Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu, postupku provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i uvjetima za dobivanje licence i važenje licence ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 14.01.2011 Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu, postupku provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i uvjetima za dobivanje licence i važenje licence ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

120

Na temelju odredbi članka 15.L651307 stavka 1. točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 14.L651309 stavka 9. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07 i 124/10) te članka 4.L651311 i 28.L651312 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 124/10), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 30. prosinca 2010. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I TRAJANJU OBRAZOVNOG PROGRAMA, UVJETIMA ZA PRISTUP ISPITU, POSTUPKU PROVOĐENJA ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA I UVJETIMA ZA DOBIVANJE LICENCE I VAŽENJE LICENCE OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i trajanje obrazovnog programa, uvjeti za pristup ispitu, postupak provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova (dalje u tekstu: Ispit) te uvjeti za dobivanje licence i važenje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova (dalje u tekstu: Licenca).

OBRAZOVNI PROGRAM

Članak 2.

(1) Obrazovni program za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova (dalje u tekstu: Obrazovni program) organizira Agencija.

(2) Predavače za Obrazovni program određuje Agencija.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje zahtjeva za pohađanje Obrazovnog programa. Zahtjevi zaprimljeni nakon objavljenog roka za njihovo podnošenje neće se uzeti u razmatranje.

(4) Obrazovni program sadrži kolegije iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovog Pravilnika i izvodi se prema rasporedu i sadržaju predavanja koji utvrđuje Agencija. Obrazovni program traje najmanje 60 sati.

(5) Pohađanje Obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje Ispitu.

(6) Uz prethodnu suglasnost Agencije, Obrazovni program ili dio Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije.

Članak 3.

(1) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje Obrazovnog programa na Obrascu broj 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika i koja je podmirila naknadu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Agencija prema pravovremeno zaprimljenim zahtjevima utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka i objavljuje je na svojoj internetskoj stranici.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis predavača, raspored i sadržaj predavanja te mjesto i vrijeme održavanja predavanja.

(4) Ako se prema procjeni Agencije ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje Obrazovnog programa, Agencija neće provesti Obrazovni program te će o tome, kao i o načinu vraćanja uplaćene naknade, obavijestiti kandidate i druge zainteresirane osobe putem svoje internetske stranice.

NAJAVA ISPITA

Članak 4.

(1) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje zahtjeva za pristupanje Ispitu. Zahtjevi zaprimljeni nakon objavljenog roka za njihovo podnošenje neće se uzeti u razmatranje.

(2) Mjesto i vrijeme polaganja Ispita, kao i druge relevantne podatke u svezi Ispita, Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(3) U slučaju provedbe Obrazovnog programa, prvi rok za polaganje Ispita održat će se najkasnije 60 dana, a drugi rok najkasnije 120 dana nakon završetka Obrazovnog programa.

(4) U slučaju kada Obrazovni program nije provođen, rok za polaganje Ispita odredit će se prema odredbama stavka 2. ovog članka.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 1. i 3. ovog članka, za osobe koje pristupaju Ispitu sukladno odredbama članka 16.#clanak16 ovog Pravilnika, prvi rok za polaganje Ispita održat će se najkasnije 60 dana, a drugi rok najkasnije 120 dana nakon uredno zaprimljenog zahtjeva za pristupanje Ispitu.

UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU

Članak 5.

(1) Ispitu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pristupanje Ispitu na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podmirila naknadu za pristupanje Ispitu te priložila dokaze o:

1. državljanstvu, pri čemu hrvatski državljani dostavljaju ovjerenu presliku domovnice, a strani državljani ovjerenu presliku putovnice,

2. završenom jednom od navedenih stupnjeva obrazovanja:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

c) specijalistički diplomski stručni studij,

d) stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim je završetkom stečena visoka stručna sprema,

e) sveučilišni dodiplomski studij čijim je završetkom stečena visoka stručna sprema,

što se dokazuje ovjerenom preslikom diplome, a u slučaju inozemne isprave ovjerenim dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanim od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

(2) Odredbe iz stavka 1. točke 2. alineje d) i e) ovog članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanjuL651314 (»Narodne novine« broj 123/03) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, sukladno članku 120. stavku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Agencija prema pravovremeno zaprimljenim zahtjevima za pristupanje Ispitu utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. i 2. ovog članka i objavljuje je na svojoj internetskoj stranici.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 3. ovog članka, za osobe koje pristupaju Ispitu sukladno članku 16.#clanak16 ovog Pravilnika, Agencija nakon zaprimljenog zahtjeva za pristupanje Ispitu utvrđuje zadovoljava li kandidat kriterije iz stavka 1. i 2. ovog članka. Ako kandidat zadovoljava kriterije iz stavka 1. i 2. ovog članka, Agencija će kandidata obavijestiti o mjestu i vremenu polaganja Ispita.

(5) Drugom roku za polaganje Ispita mogu pristupiti samo oni kandidati koji su pristupili prvom roku i nisu položili Ispit.

(6) Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti Ispitu dužan je o tome pisano obavijestiti Agenciju, najkasnije dva radna dana prije dana održavanja Ispita, kako bi ostvario pravo na povrat uplaćene naknade za pristupanje Ispitu.

NAKNADE

Članak 6.

(1) Polaznici Obrazovnog programa plaćaju naknadu za pohađanje Obrazovnog programa.

(2) Kandidati za pristupanje Ispitu plaćaju naknadu za pristupanje svakom ispitnom roku.

(3) Visina naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka određuje se posebnim aktom Agencije.

PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 7.

(1) Ispit se sastoji od 6 kolegija koji mogu obuhvaćati sljedeće teme:

Red. br.

KOLEGIJ

SADRŽAJ

1.

ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR FUNKCIONIRANJA MIROVINSKIH TRŽIŠTA

Zakonodavni i institucionalni okvir funkcioniranja mirovinskih tržišta, Sprječavanje pranja novca, Hrvatsko trgovačko pravo

2.

REGULATIVA I PRAKSA INDUSTRIJE MIROVINSKIH FONDOVA

Platni promet, Poslovno upravljanje i poslovna etika, Središnji registar osiguranika

3.

TRŽIŠTE KAPITALA, FINANCIJSKE INSTITUCIJE I KORPORATIVNE FINANCIJE

Rizik i povrat, Struktura kapitala, Trošak kapitala, WACC, Trošak nedavno izdanog kapitala, Neto sadašnja vrijednost, Interna stopa rentabilnosti, Primarno i sekundarno tržište, Uvjeti kotiranja na ZSE, Dioničko tržište i tržište duga, Novčano tržište, Alternativne investicije, Tržišni indikatori, Bankovni i nebankovni sektor (investicijski i mirovinski fondovi, MOD)

4.

TEHNIČKA ANALIZA

Tehnička analiza

5.

RAČUNOVODSTVO I OSNOVE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Standardi financijskog izvještavanja, Analiza financijskih izvještaja, Vrednovanje imovine i financijski pokazatelji, Računovodstvo mirovinskih fondova i mirovinskih društava

6.

TEORIJA PORTFELJA I STATISTIKA

Teorija portfelja i upravljanje portfeljem, Statističke metode i analize

(2) Ispitnu literaturu Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

ISPITNA KOMISIJA

Članak 8.

(1) Komisija za provjeru stručnih znanja potrebnih za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova (dalje u tekstu: Ispitna komisija) provodi ispitni postupak.

(2) Ispitna komisija sastoji se od pet članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Ispitne komisije, posebno za svaki rok za polaganje Ispita, imenuje Agencija posebnom Odlukom.

(3) Ispitna komisija ima tajnika.

(4) Ispitna komisija donosi Poslovnik o radu.

(5) Ispitna Komisija je u obvezi tijekom ispitnog postupka jamčiti tajnost podataka.

(6) Agencija može posebnom odlukom razriješiti predsjednika ili člana Ispitne komisije ukoliko ne želi više sudjelovati u radu Ispitne komisije ili ako ne ispunjava svoje dužnosti sukladno ovom Pravilniku i Poslovniku o radu.

(7) Članovi Ispitne komisije sastavljaju ispitna pitanja i zadatke, a popis ispitnih pitanja i zadataka odobrava Agencija.

(8) Ispitna pitanja se čuvaju u sefu Agencije, a ključar i suključar nisu članovi Ispitne komisije.

(9) Članovi Ispitne komisije primaju naknadu za svoj rad, koju utvrđuje Agencija posebnom Odlukom, a isplaćuje se iz sredstava Agencije.

POLAGANJE ISPITA

Članak 9.

(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku, u pisanom obliku.

(2) Tajnik Ispitne komisije određuje osobe koje će biti dežurne za vrijeme pisanja Ispita (dalje u tekstu: Dežurne osobe). Dežurne osobe mogu biti članovi Ispitne komisije ili zaposlenici Agencije.

(3) Kandidati se prilikom pristupanja polaganju Ispita moraju identificirati dokumentom s osobnom slikom. Dežurne osobe mogu navedeni dokument fotokopirati.

(4) Ispit nije javan.

(5) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu Ispit, ispiti će biti posebno označeni.

(6) Eventualno zakašnjenje na Ispit može se tolerirati ako od predviđenog početka ispita nije prošlo više od 15 minuta te uz uvjet da u tom razdoblju niti jedan kandidat nije napustio prostoriju u kojoj se održava Ispit.

(7) Za vrijeme trajanja Ispita nije dozvoljeno napuštanje prostorije u kojoj se piše ispit, osim ako kandidat istovremeno ne preda ispit. Kandidatu nakon napuštanja prostorije nije dozvoljeno ponovno vraćanje na ispit.

(8) Ako Dežurne osobe na Ispitu primijete da kandidat koristi nedopušteno sredstvo kao pomoć za vrijeme polaganja ispita (literatura, smart phone, PDA uređaj i sl.), ili se ponaša na način koji ometa regularnost ispita, imaju pravo oduzeti ispitne zadatke tom kandidatu kao i navedena nedopuštena sredstva, a kandidatu nalažu napuštanje prostorije u kojoj se piše Ispit te se njegov ispit smatra nevažećim.

(9) Dežurne osobe izvijestit će Ispitnu komisiju o provedenom Ispitu, eventualnim utvrđenim nepravilnostima i poduzetim mjerama.

(10) Dežurne osobe su u obvezi tijekom ispitnog postupka jamčiti tajnost podataka.

OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI

Članak 10.

(1) Uspješnost polaganja Ispita utvrđuje Ispitna komisija, prema broju točnih odgovora.

(2) Ispitna pitanja podijeljena su prema kolegijima u skladu s odredbama članka 7.#clanak7 stavka 1. ovog Pravilnika. Smatra se da je kandidat položio Ispit, ako je iz svakog ispitnog kolegija točno odgovorio na 60% postavljenih pitanja.

(3) Uspjeh na Ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(4) U slučaju posebno označenih ispita zaposlenika Agencije, iste ne mogu ocjenjivati članovi Ispitne komisije koji su ujedno i zaposlenici Agencije.

(5) Ispitna komisija sastavlja zapisnik o provedenom Ispitu.

OBJAVA REZULTATA

Članak 11.

(1) Agencija će u roku od 8 dana od dana održavanja Ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili Ispit te objaviti rok od najmanje 7 dana u kojem se može ostvariti uvid u ispit.

(2) Kandidati imaju pravo uvida u svoj ispit. Ako kandidat smatra da mu zadaci nisu točno vrednovani, može Agenciji na službenu adresu dostaviti pisanu predstavku, a sve u roku u kojem se može ostvariti uvid u ispit.

(3) Ispitna komisija odgovorit će na pisanu i potpisanu predstavku kandidata najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka predstavke.

(4) Nakon isteka roka za rješavanje predstavki, Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti službenu listu kandidata koji su položili Ispit.

Članak 12.

Osobi koja položi Ispit Agencija će izdati Uvjerenje o položenom ispitu (dalje u tekstu: Uvjerenje) i to najkasnije u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.

UVJETI ZA IZDAVANJE LICENCE

Članak 13.

(1) Uvjeti za izdavanje Licence su:

– odgovarajući stupanj obrazovanja, sukladno članku 5.#clanak5 stavku 1. točki 2. ovog Pravilnika

– položen Ispit ili neki drugi međunarodno priznati stručni ispit iz područja upravljanja investicijama koji odobri Agencija i

– dobar ugled.

(2) Dobar ugled ima osoba:

a) koja je potpuno poslovno sposobna,

b) trgovac pojedinac ili obrtnik nad čijom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak na temelju odredbi Stečajnog zakona,

c) koja nije bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren ili proveden stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojoj je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija utvrdi da ta osoba nije svojim postupanjem ili ne postupanjem pridonijela ovim okolnostima,

d) koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i kaznena djela propisana Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala,

e) kojoj zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili Hrvatske narodne banke,

f) protiv koje nije pokrenuta istraga, odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak, zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti,

g) koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo:

– prijevare;

– protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– kaznena djela iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira;

– kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala;

– kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Prilikom procjene ugleda uzet će se posebno u obzir dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet osobe, kao i eventualne nadzorne mjere i prijave nadležnim tijelima koje je Agencija poduzela zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu.

(4) Agencija će izdati Licencu osobi:

– koja ispunjava uvjete iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka i

– koja podnese zahtjev za izdavanje Licence u roku od 60 dana od dana izdavanja Uvjerenja, odnosno od dana izdavanja Rješenja Agencije o odobrenju međunarodno priznatog stručnog ispita iz područja upravljanja investicijama.

(5) Agencija će i nakon isteka roka iz stavka 4. ovog članka izdati Licencu osobi:

– koja ispunjava uvjete iz stavka 1., 2., i 3. ovog članka,

– koja podnese zahtjev za izdavanje licence,

ako je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje licence dvije godine bila zaposlena na sličnim stručnim poslovima koji se mogu usporediti s poslovima upravljanja imovinom fonda ili je radila slične stručne poslove u mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, osiguravajućem društvu, mirovinskom osiguravajućem društvu, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji, leasing društvu ili stambenoj štedionici.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE

Članak 14.

(1) Zahtjev za izdavanje Licence podnosi se Agenciji na Obrascu broj 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Dobar ugled podnositelja zahtjeva dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva sadržanom u samome zahtjevu (Obrazac broj 3.) i uvjerenjem o nekažnjavanju.

(3) Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje Licence uz zahtjev dostavlja:

– uvjerenje o nekažnjavanju izdano najviše 8 dana prije podnošenja zahtjeva,

– dokaz o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja sukladno članku 5.#clanak5 stavku 1. točki 2. ovog Pravilnika.

(4) Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje licence sukladno članku 13.#clanak13 stavku 5. ovog Pravilnika pored dokaza iz stavka 3. ovog članka dostavlja i:

– potvrdu poslodavca s detaljnim opisom poslova u društvu,

– presliku radne knjižice, odnosno, za stranog državljanina odgovarajuće isprave kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjeg poslodavca.

VAŽENJE I UVJETI ZA OBNAVLJANJE LICENCE

Članak 15.

(1) Licencu je potrebno obnavljati svake dvije godine. Nakon isteka roka od dvije godine od dana izdavanja, Licenca prestaje važiti ako ne bude obnovljena. Nakon deset godina neprekinutog rada na poslovima ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima nije potrebno obnavljati Licencu.

(2) Agencija će na zahtjev osobe koja ima važeću Licencu, a koja nije ovlašteni upravitelj mirovinskim fondovima, dvije godine od izdavanja ili posljednjeg obnavljanja Licence, obnoviti Licencu ako utvrdi:

a) da su ispunjene pretpostavke za dobar ugled u smislu članka 13.#clanak13 stavka 2. i 3. ovog Pravilnika,

b) da je ista bila zaposlena na sličnim stručnim poslovima koji se mogu usporediti s poslovima upravljanja imovinom fonda ili je radila slične stručne poslove u mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, osiguravajućem društvu, mirovinskom osiguravajućem društvu, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji, leasing društvu ili stambenoj štedionici.

(3) Agencija će na zahtjev osobe koja ima važeću Licencu i koja je ovlašteni upravitelj mirovinskim fondovima, dvije godine od izdavanja ili posljednjeg obnavljanja Licence, obnoviti Licencu ako utvrdi:

a) da ne postoji neka od okolnosti iz članka 14. stavka 11. i članka 15. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,

b) da su ispunjene pretpostavke za dobar ugled u smislu članka 13.#clanak13 stavka 2. i 3. ovog Pravilnika.

(4) Obnavljati se može samo važeća Licenca, a nova Licenca se izdaje na temelju odredaba članka 13. stavka 4. i 5., a u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Pravilnika.

DODATNA PROVJERA ZNANJA

Članak 16.

Agencija može odrediti polaganje Ispita za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 13.#clanak13 stavka 5. i članka 15.#clanak15 stavka 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, ako utvrdi potrebu za dodatnom provjerom znanja.

ZAHTJEV ZA OBNAVLJANJE LICENCE

Članak 17.

(1) Zahtjev za obnavljanje Licence podnosi se Agenciji na Obrascu broj 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja Licence.

(2) Dobar ugled podnositelja zahtjeva i činjenica da ne postoji neka od okolnosti iz članka 14. stavka 11. i članka 15. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dokazuju se izjavom podnositelja zahtjeva sadržanom u samome zahtjevu (Obrazac broj 3.) i uvjerenjem o nekažnjavanju.

(3) Činjenica da je podnositelj zahtjeva bilo zaposlen na sličnim stručnim poslovima koji se mogu usporediti s poslovima upravljanja imovinom fonda ili je radio slične stručne poslove u mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, osiguravajućem društvu, mirovinskom osiguravajućem društvu, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji, leasing društvu ili stambenoj štedionici, dokazuje se potvrdom poslodavca s detaljnim opisom poslova u društvu, preslikom radne knjižice, odnosno, za stranog državljanina odgovarajuće isprave kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjeg poslodavca.

(4) Osoba koja podnosi zahtjev za obnavljanje Licence uz zahtjev dostavlja:

– uvjerenje o nekažnjavanju izdano najviše 8 dana prije podnošenja zahtjeva,

– dokaz o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,

– presliku Licence,

– potvrdu poslodavca s detaljnim opisom poslova u društvu,

– presliku radne knjižice, odnosno, za stranog državljanina odgovarajuće isprave kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjeg poslodavca,

– na zahtjev Agencije i druge dokaze iz kojih se može nedvojbeno utvrditi ispunjenje uvjeta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ili obnovu licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondovaL651315 (»Narodne novine« broj 80/10) i Pravilnik o uvjetima i važenju licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovimaL651316 (»Narodne novine« broj 80/10).

Klasa: 011-02/10-04/28

Urbroj: 326-01-10-1

Zagreb, 30. prosinca 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Željko Kopčić, v. r.

OBRAZAC br. 1

ZAHTJEV ZA PRISTUPANJE ISPITU

Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

Zaokružiti:

? Za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova

? Za provjeru stručnih znanja potrebnih za obnavljanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Poslodavac:

5. Adresa stanovanja:

6. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem ispita:

7. Telefon:

8. Telefaks:

9. E-mail:

10. OIB:

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje i svojim potpisom potvrđuje da su svi gore navedeni podaci istiniti i točni

Datum Potpis

__________________ ___________________

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o državljanstvu, pri čemu hrvatski državljani dostavljaju ovjerenu presliku domovnice, a strani državljani ovjerenu presliku putovnice,

2. dokaz o podmirenoj naknadi za pristupanje ispitu,

3. dokaz o završenom jednom od navedenih stupnjeva obrazovanja:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

c) specijalistički diplomski stručni studij,

d) stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine,

e) sveučilišni dodiplomski studij,

što se dokazuje ovjerenom preslikom diplome, a u slučaju inozemne isprave ovjerenim dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanim od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

Napomena: Kod podnošenja zahtjeva za drugi rok za polaganje ispita prilaže se samo prilog broj 2.

OBRAZAC br. 2

ZAHTJEV ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA

Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Poslodavac:

5. Adresa stanovanja:

6. Adresa za prepisku:

7. Telefon:

8. Telefaks:

9. E-mail:

10. OIB:

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje i svojim potpisom potvrđuje da su svi gore navedeni podaci istiniti i točni

Datum Potpis

__________________ ___________________

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o podmirenoj naknadi za pohađanje obrazovnog programa

OBRAZAC br. 3.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/OBNAVLJANJE LICENCE ZA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA

Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj – fizička osoba koja podnosi zahtjev.

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

OSOBNI PODACI:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

OIB:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE:

Broj OI:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronska pošta:

ISPIT ZA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA:

Datum izdavanja uvjerenja o položenom ispitu:

LICENCA

Datum izdavanja zadnje licence:

PODACI O ZAPOSLENJU:

Tvrtka i sjedište Društva:

OIB Društva:

Funkcija u Društvu:

Telefon:

Telefaks:

E-mail:

Web-stranice:

Navesti subjekte u kojima je Podnositelj radio/radi, te na kojim poslovima je radio/radi:

Razdoblje

Tvrtka društva

Poslovi

1.

Je li u posljednje 2 (dvije) godine Podnositelj kažnjavan za kaznena djela i prekršaje:

DA

NE

a. krivotvorenje novca

b. krivotvorenje vrijednosnih papira

c. krivotvorenje znakova za vrijednost

č. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje

ć. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega

d. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca odnosno pranje novca

dž. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti

đ. pogodovanje vjerovnika

e. uzrokovanja stečaja odnosno zlouporabe stečaja

f. zlouporabe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja odnosno zlouporabe u postupku stečaja

g. obmanjivanje kupaca

h. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke

i. utaja poreza i drugih davanja

j. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

k. oštećenja vjerovnika,

l. pogodovanja vjerovnika

lj. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu

m. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju

n. nedozvoljena trgovina zlatom

nj. nesavjesno gospodarsko poslovanje

o. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

p. prijevara u gospodarskom poslovanju

r. sklapanje štetnog ugovora

s. primanje mita u gospodarskom poslovanju

š. davanje mita u gospodarskom poslovanju

t. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne

u. nedozvoljena proizvodnja

v. nedozvoljena trgovina

z. izbjegavanje carinskog nadzora

ž. krivotvorenje isprave

a.a. krivotvorenje službene isprave

a.b. posebni slučajevi krivotvorenja isprave

a.c. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava

a.č. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

a.ć. neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne

a.d. prijevare

a.dž. kaznena djela protiv pravosuđa

a.đ. kaznena djela protiv službene dužnosti

a.e. kaznena djela protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

a.f. pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom: međunarodni terorizam, ugrožavanje sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom, uzimanje talaca, zlouporaba nuklearnih tvari, otmica zrakoplova ili broda

a.g. naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom: međunarodni terorizam, ugrožavanje sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom, uzimanje talaca, zlouporaba nuklearnih tvari, otmica zrakoplova ili broda

a.h. kaznena djela iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira

a.i. prekršaje iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira

a.j. kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala

a.k. prekršaje iz Zakona o tržištu kapitala

a.l. kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima

a.lj. prekršaje iz Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

a.m. Je li podnositelju zahtjeva oduzeta licenca

a.n. Da li postoje okolnosti iz članka 15. stavka 1. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja »DA«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje:

POTPISNA STRANICA

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka, čini kazneno djelo.

Potpis Podnositelja na ovom zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren.

Vlastoručni potpis Podnositelja:

Ukoliko se radi o zahtjevu za obnovu licence ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju i osobe ovlaštene za zastupanje Društva kod kojeg je Podnositelj ovog zahtjeva zaposlen ili je bio zaposlen, čime Društvo potvrđuje istinitost i točnost navedenih podataka o radnom odnosu:

Tvrtka Društva:

OIB Društva:

Ime i prezime, funkcija

Opis poslova

Vlastoručni potpis

1.

Pečat Društva:

Datum:

zatvori
Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu, postupku provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i uvjetima za dobivanje licence i važenje licence ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !