Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 16.04.2010 Pravilnik o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1156

Na temelju članka 73.L504321 stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, 153/09), Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA TELEVIZIJE I RADIJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj i postupak javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija koji raspisuje Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) sukladno Zakonu o elektroničkim medijima i Zakonu o koncesijama.

Članak 2.

(1) Vijeće raspisuje javni natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (u daljnjem tekstu: javni natječaj) na tehničkoj podlozi koju utvrđuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije u skladu s propisima o elektroničkim komunikacijama.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje se za svaku slobodnu radijsku frekvenciju ili više radijskih frekvencij koje čine zasebnu koncesiju, odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programa unutar multipleksa.

(3) Prije raspisivanja javnog natječaja izvršit će se procjena vrijednosti koncesije te izraditi studija opravdanosti davanja koncesije kojom se utvrđuje postojanje javnog interesa i gospodarska opravdanost davanja koncesije.

Članak 3.

Kriteriji za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija jesu:

– programski uvjeti sukladno Zakonu o elektroničkim medijima, a napose količina vlastite proizvodnje, europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača,

– vrijeme objavljivanja,

– kvaliteta i raznovrsnost audiovizualnih i/ili radijskih programa,

– posebni tehnički, prostorni, financijski (visina sredstava i financijska jamstva) i kadrovski uvjeti,

– poštivanje odredbi Zakona o elektroničkim medijima i propisa kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata i fizičkih osoba prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu.

Članak 4.

(1) Koncesija se daje na vrijeme koje ne može biti dulje od petnaest niti kraće od osam godina.

(2) Koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije daje se na vrijeme prema području pokrivenosti:

– više od 1.500.000 15 godina,

– od 750.000 – 1.499.999 13 godina,

– od 500.000 – 749.999 12 godina,

– do 499.999 10 godina.

(3) Koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija daje se na vrijeme prema području pokrivenosti:

– više od 1.500.000 15 godina,

– od 750.000 – 1.499.999 14 godina,

– od 500.000 – 749.999 13 godina,

– od 300.000 – 499.999 12 godina,

– od 100.000 – 299.999 11 godina,

– od 50.000 – 199.999 10 godina,

– do 49.999 9 godina.

Članak 5.

(1) Vijeće objavljuje Odluku o raspisivanju natječaja u »Narodnim novinama«.

(2) Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Agencije za elektroničke medije, a može se objaviti u domaćem ili stranom tisku, te na drugi prikladan način.

SADRŽAJ ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 6.

(1) Odluka o raspisivanju javnog natječaja mora sadržavati:

1. predmet javnog natječaja su slobodne radijske frekvencije ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu frekvenciju, odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programskog kanala unutar multipleksa

2. opće i programske uvjete koje mora sadržavati ponuda na javni natječaj,

3. uvjete iz pravilnika o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima,

4. dokaze o pravu na podnošenje ponude u postupku javnog natječaja,

5. područje koncesije,

6. vrijeme trajanja koncesije,

7. iznos i način plaćanja naknade za koncesiju, natječajnu dokumentaciju i ponudu na javni natječaj,

8. napomenu o plaćanju naknade za uporabu radijskih frekvencija,

9. rok za podnošenje zahtjeva Vijeću za dostavu natječajne dokumentacije koji ne može biti dulji od 30 dana od dana objavljivanja Odluke o raspisivanju natječaja,

10. krajnji rok za podnošenje ponude Vijeću koji ne može biti dulji od šezdeset (60) dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju natječaja (u daljnjem tekstu: natječajni rok),

11. napomenu da se neće prihvatiti ponuda koja ne ispunjava sve uvjete utvrđene odlukom o raspisivanju javnog natječaja i/ili nije izrađena u skladu s Natječajnom dokumentacijom,

12. napomenu da se ponuda podnosi Vijeću u osam primjeraka, od kojih je jedan primjerak izvornik s potpisom odgovorne osobe, sve u zatvorenoj omotnici s označenim punim nazivom i sjedištem podnositelja ponude te s naznakom: »Ne otvarati – Ponuda za javni natječaj za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija.«

13. napomenu da se podnesena ponuda i naknade ne vraćaju,

14. napomenu da će Vijeće u roku od 10 dana nakon isteka natječajnog roka obavijestiti sve sudionike natječajnog postupka o danu, vremenu i mjestu održavanja sjednice Vijeća na kojoj će biti javno otvorene ponude podnesene na natječaj u natječajnom roku,

15. krajnji rok koji ne može biti dulji od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a u kojem Vijeće mora donijeti Odluku o koncesiji koja je predmet natječaja.

Članak 7.

(1) Natječajna dokumentacija se sastavlja na hrvatskom jeziku, a u slučaju objavljivanja Odluke o raspisivanju natječaja u stranom tisku, mora biti sastavljena i na engleskom jeziku.

(2) U slučaju spora mjerodavan je tekst natječajne dokumentacije na hrvatskom jeziku.

Članak 8.

Natječajna dokumentacija mora biti sukladna odluci o raspisivanju natječaja.

Članak 9.

Natječajna dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

1. upitnik o općim podacima nakladnika,

2. obrazac izjave nakladnika, koji je obavljao djelatnost radija ili televizije te zahtijeva obnovu koncesije, da je tu djelatnost obavljao u skladu s propisima i ugovorom o koncesiji,

3. informacije o roku i mjestu podnošenja ponude iz članka 7. stavka 1. točke 11.,

4. informacije o roku i načinu dostave odluke Vijeća, iz članka 7. stavka 1. točke 17.,

5. obrazac izjave da se davanjem koncesije ne ostvaruje nedopuštena koncentracija u smislu članka 54. do 56. Zakona o elektroničkim medijima,

6. podatke o tehničkim parametrima koje utvrđuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

NATJEČAJNI POSTUPAK

Članak 10.

(1) Vijeće mora dostaviti natječajnu dokumentaciju svakoj osobi koja je podnijela zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije u natječajnom roku te priložila dokaz o uplati propisane naknade iz članka 7.#clanak7 točke 10. ovoga Pravilnika.

(2) Ponudu na natječaj može podnijeti pravna i fizička osoba koja je upisana u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o elektroničkim medijima i posebnom propisu te koja je preuzela natječajnu dokumentaciju sukladno ovom Pravilniku.

(3) Ponuda se sastavlja na hrvatskom jeziku.

Članak 11.

Naziv, sjedište i drugi podaci o podnositelju ponude na javni natječaj tajni su do trenutka javnog otvaranja ponuda.

Članak 12.

Na sve pisane zahtjeve za objašnjenje natječajne dokumentacije koje sudionici u postupku natječaja podnesu Vijeću najkasnije 10 dana prije isteka natječajnog roka, Vijeće je obvezno odgovoriti u roku od sedam dana od prijama takvog zahtjeva. Vijeće je dužno očitovanje dostaviti istovremeno svim sudionicima natječaja bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Članak 13.

(1) Ako Vijeće prije isteka natječajnoga roka izmijeni ili dopuni uvjete natječaja ili odluku o raspisivanju natječaja, ta se izmjena ili dopuna mora objaviti na isti način kao i izvorna Odluka o raspisivanju natječaja.

(2) Izmjena ili dopuna iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se svim sudionicima u postupku natječaja koji su preuzeli natječajnu dokumentaciju.

(3) Natječajni se rok mora produljiti ako izmijenjeni ili dopunjeni uvjeti natječaja znatno utječu na izradu ponude, ili ako je proteklo više od polovice natječajnog roka.

Članak 14.

(1) Vijeće može prije isteka natječajnog roka, prema vlastitoj prosudbi ili na temelju pisanog zahtjeva za objašnjenjem iz članka 13.#clanak13 ovoga Pravilnika, izmijeniti ili dopuniti natječajnu dokumentaciju u obliku dodatka.

(2) Dodatak o izmjeni ili dopuni natječajne dokumentacije Vijeće će bez naknade dostaviti svim sudionicima u postupku natječaja, koji su preuzeli natječajnu dokumentaciju, i to najkasnije deset dana prije isteka natječajnog roka.

(3) Vijeće može, radi izmjene ili dopune natječajne dokumentacije, produljiti natječajni rok. Obavijest o produljenju natječajnog roka Vijeće će dostaviti svim sudionicima u postupku natječaja te je objaviti na isti način kao i izvornu odluku o raspisivanju natječaja.

(4) Nakon isteka natječajnog roka natječajna dokumentacija ne smije se mijenjati niti dopunjavati.

Članak 15.

Ponuda na javni natječaj mora sadržavati:

1. dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih javnim natječajem,

2. programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje

a) kod općeg televizijskog ili radijskog programskog kanala:

– vrsta audiovizualnog ili radijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

– predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

– predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja,

– predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela,

– vrijeme objavljivanja,

– udio europskih djela i audiovizualnih djela neovisnih proizvođača.

b) kod specijaliziranog televizijskog ili radijskog programskog kanala:

– vrsta audiovizualnog ili radijskog programa, od kojih više od 70% moraju biti istovrsni programi,

– predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

– predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja,

– predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela,

– omjer europskih djela i audiovizualnih djela neovisnih proizvođača,

– vrijeme objavljivanja.

3. podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

4. osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

5. podatke o financijskoj sposobnosti ponuđača u skladu s pravilnikom o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima.

Članak 16.

Vijeće zaprima i pohranjuje sve ponude podnesene u natječajnom roku. Na omotnici svake ponude naznačuje se dan i vrijeme njezina zaprimanja.

Članak 17.

(1) Vijeće provodi postupak javnog otvaranja ponuda podnesenih u natječajnom roku.

(2) Prigodom javnog otvaranja podnesenih ponuda svaki član Vijeća preuzima po jedan primjerak svake ponude.

(3) Vijeće neće razmatrati ponudu podnositelja pristiglu nakon isteka natječajnog roka.

Članak 18.

Vijeće vodi zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda, koji čini sastavni dio zapisnika sjednice Vijeća.

Članak 19.

(1) Vijeće može na zahtjev nakladnika televizije i/ili radija donijeti odluku o ponovnom davanju koncesije za sljedeće razdoblje, uz raspisivanje javnog natječaja, ako nakladnik televizije i/ili radija pruža usluge u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima, drugim propisima i ugovorom o koncesiji.

(2) Zahtjev za ponovno davanje koncesije nakladnik televizije i/ili radija mora podnijeti Vijeću najmanje 6 mjeseci prije isteka trajanja koncesije.

Članak 20.

(1) Nakon provedenog postupka javnog natječaja Vijeće donosi Odluku o izboru najpovoljnije ponude i davanju koncesije koja je predmet natječaja.

(2) Postupak utvrđivanja najpovoljnije ponude Vijeće provodi razmatranjem, usporedbom i ocjenom svih otvorenih ponuda.

(3) U Odluci o davanju koncesije Vijeće će ponuđaču odrediti rok u kojem je dužan podnijeti zahtjev Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

(4) Ako ponuđač u roku iz stavka 3. ovoga članka ne podnese zahtjev iz stavka 3., smatra se da je odustao od dodijeljene koncesije.

(5) U slučaja odustajanja od dodijeljene koncesije Vijeće će poništiti natječaj.

(6) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije dužna je obaviti tehnički pregled iz stavka 3. ovoga članka u roku od trideset dana, a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

Članak 21.

Odluka o davanju koncesije mora sadržavati:

– naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

– naziv ponuditelja,

– predmet koncesije,

– opis djelatnosti koja će se obavljati,

– razinu i područje koncesije,

– rok trajanja koncesije,

– iznos naknade za koncesiju,

– rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji,

– posljedice nepoštivanja roka za potpisivanje ugovora o koncesiji,

– obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,

– uputu o pravnom lijeku,

– potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Članak 22.

Vijeće će donijeti odluku o poništenju natječaja ili dijela natječaja u sljedećim slučajevima:

– ako nije podnesena niti jedna prihvatljiva ponuda prema uvjetima javnog natječaja,

– ako se prije isteka natječajnog roka utvrdi da se natječajna dokumentacija mora bitno mijenjati.

Članak 23.

(1) Pravo obavljanja djelatnosti radija i/ili televizije stječe se na temelju Odluke o davanju koncesije i sklopljenog ugovora o koncesiji sukladno članku 74. Zakona o elektroničkim medijima.

(2) Temeljem Odluke o davanju koncesije iz stavka 1. ovoga članka, Vijeće i Hrvatska agencija za telekomunikacije sklapaju s nakladnikom ugovor o koncesiji.

(3) Ako se u roku utvrđenom u Odluci o davanju koncesije ne sklopi ugovor o koncesiji, Vijeće će poništiti Odluku o davanju koncesije, a ponuđač nema pravo na naknadu štete.

Članak 24.

(1) Odluka o davanju koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i na drugi prikladan način.

(2) Odluka o davanju koncesije dostavlja se s povratnicom svim podnositeljima ponuda.

Članak 25.

Protiv Odluka Vijeća o davanju koncesije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 26.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika predstaje važiti Pravilnik o javnom natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizijeL504323 (»Narodne novine«, broj 98/07 i 105/07).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/10-01/0053

Urbroj: 567-02/10-01

Zagreb, 12. travnja 2010.

Predsjednik Vijeća
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !