Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 14.06.2010 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2181

Na temelju članka 228.L517355 stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09.), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM NADZORIMA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA

PREDMET

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima (u daljnjem tekstu: očevidnik) kojeg vodi državni vodopravni inspektor (u daljnjem tekstu: inspektor).

SADRŽAJ

Članak 2.

Očevidnik obavezno sadrži podatke:

1. redni broj obavljenog inspekcijskog nadzora u tekućoj godini,

2. datum obavljenog inspekcijskog nadzora,

3. podaci o nadziranoj osobi (tvrtka/naziv i sjedište pravne osobe; naziv obrta, prezime i ime vlasnika te adresa; prezime i ime te adresa fizičke osobe; osobni identifikacijski broj),

4. lokacija i adresa na kojoj je proveden inspekcijski nadzor,

5. djelatnost na lokaciji,

6. predmet inspekcijskog nadzora,

7. vrsta inspekcijskog nadzora,

8. oznaka spisa prema propisima o uredskom poslovanju (klasa),

9. poduzete mjere (rješenje, upravna mjera, žalba protiv rješenja ili upravne mjere, optužni prijedlog, kaznena prijava). Za svaku mjeru u očevidnik se unosi oznaka akta prema propisima o uredskom poslovanju (klasa i urudžbeni broj).

OBLIK

Članak 3.

Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku.

NAČIN VOĐENJA

Članak 4.

Inspektor je dužan podatke u očevidnik upisati odmah a najkasnije u roku od osam dana nakon obavljenog inspekcijskog nadzora ili druge aktivnosti u provedbi inspekcijskog postupka.

Pravovremenost vođenja očevidnika i točnost unesenih podataka kontrolira nadređeni službenik.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima u oblasti vodoprivredeL517357 (»Narodne novine«, broj 3/89.).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2010.

Klasa: 011-02/10-01/0008
Urbroj: 538-10/2-5-85-10/6
Zagreb, 17. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !