Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 02.01.2009 Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava

MINISTARSTVO FINANCIJA

5

Na temelju članka 15.L428545 stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I VRSTI PODATAKA O UPLATITELJU KOJI PRATE ELEKTRONIČKI PRIJENOS NOVČANIH SREDSTAVA, O OBVEZAMA PRUŽATELJA USLUGA PLAĆANJA I O IZNIMKAMA OD OBVEZE PRIKUPLJANJA PODATAKA PRI PRIJENOSU NOVČANIH SREDSTAVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

1. sadržaj i vrsta podataka koje obveznici iz članka 4.L428547 stavka 2. točke 1., 2., 5., 6. i 11. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08; dalje u tekstu: pružatelji usluga plaćanja) prikupljaju o uplatitelju pri elektroničkom prijenosu novčanih sredstava,

2. obveze pružatelja usluga plaćanja,

3. iznimke od obveze prikupljanja podataka pri elektroničkom prijenosu novčanih sredstava koji predstavlja neznatan rizik za pranje novca i financiranje terorizma.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika ovi pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. uplatitelj je fizička ili pravna osoba koja ima račun i omogućuje prijenose novčanih sredstava s tog računa, ili, u slučaju kada račun ne postoji, fizička ili pravna osoba koja daje nalog za prijenos novčanih sredstava;

2. primatelj je fizička ili pravna osoba kojoj je namijenjeno da bude krajnji primatelj prenesenih novčanih sredstava;

3. pružatelj usluga plaćanja jest fizička ili pravna osoba čije poslovanje uključuje pružanje usluge prenošenja novčanih sredstava;

4. prijenos novčanih sredstava jest svaka transakcija provedena u ime uplatitelja preko pružatelja usluga plaćanja elektroničkim putem, s ciljem da sredstva stavi na raspolaganje primatelju kod njegova pružatelja usluga plaćanja, bez obzira na to jesu li uplatitelj i primatelj ista osoba;

5. jedinstvena identifikacijska oznaka ili identifikator jest kombinacija slova, brojeva ili znakova, koju je odredio pružatelj usluga plaćanja, u skladu s protokolima sustava plaćanja i namire ili sustava prenošenja poruka, a koja se koristi za prijenos novčanih sredstava;

6. prijenos skupne datoteke podrazumjeva više pojedinačnih prijenosa novčanih sredstava koji su sakupljeni u svrhu prijenosa.

Sadržaj i vrsta podataka o uplatitelju

Članak 3.

(1) Uplatiteljev pružatelj usluga plaćanja dužan je prikupiti sljedeće podatke o uplatitelju:

1. ime i prezime, adresu

2. broj računa uplatitelja ili jedinstvenu identifikacijsku oznaku odnosno identifikator.

(2) Ako pružatelj usluga plaćanja ne raspolaže podacima o adresi uplatitelja, adresu treba zamijeniti jedinstvenom identifikacijskom oznakom ili identifikatorom, odnosno identifikacijskim brojem ili datumom i mjestom rođenja uplatitelja.

(3) Pri prijenosu skupne datoteke pojedinog uplatitelja, odredbe iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na pojedinačne prijenose skupljene u datoteci, pod uvjetom da skupna datoteka sadrži potpune podatke o uplatitelju i da pojedinačni prijenosi sadrže broj računa uplatitelja ili jedinstvenu identifikacijsku oznaku odnosno identifikator.

Obveze uplatiteljevog pružatelja usluga plaćanja

Članak 4.

(1) Uplatiteljev pružatelj usluga plaćanja utvrđuje i provjerava identitet uplatitelja, prije prenošenja novčanih sredstava, uvidom u službeni osobni dokument uplatitelja u njegovoj nazočnosti odnosno iz vjerodostojnih i pouzdanih izvora dokumentacije.

(2) U slučaju prenošenja novčanih sredstava s računa, provjera identiteta može se smatrati obavljenom:

a) ako je provjera identiteta uplatitelja izvršena prilikom otvaranja računa,

b) ako je za uplatitelja naknadno provedena dubinska analiza sukladno Zakonu.

(3) U slučaju prijenosa novčanih sredstava koji se ne obavlja s računa, pružatelj usluga plaćanja treba provjeriti informacije o uplatitelju samo ako je iznos u kunskoj protuvrijednosti iznad 1000 EUR ili se prijenos obavlja u više transakcija koje su međusobno očigledno povezane a ukupan je iznos u kunskoj protuvrijednosti iznad 1000 EUR.

(4) Bez obzira na vrijednost transakcije, uplatiteljev pružatelj usluga plaćanja utvrđuje i provjerava identitet uplatitelja uvijek kada u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Obveze primateljeva pružatelja usluga plaćanja

Članak 5.

(1) Primateljev pružatelj usluga plaćanja odbit će prijenos novčanih sredstava koji ne sadrži potpune podatke o uplatitelju iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika ili će zatražiti da se u određenom roku dopune podaci o uplatitelju.

(2) Primateljev pružatelj usluga plaćanja treba otkriti jesu li, u sustavu prenošenja poruka ili u sustavu plaćanja i namire, koji se koristi za provođenje prenošenja novčanih sredstava, polja koja se odnose na podatke o uplatitelju popunjena slovima ili znakovima dopuštenima konvencijama tog sustava prenošenja poruka ili sustava plaćanja i namire.

(3) Primateljev pružatelj usluga plaćanja treba imati uvedene učinkovite postupke za otkrivanje nedostaju li potpuni podaci o uplatitelju propisani u članku 3. stavku 1. odnosno za prijenose putem skupnih datoteka podaci propisani u članku 3.#clanak3 stavku 3. ovoga Pravilnika.

Iznimke od obveze prikupljanja podataka pri elektroničkom prijenosu novčanih sredstava

Članak 6.

(1) Pružatelj usluga plaćanja ne prikuplja podatke o uplatitelju pri prijenosu novčanih sredstava u sljedećim slučajevima:

1. pri korištenju kreditnih i debitnih kartica, pod uvjetom:

a) da primatelj ima ugovor s pružateljem usluga plaćanja kojim se omogućuje plaćanje za nabavljena dobra i pružene usluge i

b) da takvi prijenosi novčanih sredstava budu provedeni uz jedinstvenu identifikacijsku oznaku ili identifikator koji omogućuje identifikaciju uplatitelja;

2. pri pružanju usluga povezanih s elektroničkim novcem:

a) kada je ukupni iznos izvršenih uplata na elektroničkom nositelju podataka koji se ne može ponovno puniti u kunskoj protuvrijednosti do 150 EUR;

b) kada je ukupni iznos izvršenih uplata na elektroničkom nositelju podataka koji se može ponovno puniti ograničen u kalendarskoj godini u kunskoj protuvrijednosti do 2500 EUR, osim ako imatelj elektroničkog novca u istoj kalendarskoj godini unovči iznos u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1000 EUR ili više;

3. korištenjem mobilnog telefona, neke druge digitalne naprave ili uređaja informacijske tehnologije kada je prijenos novčanih sredstava izvršen unaprijed i u kunskoj protuvrijednosti do 150 EUR;

4. korištenjem pomoću mobilnog telefona, neke druge digitalne naprave ili uređaja informacijske tehnologije kada je prijenos novčanih sredstava izvršen naknadno i ispunjava sljedeće uvjete:

a) primatelj ima ugovor s pružateljem usluga plaćanja kojim se omogućuje plaćanje za nabavljena dobra i pružene usluge,

b) prijenos provodi uz jedinstvenu identifikacijsku oznaku ili identifikator koja omogućava identifikaciju uplatitelja,

c) pružatelj usluga obveznik je iz članka 4. stavka 2. Zakona;

5. kada uplatitelj podiže novac s vlastitog računa;

6. kada se prijenos novčanih sredstava između dviju stranaka obavlja putem računa, pod uvjetom da se uz prijenos novčanih sredstava nalazi jedinstvena identifikacijska oznaka ili identifikator koji omogućava identifikaciju fizičke ili pravne osobe;

7. kada se koriste elektronički čekovi;

8. kada se plaća porez, novčane kazne ili druga javna davanja;

9. kada su uplatitelj i primatelj pružatelji usluga plaćanja i kad djeluju u svoje ime.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom objave.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika prestaju važiti s danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 470-06/07-04/1

Urbroj: 513-06-0/027-08-82

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !