuta i sekunda) izvršenja,
5. oznaku burze,
6. količinu vrijednosnih papira po dinamici izvršenja,
7. cijenu,
8. ukupnu vrijednost,
9. ukupnu vrijednost i prosječnu cijenu izvršenja,
10. redni broj transakcije na burzi,
11. ime i prezime ovlaštenog brokera koji je izvršio transakciju,
12. očekivani datum namire.

Način vođenja knjige transakcija

Članak 8.

Ovlašteno društvo dužno je odmah po izvršenju transakcije u knjigu transakcija unijeti podatke iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

V. DOSTAVLJANJE PODATAKA AGENCIJI

Članak 9.

Ovlašteno društvo dužno je na traženje Agencije bez odlaganja dostaviti ispis iz knjige naloga i ispis pojedinog naloga ili ispis iz knjige transakcija i to na traženi način i u traženom obliku.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2007. godine.
(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige nalogaL348946 (»Narodnim novinama« 118/03).

Klasa: 011-02/07-04/34
Urbroj: 326-111/07-1
Zagreb, 19. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

Upute o provođenju zbirnog naloga

Investicijski savjetnik upravljajući portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca s kojima društvo ima sklopljen ugovor o upravljanju portfeljem vrijednosnih papira odlučuje o kupnji ili prodaji vrijednosnih papira u/iz portfelja nalogodavaca.
Ukoliko je donesena odluka o kupnji ili prodaji istog vrijednosni papir za više nalogodavaca, investicijski savjetnik može zadati zbirni nalog sukladno članku 74. stavak 2. ZTVP-a.
Zbirni nalog upisuje se u knjigu naloga s podatkom da je nalogodavac ovlašteno društvo za treće, a nalogu je priložena i specifikacija osoba za koje se predmetni vrijednosni papir kupuje odnosno prodaje, s pripadajućim količinama.
Transakcije sklopljene temeljem zbirnog naloga namiruju se u SDA kao i druge transakcija s tržišta te se alociraju na račune nalogodavaca. SDA će sukladno svojim pravilima obavijestiti nalogodavca o količini i cijeni kupljenih ili prodanih vrijednosnih papira.
Po izvršenju zbirnog naloga, sukladno članku 74. stavak 4. ZTVP-a, društvo je obvezno po prosječnoj cijeni izvršenja kreirati potraživanje odnosno dugovanje prema nalogodavcu.
Alokaciju u slučaju nedovoljno kupljene ili prodane količine istaknute na nalogu ovlašteno društvo vrši interno odabranim načinom koji maksimalizira jednakost svih osoba za koje je nalog izvršen.

zatvori
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga i knjige transakcija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !